Nie każ mi myśleć!

O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych.
Nie każ mi myśleć!
Autor: Steve Krug

Używaj kon­wen­cjo­nal­nych zwro­tów tak, by ludzie nie musieli myśleć nawet przez mili­se­kundę. – Steve Krug napi­sał książkę, która stała się lek­turą obo­wiąz­kową dla wszyst­kich, któ­rzy two­rzą strony internetowe.

Najpierw celuj w oczy­wi­sto­ści. 
Jeśli to zawie­dzie, dru­gim naj­lep­szym wybo­rem powinno być to, co rozu­mie się samo przez siebie.

Postaraj się, żeby nie trzeba było niczego wyja­śniać.
Pamiętaj, że ludzie szybko skanują/zerkają na stronę, by szybko zna­leźć to co potrze­bują. Nie czy­tają wszystkiego.

1. Stwórz wyraźną wizu­alną hie­rar­chię.
2. Wykorzystuj kon­wen­cje.
3. Strona to ści­śle okre­ślony obszar.
4. Niech będzie oczy­wi­ste, w co można klik­nąć.
5. Zminimalizuj zakłócenia.

Pomiń nie­po­trzebne słowa. Unikaj rado­snego gada­nia i instruk­cji.

Jeśli już robisz zakładki, muszą być praw­dziwe: pierw­szo­pla­nowy kolor ma być zwią­zany zawar­to­ścią, a nie­wy­brane zakładki zazna­czone przez podkreślenie.

Nawigacja pomaga uka­zać kon­tekst two­jej oferty. Nawigacja jest klu­czowa, ale pod­strony i pod-podstrony są rów­nie ważne. Nie igno­ruj tego. Nawigacja okrusz­kowa może pomóc, powinna wyglą­dać tak: Główna > Podstrona > Pod-podstrona > Tutaj. Niech jed­nak okruszki chleba nie będą jedy­nym spo­so­bem nawi­ga­cji, a ostat­nia kate­go­ria nie powinna dublo­wać się jako nagłó­wek strony.

Informacja „tu jesteś” powinna być jasna.

Logo w każ­dym miej­scu prze­kie­ro­wuje do strony głównej.

Słowo, w które klik­nie użyt­kow­nik powinno być tytu­łem strony, na którą trafi.

KAŻDA PODSTRONA POWINNA NATYCHMIAST ODPOWIADAĆ NA TE PYTANIA (należy zało­żyć, że ktoś wła­śnie się obu­dził i patrzy na jakąś podstronę):

- Co to za strona?
- Na jakiej jestem pod­stro­nie?
- Jaki jest główny podział sek­cji na tej stro­nie?
- Jakie mam moż­li­wo­ści na tym pozio­mie?
- Gdzie w tym wszyst­kim jestem ja?
- Jak mogę wyszukiwać?

STRONA GŁÓWNA MUSI:

- okre­ślać stronę i jej misję
- odpo­wia­dać na pyta­nie: gdzie zaczy­nam?
- poka­zy­wać hie­rar­chię
- mieć opcję wyszu­ki­wa­nia
- kusić (jak okładka maga­zynu, zachę­ca­jąca do obej­rze­nia zawar­to­ści)
- mieć aktu­alną zawar­tość
- zawie­rać oferty
- zawie­rać skróty do popu­lar­nych ele­men­tów
- zawie­rać infor­ma­cję o reje­stra­cji / logo­wa­niu / poka­zy­wać, czy ktoś jest zalo­go­wany („Witaj ponow­nie, Dave!”)
- mieć łatwe do zna­le­zie­nia to, „czego szu­kam”
- ale także to, „czego nie szu­kam”: eks­cy­tu­jące rze­czy, o któ­rych użyt­kow­nicy nie wiedzieli

JAK TO WPROWADZIĆ:

Slogan obok iden­ty­fi­ka­tora (logo) strony. 6-8 słów. Konkrety. Znaczące i jasne.
Tekst powi­talny w gór­nej czę­ści. 1-2 zda­nia. Ważne słowa pogru­bione.
- Przetestuj to.

WSKAZÓWKI DO TESTÓW:

Wystarczą 3-4 osoby. Zapłać im 50 dola­rów za godzinę. Nagraj ruch kur­sora na ekra­nie. Poproś, by gło­śno myśleli. Powiedz, że nie są w sta­nie zro­bić niczego złego.
Jeśli powie­dzą coś ogól­nego, zapy­taj o szcze­góły. Jeśli powie­dzą „podoba mi się”, zapy­taj, co im się podoba. Zrób to samo jeśli im się nie podoba.
Ukryj stronę, dopóki nie będą zaczy­nać. W momen­cie, gdy zoba­czą stronę główną, zapy­taj „Co to jest? Na co chcesz kliknąć?”

Oprzyj się poku­sie doda­wa­nia rze­czy, żeby roz­wią­zać pro­blemy.
To rzadko jest dobre rozwiązanie.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Przemawianie
do zmysłów
Lepiej pamię­tamy i jeste­śmy bar­dziej zaan­ga­żo­wani w rze­czy, które prze­ma­wiają do wielu zmysłów.
Czy możesz prze­mó­wić do więk­szej ilo­ści zmy­słów niż tylko wzrok czy dotyk?

Poszukaj moż­li­wo­ści doda­nia obra­zów, dźwięku – może nawet suge­stii zama­chów czy sma­ków w tek­ście lub obra­zach. Dźwięk jest oczy­wi­stym wybo­rem w przy­padku fil­mów czy stron muzycz­nych, znajdź jed­nak sub­telny spo­sób, by te same ele­menty wystę­po­wały po naje­cha­niu na daną pozy­cję, klik­nię­ciu, wylo­go­wa­niu się i innych zwy­kłych czynnościach.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę