Meatball Sundae.

Is Your Marketing out of Sync?
Meatball Sundae
Autor: Seth Godin

Klopsikowe lody – Czy twoim rekla­mom bra­kuje syn­chro­ni­za­cji, to kolejna dosko­nała pozy­cja autor­stwa Setha Godina. Zamiast pytać, jak wyko­rzy­stać nowe narzę­dzia inter­ne­towe, by wes­przeć nasz ist­nie­jący biz­nes, spy­tajmy, jak możemy zmie­nić nasz biz­nes, by naj­le­piej wyko­rzy­stać nowe narzędzia.

To książka na temat wła­ści­wych pytań:

NIE: „Jak wyko­rzy­stać nowe, fajne narzę­dzia, by wes­przeć nasze ist­nie­jące struk­tury?”, ale „Jak stać się orga­ni­za­cją, która pro­spe­ruje dzięki nowemu marketingowi?”.

NIE: „Jak wyko­rzy­stać ten nowy mar­ke­ting do pro­wa­dze­nia firmy tak, jak zwy­kle?”, ale „Jak sama nasza firma może się zmienić?”.

Nie pytajmy, co nowy mar­ke­ting może zro­bić dla nas.

Pytajmy, co my możemy zro­bić, by pro­spe­ro­wać dzięki nowemu marketingowi.

KLOPSIK: towar, mar­kowy pro­dukt o przy­zwo­itej jako­ści, nie wyróż­nia­jący się zbyt­nio.
Nie można roz­wi­jać firmy dzięki klop­si­kom, ponie­waż są wszech­obecne.
Przestańmy robić klop­siki i zacznijmy robić coś, co pasuje do polewy krów­ko­wej i sosu ze słod­kich pianek.

Zwinne, inte­li­gentne orga­ni­za­cje, które są opa­no­wane i przy­go­to­wane, gotowe do wpra­wie­nia w ruch przez świeżą tak­tykę nowego marketingu.

--

Stare targi zaba­wek: Producenci poka­zy­wali reklamy sprze­daw­com z dzie­wię­cio­mie­sięcz­nym wyprze­dze­niem. Reklamy, które były naj­le­piej odbie­rane, dopro­wa­dzały do stwo­rze­nia zaba­wek. Reszta była anulowana.

Produkujemy to, co ludzie kupują. Jeśli coś się nie sprze­daje, to tego nie produkujemy.

Rozwój biz­nesu jest wyni­kiem zaspo­ka­ja­nia ludzi, któ­rzy naj­le­piej wywie­rają wpływ na nasze pomysły.

Nowy mar­ke­ting nie wymaga lep­szego mar­ke­tingu. Wymaga lep­szych pro­duk­tów, lep­szych usług i lep­szych organizacji.

Marketing nie wspiera orga­ni­za­cji. To orga­ni­za­cja wspiera marketing.

Robienie hałasu jest fajne, jed­nak z robie­nia hałasu nie wyni­kają wyso­kie zwroty.

--

Zatrudnianie nie­do­świad­czo­nych pra­cow­ni­ków:
Łatwiej jest kogoś nauczyć niż naj­pierw go oduczać.

Marketingowe porady, któ­rych Josiah Wedgewood mógłby udzie­lić swo­jemu bratu Thomasowi, któ­remu nie udało się osią­gnąć suk­cesu:
- stwórz nowe spo­soby ema­lio­wa­nia pro­duk­tów i nowe pro­dukty, któ­rych ludzie będą poszu­ki­wać,
- pod­pi­suj swoje dzieła,
- pod­wyższ ceny o 400%,
- ustal wyso­kie stan­dardy jako­ści,
- zbu­duj więk­szą fabrykę i umieść ją w pobliżu kanału, tego o któ­rego budowę zabie­ga­łeś,
- wyszkol nie­garn­ca­rzy, by dołą­czyli do two­ich pra­cow­ni­ków i wymyśl inno­wa­cyjny spo­sób zarzą­dza­nia nimi,
- zor­ga­ni­zuj fabrykę tak, by odzwier­cie­dlała odręb­ność pracy,
- otwórz salony wysta­wowe w Londynie i co tydzień zmie­niaj ich wypo­sa­że­nie,
- skup się na maso­wej pro­duk­cji,
- sprze­da­waj naj­bo­gat­szym ludziom na świe­cie, jed­nak uni­kaj pro­duk­cji na zamó­wie­nie, z wyjąt­kiem przed­mio­tów dla głów państwa.

--

To, czego klienci chcieli przez cały czas: być trak­to­wani z sza­cun­kiem i mieć kon­takt z innymi ludźmi.

--

14 TRENDÓW:

**BEZPOŚREDNIA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA HANDLOWA POMIĘDZY PRODUCENTAMI I KONSUMENTAMI
E-mail w skrzynce odbior­czej to nie wyda­tek – to oka­zja – szansa na wyeli­mi­no­wa­nie barier i prze­pro­wa­dze­nie dia­logu z klien­tem lub poten­cjal­nym klien­tem.
Przekąski w zor­ga­ni­zo­wa­nych wyda­rze­niach spor­to­wych były postrze­gane jako kło­pot. Jednak (jak sobie wresz­cie zdano sprawę) to mecz był kło­po­tem – wyda­rze­nia te były czę­ścią branży żywie­nio­wej.
Dla wielu orga­ni­za­cji inte­rak­cja ze świa­tem zewnętrz­nym szybko staje się naj­bar­dziej docho­dową oka­zją.
Zwracanie uwagi na wia­do­mo­ści przy­cho­dzące to dokład­nie to, czym threadless.com zaj­muje się zawo­dowo.
Powinniśmy przejść od znaj­do­wa­nia klien­tów dla naszych pro­duk­tów do znaj­do­wa­nia pro­duk­tów dla naszych klien­tów.
Zamiast sta­rać się osią­gnąć nie­osią­galne, zróbmy to, co rze­czy­wi­ście działa: zacznijmy two­rzyć pro­dukty, usługi i histo­rie, które odwo­łują się do osią­gal­nego, a potem stwórzmy grupę, która będzie im służyć.

**WZMOCNIENIE GŁOSU KLIENTA I NIEZALEŻNYCH AUTORYTETÓW
Nie tylko poje­dyn­cze osoby odkry­wają, jak wielką siłę ma ich wzmoc­niona opi­nia oso­bi­sta. Ludzie chcieli ją mieć przez tak długi czas, że są nią oszo­ło­mieni.
W każ­dej spo­łecz­no­ści (Wikipedia, Digg, YouTube): 1% to ofia­ro­dawcy. Jednak nie wiemy z góry, kto należy do tego 1%.
Nie możemy być, jak ta restau­ra­cja, która zaj­muje się waż­nym kry­ty­kiem kuli­nar­nym z gazety. Teraz musimy zaj­mo­wać się każ­dym.
Blogi zmie­niają czy­ta­ją­cych i oglą­da­ją­cych w pisa­rzy.
Blogi łączą trzy praw­dziwe pra­gnie­nia: wysłu­cha­nie naszych wła­snych opi­nii, bycie wysłu­cha­nym przez innych i usły­sze­nie, co myślą tłumy.
Copyblogger mówi, że jego celem jest „pozna­nie faj­nych ludzi z wspa­nia­łymi umie­jęt­no­ściami i świet­nymi pomy­słami i robie­nie z nimi inte­re­sów.”
Każda branża ma swój 1% - grupę klien­tów tak zmo­ty­wo­wa­nych, tak zado­wo­lo­nych i tak przy­wią­za­nych, że chcą powie­dzieć resz­cie świata o nas i o tym, co robimy. Naszym wyzwa­niem jest zapew­nie­nie tym ludziom mega­fonu.
Większość ludzi przez więk­szość czasu chce być jak więk­szość ludzi.

** W MIARĘ, JAK ZWIĘKSZA SIĘ ILOŚĆ ŹRÓDEŁ POTRZEBNA JEST AUTENTYCZNA HISTORIA

**SKRAJNIE KRÓTKIE OKRESY UWAGI SPOWODOWANE NIEPORZĄDKIEM

**DŁUGI OGON
Na nie­mal każ­dym rynku „inni” są czo­łową marką.
Gdybyśmy mogli po pro­stu opu­bli­ko­wać best­sel­lery, zro­bi­li­by­śmy to. Ale nie możemy.
Na każ­dym mikro­rynku, rynek wyna­gra­dza lidera: naj­lep­szy na świe­cie.
Teraz, gdy ist­nieje o wiele wię­cej ryn­ków, na któ­rych można wygry­wać, możemy wygry­wać czę­ściej.
Ilość ryn­ków rośnie w zastra­sza­ją­cym tem­pie. Inwestujmy w to, co trzeba, byśmy byli postrze­gani jako naj­lepsi na rynku, na któ­rym chcemy konkurować.

**OUTSOURCING
Specjalista ds. mar­ke­tingu bez fabryki jest w rze­czy­wi­sto­ści bar­dziej pomy­słowy, działa szyb­ciej i bar­dziej sku­pia się na modzie. Dlaczego? Zamiast pró­bo­wać zna­leźć zaję­cie dla fabryki, spe­cja­li­sta od mar­ke­tingu może sku­pić się na znaj­do­wa­niu zaję­cia dla rynku.
Albo robimy coś powta­rzal­nego i powin­ni­śmy zle­cić pod­wy­ko­naw­stwo, albo robimy coś domo­wej roboty, co wymaga dogłęb­nej wie­dzy, jest pełne ini­cja­tywy i opi­nii – w tym wypadku powin­ni­śmy za to pobie­rać opłatę.

**GOOGLE I GRA W KOŚCI O WSZYSTKO
Programy tele­wi­zyjne wiążą się z rekla­mami. Biznesy wiążą się z biu­row­cami. Wydawcy ksią­żek zwią­zują się z auto­rami i dzielą się wie­dzą swo­ich pra­cow­ni­ków z ludźmi.
Wiążemy rze­czy ze sobą od tak dawna, że zapo­mnie­li­śmy, że to robimy.

**NIESKOŃCZONE KANAŁY KOMUNIKACJI

**BEZPOŚREDNIA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA HANDLOWA POMIĘDZY PRODUCENTAMI I KONSUMENTAMI

**ZMIANY W NIEDOSTĘPNOŚCI I DUŻYCH ILOŚCIACH
Taki talent jak ten (Ideo) jest trudno zna­leźć; łatwo nudzi się, gdy ma pra­co­wać nad ogra­ni­czoną ilo­ścią projektów.

**TRIUMF WIELKICH IDEI
Idea musi się zawie­rać w doświad­cze­niu samego pro­duktu. Marketing jest wtła­czany w głąb organizacji.

**ZAMIANA Z „ILE” NA „KTO”

**BOGACI, JAK MY
Nowa krzywa dzwo­nowa: nakład i cena wyglą­dały kie­dyś tak: __/\__. Teraz wyglą­dają tak: -\/-.
Krzywa się odwraca. Teraz spa­dek jest w cen­trum, a wzgórki znaj­dują się na koń­cach.
Większość ludzi kupo­wała rze­czy znaj­du­jące się pośrodku. Niewielu inte­re­so­wało się rze­czami tanimi jak barszcz lub super-drogimi.
Jednak teraz, gdy naj­tań­sze rze­czy są tak powszech­nie dostępne, sku­piamy się bar­dziej na rze­czach tanich jak barszcz albo tych bar­dzo dro­gich. Wal-Mart i Whole Foods, Biedronka i Alma.
Jeśli chcemy coś zwy­kłego, lepiej by było to tanie. Możemy zdo­być rze­czy tanie i zwy­kłe w dużych opa­ko­wa­niach w Makro.
Dzisiejszy roz­piesz­czony klient jest gotów zapła­cić każdą cenę za to, co jest warte uwagi, roz­piesz­cza­jące, na wyłączność.

**NOWI GATEKEEPERZY, BRAK GATEKEEPERÓW.
Jeśli cho­dzi o promocje/PR: Gdyby to zale­żało ode mnie, zde­cy­do­wał­bym się na dłu­go­ter­mi­nowe podej­ście. Najpierw iden­ty­fi­kuję blogi, które rze­czy­wi­ście inte­re­sują się tym, co pró­buję wypro­mo­wać. Następnie czy­tam je. Z cza­sem zaczy­nam wcho­dzić z tymi blo­ge­rami w inte­rak­cję. Przesyłam odpo­wied­nie linki, które nie mają nic wspól­nego z moją firmą. Postuję komen­ta­rze ogól­nie zwią­zane z branżą. Staję się czę­ścią kręgu. A potem, po kilku mie­sią­cach, a nawet latach, gdy mam coś odpo­wied­niego do doda­nia, mogę wysłać naprawdę oso­bi­stą notkę do kogoś, z kim mia­łem kontakt.

--

Wiele pro­mo­cji nie działa, ponie­waż sama wie­dza o czymś to nie to samo, co bycie pod­eks­cy­to­wa­nym na tym punk­cie, uży­wa­nie tego, albo, co naj­lep­sze, mówie­nie o tym.

Lista kon­tro­lna masy kry­tycz­nej:
1. Czy więk­sza liczba użyt­kow­ni­ków przy­nosi korzy­ści innym użyt­kow­ni­kom, obni­ża­jąc ceny lub zwięk­sza­jąc siłę komu­ni­ka­cji?
2. Czy nie­słusz­nie pole­gamy na masach, by roz­wią­zać pro­blemy, które są oczy­wi­ste, gdy mamy nie­wielką liczbę klien­tów?
3. Jak możemy obni­żyć liczbę użyt­kow­ni­ków, któ­rych będziemy potrze­bo­wać zanim zaczną dzia­łać korzy­ści pły­nące z masy kry­tycz­nej?
4. Czy styl ma zna­cze­nie? Czy zakła­damy, że ludzie staną się naszymi klien­tami, ponie­waż „wszy­scy inni to robią”? Jeśli tak, jak rze­czy­wi­ście prze­kro­czyć tę przepaść?

--

To nie my rzą­dzimy: stwórzmy śro­do­wi­sko, w któ­rym inni ludzie mogą rozmawiać.

Przekształćmy firmę w orga­ni­za­cję, która two­rzy historie.

Gdy otrzy­mu­jemy auten­tyczną histo­rię, która pasuje do naszego świa­to­po­glądu, wie­rzymy w nią.
Gdy otrzy­mu­jemy szansę, by się wypo­wie­dzieć, to robimy to – gło­śno i często.

Jeśli chce­cie być w branży towa­ro­wej, pro­szę bar­dzo. Jeśli chce­cie sprze­da­wać duże ilo­ści tanich rze­czy, nic nie stoi na prze­szko­dzie.
Jednak reszta z nas ma zamiar szybko się roz­wi­jać, dzięki wyko­rzy­sta­niu naszej wie­dzy na temat natury czło­wieka i nowemu mar­ke­tin­gowi, który pozwala ludziom wyra­zić tę naturę.

Jeśli tylko tego chce­cie, jeste­ście ska­zani na sprze­da­wa­nie wolno roz­wi­ja­ją­cych się towarów.

Każdy pro­dukt, od notat­ni­ków w tek­tu­ro­wych okład­kach do firm zaj­mu­ją­cych się księ­go­wo­ścią, może być teraz prze­obra­żony z wyko­rzy­sta­niem narzę­dzi dostęp­nych dla wszystkich.

Pomysły, które roz­prze­strze­niają się POPRZEZ grupy ludzi, są dużo potęż­niej­sze od pomy­słów dostar­cza­nych DLA kogoś.

Stwórzmy ruch wokół naszego pro­duktu lub usługi.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Założyciel Microsoft Corp.
Najbogatszy człowiek na
świecie kilka lat z rzędu.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Efekt
pierwszeństwa
Dużo łatwiej przy­po­mi­namy sobie pierw­sze i ostat­nie ele­menty listy.
Jaką kolej­ność mają pozy­cje na liście?

Jeśli klu­czowe jest zapa­mię­ta­nie przez użyt­kow­ni­ków kon­kret­nych pozy­cji, niech naj­waż­niej­sze będą na początku i na końcu listy. To roz­wią­za­nie można zasto­so­wać w przy­padku listy pozy­cji do zazna­cze­nia, cech pro­duktu, histo­rii firmy – jakich­kol­wiek pod­stron z długą listą elementów.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę