Little
Bets

Jak przełomowe idee wyłaniają się z małych odkryć.
Little Bets
Autor: Peter Sims

Historie stu­dia Pixar, Chrisa Rocka, Franka Gehry’ego i Krzemowej Doliny. Przykłady tego, jak wiele suk­ce­sów lub kre­atyw­no­ści przy­cho­dzi z wypró­bo­wy­wa­nia wielu rze­czy. Szybkich pora­żek i szyb­kich infor­ma­cji zwrot­nych. Wypróbowywania więk­szej ilo­ści rze­czy i prze­my­śla­nych ćwiczeń.

Sprytne pomy­sły nie­mal nigdy nie poja­wiają się w umy­słach ludzi w pełni ufor­mo­wane; poja­wiają się w trak­cie rygo­ry­stycz­nego pro­cesu eks­pe­ry­men­tal­nych odkryć.

Strategia Amazonu doty­cząca wpro­wa­dza­nia pomy­słów na nowe rynki przy­po­mina „sadze­nie nasion” lub „wcho­dze­nie w ślepe uliczki”. Pracownicy po dro­dze uczą się i odkry­wają moż­li­wo­ści. Wiele wysił­ków oka­zuje się być bez wyj­ścia, twier­dzi Bezos, „Jednak raz na jakiś czas wcho­dzisz w uliczkę, a ona prze­cho­dzi w ogromną, sze­roką aleję”. Tak jak Chris Rock, Bezos zaak­cep­to­wał nie­pew­ność; wie, że nie może w wia­ry­godny spo­sób prze­wi­dzieć tego, które pomy­sły będą dzia­łać na nowych ryn­kach, a które nie. Musi eksperymentować.


Eksperymentalni inno­wa­to­rzy.
Ludzie, któ­rzy pod­cho­dzą do pro­ble­mów w nie­sza­blo­nowy spo­sób, wyko­rzy­stu­jąc małe zakłady. 
Małe zakłady to kon­kretne dzia­ła­nia pod­jęte w celu odkry­wa­nia, testo­wa­nia i roz­wi­ja­nia pomy­słów, które można osią­gnąć i na które można sobie pozwo­lić. Początkowo są to kre­atywne moż­li­wo­ści, które z cza­sem są powta­rzane i ulep­szane. Gdy nie­moż­liwe jest, żeby­śmy wie­dzieli, co się wyda­rzy, małe zakłady poma­gają nam poznać czyn­niki, któ­rych nie mogli­śmy zro­zu­mieć wcześniej.

Fascynujące bada­nia Saras Sarasvathy, zaty­tu­ło­wane „Co spra­wia, że przed­się­biorcy są przed­się­bior­czy”. Myślenie pro­jek­towe obej­muje zestaw kre­atyw­nych meto­do­lo­gii słu­żą­cych do roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów i gene­ro­wa­nia pomy­słów, który oparty jest na wypra­co­wy­wa­niu roz­wią­zań, a nie zaczy­na­niu od odpowiedzi.

Fundamentalne dla małych zakła­dów podej­ście to:

 • ESKPERYMENTOWANIE: Ucz się poprzez dzia­ła­nie. Szybko ponoś porażki i szybko się ucz. Przeprowadzaj eks­pe­ry­menty i twórz pro­to­typy by uzy­ski­wać szcze­gó­łowe infor­ma­cje, roz­po­zna­wać pro­blemy i wypra­co­wy­wać kre­atywne pomy­sły, tak jak to robił Beethoven, gdy odkry­wał nowe muzyczne style i formy.

 • ZABAWA: Zabawna, impro­wi­zo­wana i humo­ry­styczna atmos­fera uci­sza nasze ogra­ni­cze­nia pod­czas, gdy roz­wi­jają się lub wyklu­wają pomy­sły i nie pozwala na zdła­wie­nie lub przed­wcze­sną ocenę kre­atyw­nych pomysłów.

 • ZANURZENIE: Poświęć tro­chę czasu, by wyjść do świata i zebrać świeże pomy­sły i intu­icje, by zro­zu­mieć głę­bo­kie moty­wa­cje i pra­gnie­nia ludzi oraz wchło­nąć to, jak wszystko działa od dołu do góry.

 • DEFINIOWANIE: Wykorzystaj szcze­gó­łowe infor­ma­cje zgro­ma­dzone w trak­cie pro­cesu, by zde­fi­nio­wać kon­kretne pro­blemy i potrzeby przed ich roz­wią­za­niem tak, jak to zro­bili zało­ży­ciele Google, gdy zdali sobie sprawę, że ich algo­rytm kata­lo­gu­jący zbiory biblio­teczne może być roz­wią­za­niem dużo więk­szego problemu.

 • REORIENTACJA: Bądź ela­styczny w dąże­niu do więk­szych celów i aspi­ra­cji, dobrze wyko­rzy­stu­jąc małe wygrane, by wyko­ny­wać nie­zbędne zwroty i reje­stro­wać prze­bieg wyda­rzeń aż do ukończenia.

 • POWTARZANIE: Powtarzaj, ulep­szaj i czę­sto testuj, z bie­giem czasu uzbra­ja­jąc się w lep­szy ogląd, infor­ma­cje i założenia.

Firma Hewlett-Packard więk­szość swo­ich pomy­słów na nowe pro­dukty wzięła z nie­ofi­cjal­nych obser­wa­cji lub roz­mów z klien­tami słu­żą­cych roz­po­zna­niu pro­ble­mów i potrzeb.

Musisz zła­pać ludzi na popeł­nia­niu błę­dów i prze­ko­nać ich, że to jest w porządku. Musisz spra­wić, by ostroż­ność była niepożądana.

Porażki w for­mie popeł­nia­nia błę­dów i pomy­łek oraz bycia nie­do­sko­na­łym są nie­zbędne do suk­cesu. To nie tak, że spe­cja­li­ści z Doliny Krzemowej spe­cjal­nie chcą ponieść porażkę; oni wie­dzą, że uda im się doko­nać waż­nych odkryć, jeśli będą chcieli być nie­do­sko­nali, szcze­gól­nie w począt­ko­wych sta­diach roz­woju idei. Nieodłączną czę­ścią etosu Doliny Krzemowej jest kul­tura, która akcep­tuje chęć ponie­sie­nia porażki, by dowie­dzieć się, co robić.

Sukces ukrywa problemy.

Stale roz­po­zna­waj i roz­wią­zuj nowe problemy.

Gehry opo­wiada o pro­ble­mach, z któ­rymi spo­tkał się Pixar i błę­dach, które popełnił.

Zdrowa nie­pew­ność” – to okre­śle­nie, któ­rego używa Gehry, by opi­sać jak się czuje, gdy zaczyna każdy nowy pro­jekt. „Zawsze boję się, że nie będę wie­dział, co robić” – mówi Gehry – „To prze­ra­ża­jący moment. A póź­niej, gdy zaczy­nam, zawsze jestem zdu­miony: ‘O, to nie było takie straszne’”.

Cechy cha­rak­te­ry­styczne tego, co psy­cho­lo­go­wie nazy­wają zdro­wym per­fek­cjo­ni­zmem, to dąże­nie do dosko­na­ło­ści i wyma­ga­nie od innych podob­nego stan­dardu, pla­no­wa­nie naprzód i dobre umie­jęt­no­ści organizacyjne.

Zdrowy per­fek­cjo­nizm jest napę­dzany wewnętrz­nie, co zna­czy, że jest moty­wo­wany sil­nymi oso­bi­stymi war­to­ściami, doce­nia­niem wyso­kiej jako­ści i doskonałości.

Niezdrowy per­fek­cjo­nizm jest z kolei napę­dzany zewnętrz­nie. Zewnętrzne zmar­twie­nia poja­wiają się z powodu obser­wo­wa­nej pre­sji rodzi­ców, potrzeby doce­nie­nia, ten­den­cji do prze­ży­wa­nia jako­ści poprzed­nich pro­jek­tów lub inten­syw­nego stra­chu przed popeł­nia­niem błędów.

Zdrowi per­fek­cjo­ni­ści wyka­zują niskie zain­te­re­so­wa­nie tymi czyn­ni­kami zewnętrznymi.

Popełnij błąd naj­szyb­ciej, jak się da!
Z pew­no­ścią nawa­limy, po pro­stu się do tego przy­znajmy. Nie bójmy się tego. Ale zróbmy to naj­szyb­ciej, jak się da, żeby dotrzeć do odpowiedzi.

Stwórzmy naprawdę, naprawdę gów­nianą pierw­szą wer­sję.
W ten spo­sób będziemy mieć dobrą drugą wer­sję i wspa­niałą trze­cią wersję.

Spójrzmy na nią przez chwilę” – mówi Gehry – „niech nas rozdrażni”.

Tworzenie pro­to­ty­pów może być nieco nie­lo­giczne; sku­pia­nie się na robie­niu, by móc myśleć, a nie na myśle­niu, by móc robić.

Często zda­rza nam się doświad­czać przy­pływu inspi­ra­cji, gdy wyko­nu­jemy pracę, która prze­ma­wia do naszych wro­dzo­nych zain­te­re­so­wań, które są rów­nież dopa­so­wane do naszych moc­nych stron.

Gdy zespoły zaj­mu­jące się two­rze­niem opro­gra­mo­wa­nia pra­co­wały nad dłu­go­ter­mi­no­wymi pro­jek­tami, ich praca była nie­efek­tywna, a oni zaj­mo­wali się nie­po­trzeb­nymi zada­niami. Jednak, gdy zada­nia zostały roz­bite na kon­kretne pro­blemy do roz­wią­za­nia, które były moż­liwe do roz­wią­za­nia i można było sobie z nimi pora­dzić w ciągu jed­nego lub dwóch tygo­dni, pro­gra­mi­ści byli bar­dziej kre­atywni i efek­tywni. Praktyka pomniej­sza­nia problemów.

Steve Jobs zwykł mawiać:
„Ludzie nie wie­dzą, czego chcą, dopóki tego nie zobaczą”.

Jedną z wiel­kich zalet meto­do­lo­gii zwin­nej jest fakt, że jest to także dobry spo­sób na szyb­kie pono­sze­nie pora­żek. Jeśli potra­fisz uru­cho­mić dzie­sięć nowych opcji w takim samym cza­sie, jak kon­ku­ren­cja uru­cha­mia jedną, masz dzie­się­cio­krot­nie więk­sze doświad­cze­nie, z któ­rego możesz korzy­stać, gdy pró­bu­jesz usta­lić co zawio­dło, a co pomyśl­nie prze­szło testy konsumenckie.

Pytania to nowe odpowiedzi.

Widok z per­spek­tywy żabiej: „Gdy trzy­masz świat na dłoni i oglą­dasz go tylko z lotu ptaka, zaczy­nasz robić się aro­gancki – nie zda­jesz sobie sprawy, że rze­czy widziane z olbrzy­miej odle­gło­ści roz­my­wają się”.

Wyjdź do świata, by skon­fron­to­wać swoje zało­że­nia z rze­czy­wi­sto­ścią „W budyn­kach nie ist­nieją fakty, tylko opinie”.

Steve Jobs:
„Kreatywność to po pro­stu łącze­nie rze­czy.

Gdy zapy­tasz kre­atyw­nych ludzi, jak coś zro­bili, poczują się winni, ponie­waż tak naprawdę tego nie zro­bili, tylko coś zoba­czyli. Po chwili wydało się im to oczy­wi­ste. Dzieje się tak, ponie­waż są w sta­nie połą­czyć ze sobą swoje doświad­cze­nia i syn­te­ty­zo­wać z nich nowe rze­czy. A powo­dem dla­czego są w sta­nie to zro­bić jest to, że mają wię­cej doświad­czeń lub myśleli o nich wię­cej niż inni ludzie… Niestety jest to rzad­kość. Wielu ludzi w naszej branży nie miało do czy­nie­nia z róż­no­rod­nymi doświad­cze­niami. Nie mają więc wystar­cza­jąco dużo kro­pek do połą­cze­nia i wymy­ślają bar­dzo liniowe roz­wią­za­nia, nie bio­rąc pod uwagę szer­szej perspektywy.”

Antropologiczne metody obser­wa­cji prze­ni­kają do świata korporacji.

Zbyt czę­sto myślimy, że nie­któ­rzy ludzie, na przy­kład eks­perci lub men­to­rzy, mają odpo­wie­dzi na wszyst­kie pyta­nia, pod­czas gdy w rze­czy­wi­sto­ści szcze­gó­łowa wie­dza jest dużo bar­dziej rozproszona.

Ludzie, któ­rzy mają więk­sze szczę­ście niż pechowcy uwa­żają na to, co się wokół nich dzieje.

Szczęściarze są z reguły bar­dziej otwarci na moż­li­wo­ści (lub infor­ma­cje), które poja­wiają się spon­ta­nicz­nie, pod­czas gdy pechowcy to stwo­rze­nia dzia­ła­jące ruty­nowo, sku­pione na okre­ślo­nych kon­kret­nych wynikach.

Na przy­kład na przy­ję­ciach pechowcy roz­ma­wiają z takimi samymi ludźmi – ludźmi, jak oni sami. To powszechne zja­wi­sko. Z dru­giej strony, szczę­ścia­rze są zazwy­czaj cie­kawi i otwarci na to, co może im przyjść z przy­pad­ko­wych interakcji.

Szczęściarze sku­tecz­nie budują bez­pieczne, dłu­go­trwałe więzi z napo­ty­ka­nymi ludźmi. Łatwo ich poznać, a więk­szość ich ludzi lubi. Są z reguły bar­dziej ufni i two­rzą bliż­sze związki z innymi. Dzięki temu czę­sto utrzy­mują kon­takt z dużo więk­szą liczbą przy­ja­ciół i zna­jo­mych niż pechowcy. Od czasu do czasu ta sieć przy­ja­ciół pomaga im w wyko­rzy­sty­wać życiowe możliwości.

Szczęściarze zwięk­szają praw­do­po­do­bień­stwo przy­pad­ko­wych spo­tkań lub doświad­czeń poprzez inte­rak­cje z dużą ilo­ścią ludzi.

(Szkoła biz­nesu?): Oni nigdy nie będą wie­dzieć tego, co Ty wiesz, a tego, co wie­dzą oni, Ty możesz się nauczyć.

Unikatowe potrzeby użyt­kow­ni­ków eks­tre­mal­nych mogą zapo­wia­dać potrzeby innych ludzi. Powodem, dla któ­rego pro­jek­tanci tak bar­dzo cenią użyt­kow­ni­ków eks­tre­mal­nych jest fakt, że prze­ciętny czło­wiek nie myśli aktyw­nie o roz­wią­zy­wa­niu tego rodzaju pro­ble­mów. Nie dekla­rują aż tak swo­ich potrzeb i pragnień.

Wybierz kilku kon­su­men­tów, któ­rych naprawdę uwa­żasz za lide­rów inno­wa­cji i prze­pro­wa­dzaj z nimi testy; zobacz co im się podoba, a co nie. A jeśli im się podoba, można ich wyko­rzy­stać do lep­szej opty­ma­li­za­cji pomy­słu, a wtedy maru­de­rzy podążą za nimi.

Aktywni użyt­kow­nicy to rzad­kość, jed­nak znaj­dują się oni na szczy­cie pira­midy ludzi, któ­rzy pra­cują nad roz­wią­za­niem podob­nych problemów.

Schultz wie­rzył, że należy zga­dzać się na prośby klien­tów. Początkowo był na przy­kład zde­cy­do­wa­nie prze­ciwny uży­wa­niu odtłusz­czo­nego mleka, ponie­waż uwa­żał, że nie sma­kuje ono tak dobrze jak nor­malne mleko i uwa­żał, że nie pasuje ono do wize­runku wło­skiej kawiarni. Gdy jed­nak klienci wciąż pytali o napoje z niską zawar­to­ścią tłusz­czu, Schulz odpu­ścił. Sukces tych napo­jów stał się waż­nym małym zwy­cię­stwem, a wkrótce i czymś wię­cej: mleko bez­tłusz­czowe zaczęło być uży­wane w nie­mal poło­wie kaw latte i cap­puc­cino w Starbuck’s.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Ojciec Apple inc. Ikona
rewolucji w marketingu,
biznesie i designie.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Wesołe
naśladownictwo
Wzorowanie się na innych, to naj­ła­twiej­szy spo­sób kształ­to­wa­nia naszego zachowania.
Jaki wzór do naśla­do­wa­nia poka­zu­jesz na swo­jej stro­nie, by poin­for­mo­wać ludzi jak wygląda pożą­dane zacho­wa­nie, które chcesz uzy­skać?

Obserwowanie, jak powin­ni­śmy się zacho­wać może spro­wo­ko­wać do dzia­ła­nia lepiej, niż cokol­wiek innego. Znajdź i nagródź ludzi, któ­rzy wyka­zują mode­lowe „dobre” zacho­wa­nie w sytu­acjach, które two­rzysz, na stronie.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę