Tested Advertising Methods


Autor: John Caples

John Caples – Ojciec rekla­mo­wej rewo­lu­cji, i jeden z pierw­szych ewan­ge­li­stów mie­rze­nia jej sku­tecz­no­ści, napi­sał książkę, która w swo­ich cza­sach była fun­da­men­tem wie­dzy o sku­tecz­nej rekla­mie. To aktu­alny rów­nież dziś, obo­wiąz­kowy kla­syk wśród pod­ręcz­ni­ków. Uczyli cię na lek­cjach pol­skiego, by pisać piękny wstęp przed każ­dym wypra­co­wa­niem? Zapomnij o tym! W rekla­mie to nie działa. A Co działa świet­nie? Sprawdź tu!

Reklama ma infor­mo­wać o pro­duk­cie i sprze­da­wać, a nie skła­niać do reflek­sji nad postę­pem cywi­li­za­cji. Jeżeli masz kogoś, kto nad­zo­ruje twoją pracę to dobrze. Taka osoba czę­sto ulep­szy twój tekst, usu­wa­jąc pate­tyczne wstawki, któ­rymi nie­stety czę­sto się roz­grze­wamy. Wtedy oka­zuje się, że war­to­ściowa treść poja­wia się w poło­wie. Gdy nie masz nikogo, kto może ci pomóc, odłóż tekst i zagląd­nij do niego na następny dzień, odświe­żysz myśli i dostrze­żesz nie­po­trzebne wątki.

Jak utrzy­mać zain­te­re­so­wa­nie? 6 pro­stych zasad.

 

1. Zasada przerywania


Na początku tek­stu rekla­mo­wego świet­nie spraw­dzają się “prze­ryw­niki”, czyli zaska­ku­jące, nowa­tor­skie zda­nia, prze­ła­mu­jące schematy.

Na przy­kład tekst dobrego arty­kułu w Reader`s Digest o dez­odo­ran­tach zaczy­nał się tak: Atrakcją dorocz­nych tar­gów che­micz­nych, które odbyły się mie­siąc temu w Nowym Jorku, była para skunk­sów w pla­sti­ko­wej klatce, inny przy­kład prze­ryw­nika: Choć ludzie myślą, że pin­gwiny wyglą­dają i zacho­wują się jak ludzie, ist­nieją poważne dowody na to, że to one postrze­gają nas po pro­stu jako wiel­kie pingwiny.

2. Szok


Czyli wywo­ła­nie szoku w pierw­szym zda­niu. Na przy­kład: Przed popeł­nie­niem nie­któ­rych zbrodni nawet gang­ste­rzy kon­sul­tują się ze swoim adwo­ka­tem, czy Dawniej myśla­łem, że kobiety, które nie robią nic poza wycho­wy­wa­niem dzieci, to głu­pie stworzenia.

3. Nowinka


To kolejny spo­sób w jaki można zacząć tekst. Na pszy­kład: W kam­pu­sach uni­wer­sy­tec­kich Ameryki dzieje się dziś coś cie­ka­wego i eks­cy­tu­ją­cego lub W ciągu ostat­nich dwóch lat nastała dla bada­czy eks­cy­tu­jąca era

4. Przegląd


Czyli pierw­sze zda­nie, które daje nam wstępny wgląd w resztę tre­ści. Na przy­kład:
Inteligentna ana­liza naszych snów, daje zna­czący wgląd w nasze pro­blemy i związki z innymi.

5. Cytat

Na przy­kład: Jak powie­dział Daniel Webster “Gdyby ode­brano mi wszystko, co posia­dam i co potra­fię, z jed­nym tylko wyjąt­kiem, chciał­bym zatrzy­mać potęgę słów, gdyż z jej pomocą odzy­skał­bym resztę” Dobre, prawda?

6. Historyjka


Historyjka jest dobra, nawet jak piszesz arty­kuł o fak­tach. Połowa tek­stów Reader`s Digest, czyli cza­so­pi­sma z gigan­tycz­nym nakła­dem zaczyna się od histo­ryjki. Na przy­kład:
W pewne sło­neczne popo­łu­dnie w por­t­land, stan Oregon, wio­złem moją córkę na jej coty­go­dniową lek­cję pływania.


Jak rekla­mo­wać nie­cie­kawe pro­dukty? Dostałeś zle­ce­nie na reklamę kostki bru­ko­wej, bądź nitki den­ty­stycz­nej? Jak sku­tecz­nie zare­kla­mo­wać taki  pro­dukt? Za poradą Caplesa,  dodaj im dramatyzmu.

Przykłady uda­nych reklam, nie­cie­ka­wych produktów:


Reklama Grobowców firmy Clark brzmiała:

PARA MA NIESAMOWITA SIŁĘ...
ALE OPIERA SIĘ JEJ STAL!

[ilu­stra­cja: paro­wóz pędzący w stronę czytelnika]

Szyny śpie­wają, gdy pociąg o masie tysięcy ton prze­ta­cza się po nich na drugi koniec kon­ty­nentu. Para pró­buje się uwol­nić z brzu­cha potwora, lecz opiera jej się stal.
Wszędzie, gdzie wodo­od­por­ność w każ­dej postaci jest koniecz­no­ścią - metal nigdy nie zawo­dzi. rzecz jasna, komory gro­bowe Clark są wyko­nane z metalu - stali mie­dzio­wej roz­mai 12.

Rejs wyciecz­kowy rekla­mo­wany  w ten spo­sób ścią­gnął nowych klientów:

POPATRZ NA SWOJEGO MĘŻA...
CZY JEST LWEM SALONOWYM?

Konwersacja to sztuka, o któ­rej zapo­mniało wielu biz­nes­me­nów - roz­ma­wiają tylko o inte­re­sach. Rejs zimowy to ide­alny śro­dek zarad­czy. mor­ska podróż pozwala zapra­co­wa­nemu umy­słowi ode­rwać się od pro­ble­mów firmy...

Według Caplesa świet­nie spraw­dzają się “dra­maty domowe”, czyli małe scenki o dzie­ciach, mężach, żonach, mat­kach, ojcach. Pamiętaj, że wiele pro­duk­tów jest nud­nych, dopóki nie zostaną oży­wione przez dobrą reklamę.

Jak dotrzeć do maso­wego odbiorcy?
Co zro­bić, by pro­dukt zamiast tra­fić do garstki ludzi miał zasięg masowy?

Trzy metody zwięk­sza­nia siły oddzia­ły­wa­nia tekstu:

 

1. Krótkie aka­pity
Duży blok tek­stu znie­chęca. Dziel każdy długi aka­pit na dwa mniej­sze, są bar­dziej czy­telne dla odbiorcy.

2. Krótkie zda­nia
Tak samo postę­puj ze zda­niami. Zdania zło­żone są męczące, bo zmu­szają czy­tel­nika, by pamię­tał on o tym, co było na jego początku. powo­dują przy tym  więk­szy wysi­łek inte­lek­tu­alny.

3. Krótkie wyrazy
Ich moc ilu­struje histo­ria pod­ręcz­nika do histo­rii, który cie­szył się nie­zwy­kłym powo­dze­niem u dzie­się­cio­lat­ków, nie­które czy­tały go nawet w wol­nej chwili. Autor książki zdra­dził sekret, iż dał książkę dzie­się­cio­lat­kowi i popro­sił o skre­śle­nie wszyst­kich słów, któ­rych nie rozu­mie. Następnie zastą­pił je łatwiejszymi.

19 spo­so­bów zwięk­sza­nia siły reklamy:


1. Używaj czasu teraź­niej­szego, zwra­caj się wprost do czy­tel­nika
Dzięki temu, będzie on wie­dział, że mówisz do niego, a nie do wszyst­kich wokoło

2. Używaj śród­ty­tu­łów
Streszczają one histo­rię czy­tel­ni­kom, któ­rzy nie mają czasu na prze­czy­ta­nie całej reklamy, a także zmu­szają do prze­czy­ta­nia reszty reklamy, gdy czy­tel­nik znaj­dzie czas

3. Umieszczaj pod­pisy pod ilu­stra­cjami
Zwiększają one zain­te­re­so­wa­nie czy­tel­ni­ków i uła­twiają zro­zu­mieć zna­cze­nie ilu­stra­cji. Sęk w tym, że ludzie wynie­śli zwy­czaj czy­ta­nia pod­pi­sów ilu­stra­cji jesz­cze ze szkoły. Twórcy reklam powinni to wyko­rzy­stać.

4. Stosuj pro­sty styl pisa­nia
Chodzi o to, by sku­pić uwagę odbiorcy na towa­rze, a nie na tech­nice jego rekla­mo­wa­nia.

5. Wybieraj pro­ste słowa
Wykształceni czy­tel­nicy zro­zu­mieją krót­kie wyrazy rów­nie łatwo jak dłu­gie, zaś na korzyść wszyst­kim wyj­dzie uży­wa­nie krót­kich.

6. Podawaj bez­płatne infor­ma­cje
Bezpłatne infro­ma­cje zwięk­szają zain­te­re­so­wa­nie. Oprócz tre­ści rekla­mu­ją­cej, umieść tekst infor­ma­cyjny. Niech znaj­duje się na początku, wtedy odbiorca na pewno do nich dotrze.

7. Stosuj tekst bez­po­średni a nie sty­li­zo­wany
Tekst sty­li­zo­wany cha­rak­te­ry­zuje się kwie­ci­sty języ­kiem, na przy­kład: “ Wypróbuj to mydło przez sie­dem dni, a prze­ko­nasz się o jego dosko­na­ło­ści. Odnajdziesz przy­jem­ność w jego gład­ko­ści i pia­nie o głę­bo­kim zapa­chu”. Przykład tek­stu bez­po­śred­niego “Nasze mydło pro­du­ku­jemy z oleju z oli­wek i pal­mo­wego - bez żad­nych innych tłusz­czów”. Styl kwie­ci­sty ma ten­den­cje do posia­da­nia nie­uza­sad­nio­nych obiet­nic. Ci, któ­rzy testują swoje reklamy wybie­rają styl bez­po­średni.

8. Rozbudzaj cie­ka­wość
Zainteresowanie odbiorcy może być wiel­kim narzę­dziem do nakło­nie­nia go do zakupu. Pamiętaj, że gdy roz­bu­dzisz cie­ka­wość, uwa­żaj, by nadto jej nie zaspo­koić. Jeżeli powiesz zbyt wiele, klient może zre­zy­gno­wać z zakupu. Na przy­kład rekla­mu­jąc książkę, nie pozwól, by odbiorca reklamy mógł domy­ślić się zakoń­cze­nia. Bardzo praw­do­po­dobne, że jej nie kupi.

9. Pisz pre­cy­zyjny tekst
Testy sku­tecz­no­ści udo­wad­niają, że zda­nie “123 566 osoby kupiły nasz sprzęt” jest bar­dziej wia­ry­godne i sku­tecz­niej­sze, niż “ już prawie100 000 kupiły nasz sprzęt”

10. Wybieraj odpo­wied­nią dłu­gość  tek­stu w zależ­no­ści od potrzeby
W rekla­mie bez­po­śred­niej bar­dziej sku­teczny jest dłuż­szy tekst rekla­mu­jący, nato­miast w rekla­mie pośred­niej naj­czę­ściej sto­so­wane są krót­sze tek­sty. Czasami zda­rza się, że ilsu­tra­cja i jedno słowo mówią wię­cej, niż kilu zda­niowa treść.

11. Pisz więk­szy tekst, niż jest to potrzebne do wypeł­nie­nia powierzchni
Szef dużej agen­cji zorien­to­wał się, że tek­sty skra­cane, mają lep­szą jakość, niż tek­sty, które pisane są pod wiel­kość powierzchni.

12. Unikaj wspie­ra­nia kon­ku­ren­cji
Nie rekla­muj po pro­stu kawy, rekla­muj kon­kretny gatu­nek kawy. Zwróć uwagę poten­cjal­nego klienta na spe­cy­ficzne cechy two­jego pro­duktu. Inaczej zachę­cony twoją reklamą pój­dzie do sklepu i kupi kawę obo­jęt­nie jaką, bo nie będzie pamię­tał, która była twoja.

14. Unikaj nie­wia­ry­god­nych slo­ga­nów rekla­mo­wych.
Unikaj tych slo­ga­nów, które są w oczy­wi­sty spo­sób nie­praw­dziwe. Wystrzegaj się słów takich jak “wszy­scy” , “każdy”, “naj­lep­szy”.

15. Zwracaj się o pomoc do innych
Poproś osobę szczera i godną zaufa­nia o opi­nię o twoim tek­ście, slo­ga­nie. Jedną z metod jest poka­zy­wa­nie dwóch opcji i zapy­ta­nie, która jest lep­sza. Wtedy będzie im łatwiej wyra­zić opi­nię.

16. Nie infor­muj o wizy­cie akwi­zy­tora
Jeżeli pro­po­nu­jesz dar­mową bro­szurę po to, by poznać adres klienta i wysłać tam akwi­zy­tora, nie mów o tym. Większość osób rezy­gnuje w takim przy­padku z wysy­ła­nia kuponu.

17. Analizuj tek­sty rekla­mowe zamiesz­czane w kata­lo­gach firm wysył­ko­wych
Duże firmy wysył­kowe są mistrzami w two­rze­niu dru­ko­wa­nych reklam, w związku z tym prze­glą­daj je i ana­li­zuj przed każdą reklamą, którą zamie­rzasz stwo­rzyć. Niech będą dla cie­bie przy­kła­dem.

18. Przemawiaj jak dobry sprze­dawca
Niech twoja reklama będzie napi­sana tak, jakby była pierw­szą i ostat­nią na ten temat. Nie licz na to, że odbiorca będzie pamię­tał o infor­ma­cjach z poprzed­nich reklam, bo naj­czę­ściej nie pamięta.

19. Zmuszaj czy­tel­nika do dzia­ła­nia
Nakłaniaj do dzia­ła­nia i jeżeli możesz, pode­przyj to jakimś powo­dem, na przy­kład “kup teraz, ceny idą w górę”

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Kontrast
Skanując nowe infor­ma­cje wizu­alne, nie­świa­do­mie przy­cią­gani jeste­śmy do rze­czy, które odróżniają się od otoczenia.
Na czym mają się sku­piać ludzie? Wykorzystaj kolory, roz­miary, kształty i inne ele­menty pro­jektu, by stwo­rzyć wizu­alny kon­trast.

Subtelny ruch na sta­tycz­nej stro­nie może przy­cią­gnąć uwagę ludzi. Kontrast można też stwo­rzyć za pomocą czasu (porów­naj nie­re­gu­larne powia­do­mie­nia e-mailem z codzien­nymi powia­do­mie­niami) lub za pomocą nie­zwy­kłej lub nie­spo­dzie­wa­nej treści.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę