Nudge

Usprawnianie decyzji dotyczących zdrowia, bogactwa i szczęścia.

Autor: Richard Thaler i Cass Sunstein

Ta książka sta­nowi wyjąt­kowo cie­kawe omó­wie­nie zagad­nie­nia liber­ta­ria­niań­skiego pater­na­li­zmu. Czyli wpły­wa­nia na zacho­wa­nie ludzi dla ich wła­snego dobra, bez zabra­nia­nia żad­nych opcji ani znacz­nego zmie­nia­nia eko­no­micz­nych bodźców.

Libertariańscy pater­na­li­ści chcą uła­twić ludziom pój­ście swoją drogą; nie chcą obar­czać tych, któ­rzy chcą korzy­stać ze swo­jej wol­no­ści. Aspekt pater­na­li­styczny polega na stwier­dze­niu, że słuszne jest, by archi­tekci wybo­rów pró­bo­wali wpły­nąć na zacho­wa­nie ludzi, żeby spra­wić, by żyli dłu­żej, zdro­wiej i lepiej. Innymi słowy, opo­wia­damy się za samo­świa­dome wybory w kie­run­kach, które zwięk­szą ich wpływ na wybory w spo­sób, który sprawi, że wybie­ra­jący w swoim mnie­ma­niu będą mieli się lepiej.

Jednostki podej­mują dość kiep­skie decy­zje – decy­zje, któ­rych nie pod­ję­łyby, gdyby poświę­cali im pełną uwagę i posia­dali kom­pletne infor­ma­cje, nie­ogra­ni­czone umie­jęt­no­ści poznaw­cze i pełną samokontrolę.

Wybory nie są blo­ko­wane, ogra­ni­czane lub w zna­czący spo­sób obarczane.

Impuls, bo takiego poję­cia będziemy uży­wać, to każdy aspekt archi­tek­tury wyboru, który zmie­nia zacho­wa­nie ludzi w prze­wi­dy­walny spo­sób, nie zabra­nia­jąc żad­nych moż­li­wo­ści czy nie zmie­nia­jąc w zna­czący spo­sób bodź­ców eko­no­micz­nych. By liczyć się jako impuls, unik­nię­cie inter­wen­cji musi być łatwe i tanie. Impulsy to nie nakazy. Układanie owo­ców na wyso­ko­ści oczu liczy się jako impuls. Zabranianie fast foodów nie.

Heurystyka dostęp­no­ści: Prawdopodobieństwo ryzyka oce­nia się, pyta­jąc jak łatwo okre­ślone przy­kłady przy­cho­dzą do głowy. Jeśli ludziom łatwo jest wymy­ślić odpo­wiedni przy­kład, praw­do­po­dob­nie będą prze­ra­żeni i zanie­po­ko­jeni, jeśli im się to nie uda.

Błędna ocena ryzyka może prze­wrot­nie wpły­nąć na to, jak przy­go­to­wu­jemy się do kry­zy­sów, wybo­rów biz­ne­so­wych i pro­ce­sów poli­tycz­nych oraz na to, jak na nie reagujemy.

Rządy czę­sto przy­dzie­lają zasoby zgod­nie z oba­wami ludzi, zamiast robić to w odpo­wie­dzi na naj­bar­dziej praw­do­po­dobne zagrożenie.

Luka empa­tyczna gorący – chłodny”. Gdy jeste­śmy sta­nie chłod­nym nie doce­niamy tego jak bar­dzo nasze pra­gnie­nia i zacho­wa­nie odmieni się, gdy będziemy „pod wpły­wem” podniecenia.

Krawaty były począt­kowo wyko­rzy­sty­wane jako serwetki.

Rodzice powinni się mniej mar­twić o to, do któ­rego college’u pój­dzie ich dziecko, a bar­dziej o to, jakiego dosta­nie współlokatora.

Konsekwentni i nie­wzru­szeni ludzie, w sek­to­rze pry­wat­nym lub publicz­nym, mogą usta­wiać grupy i prak­tyki w wybrany przez nich sposób.

Zbiorowy kon­ser­wa­tyzm: ten­den­cja grup do trzy­ma­nia się usta­lo­nych wzo­rów, nawet wtedy, gdy poja­wiają się nowe potrzeby. Gdy prak­tyka (jak nosze­nie kra­wa­tów) już się usta­bi­li­zuje, będzie praw­do­po­dob­nie powta­rzana, nawet jeśli nie ma dla niej kon­kret­nych pod­staw. Czasami tra­dy­cja może trwać przez długi czas, otrzy­my­wać wspar­cie lub przy­naj­mniej przy­zwo­le­nie od wielu ludzi, pomimo tego, że począt­kowo był to pro­dukt małego impulsu nie­wiel­kiej ilo­ści ludzi, a być może nawet jed­nego czło­wieka. Oczywiście grupa zawsze zmie­nia zda­nie, jeśli można wyka­zać, że nowa prak­tyka powo­duje poważne pro­blemy. Jednak jeśli nie ma pew­no­ści w tej kwe­stii, ludzie praw­do­po­dob­nie będą nadal robić to, co robili od zawsze.

Tylko dla­tego, że myślimy, że więk­szość innych ludzi coś lubi – wiele prak­tyk spo­łecz­nych utrzy­muje się z tego powodu; mały szok lub impuls może spo­wo­do­wać, że zmie­nią zachowanie.

Ludzie zwra­cają na nas mniej­szą uwagę niż nam się wydaje. Jeśli mamy plamę na koszuli, nie mamy się co mar­twić, praw­do­po­dob­nie nikt tego nie zauważy. Jednak dosto­so­wują się do tego, czego według nich ocze­kują inni mię­dzy innymi dla­tego, że ludzie myślą, że każdy się im uważ­nie przygląda.

Ludzie, któ­rzy jedzą w towa­rzy­stwie dru­giej osoby, zja­dają około 35 pro­cent wię­cej niż zje­dliby, gdyby byli sami; człon­ko­wie czte­ro­oso­bo­wej grupy zja­dają około 75 pro­cent wię­cej; ci w gru­pie sied­mio­oso­bo­wej lub licz­niej­szej zja­dają 96 pro­cent więcej.

Gdy ludzi zapyta się, co mają zamiar zro­bić, bar­dziej praw­do­po­dobne jest, że będą dzia­łali zgod­nie z podaną odpowiedzią.

40 000 oso­bom zadano pro­ste pyta­nie: „Czy zamie­rzają Państwo kupić nowy samo­chód w ciągu nad­cho­dzą­cych sze­ściu mie­sięcy?”. Samo pyta­nie spo­wo­do­wało wzrost liczby zaku­pów o 35 procent.

Ludzie potrze­bują impul­sów w przy­padku decy­zji trud­nych i rzad­kich, w przy­padku któ­rych nie otrzy­mują natych­mia­sto­wej infor­ma­cji zwrot­nej, a także kiedy mają kło­poty z prze­tłu­ma­cze­niem róż­nych aspek­tów sytu­acji w poję­cia, które łatwiej im zrozumieć.

Rynki czę­sto dają fir­mom bodźce bar­dziej do zaspo­ka­ja­nia ludz­kich sła­bo­ści (i czer­pa­nia z nich korzy­ści) niż próby ich wyko­rze­nie­nia lub zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia ich efektów.

Problemy z samo­kon­trolą naj­czę­ściej poja­wiają się wtedy, gdy wybory i ich kon­se­kwen­cje są od sie­bie odda­lone w cza­sie. Jednym eks­tre­mum jest to, co można nazwać dobrami inwe­sty­cyj­nymi, jak na przy­kład ćwi­cze­nia, nit­ko­wa­nie zębów czy dieta. W przy­padku tych dóbr koszty pono­simy natych­miast, a korzy­ści poja­wiają się z opóź­nie­niem. W przy­padku dóbr inwe­sty­cyj­nych, więk­szość ludzi popeł­nia błąd, robiąc za mało.

Innym eks­tre­mum jest to, co można nazwać dobrami grzesz­nymi: w tej kate­go­rii znaj­duje się pale­nie tyto­niu, alko­hol czy olbrzy­mie ciastka z cze­ko­ladą. Odczuwamy przy­jem­ność teraz, a cier­pimy z powodu kon­se­kwen­cji później.

Korzyścią z posia­da­nia tak nie­wiel­kiego wyboru jest to, że szef kuchni może ugo­to­wać nam rze­czy, o któ­rych zamó­wie­niu nigdy byśmy nie pomyśleli.

Jeśli kon­su­menci mają nie do końca racjo­nalne prze­ko­na­nia, firmy czę­sto mogą wyko­rzy­stać wię­cej bodź­ców, by zaspo­ka­jać to prze­ko­na­nie, niż żeby je wykorzeniać.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Ojciec Apple inc. Ikona
rewolucji w marketingu,
biznesie i designie.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Grupowanie
Informacje uło­żone w zna­jome i roz­sądne grupy są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i zapamiętania.
Dzielenie dużych list (spi­sów tre­ści, pozy­cji w menu) na mniej­sze grupy spra­wia, że infor­ma­cje są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i opa­no­wa­nia.

Jeśli cho­dzi o wyuczone zacho­wa­nia, mamy skłon­ność do pod­świa­do­mego dzie­le­nia codzien­nych wyda­rzeń na mniej­sze czę­ści, jak na przy­kład poranne przy­go­to­wy­wa­nie się do wyj­ścia. Zrozumienie jak ludzie roz­wi­jają w umy­śle zwy­czaje, na Twojej stro­nie lub gdzie indziej – może ujaw­nić obszary, które warto ulepszyć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę