Powrót do rzeczywistości

Prześmiewcza książka o tym, jak przechytrzyć, prześcignąć i pokonać
Reality Check
Autor: Guy Kawasaki

Świetna kolek­cja ese­jów o przed­się­bior­czo­ści z autor­skiego bloga blog.guykawasaki.com

Mantra: Trzy lub cztery słowa wyja­śnia­jące, dla­czego twoja firma powinna istnieć.

Przeczytaj „Paradoks Strategii” Michaela Raynora.

Przedsiębiorcy czę­sto kur­czowo trzy­mają się nie­do­sko­na­łych biz­ne­spla­nów, ponie­waż na ich stwo­rze­nie poświę­cili kilka miesięcy.

Podsumowanie to naj­waż­niej­sza część. Musi być fan­ta­styczne, przy­ku­wać wzrok i przy­spie­szać tętno. Wyjaśnij, dla­czego twój pro­dukt będzie piąć się w górę, zmie­niać świat i rewo­lu­cjo­ni­zo­wać rzeczywistość.

Najważniejszym powo­dem napi­sa­nia biz­ne­splanu jest zmu­sze­nie zespołu mene­dże­rów do usta­le­nia celów (co), stra­te­gii (jak) i tak­tyki (gdzie, kiedy, kto).

Gdy piszesz plan, zacho­wuj się tak, jak­byś dokład­nie wie­dział, dokąd zmie­rzasz. Twoje dzia­ła­nia są przemyślane.

Gdy wpro­wa­dzasz plan w życie, bądź ela­styczny i szybki.

Stawiaj sobie cele, które da się zmie­rzyć. Trzy do pię­ciu celów w tygo­dniu to wystar­cza­jąco wiele.

Możliwy do osią­gnię­cia: weź 10% tego, co prze­wi­dy­wa­łeś, ustal to za cel i zre­ali­zuj go koncertowo.

Odłóż ckliwe cele na póź­niej. Firmy, które sta­wiają sobie cele moż­liwe do zmie­rze­nia, są szczęśliwe.

Przekazuj infor­ma­cje: pra­cow­nicy powinni budzić się rano z myślą o tym, jak pomogą osią­gnąć zamie­rzone cele.

Dobrzy pra­cow­nicy akcep­tują odpowiedzialność.

Wspaniali pra­cow­nicy chcą być odpowiedzialni.

Bądź zaan­ga­żo­wany w zada­nie, dopóki nie zosta­nie wykonane.

Nagradzaj osoby, które coś osią­gną. Daj wszyst­kim znać, że „ta osoba dobrze się spisała”.

Już na samym początku stwórz kul­turę, w któ­rej zada­nia są dopro­wa­dzane do końca. Prezes powi­nien świe­cić przy­kła­dem w reali­za­cji celów, odpo­wie­dziach do klien­tów, słu­cha­niu pra­cow­ni­ków i oce­nie ich wyni­ków. Ta obse­sja powinna obej­mo­wać odpo­wia­da­nie na tele­fony i e-maile.

Jeżeli twój pro­dukt jest „dość dobry”, wyrzuć go, ponie­waż wpływy poja­wiają się dopiero wtedy, gdy roz­po­czy­nasz wysyłkę.

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW:

 

Zadawaj każ­demu kan­dy­da­towi to samo pyta­nie i rób obszerne notatki.

Sprawdzaj nie­za­leżne refe­ren­cje. Bardzo przy­daje się do tego LinkedIn.

Rozmowy z kan­dy­da­tami powinny prze­pro­wa­dzać cią­gle te same osoby. Dzięki temu nabiorą wprawy.

Przeczytaj „Nową psy­cho­lo­gię suk­cesu” Carol Dweck.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Richard Branson
Właściciel ponad 400 różnych
przedsiębiorstw o wspólnej
marce. Virgin.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Efekt humoru
Dowcipne ele­menty w rekla­mie są znacz­nie bar­dziej lubiane i lepiej zapamiętywane.
Dlaczego tak poważ­nie? Niemal każdy tekst jest oka­zją do nada­nia mu humo­ry­stycz­nych akcen­tów.

Nie poprze­sta­waj na tym; pomyśl o inte­rak­cjach. O tym, jak spra­wić, by były zabawne. Tak jak każ­dej roz­mo­wie można dodać humoru, można także spra­wić, by bar­dziej zabawne były chmurki wyświe­tlane po naje­cha­niu na link, przy­ci­ski, poszcze­gólne kroki w pro­ce­sie i inne rze­czy, które napo­tyka użyt­kow­nik. W pro­ce­sie ucze­nia się wyko­rzy­stu­jemy humor do uła­twia­nia przy­swa­ja­nia nowej wie­dzy i jej zapamiętywania.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę