Nawyk samodyscypliny

Zaprogramuj wewnętrznego stróża.
The Now Habit
Autor: Neil Fiore

Dobra książka z prze­my­śle­niami i radami na temat tego, jak poko­nać prokrastynację.

Przez kilka dni miała obser­wo­wać, kiedy i dla­czego odkłada rze­czy na póź­niej, by uświa­do­mić sobie, że jej stare poglądy praw­do­po­dob­nie dopro­wa­dzą ją do nega­tyw­nych sche­ma­tów. Gdy zauwa­żała, że oddaje się pro­kra­sty­na­cji miała uświa­da­miać sobie, że w ten spo­sób ucieka od wewnętrz­nego kon­fliktu i lęków.

Dlaczego odkła­damy rze­czy na potem: w ten spo­sób nagra­dzamy się tym­cza­sową ulgą od stresu.

To obrona przed stra­chem przed zwy­cię­stwem, która powstrzy­muje nas przed dawa­niem z sie­bie wszystkiego.

Ci, któ­rzy czer­pią poczu­cie toż­sa­mo­ści z wielu dzie­dzin, są bar­dziej odporni na porażkę w jed­nym z nich. Przykładowo, zawo­dowy teni­si­sta będzie praw­do­po­dob­nie bar­dziej nie­za­do­wo­lony z prze­gra­nego meczu niż ama­tor, dla któ­rego tenis jest tylko jed­nym z wielu zajęć wyko­ny­wa­nych w tygodniu.

Im bar­dziej zło­żona i zróż­ni­co­wana jest twoja toż­sa­mość, tym mniej­sza szansa, że stres w jed­nym z jej obsza­rów wpę­dzi cię w depresję.

Sukces ozna­cza postęp w stronę rosną­cych wymagań.

Ukończenie okre­ślo­nego pro­jektu może pro­wa­dzić zarówno do zysków, jak i strat.

Sprawdź, kiedy i w jaki spo­sób odda­jesz się prokrastynacji.

Zapisuj czas, który poświę­casz na każde zaję­cie w ciągu dnia.

Ponad godzinę zaj­muje ci „zebra­nie się” przed fak­tycz­nym roz­po­czę­ciem pracy. Jak zmie­niłby się poziom two­jej wydaj­no­ści, gdy­byś z samego rana zaczął od pil­nego pro­jektu, a nie od czy­ta­nia maili?

Wykorzystywanie dzien­nika nawet tylko w ogra­ni­czo­nym stop­niu dostar­czy ci waż­nych infor­ma­cji na temat sche­ma­tów pro­kra­sty­na­cji i wewnętrz­nego dia­logu. Powinieneś zawrzeć w nim pod­sta­wowe infor­ma­cje na temat tego, kiedy odkła­da­łeś coś na póź­niej, co to było i jak bar­dzo było pilne, a także swoje prze­my­śle­nia i odczu­cia na temat zada­nia, powód pro­kra­sty­na­cji, jej rodzaj, próby zmniej­sze­nia nie­po­koju i wyni­kłe z nich myśli i emocje.

Musisz być wyczu­lony na rodzaje sytu­acji, w któ­rych pro­kra­sty­na­cja jest naj­bar­dziej prawdopodobna:

 • zada­nia wyma­ga­jące sku­pie­nia się na szcze­gó­łach (przy­kład nr 1): wypeł­nia­nie PIT-u, pla­no­wa­nie budżetu, porząd­ko­wa­nie doku­men­tów, sor­to­wa­nie danych sprzedażowych;
 • prace domowe (przy­kład nr 2): naprawa drzwi, sprzą­ta­nie piw­nicy, porząd­ko­wa­nie biurka, malo­wa­nie sypialni;
 • wystą­pie­nia (przy­kład nr 3): wygło­sze­nie prze­mowy, pre­zen­ta­cja pro­duktu, poważna roz­mowa z pracownikiem;
 • duże lub zło­żone pro­jekty (przy­kład nr 4): przy­go­to­wa­nie pozwu sądo­wego, kam­pa­nii rekla­mo­wej lub pod­ręcz­nika szkoleniowego.

Uczucia i nasta­wie­nie, które wywo­łują, powstrzy­mują cię od efek­tyw­nego ukoń­cze­nia trud­nych zadań.

Przykłady:

 • ktoś zmu­sza cię do zro­bie­nia cze­goś wbrew two­jej woli, np. wypeł­nie­nia PIT-u w przy­kła­dzie nr 1 lub napra­wie­nia drzwi w przy­kła­dzie nr 2;
 • wła­sna pre­sja, by wystą­pie­nie było ide­alne, jak wygło­sze­nie prze­mowy w przy­kła­dzie nr 3;
 • strach przed popeł­nie­niem błędu i kry­tyką, jak poja­wie­nie się w sądzie nie­przy­go­to­wa­nym w przy­kła­dzie nr 4.

Rozpoznaj obawy i pre­sję, które zwy­kle koja­rzysz z okre­ślo­nymi projektami.

Często to ty sam pod­no­sisz poprzeczkę zmie­nia­jąc pro­ste zada­nie w test wła­snej wartości.

Często to ty sam mylisz wyko­na­nie zada­nia ze spraw­dzia­nem swo­ich umiejętności.

Sytuacja A: przejdź po solid­nie wyglą­da­ją­cej desce.

Sytuacja B: deska znaj­duje się teraz 30 metrów nad ziemią.

Sytuacja C: w budynku pod­trzy­mu­ją­cym deskę z two­jej strony wybuchł pożar! Po dru­giej stro­nie znaj­duje się małe dziecko woła­jące o pomoc.

Gdy poja­wia się pre­sja, spró­buj dzia­łać w stary, spraw­dzony sposób.

Zwróć uwagę, jak czę­sto ludzie suk­cesu prze­ży­wają kata­strofy i ban­kru­tują. Człowiek, który osią­gnął suk­ces, czę­sto ponosi też porażkę i pod­nosi się z niej; człowiekowi-porażce nie udaje się tylko raz: gdy pozwala, by porażka okre­ślała jego wartość.

„Powinienem to zro­bić” takie zda­nia wyraź­nie mówią umy­słowi „nie chcę tego zro­bić, ale muszę się zmu­sić, by zro­bić to dla kogoś”.

„Powinienem” nie prze­ka­zuje umy­słowi i ciału jasnego obrazu:

 • tego, co chcesz zrobić,
 • kiedy chcesz to zrobić,
 • gdzie chcesz zacząć,
 • jak chcesz to zrobić.

Skup się na wyni­kach, a nie na winie.

Dlatego, że sam pod­ją­łeś decy­zję o zro­bie­niu cze­goś, czyn­ność staje się łatwiej­sza, mniej bole­sna i szyb­ciej udaje się ją ukoń­czyć. Ilekroć zła­piesz się na tym, że tra­cisz moty­wa­cję do wyko­na­nia pro­jektu, spójrz na cza­jące się w twoim myśle­niu „muszę” i podej­mij decy­zję, że w tym momen­cie podej­miesz wyzwa­nie takie, jakim jest, a nie takie, jakie wydaje ci się, że powinno być – albo odpu­ścisz. To twój wybór.

Określenie „muszę” (ozna­cza­jące „muszę, ale nie chcę”) spo­wo­duje u cie­bie nie­zde­cy­do­wa­nie i poczu­cie repre­sjo­no­wa­nia („muszę, ale gdym miał wła­dzę, nie robił­bym tego”).

„To bar­dzo ważne. Ten pro­jekt musi zro­bić wra­że­nie na wszyst­kich. To duża szansa w moim życiu.” Im więk­sze i bar­dziej obez­wład­nia­jące wydaje się zada­nie, tym więk­sza jest chęć, by odło­żyć je na później.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Efekt
pierwszeństwa
Dużo łatwiej przy­po­mi­namy sobie pierw­sze i ostat­nie ele­menty listy.
Jaką kolej­ność mają pozy­cje na liście?

Jeśli klu­czowe jest zapa­mię­ta­nie przez użyt­kow­ni­ków kon­kret­nych pozy­cji, niech naj­waż­niej­sze będą na początku i na końcu listy. To roz­wią­za­nie można zasto­so­wać w przy­padku listy pozy­cji do zazna­cze­nia, cech pro­duktu, histo­rii firmy – jakich­kol­wiek pod­stron z długą listą elementów.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę