Potęga minimalizmu

The Fine Art of Limiting Yourself to the Essential...in Business and in Life

Autor: Leo Babuta

Stań się nie­wia­ry­god­nie sku­teczny. – Ustal ogra­ni­cze­nia. Rozpoznaj naj­waż­niej­sze ele­menty i cał­ko­wi­cie wyeli­mi­nuj resztę. To naprawdę bar­dzo wia­ry­godna lek­tura, napi­sana przez kogoś, kto przez lata żył w ten spo­sób i osią­gał sukcesy.

Zawsze będziemy wra­cać do tych dwóch koncepcji:

1. Rozpoznaj naj­waż­niej­sze elementy

2. Wyeliminuj resztę

===

1. Skup się na naj­waż­niej­szych elementach

2. Pozwól, by wszystko inne stop­niowo zanikło

===

1. Ustal ograniczenia

2. Wybierz naj­waż­niej­sze elementy

3. Upraszczaj

4. Skup się

5. Stwórz nawyki

6. Zacznij od cze­goś małego

===

Ustalając ogra­ni­cze­nia musimy wybrać naj­waż­niej­sze ele­menty. Musimy nauczyć się usta­lać ogra­ni­cze­nia we wszyst­kim, co robimy.

Wybierając naj­waż­niej­sze ele­menty wywie­ramy wielki wpływ za pomocą mini­mal­nych zaso­bów. Zawsze wybie­rajmy naj­waż­niej­sze ele­menty, by zmak­sy­ma­li­zo­wać wyko­rzy­sty­wa­nie czasu i energii.

===

Zadajmy sobie na temat każ­dego zada­nia nastę­pu­jące pytania:

- Czy będzie to miało kon­se­kwen­cje, które będą trwały dłu­żej niż tydzień lub miesiąc?

- Jak to zmieni moją pracę, karierę, moje życie?

- Jak to posu­nie do przodu mój dłu­go­fa­lowy cel?

- Jak ważny jest ten cel?

Planujmy zada­nia tak, by każ­dego robić rze­czy, które przy­bli­żają nas do dłu­go­fa­lo­wego celu.

===

Brak ogra­ni­czeń to sła­bość. Nauczmy się sku­piać się na swo­ich ogra­ni­cze­niach i zwięk­szymy swoją siłę.

Co chcie­li­by­śmy zmniejszyć?

- czas spę­dzony na roz­mo­wach telefonicznych

- ilość projektów

- ilość blogów/źródeł wiadomości

- czas spę­dzony na sur­fo­wa­niu po Internecie/czytaniu on-line

===

Skupienie: pochło­nię­cie świa­do­mym wyzwaniem.

Usuńmy to, co roz­pra­sza naszą uwagę i cał­ko­wi­cie skupmy się na zada­niu, które sobie ustalimy.

JAK SKUPIĆ SIĘ NA POJEDYNCZYM ZADANIU:

1. Pierwszą rze­czą, którą powin­ni­śmy robić rano, jest praca nad Najważniejszym Zadaniem. Nie róbmy niczego innego, dopóki tego nie skoń­czymy. Zróbmy sobie krótką prze­rwę, a potem zacznijmy kolejne Najważniejsze Zadanie. Jeśli będziemy w sta­nie ukoń­czyć 2-3 rze­czy rano, reszta dnia to bonus.

2. Wyłączmy wszyst­kie rze­czy, które rozpraszają.

3. Jeśli czu­jemy chęć, by spraw­dzić e-mail lub zająć się innym zaję­ciem, powstrzy­majmy się. Odetchnijmy. Skupmy się ponow­nie. Wróćmy do zadania.

ĆWICZMY SKUPIANIE SIĘ:

- Gdy jemy, po pro­stu jedzmy.

- Ćwi­cze­nie to medytacja.

- Codzienne czyn­no­ści mogą być medytacją.

===

30-DNIOWE WYZWANIE:

1. Wybieramy tylko jeden nawyk w mie­siącu, który będzie miał naj­więk­szy wpływ na nasze życie.

2. Zapisujemy swój plan. Konkretnie sfor­mu­łujmy, jaki będzie nasz cel każ­dego dnia, kiedy będziemy to robi, co będzie go wywo­ły­wać („zaraz po obu­dze­niu”) i komu będziemy z niego zda­wać raport.

3. Publicznie ogło­śmy swój cel.

4. Codziennie zda­wajmy raport z postępów.

Wybierzmy pro­sty cel.

Wybierzmy coś, co da się zmierzyć.

Jeśli to moż­liwe, róbmy to każ­dego dnia o tej samej porze.

===

SYSTEM JEDNEGO CELU:

Wybierzmy cel, któ­rego osią­gnię­cie zaj­mie 6-12 miesięcy.

Rozbijmy go na mniej­sze pod-cele, które można osią­gnąć w ciągu następ­nego mie­siąca lub dwóch.

Stwórzmy tygo­dniowe cele.

Każdego dnia wybierzmy jedno dzia­ła­nie, które przy­bliży nas do tygo­dnio­wego celu. Niech ta czyn­ność będzie naj­waż­niej­szym zada­niem dnia. Wykonujmy je jako pierwsze.

===

PROSTA LISTA PROJEKTOWA:

Wybierzmy tylko 3 naj­waż­niej­sze pro­jekty z listy. To wła­śnie pro­sta lista projektowa.

Wszystko inne idzie na drugą listę: listę następ­nych w kolejności.

Nie prze­su­wajmy pro­jek­tów z listy następ­nych w kolej­no­ści na pro­stą listę pro­jek­tową dopóki nie ukoń­czymy wszyst­kich trzech pro­jek­tów z pro­stej listy pro­jek­to­wej. Nie tylko jed­nego z nich, wszyst­kich trzech.

Przynajmniej jeden z trzech naj­waż­niej­szych pro­jek­tów powi­nien być zwią­zany z naszym głów­nym celem.

Projekt powinno dać się ukoń­czyć w nie wię­cej niż mie­siąc – naj­le­piej w zale­d­wie tydzień lub dwa.

Wizualizujmy to , jak będzie wyglą­dał pro­jekt, gdy będzie ukończony.

Raz w tygo­dniu róbmy prze­gląd projektów.

===

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

Każdego dnia wybierzmy 3 naj­waż­niej­sze zada­nia. Wykonujmy je w pierw­szej kolej­no­ści, każ­dego dnia.

Upewnijmy się, że naj­waż­niej­sze zada­nie jest zwią­zane z celem lub z jed­nym z trzech naj­waż­niej­szych projektów.

Podzielmy wszystko na mniej­sze zada­nia, które można ukoń­czyć w ciągu godziny lub mniej, naj­le­piej w ciągu 20-30 minut.

Nie odkła­dajmy pracy na póź­niej, ale po pro­stu zacznijmy. Gdy już zaczniemy, nabie­rzemy roz­pędu i prze­drzemy się przez począt­kową barierę oporu, i dużo bar­dziej praw­do­po­dobne jest, że przej­dziemy do kolej­nego małego zada­nia, a potem następ­nego tak, aż duże zada­nie zosta­nie ukończone.

===

OTWARTE PODEJŚCIE / BRAK HARMONOGRAMU:

Co zamiast trzy­ma­nia się har­mo­no­gramu? Znajmy swoje prio­ry­tety. Od czasu do czasu decy­dujmy, co powin­ni­śmy robić na pod­sta­wie prio­ry­te­tów; tego, jaką ilo­ścią czasu dys­po­nu­jemy i ilo­ścią posia­da­nej energii.

Nauczmy się być w danej chwili, sku­piać się na jed­nym zada­niu naraz, cał­ko­wi­cie zanu­rza­jąc się w tym zadaniu.

Jeśli nie pod­cho­dzimy z pasją do okre­ślo­nego zada­nia, pozwólmy sobie przejść do cze­goś, co bar­dziej nas pasjonuje.

Z im więk­szą pasją pod­cho­dzimy do zada­nia lub pro­jektu, tym wię­cej ener­gii w nie wło­żymy i tym lepiej sobie z nim poradzimy.

===

WENA:

Wena jest wtedy, gdy zapa­mię­tu­jemy się w zada­niu, a świat wokół nas znika.

Jak dostać weny:

1. Wybieramy zada­nie, do któ­rego pod­cho­dzimy z pasją.

2. Wybieramy takie zada­nie, które sta­nowi wyzwa­nie, jed­nak nie­zbyt wielkie.

3. Eliminujemy to, co może nas rozpraszać.

4. Zanurzamy się. Po pro­stu zacznijmy i skupmy się cał­ko­wi­cie. Zapomnijmy o wszyst­kim innym i pozwólmy światu się rozpłynąć.

==

Zanim zaczniemy orga­ni­zo­wać, zmniej­szajmy ilość.

Nie pozwólmy, by mniej­sze zada­nia prze­jęły prio­ry­tet naj­waż­niej­szych zadań.

Mniejsze zada­nia należy wyko­ny­wać w porcjach.

Ograniczmy ilość wia­do­mo­ści w skrzynce odbiorczej.

Nie spraw­dzajmy e-maili rano.

==

INTERNET:

Na któ­rych stro­nach mar­nu­jemy czas? Spędzamy na nich wiele czasu, jed­nak nie poma­gają nam one w osią­gnię­ciu celów.

Świa­do­mie pla­nujmy to, jak korzy­stamy z Internetu, zamiast co chwilę prze­ska­ki­wać i bez­myśl­nie odpływać.

Ustalmy sobie ogra­ni­cze­nia i miejmy cel.

Ustalmy bloki w ciągu dnia, w któ­rych będziemy wyko­ny­wać nie­prze­rwaną pracę (off-line), komu­ni­ko­wać się, robić bada­nia i robić coś fajnego.

Bądźmy bar­dziej świadomi.

Gdy pomy­ślimy o czymś, o chcie­li­by­śmy zro­bić on-line, zapiszmy to, by zro­bić to później.

Odetnijmy kom­pu­ter od Internetu, tak byśmy nie mogli go po pro­stu ponow­nie pod­łą­czyć kil­koma klik­nię­ciami myszy.

Skupmy się na zerwa­niu z uza­leż­nie­niem przez co naj­mniej jeden tydzień. Miesiąc byłby lep­szy. Niech naszym celem sta­nie się uwol­nie­nie się od Internetu.

Ustalmy zasady korzy­sta­nia z Internetu i trzy­majmy się nich.

Gdy mamy chęć sko­rzy­stać z Internetu, pocze­kajmy aż nam przej­dzie. Każde pra­gnie­nie jest jak fala.

Zastosujmy pozy­tywną pre­sję spo­łeczną. Poprośmy innych, by zachę­cali nas do nie korzy­sta­nia z Internetu.

Wykorzystujmy stra­te­gie opóź­nia­nia. Głębokie oddy­cha­nie. Picie wody. Masowanie się. Spacerowanie.

==

ZOBOWIĄZANIA:

Zmniejszmy ilość zobo­wią­zań w naszym życiu.

Gdy patrzy się na nie z osobna, żadne nie wydaje się zbyt dużą ilo­ścią pracy.

Weźmy zestaw obec­nych zobo­wią­zań. Wypiszmy wszyst­kie: im bar­dziej szczera i pełna będzie ta lista, tym lepiej.

W przy­padku każ­dej rze­czy na liście, zasta­nówmy się:

- w jaki spo­sób to nadaje mojemu życiu wartość?

- jak ważne jest to dla mnie?

- czy przy­bliża to do mnie moje cele życiowe?

Zróbmy krótką listę zobo­wią­zań, które wybierzemy.

(„Oto moje: 1. Spędzanie czasu z rodziną, 2. Pisanie, 3. Bieganie, 4. Czytanie. To cała moja lista.”)

 

Zostawmy prze­strzeń pomię­dzy zadaniami.

Zwolnijmy i cieszmy się każ­dym zadaniem.

Nie róbmy nic. Nie bójmy się cza­sem być leniwi.

 

===

PROCEDURA:

Dzięki dobrze zapla­no­wa­nej poran­nej procedurze:

- Możemy przy­go­to­wać się na nad­cho­dzący dzień i usta­no­wić swoje cele.

- Możemy zająć się ćwi­cze­niami, czy­ta­niem, pisa­niem lub innymi rze­czami, na które nor­mal­nie nie mamy czasu.

- Możemy robić coś przy­jem­nego, uspo­ka­ja­ją­cego i relaksującego.

Wieczorna pro­ce­dura może zaj­mo­wać zale­d­wie 10-30 minut:

- Przygotowanie na kolejny dzień

- Zrelaksowanie się po dłu­gim dniu

- Przegląd dnia

- Uspokojenie się przed pój­ściem do łóżka

- Spędzenie czasu z tymi, któ­rych kochamy

- Dziennik, pamięt­nik, pisa­nie, ćwiczenia

Jak usta­lić procedury:

1. Skupić się na nich, jako głów­nych celach na jeden mie­siąc, nie sku­pia­jąc się na niczym innym.

2. Sprawić, by dawały satysfakcję.

3. Zapisywać swoje postępy.

 

===

UWAGA:

Nauczmy się sku­piać uwagę, nie­chęt­nie zmie­niać obiekt, na któ­rym się sku­piamy, doko­ny­wać zmiany powoli, w zre­lak­so­wa­nym tempie.

Wybierzmy pro­ste zada­nie. Skupmy się na nim, nie odwra­ca­jąc uwagi.

Za każ­dym razem, gdy odwró­cimy uwagę, róbmy notatkę.

Nauczmy się powstrzymywać.

Ćwiczmy to w ciągu dnia, bez względu na to, co robimy. Bierzemy prysz­nic, jemy itp.

===

ĆWICZENIA:

Wykorzystajmy pierw­szy tydzień, by sku­pić się wyłącz­nie na nawyku ćwiczenia.

Każdego mie­siąca ustalmy krót­ko­ter­mi­nowe cele, które spo­wo­dują stop­niową poprawę ćwi­czeń i pla­nów diety.

W har­mo­no­gra­mie ustalmy czas na tre­ning. Wybierzmy czas, w któ­rym będziemy w sta­nie ćwi­czyć, kiedy nic nie będzie prze­szka­dzać. Wykonujmy 5 tre­nin­gów w ciągu tygodnia.

Nie pozwólmy sobie na zmar­no­wa­nie żad­nego dnia.

Bez względu na to, jaki jest nasz cel/projekt, nigdy nie pozwólmy sobie na zmar­no­wa­nie dwóch dni z rzędu.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ograniczony dostęp
W natu­ralny spo­sób pożą­damy rze­czy, które są postrze­gane jako eks­klu­zywne lub nale­żące do wybranych.
W grach, by kre­ować wyłącz­ność i nagra­dzać bie­głość wyko­rzy­stuje się poziomy.

Niektóre strony, czy obszary na stro­nie mogą być dostępne tylko dla jej człon­ków (lub tych któ­rzy „zapra­co­wali” na dostęp). „Dostęp” może się rów­nież odno­sić do uzy­ska­nia moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z opcji lub narzę­dzi, które nie są dostępne domyślnie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę