Kod talentu

Jak zostać geniuszem
The Little Book of Talent
Autor: Daniel Coyle

Essencja Coyle’a z „Kodu talentu”, który ze wszyst­kich prze­pro­wa­dzo­nych badań na temat świa­do­mej prak­tyki wyde­sty­lo­wał 52 porady, które można wpro­wa­dzić w życie. Niesamowita i inspi­ru­jąca książka, w 90 minut można prze­czy­tać całość, a potem zabrać się do pracy!

Choć neu­ro­nau­kowe pod­stawy pro­cesu są fascy­nu­jące i zło­żone, wszystko spro­wa­dza się do jed­nej fun­da­men­tal­nej prawdy: nie­wiel­kie czyn­no­ści, powta­rzane przed dłuż­szy czas, zmie­niają nas.

 „Pamięć mię­śniowa” tak naprawdę nie ist­nieje, ponie­waż nasze mię­śnie robią po pro­stu to, co każe im mózg. Dlatego nowo­cze­sną naukę można pod­su­mo­wać w nastę­pu­jący spo­sób: chcesz roz­wi­nąć swój talent? Wzmocnij mózg poprzez inten­sywne ćwiczenia.

Wytwórz iskrę i wyko­rzy­staj paliwo, by ćwi­czyć lepiej.

PORADA NR 1:

WPATRUJ SIĘ W OSOBĘ, KTÓRĄ CHCESZ SIĘ STAĆ

Wypełnij umysł żywymi obra­zami sie­bie samego w przy­szło­ści i wpa­truj się w nie codzien­nie. Badania wyka­zały, że nawet nie­wielki kon­takt z wzo­rem do naśla­do­wa­nia w znacz­nym stop­niu popra­wia nie­świa­domą motywację.

PORADA NR 2:

POŚWIĘĆ PIĘTNAŚCIE MINUT DZIENNIE NA WYRYCIE UMIEJĘTNOŚCI W MÓZGU

Patrz, jak dana umie­jęt­ność jest wyko­ny­wana, obser­wuj ją uważ­nie i inten­syw­nie, raz za razem, aż stwo­rzysz jej wyso­kiej jako­ści men­talny plan.

Kluczem do sku­tecz­nego wyry­cia jest stwo­rze­nie sil­nego połą­cze­nia: patrze­nie i słu­cha­nie tak uważne, by moż­liwe było wyobra­że­nie sobie uczu­cia towa­rzy­szą­cego wyko­rzy­sty­wa­niu umiejętności.

W wypadku umie­jęt­no­ści fizycz­nych, wyobraź sobie sie­bie w ciele osoby wyko­nu­jącą czyn­ność. Bądź świa­domy ruchu i rytmu, spró­buj poczuć ruchy od środka.

W wypadku umie­jęt­no­ści umy­sło­wych, symu­luj umie­jęt­ność poprzez odtwa­rza­nie pro­ce­sów decy­zyj­nych eksperta.

Gracze w sza­chy osią­gają ten efekt odgry­wa­jąc kla­syczne gry, krok po kroku.

Mówcy wygła­szają wiel­kie histo­ryczne prze­mowy wraz z ich ory­gi­nalną modulacją.

Muzycy two­rzą covery ulu­bio­nych piosenek.

Pisarze prze­pi­sują frag­menty wiel­kich dzieł słowo w słowo.

PORADA NR 3:

KRADNIJ I NIE PRZEPRASZAJ

Patrz na każ­dego jak na lep­szego od sie­bie i zasta­nów się, co takiego mógł­byś wyko­rzy­stać. A potem to wykorzystaj.

Może to być wszystko: od tego, jak wydo­być wysoką nutę, do tego, jak pora­dzić sobie z awan­tu­ru­ją­cym się tłumem.

Młodsi człon­ko­wie muzy­kal­nych rodzin są czę­sto naj­bar­dziej uta­len­to­wani wła­śnie z tego powodu.

Skup się na szcze­gó­łach, nie ogól­nym wra­że­niu. Uchwyć kon­kretne fakty.

PORADA NR 4:

KUP NOTATNIK

Dziennik postę­pów.

Rób w nim notatki i zasta­na­wiaj się nad nimi: wyniki z dzi­siej­szego dnia, pomy­sły na jutro, cele na przy­szły tydzień.

PORADA NR 5:

CHCIEJ BYĆ GŁUPI

Jeżeli prze­cho­dzień jest w sta­nie roz­po­znać pio­senkę, to zna­czy, że grasz ją zbyt szybko.

PORADA NR 6:

WYBIERZ WARUNKI SPARTAŃSKIE, A NIE LUKSUS

Luksus to nar­ko­tyk dla moty­wa­cji: sygna­li­zuje naszemu nie­świa­do­memu mózgowi, że można już się mniej sta­rać. Szepce: „wylu­zuj, udało ci się”.

Proste, skromne prze­strze­nie poma­gają sku­pić uwagę na dokład­nym ćwi­cze­niu danego zada­nia: wysi­la­nie się, powta­rza­nie i walka.

PORADA NR 7:

ZANIM ZACZNIESZ, USTAL, CZY TO UMIEJĘTNOŚĆ TWARDA, CZY MIĘKKA

Umiejętności twarde wyma­gają powta­rzal­nej precyzji.

Miękkie, wyma­ga­jące ela­stycz­no­ści umie­jęt­no­ści, zmu­szają zwin­no­ści i inte­rak­tyw­no­ści, natych­mia­sto­wego roz­po­zna­wa­nia sche­ma­tów, gdy tylko się poja­wią i podej­mo­wa­nia mądrych decy­zji we wła­ści­wym czasie.

Kolejne trzy porady lepiej wyja­śniają tę ideę, pre­zen­tu­jąc metody dokład­nych ćwi­czeń, które naj­le­piej spraw­dzają się w roz­wi­ja­niu róż­nych rodza­jów umiejętności.

PORADA NR 8:

BY ROZWIJAĆ TWARDE UMIEJĘTNOŚCI PRACUJ JAK OSTROŻNY CIEŚLA

Pracuj ostroż­nie, powoli i gor­li­wie poszu­kuj błędów.

Za jed­nym razem wyko­nuj jeden pro­sty ruch, powta­rza­jąc i dopra­co­wu­jąc go zanim pój­dziesz dalej. Zwracaj uwagę na błędy i napra­wiaj je.

W ten spo­sób działa metoda naucza­nia muzyki Suzuki.

PORADA NR 9:

BY ROZWIJAĆ MIĘKKIE UMIEJĘTNOŚCI BAW SIĘ JAK SKEJT

Miękkie umie­jęt­no­ści to wynik super-szybkiego opro­gra­mo­wa­nia w mózgu, które roz­po­znaje sche­maty we wła­ściwy sposób.

Miękkie umie­jęt­no­ści roz­wija się poprzez zabawę i odkry­wa­nie trud­nych i cią­gle zmie­nia­ją­cych się śro­do­wisk; miejsc, w któ­rych cią­gle natra­fiasz na nowe prze­szkody i reagu­jesz na nie za każ­dym razem.

Ćwi­cze­nie powinno być agre­sywne, cie­kaw­skie i eks­pe­ry­men­talne, zawsze poszu­ku­jące nowych wyzwań.

Po każ­dej sesji zadaj sobie pyta­nia: „Co zadzia­łało, a co nie? I dlaczego?”.

PORADA NR 10:

DOCEŃ TWARDE UMIEJĘTNOŚCI

Większość talen­tów to połą­cze­nie mięk­kich i twar­dych umiejętności.

Nadaj prio­ry­tet twar­dym umie­jęt­no­ściom, ponie­waż to one są na dłuż­szą metę waż­niej­sze dla talentu.

PORADA NR 11:

NIE DAJ SIĘ ZWIEŚĆ MITOWI „DZIECKA SZCZĘŚCIA”

PORADA NR 12:

PIĘĆ SPOSOBÓW WYBRANIE DOBREGO NAUCZYCIELA LUB TRENERA

 • Unikaj kogoś, kto przy­po­mina ci szar­manc­kiego kelnera.
 • Szukaj kogoś, kto cię tro­szeczkę prze­raża. Szukaj kogoś, kto obser­wuje cię uważ­nie, sku­pia się na dzia­ła­niu i jest – cza­sami iry­tu­jąco – szczery.
 • Szukaj kogoś, kto wydaje krót­kie, jasne polecenia.
 • Szukaj kogoś, kto uwiel­bia uczyć podstaw.
 • Wybierz star­szą osobę; inne cechy nie mają znaczenia.

***

W inku­ba­to­rach talentu, które odwie­dzi­łem, ćwi­cze­nia były bar­dzo ważne, były pęp­kiem świata, cen­trum uwagi dnia codzien­nego uczestników.

Kluczem dokład­nych ćwi­czeń jest wysi­la­nie się, się­ga­nie. To ozna­cza wysi­le­nie się nieco ponad obecne umie­jęt­no­ści, spę­dze­nie czasu w sfe­rze trud­no­ści. Oznacza zaak­cep­to­wa­nie potęgi powta­rza­nia, tak by dzia­ła­nie stało się szyb­kie i zauto­ma­ty­zo­wane. Oznacza two­rze­nie prze­strzeni do ćwi­czeń, która umoż­li­wia wysi­la­nie się i powta­rza­nie, stałe zaan­ga­żo­wa­nie i polep­sza­nie umie­jęt­no­ści wraz z upły­wem czasu.

***

PORADA NR 13:

ZNAJDŹ CZUŁE MIEJSCE

Uczucia: fru­stra­cja, trud­no­ści, uważne poszu­ki­wa­nie błę­dów. Jesteś w pełni zaan­ga­żo­wany w inten­sywną walkę – jak­byś wysi­lał się ze wszyst­kich sił, by osią­gnąć cel nie­mal nie­moż­liwy do osią­gnię­cia, muska­jąc go koniusz­kami pal­ców, a następ­nie się­ga­jąc ponow­nie. Odsetek uda­nych prób: 50-80 procent.

Odnalezienie czu­łego miej­sca wymaga nieco kreatywności.

Szukaj spo­so­bów na to, by się wysi­lać. Balansuj na gra­ni­cach swo­ich umie­jęt­no­ści. Jak powie­dział Albert Einstein „Musimy obu­dzić w sobie instynkt do pra­gnie­nia tego, co z led­wo­ścią możemy osią­gnąć dzięki naj­więk­szemu wysiłkowi”.

Jeżeli spró­bo­wał­byś naj­moc­niej, jak potra­fisz, czego mógł­byś nie­mal doko­nać? Wyznacz gra­nice obec­nych umie­jęt­no­ści i celuj nieco dalej. To wła­śnie czułe miejsce.

PORADA NR 14:

ZDEJMIJ ZEGAREK

Dokładnej prak­tyki nie można mie­rzyć w minu­tach czy godzi­nach, ale w licz­bie dobrej jako­ści wysił­ków i powtó­rzeń – tego, ile nowych połą­czeń mózgo­wych powstanie.

Zamiast liczyć minuty czy godziny, licz wysiłki i powtórzenia.

Zamiast mówić: „Poćwiczę grę na pia­ni­nie przez dwa­dzie­ścia minut”, powiedz: „Zrobię pięć inten­syw­nych powtó­rzeń tej nowej piosenki”.

PORADA NR 15:

ROZMIENIAJ KAŻDY RUCH NA DROBNE

 • Jaki jest naj­mniej­szy odrębny ele­ment tej umie­jęt­no­ści, który mogę opanować?
 • Jakie inne ele­menty łączą się z nim?

Ćwicz tylko jeden ele­ment, dopóki nie opa­nu­jesz go do per­fek­cji – następ­nie dołóż do niego kolejne małe ele­menty, jeden po drugim.

Weź obraz cało­ści, podziel go na naj­prost­sze moż­liwe skład­niki, połącz je ze sobą w całość i powtarzaj.

PORADA NR 16:

CODZIENNIE PRÓBUJ STWORZYĆ JEDEN IDEALNY ELEMENT

Idealny – nie ulep­szaj go, nie „pra­cuj nad nim”, ale uzy­skaj stu­pro­cen­towo pra­wi­dłowy wynik.

PORADA NR 17:

ZAAKCEPTUJ WALKĘ

Walka i fru­stra­cja, któ­rych doświad­czasz na kra­wę­dziach swo­ich umie­jęt­no­ści – to nie­przy­jemne uwie­ra­nie „pra­wie, pra­wie” – to uczu­cie towa­rzy­szące two­rzą­cym się połą­cze­niom nerwowym.

PORADA NR 18:

WYBIERZ PIĘĆ MINUT DZIENNIE ZAMIAST GODZINY TYGODNIOWO

Mózg roz­wija się nara­sta­jąco, każ­dego dnia po tro­chę, nawet w trak­cie snu. Codzienna prak­tyka, choćby trwała tylko pięć minut, wzmac­nia ten pro­ces, pod­czas gdy mniej regu­larne ćwi­cze­nia zmu­szają mózg do nad­ra­bia­nia zaległości.

PORADA NR 19:

NIE UPRAWIAJ „MUSZTRY”, ALE GRAJ W MAŁE, UZALEŻNIAJĄCE GRY

Umiejętności roz­wi­jają się lepiej, jeśli patrzy się na nie w ten sposób.

Jeśli coś można poli­czyć, można to zamie­nić w grę.

PORADA NR 20:

ĆWICZ SAM

PORADA NR 21:

MYŚL OBRAZOWO

Stwórz pla­styczny obraz każ­dego małego ele­mentu, któ­rego chcesz się nauczyć.

PORADA NR 22:

SKUP SIĘ ZARAZ PO TYM, JAK POPEŁNISZ BŁĄD

To nie­zwy­kle ważna chwila, 0,25 sekund po popeł­nie­niu błędu.

PORADA NR 23:

WIZUALIZUJ OKABLOWANIE MÓZGU TWORZĄCE NOWE POŁĄCZENIA

PORADA NR 24:

WIZUALIZUJ OKABLOWANIE W MÓGZU, KTÓRE STAJE SIĘ CORAZ SZYBSZE

PORADA NR 25:

ZMNIEJSZ PRZESTRZEŃ

Poeci i pisa­rze zmniej­szają swoje pole do popisu, wyko­rzy­stu­jąc restryk­cyjne reguły małych form kre­atyw­nych – jak haiku i ćwi­cze­nia w mikro­for­mach lite­rac­kich. Komicy wyko­rzy­stują 140 zna­ków, jakie daje im do dys­po­zy­cji Twitter, jako prze­strzeń do dosko­na­le­nia umiejętności.

Jaka jest naj­mniej­sza prze­strzeń potrzebna do wysi­la­nia się i powtarzania?

Gdzie znaj­duje się dodat­kowa prze­strzeń, która utrud­nia szybką i łatwą komunikację?

PORADA NR 26:

ZWOLNIJ (NAWET BARDZIEJ, NIŻ CI SIĘ WYDAJE)

Gdy uczymy się, jak się robi coś nowego, naszym natych­mia­sto­wym impul­sem jest zro­bie­nie tego ponow­nie, ale szybciej.

PORADA NR 27:

ZAMKNIJ OCZY

Zamknięcie oczu to szybki spo­sób na zna­le­zie­nie się na gra­ni­cach umie­jęt­no­ści, w czu­łym miej­scu. Usuwa wszystko, co roz­pra­sza, i anga­żuje inne zmy­sły, które dostar­czają infor­ma­cji zwrot­nych. Pomaga wyryć w mózgu plan zada­nia, ponie­waż spra­wia, że nawet zna­joma czyn­ność wydaje się dziwna i nowa.

PORADA NR 28:

NAŚLADUJ TO

Usunięcie wszyst­kiego poza nie­zbęd­nym dzia­ła­niem pozwala sku­pić się na tym, co naj­waż­niej­sze: odpo­wied­nim się­ga­niem dalej.

PORADA NR 29:

GDY CI SIĘ UDA, ZAPAMIĘTAJ TEN MOMENT

Gdy uda ci się pierw­sze ide­alne powtó­rze­nie, zatrzy­maj się. Przewiń men­talną taśmę i obej­rzyj ten ruch jesz­cze raz. Zapamiętaj to uczu­cie, rytm, fizyczne i umy­słowe dozna­nia. Chodzi o to, by zapa­mię­tać ten moment – to miej­sce, w któ­rym chcesz się zna­leźć za każ­dym razem. To nie koniec – to nowa linia startu do udo­sko­na­la­nia umie­jęt­no­ści, dopóki się jej zautomatyzujesz.

PORADA NR 30:

UTNIJ SOBIE DRZEMKĘ

Pomaga wzmoc­nić połą­cze­nia powstałe w trak­cie ćwi­czeń i przy­go­to­wać mózg do kolej­nej sesji.

PORADA NR 31:

BY NAUCZYĆ SIĘ NOWEGO RUCHU, WYOLBRZYM GO

Posuń się za daleko, tak by poczuć zewnętrzne kra­wę­dzie ruchu, a następ­nie popra­cuj nad pre­cy­zyj­nym ulep­sze­niem umiejętności.

PORADA NR 32:

DOKONUJ POZYTYWNYCH PRÓB

Sięgaj po to, co chcesz osią­gnąć, a nie odda­laj się od tego, czego chcesz uniknąć.

PORADA NR 33:

BY NAUCZYĆ SIĘ CZEGOŚ Z KSIĄŻKI, ZAMKNIJ KSIĄŻKĘ

Zamknięcie książki i napi­sa­nie pod­su­mo­wa­nia zmu­sza cię do…

...usta­le­nia klu­czo­wych ele­men­tów (co sta­nowi zestaw prób),

...prze­two­rze­nia i upo­rząd­ko­wa­nia idei, tak by miały sens (kolejne próby)

...zapi­sa­nia ich na papie­rze (następne próby wraz z powtórzeniami).

PORADA NR 34:

WYKORZYSTAJ TECHNIKĘ KANAPKOWĄ

 • Zrób pra­wi­dłowy ruch.
 • Zrób nie­pra­wi­dłowy ruch.
 • Znów zrób pra­wi­dłowy ruch.

Celem jest wzmoc­nie­nie pra­wi­dło­wych ruchów i przyj­rze­nie się swoim błędom.

PORADA NR 35:

WYKORZYSTAJ TECHNIKĘ 3 × 10

Nasz mózg two­rzy sil­niej­sze połą­cze­nia, gdy jest pobu­dzany trzy­krot­nie w odstę­pach dziesięciominutowych.

By sku­tecz­nie się cze­goś nauczyć, prze­ćwicz to trzy razy i zrób dzie­się­cio­mi­nu­tową prze­rwę pomię­dzy każ­dym powtórzeniem.

PORADA NR 36:

WYMYŚL CODZIENNE SPRAWDZIANY

Jaki jest klu­czowy ele­ment tej umiejętności?

Jak mogę wyod­ręb­nić moją dokład­ność lub wia­ry­god­ność i oce­nić ją?

Jak mogę spra­wić, by było to fajne, szyb­kie i powta­rzalne, by móc śle­dzić postępy?

PORADA NR 37:

BY WYBRAĆ NAJLEPSZĄ METODĘ ĆWICZEŃ, WYKORZYSTAJ PONIŻSZĄ METODĘ:

 • Wysiłek i powtarzanie

Czy ćwi­cze­nie spra­wia, że dzia­łasz na kra­wę­dzi umie­jęt­no­ści, się­gasz coraz dalej i powta­rzasz czynność?

 • Zaangażowanie

Czy ćwi­cze­nie jest wcią­ga­jące? Czy zaj­muje twoją uwagę? Czy wyko­rzy­stuje emo­cje, które pchają cię do osią­gnię­cia celu?

 • Celowość

Czy zada­nie bez­po­śred­nio łączy się z umie­jęt­no­ścią, którą chcesz zyskać?

 • Mocna i szybka infor­ma­cja zwrotna

Czy do uczą­cego się tra­fia stru­mień dokład­nych infor­ma­cji na temat jego osią­gnięć – kiedy mu się udało, i gdzie popeł­nił błędy?

Zwróć uwagę na to, jak zapla­no­wane są twoje ćwi­cze­nia. Niewielkie zmiany w meto­do­lo­gii mogą bar­dzo przy­spie­szyć pro­ces ucze­nia się.

PORADA NR 38:

ZATRZYMAJ SIĘ, ZANIM BĘDZIESZ WYKOŃCZONY

Zmęczenie spo­wal­nia mózg. Powoduje błędy, zmniej­sza kon­cen­tra­cję i spra­wia, że szu­kamy skró­tów, które pro­wa­dzą do złych nawyków.

PORADA NR 39:

ĆWICZ ZARAZ PO WYKONANIU CZYNNOŚCI

Wszystkie błędy mam na świeżo.

PORADA NR 40:

ZARAZ PRZED SNEM OBEJRZYJ MENTALNY FILM

Obejrzyj w gło­wie film ze swoim ide­al­nym wykonaniem.

PORADA NR 41:

SKOŃCZ NA CZYMŚ POZYTYWNYM

Sesja ćwi­cze­niowa powinna koń­czyć się jak dobry posi­łek – małą, słodką nagrodą.

PORADA NR 42:

SZEŚĆ SPOSOBÓW NA TO, BY ZOSTAĆ LEPSZYM NAUCZYCIELEM LUB TRENEREM

 • Wykorzystaj pierw­szych kilka sekund, by nawią­zać kon­takt na pozio­mie emo­cjo­nal­nym. Skuteczna nauka opiera się na zaufa­niu. Zanim zaczniesz uczyć, musisz poka­zać, że ci zależy.
 • Unikaj dłu­gich prze­mów – zamiast tego, prze­ka­zuj obra­zowe por­cje infor­ma­cji. Krótkie, skie­ro­wane do kon­kret­nych uczniów i prze­zna­czone tylko dla nich, po jed­nej naraz.
 • Miej aler­gię na nie­ja­sne słow­nic­two. Wszystkie dobre nauki prze­strze­gają tego samego sche­matu: spró­buj tej kon­kret­nej rze­czy. Teraz spró­buj tej kon­kret­nej rze­czy. A teraz spró­buj połą­czyć je w tę kon­kretną rzecz. Przekazuj infor­ma­cje za pomocą pre­cy­zyj­nych rze­czow­ni­ków i liczeb­ni­ków – rze­czy, które możesz zoba­czyć i zmie­rzyć – i uni­kaj przy­miot­ni­ków i przy­słów­ków, które nie mówią dokład­nie, co robić.
 • Stwórz kartę postę­pów nauki. Wybierz miarę, która pomoże oce­nić umie­jęt­ność, którą chcesz roz­wi­nąć i zacznij śle­dzić jej przebieg.

Zappos zigno­ro­wał zwy­kłą kartę postę­pów i zaczął obser­wo­wać przy­padki, gdy pra­cow­nicy obsługi klienta zro­bili coś wię­cej, niż od nich wyma­gano – osią­ga­jąc efekt „wow!”.

 • Zmaksymalizuj wysi­łek. Jaka prze­strzeń będzie sta­no­wić śro­do­wi­sko naj­le­piej sprzy­ja­jące się­ga­niu dalej? Jak można zastą­pić momenty pasywne momen­tami aktyw­nej nauki?
 • Staraj się wyszko­lić nie­za­leż­nych uczniów.

PORADA NR 43:

ZAAKCEPTUJ POTRZEBĘ POWTARZANIA

Bruce Lee powie­dział „Nie boje się czło­wieka, który tre­no­wał kie­dyś dzie­sięć tysięcy kop­nięć. Boje się czło­wieka, który tre­no­wał jedno kop­nię­cie dzie­sięć tysięcy razy.”.

PORADA NR 44:

MIEJ NASTAWIENIE PRACOWNIKA

Każdego dnia wsta­waj rano i idź do pracy, czy ci się to podoba, czy nie.

PORADA NR 45:

NA KAŻDĄ GODZINĘ KONKURSU POŚWIĘĆ PIĘĆ GODZIN ĆWICZEŃ

PORADA NR 46:

NIE MARNUJ CZASU NA PRÓBY POZBYCIA SIĘ ZŁYCH NAWYKÓW – STWÓRZ NOWE

Zignoruj złe nawyki i włóż ener­gię w stwo­rze­nie nowego nawyku, który pokona ten stary.

PORADA NR 47:

BY NAUCZYĆ SIĘ CZEGOŚ LEPIEJ, NAUCZ KOGOŚ

Ta metoda działa, ponie­waż gdy prze­ka­zu­jesz komuś umie­jęt­ność, zaczy­nasz ją sam lepiej rozumieć.

PORADA NR 48:

DAJ NOWEJ UMIEJĘTNOŚCI MINIMUM OSIEM TYGODNI

Nie wycią­gaj wnio­sków zbyt wcze­śnie. Próbuj dalej, nawet jeśli nie czu­jesz natych­mia­sto­wej poprawy.

PORADA NR 49:

GDY UTKNIESZ, ZMIEŃ COŚ

Najlepszym spo­so­bem, by wyrwać się ze sta­gna­cji jest przedar­cie się dalej; do zmiany metody ćwi­czeń tak, by nie być już na auto­pi­lo­cie i zbu­do­wać szyb­szy, lep­szy obwód. Jednym ze spo­so­bów, by to osią­gnąć jest przy­spie­sze­nie – zmu­sze­nie się do wyko­na­nia zada­nia szyb­ciej niż zro­bił­byś to nor­mal­nie. Albo spo­wol­nie­nie – wyko­na­nie tak powolne, że pod­kre­śla wcze­śniej nie­zau­wa­żone błędy. Albo wyko­na­nie zada­nia w odwrot­nej kolej­no­ści, odwró­ce­nie go na lewą stronę albo do góry nogami.

PORADA NR 50:

UDOSKONALAJ WYTRWAŁOŚĆ

http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/tests/SameAnswers/t.aspx?id=1246

Weź udział w teście.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony
wybór
Jesteśmy bar­dziej skłonni do doko­na­nia wyboru, gdy mamy mniej możliwości.
Jak wiele wybo­rów znaj­duje się na każ­dej stro­nie? Czy można zmniej­szyć ich liczbę?

Rozważ także kolej­ność punk­tów decy­zyj­nych, które napo­ty­kają ludzie – czy można upro­ścić ścieżkę decy­zyjną, pre­zen­tu­jąc naj­pierw naj­pil­niej­sze wybory?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę