Drive

Kompletnie nowe spojrzenie na Motywację.

Autor: Daniel Pink

Kiedy pie­nią­dze wyko­rzy­sty­wane są jako zewnętrzna nagroda za jakieś dzia­ła­nie, badani tracą zain­te­re­so­wa­nie nim. Bardzo zaska­ku­jąca ana­liza dzia­ła­nia moty­wa­cji. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna. Praca i zabawa. Niezbędna dla każ­dego managera.

Kiedy pie­nią­dze wyko­rzy­sty­wane są jako zewnętrzna nagroda za jakieś dzia­ła­nie, badani tracą zain­te­re­so­wa­nie nim.

Nagrody mogą zapew­nić krót­ko­ter­mi­nowy przy­pływ ener­gii – tak, jak zastrzyk kofe­iny, dzięki któ­remu będziemy na cho­dzie kilka dodat­ko­wych godzin. Jednak efekt traci na sile – i, co gor­sza, może zmniej­szyć dłu­go­ter­mi­nową moty­wa­cję danej osoby do kon­ty­nu­owa­nia projektu.

Ludzie mają wro­dzoną skłon­ność do wyszu­ki­wa­nia nowo­ści i wyzwań, do roz­wi­ja­nia i ćwi­cze­nia swo­ich moż­li­wo­ści, do odkry­wa­nia i do nauki. Jednak ten trzeci popęd jest bar­dziej kru­chy niż pozo­stałe dwa; by prze­trwać, potrze­bo­wał wła­ści­wego środowiska.

Ten, kto jest zain­te­re­so­wany roz­wi­ja­niem i wzmac­nia­niem moty­wa­cji wewnętrz­nej u dzieci, pra­cow­ni­ków, stu­den­tów itp., nie powi­nien kon­cen­tro­wać się na sys­te­mach kon­troli zewnętrz­nej, jak na przy­kład nagrody pieniężne.

Zbyt długo ist­nieje nie­spój­ność pomię­dzy tym, co wie nauka a tym, co robi biznes.

System ope­ra­cyjny Motywacja 2.0 prze­trwał długi czas. W rze­czy samej, jest on tak głę­boko zako­rze­niony w naszym życiu, że więk­szość nas wła­ści­wie nie wie, że ist­nieje. Odkąd pamię­tamy, kon­fi­gu­ro­wa­li­śmy orga­ni­za­cje i kon­stru­owa­li­śmy nasze życie według tego fun­da­men­tal­nego zało­że­nia: spo­so­bem na polep­sza­nie wydaj­no­ści, zwięk­sza­nie pro­duk­tyw­no­ści i zachę­ca­nie do dosko­na­ło­ści jest nagra­dza­nie tych dobrych i kara­nie złych.

Ludzie z ruchu open-source nie zło­żyli ślu­bów ubó­stwa. Dla wielu z nich udział w tych pro­jek­tach może stać się poły­skiem dla ich repu­ta­cji i pod­szli­fo­wać ich umie­jęt­no­ści, co może polep­szyć per­spek­tywę zarobków.

Lakhani i Wolf odkryli wiele rodza­jów moty­wa­cji, ale oka­zało się, że moty­wa­cja wewnętrzna oparta na przy­jem­no­ści, tzn. jak kre­atywna czuje się osoba pra­cu­jąca nad pro­jek­tem, to naj­sil­niej­sza i naj­bar­dziej per­swa­zyjna pobudka.

Zabawa, jaką nie­sie ze sobą spro­sta­nie wyzwa­niu danego pro­blemu z opro­gra­mo­wa­niem i pra­gnie­nie ofia­ro­wa­nia daru spo­łecz­no­ści programistów.

W kwiet­niu 2008, stan Vermont stał się pierw­szym ame­ry­kań­skim sta­nem, który zezwa­lał na pro­wa­dze­nie nowego rodzaju biz­nesu, zwa­nego „low-profit limi­ted lia­bi­lity cor­po­ra­tion” [kor­po­ra­cja niskiego zysku z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią]. Mianowany L3C, ten pod­miot jest kor­po­ra­cją – ale nie taką, o jakiej zwy­kle myślimy. L3C działa jak biz­nes komer­cyjny, gene­ru­jąc przy­naj­mniej skromne zyski, jed­nak jego głów­nym celem jest ofe­ro­wa­nie korzy­ści spo­łecz­nych. Trzy inne ame­ry­kań­skie stany podą­żyły za przy­kła­dem stanu Vermont.

Muhammad Yunus roz­po­czął two­rze­nie, jak to okre­śla, „biz­nesu spo­łecz­nego”. To firmy, które gro­ma­dzą kapi­tał, roz­wi­jają pro­dukty i sprze­dają je na otwar­tym rynku, ale robią to w służ­bie więk­szej misji spo­łecz­nej – albo, jak to for­mu­łuje „zastę­pu­jąc zasadę mak­sy­ma­li­za­cji zysków zasadą korzy­ści społecznych”.

Organizacje „dla korzy­ści”, kor­po­ra­cje B i kor­po­ra­cje niskich zysków z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią prze­kształ­cają cele tra­dy­cyj­nych przed­się­wzięć biznesowych.

Ekonomia to nie bada­nie pie­nię­dzy. To bada­nie zacho­wań. W ciągu dnia każdy z nas stale ustala koszty i korzy­ści pły­nące z naszych dzia­łań, a potem decy­duje, jak dzia­łać. Ekonomiści badają to, co ludzie robią, a nie to, co mówią.

Bruno Frey, eko­no­mi­sta z Uniwersytetu w Zurichu.

Zadanie algo­ryt­miczne to takie zada­nie, które wyko­nuje się zgod­nie z zesta­wem usta­lo­nych instruk­cji, docho­dząc jedną okre­śloną ścieżką do jed­nej kon­klu­zji. To ozna­cza, że ist­nieje algo­rytm, który pro­wa­dzi do roz­wią­za­nia zada­nia. Zadanie heu­ry­styczne jest jego prze­ci­wień­stwem. Ponieważ nie ist­nieje do niego algo­rytm, musimy eks­pe­ry­men­to­wać z róż­nymi moż­li­wo­ściami i wymy­ślić nowe rozwiązanie.

Rutynowa praca może być zle­cona pod­wy­ko­nawcy lub zauto­ma­ty­zo­wana; arty­styczna, emfa­tyczna, nie­ru­ty­nowa praca, ogól­nie rzecz bio­rąc, nie może zostać ani zle­cona ani zautomatyzowana.

Ludzie dużo chęt­niej infor­mują o „opty­mal­nych doświad­cze­niach” w pracy niż w trak­cie rozrywki.

Praca-wakacje. To branża, w któ­rej ludzie wydają swoje ciężko zaro­bione pie­nią­dze, by wyko­ny­wać inną pracę. Wykorzystują urlop, by spró­bo­wać swych sił w zawo­dzie kucha­rza, pro­wa­dze­niu sklepu rowe­ro­wego czy pro­wa­dze­niu schro­ni­ska dla zwierząt.

W samej Ameryce, według Biura ds. Spisu Ludności, jest ponad 18 milio­nów firm typu nonem­ployer, tzn. takich, które nie mają opła­ca­nych pracowników.

W Stanach Zjednoczonych 33,7 milio­nów ludzi przy­naj­mniej jeden dzień w mie­siącu pra­cuje zdal­nie, a 14,7 milio­nów robi to każ­dego dnia.

Mówimy swoim poten­cjal­nym pra­cow­ni­kom: „Jeśli to my musimy was moty­wo­wać, to chyba nie chcemy was zatrudniać”.

Ludzie muszą zara­biać na życie. Pensja, płat­no­ści wyni­ka­jące z umów, świad­cze­nia, kilka dodat­ków to coś, co nazy­wam „pod­sta­wo­wymi nagro­dami”. Jeśli czy­jeś pod­sta­wowe nagrody nie odpo­wia­dają wyko­ny­wa­nej pracy lub są nie­spra­wie­dliwe, to ta osoba będzie sku­piać się na nie­spra­wie­dli­wo­ści swo­jej sytu­acji i na nie­po­koju wyni­ka­ją­cym z takich warun­ków. Nie uda nam się uzy­skać ani prze­wi­dy­wal­no­ści moty­wa­cji zewnętrz­nej, ani ory­gi­nal­no­ści moty­wa­cji wewnętrz­nej. W ogóle będziemy mieć do czy­nie­nia z bar­dzo nie­wielką moty­wa­cją. Gdy już jed­nak prze­kro­czymy ten próg, mar­chewki i kije mogą wywo­łać efekt dokład­nie odwrotny od zamie­rzo­nego. Mechanizmy zapro­jek­to­wane, by zwięk­szać moty­wa­cję mogą ją stłu­mić. Taktyki celu­jące w popra­wie­nie kre­atyw­no­ści mogą ją zre­du­ko­wać. Programy pro­mu­jące dobre uczynki mogą spra­wić, że one znikną. W mię­dzy­cza­sie, zamiast powstrzy­my­wać nega­tywne zacho­wa­nie, nagrody i kary mogą je czę­sto uwol­nić – i powo­do­wać oszu­stwa, uza­leż­nia­nia i nie­bez­pieczne krót­ko­wzroczne myślenie.

Kluczowa zasada moty­wa­cji: „Praca to to, co ciało MUSI zro­bić. Zabawa składa się z tego, czego ciało nie musi robić.”

Latem bogaci ludzie pro­wa­dzą czte­ro­konne powozy 20-30 mil dzien­nie, ponie­waż ten przy­wi­lej kosz­tuje ich znaczną kwotę pie­nię­dzy. Gdyby jed­nak zaofe­ro­wać im pen­sję za tę usługę, przy­jem­ność zamie­ni­łaby się w pracę i ludzie by zrezygnowali.

Tylko uwa­run­ko­wane nagrody – jeśli zro­bisz to, to dosta­niesz tamto – miały nega­tywny wpływ. Dlaczego? Nagrody „jeżeli – to” wyma­gają, by ludzie zrze­kli się czę­ści swo­jej autonomii.

Nagrody przez swój cha­rak­ter zawę­żają pole naszego sku­pie­nia. Jest to pomocne, gdy do roz­wią­za­nia pro­wa­dzi wyraźna ścieżka. Pomagają nam patrzeć naprzód i biec szybciej.

Im mniej dowo­dów na moty­wa­cję zewnętrzną w trak­cie szkoły arty­stycz­nej, tym wię­cej suk­ce­sów w pro­fe­sjo­nal­nej sztuce, zarówno kilka lat po ukoń­cze­niu szkoły, jak i dwa­dzie­ścia lat później.

Malarze i rzeź­bia­rze, któ­rzy byli moty­wo­wani wewnętrz­nie, ci, dla któ­rych radość z odkry­wa­nia i wyzwa­nie two­rze­nia było nagrodą samą w sobie, byli w sta­nie prze­trwać cięż­kie czasy – i brak wyna­gro­dze­nia, i uzna­nia – które nie­od­łącz­nie towa­rzy­szą karie­rze artysty.

Artyści, któ­rzy zaj­mo­wali się malo­wa­niem i rzeź­bie­niem bar­dziej dla przy­jem­no­ści, jaką dawała im sama czyn­ność, a nie dla zewnętrz­nych nagród, two­rzyli dzieła spo­łecz­nie uzna­wane za lep­sze. To wła­śnie ci, któ­rzy byli naj­mniej zmo­ty­wo­wani, by otrzy­mać zewnętrzne nagrody, w końcu je dostawali.

Cele poświę­cone osią­gnię­ciu mistrzo­stwa, które wyzna­czają sobie ludzie, zwy­kle są zdrowe. Jednak cele narzu­cone przez innych – odbior­ców sprze­daży, zwroty kwar­talne, ustan­da­ry­zo­wane wyniki testów i tak dalej – mogą nie­kiedy mieć nie­bez­pieczne efekty uboczne. Jak wszyst­kie moty­wa­tory zewnętrzne, cele zawę­żają pole naszego sku­pie­nia. Dlatego mogą być sku­teczne; kon­cen­trują umysł. Jednak, jak już widzie­li­śmy, mniej­sze pole sku­pie­nia wymaga kosz­tów. W przy­padku skom­pli­ko­wa­nych czy kon­cep­cyj­nych zadań, oferta nagrody może unie­moż­li­wić szer­sze myśle­nie, nie­zbędne do wymy­śle­nia inno­wa­cyj­nego roz­wią­za­nia. Podobnie, gdy zewnętrzny cel jest olbrzymi – w szcze­gól­no­ści taki krót­ko­ter­mi­nowy, moż­liwy do zmie­rze­nia, któ­rego osią­gnię­cie jest bar­dzo opła­calne – obec­ność nagrody może ogra­ni­czyć to, jak postrze­gamy szer­szy wymiar naszego zachowania.

Problem z uwa­ża­niem zewnętrz­nej nagrody za jedyny cel, który ma zna­cze­nie, polega na tym, że nie­któ­rzy ludzie wybiorą naj­krót­szą drogę pro­wa­dzącą do celu, nawet jeśli ozna­cza to pój­ście na łatwiznę.

Gdy ofe­ru­jemy nagrodę, głów­nym sygna­łem, który wysy­łamy jest infor­ma­cja, że zada­nie jest nieprzyjemne.

W śro­do­wi­skach, w któ­rych naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne są zewnętrzne nagrody, wielu ludzi pra­cuje tylko do momentu, który gwa­ran­tuje nagrodę – i ani kroku dalej.

MARCHEWKI I KIJE: Siedem wad głów­nych
1. Mogą zga­sić moty­wa­cję wewnętrzną.
2. Mogą zmniej­szyć wydaj­ność.
3. Mogą zmiaż­dżyć kre­atyw­ność.
4. Mogą wyprzeć dobre zacho­wa­nie.
5. Mogą zachę­cać do oszu­ki­wa­nia, cho­dze­nia na skróty i nie­etycz­nego zacho­wa­nia.
6. Mogą uza­leż­niać.
7. Mogą sprzy­jać krót­ko­ter­mi­no­wemu myśleniu.

Upewnijmy się, że pod­sta­wowe nagrody – pen­sje, pakiet socjalny i tym podobne – są odpo­wied­nie i spra­wie­dliwe. Bez zdro­wych pod­staw, jaka­kol­wiek moty­wa­cja jest trudna do osią­gnię­cia, a czę­sto nawet niemożliwa.

Nagrody nie pod­wa­żają wewnętrz­nej moty­wa­cji ludzi w przy­padku nud­nych zadań, ponie­waż wtedy moty­wa­cji wewnętrz­nej jest nie­wiele lub nie ma jej wcale.

W przy­padku nie­któ­rych ludzi, duża część tego, co robią przez cały dzień, składa się z ruty­no­wych, nie­zbyt zaj­mu­ją­cych zadań. W takich sytu­acjach naj­le­piej spró­bo­wać uwol­nić pozy­tywną stronę Efektu Sawyera, pró­bu­jąc zamie­nić pracę w zabawę – spra­wić, by było bar­dziej zróż­ni­co­wane, by bar­dziej przy­po­mi­nało grę lub wyko­rzy­stać je do opa­no­wa­nia innych umiejętności.

Gdy arty­ści uwa­żali swoje zle­ce­nia za „umoż­li­wia­jące” – to zna­czy, że zle­ce­nie umoż­li­wiało arty­ście zro­bie­nie cze­goś inte­re­su­ją­cego lub eks­cy­tu­ją­cego – ocena kre­atyw­no­ści tego, co stwo­rzył, znowu gwał­tow­nie rosła. Tak samo było w przy­padku zle­ceń, w trak­cie któ­rych arty­stom wyda­wało się, że otrzy­mali przy­datne infor­ma­cje i opi­nie doty­czące ich zdolności.

Najlepszym podej­ściem, jakie możemy zasto­so­wać, jest usta­le­nie warun­ków praw­dzi­wie moty­wu­ją­cego śro­do­wi­ska. Podstawowe nagrody muszą być wystar­cza­jące. To zna­czy, pod­sta­wowe wyna­gro­dze­nie zespołu musi być odpo­wied­nie do wyko­ny­wa­nej pracy i spra­wie­dliwe – szcze­gól­nie w porów­na­niu z ludźmi, któ­rzy wyko­nują podobną pracę w podob­nych orga­ni­za­cjach. Nasza orga­ni­za­cja non pro­fit musi być przy­jem­nym miej­scem pracy. A człon­ko­wie naszego zespołu muszą być nie­za­leżni, mieć wiele moż­li­wo­ści, by dążyć do mistrzo­stwa, a ich codzienne obo­wiązki muszą być zwią­zane z więk­szym celem. Jeśli te ele­menty są na miej­scu, naj­lep­szą stra­te­gią jest upew­nie­nie się, że pra­cow­nicy pra­cują pil­nie i czują, że i praca ma zna­cze­nie – a potem zej­ście talen­tom z drogi.

Każda nagroda zewnętrzna powinna być nie­spo­dzie­wana i ofe­ro­wana dopiero, gdy zada­nie jest ukoń­czone. Wyciąganie nagrody na początku pro­jektu – i ofe­ro­wa­nie jej jako jed­nej z moż­li­wo­ści – z pew­no­ścią spo­wo­duje, że ludzie sku­pią uwagę na uzy­ska­niu nagrody, a nie walce z problemem.

Deci i Ryan stwo­rzyli coś, co nazy­wają teo­rią samookreślenia.

Mamy trzy wro­dzone potrzeby psy­cho­lo­giczne – kom­pe­ten­cję, auto­no­mię i pokre­wień­stwo. Gdy te potrzeby są zaspo­ko­jone, jeste­śmy zmo­ty­wo­wani, pro­duk­tywni i szczę­śliwi. Gdy ich reali­za­cja jest nie­moż­liwa, to nasza moty­wa­cja, pro­duk­tyw­ność i szczę­ście pikują w dół.

Gdy ludzie wyko­rzy­stują nagrody do moty­wo­wa­nia, to są one naj­bar­dziej demo­ty­wu­jące. Deci i Ryan mówią, że powin­ni­śmy naszych wysił­kach sku­pić się na stwo­rze­niu śro­do­wi­ska, w któ­rym nasze wewnętrzne, psy­cho­lo­giczne potrzeby będą zaspokojone.

Setki prac badaw­czych wska­zują na ten sam wnio­sek. Istoty ludz­kie mają wewnętrzny popęd do auto­no­mii, samo­okre­śle­nia i kon­taktu ze sobą nawza­jem. I gdy ten popęd jest uwol­niony, ludzie osią­gają wię­cej i żyją bogat­szym życiem.

Osoba typu B też może mieć duży popęd, jed­nak jej cha­rak­ter wydaje się ją powstrzy­my­wać, dawać pew­ność sie­bie i poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, a nie pod­ju­dzać, iry­to­wać i roz­wście­czać, jak w przy­padku osoby typu A.

Podjęcie zain­te­re­so­wa­nia pracą jest rów­nie natu­ralne, co zabawa czy odpo­czy­nek, dla­tego kre­atyw­ność i pomy­sło­wość zostały sze­roko roz­dzie­lone w spo­łe­czeń­stwie, a w odpo­wied­nich warun­kach ludzie będą akcep­to­wać odpo­wie­dzial­ność, a nawet jej szukać.

Ludzie moty­wo­wani wewnętrz­nie zwy­kle osią­gają wię­cej niż ich łase na nagrody odpo­wied­niki. Niestety, nie zawsze spraw­dza się to na dłuż­szą metę. Intensywne sku­pie­nie na zewnętrz­nych nagro­dach może rze­czy­wi­ście spo­wo­do­wać szyb­kie rezul­taty. Kłopot w tym, że takie podej­ście jest trudne do utrzy­ma­nia. I nie pomaga w mistrzo­stwie, które jest źró­dłem dłu­go­fa­lo­wych osią­gnięć. Jak wyka­zały bada­nia, więk­szość ludzi, któ­rzy osią­gnęli suk­ces, czę­sto nie podąża bez­po­śred­nio za kon­wen­cjo­nal­nym poję­ciem suk­cesu. Pracują ciężko i nie ustę­pują trud­no­ściom, ponie­waż ich wewnętrz­nym pra­gnie­niem jest kon­tro­lo­wa­nie swo­jego życia, pozna­nie świata i osią­gnię­cie cze­goś, co przetrwa.

Ludzie zorien­to­wani na auto­no­mię i moty­wa­cję wewnętrzną mają wyż­szą samo­ocenę, utrzy­mują lep­sze rela­cje z innymi i, ogól­nie rzecz bio­rąc, mają się lepiej od tych, któ­rzy są nasta­wieni na moty­wa­cję zewnętrzną. Dla porów­na­nia, ludzie któ­rych pod­sta­wo­wymi aspi­ra­cjami są reali­za­cje typu X, takie jak pie­nią­dze, sława czy piękno, mają skłon­ność do słab­szego zdro­wia psychicznego.

Zachowanie typu I zależy od trzech skład­ni­ków odżyw­czych: auto­no­mii, mistrzo­stwa i celu. Zachowanie typu I jest skie­ro­wane na sie­bie. Jest poświę­cone cią­głemu dosko­na­le­niu się w czymś, co ma zna­cze­nie. I łączy poszu­ki­wa­nie dosko­na­ło­ści z więk­szym celem.

W śro­do­wi­sku pracy nasta­wio­nym wyłącz­nie na wynik (ang. Result-Only Work Environment) ludzie nie mają har­mo­no­gra­mów. Przychodzą, kiedy chcą. Nie muszą być w biu­rze o okre­ślo­nej godzi­nie – jeśli już o tym mowa, wcale nie muszą być w biu­rze. Muszą po pro­stu wyko­nać swoją pracę. Od nich zależy, jak, kiedy i gdzie to zrobią.

Ludzie wciąż mają kon­kretne cele, które muszą osią­gnąć – na przy­kład ukoń­czyć pro­jekt przed okre­ślo­nym cza­sem, czy zadzwo­nić pod kon­kretne numery sprze­da­żowe. I jeśliby potrze­bo­wali pomocy, mana­ger może im pomóc. Jednak zre­zy­gno­wano z łącze­nia tych celów z rekom­pen­satą. „To kreuje kul­turę, która mówi, że wszystko kręci się wokół pie­nię­dzy, a nie za bar­dzo wokół pracy”. Wiąże się to z wiarą, że pie­nią­dze są tylko „moty­wa­to­rem progowym”.

Idea zarzą­dza­nia (zarzą­dza­nia ludźmi, a nie powiedzmy zarzą­dza­nia łań­cu­chami dostaw) opiera się na okre­ślo­nych zało­że­niach doty­czą­cych pier­wot­nej natury zarzą­dza­nych. Zakłada, że żeby pod­jąć dzia­ła­nie czy posu­nąć się naprzód, potrze­bu­jemy impulsu – że bez nagrody lub kary będziemy szczę­śli­wie i w bez­ru­chu stać w miej­scu. Zakłada ona także, że gdy ludzie zostaną już wpra­wieni w ruch, potrze­bują wska­zó­wek – że bez twar­dego i god­nego zaufa­nia prze­wod­nika będą się gubić. Jednak czy jest to naprawdę nasza pier­wotna natura? Albo, by znowu użyć meta­fory kom­pu­te­ro­wej, czy to nasze „usta­wie­nia domyślne”? Czy gdy przy­cho­dzimy na świat, jeste­śmy zapro­gra­mo­wani, by być pasywni i obo­jętni? Czy może jeste­śmy zapro­gra­mo­wani, by być aktywni i zaangażowani?

Być może zarzą­dza­nie to jedna z sił, które prze­łą­czają nasze domyślne usta­wie­nia i wywo­łują ten stan.

Oprzyjmy się poku­sie kon­tro­lo­wa­nia ludzi – i zamiast tego zróbmy wszystko, co możemy, by obu­dzić w nich głę­boko ukryte poczu­cie autonomii.

Autonomia różni się od nie­za­leż­no­ści. To nie szorstki, indy­wi­du­alizm samot­nego wędro­wa­nia i nie pole­ga­nia na nikim, jaki pre­zen­tują ame­ry­kań­scy kow­boje. Oznacza dzia­ła­nie z wybo­rem – co ozna­cza, że możemy być zarówno auto­no­miczni, jak i szczę­śli­wie zależni od innych. I pod­czas gdy idea nie­za­leż­no­ści ma naro­dowy i poli­tyczny wydźwięk, auto­no­mia wydaje się być bar­dziej kon­cep­tem ludz­kim niż zachodnim.

Poczucie auto­no­mii ma potężny wpływ na indy­wi­du­alną wydaj­ność i nasta­wie­nie. Zgodnie z nie­daw­nymi bada­niami nauk beha­wio­ral­nych, moty­wa­cja auto­no­miczna powo­duje więk­sze zro­zu­mie­nie kon­cep­cyjne, lep­sze stop­nie, lep­sze radze­nie sobie w szkole i spo­rcie, wyż­szą pro­duk­tyw­ność, mniej­sze wypa­le­nie i więk­sze psy­cho­lo­giczne dobre samopoczucie.

Badacze z Uniwersytetu Cornella prze­ba­dali 320 małych biz­ne­sów, z któ­rych połowa zagwa­ran­to­wała pra­cow­ni­kom auto­no­mię, a druga połowa pole­gała na zarzą­dza­niu odgór­nym. Firmy, które ofe­ro­wały auto­no­mię, roz­wi­nęły się cztery razy szyb­ciej niż firmy nasta­wione na kon­trolę, a ich obrót wyno­sił jedną trzecią.

Jako przed­się­biorca zosta­łem pobło­go­sła­wiony 100% auto­no­mią w zakre­sie zadań, czasu, tech­niki i zespołu. Chodzi o to, że jeśli zacho­wam tę auto­no­mię, poniosę porażkę. Nie uda mi się dostar­czyć pro­duktu. Nie uda mi się być dosko­na­łym. Nie uda mi się sku­pić. Nieuchronnie skoń­czę nie mając żad­nego pro­duktu lub mając pro­dukt, który rynek odrzuci. Największą ze sztuk jest wybór swo­ich ogra­ni­czeń. To auto­no­mia, którą cenię naj­bar­dziej. Wolność wyboru moich gra­nic.” – SETH GODIN

Nowozatrudnieni pra­cow­nicy w Zappos prze­cho­dzą tygo­dniowe szko­le­nie. Potem, pod koniec tych sied­miu dni, Hsieh składa im ofertę, jeśli czują, że Zappos to nie miej­sce dla nich i chcą odejść, zapłaci im 2 000$ – nie żywi do nich urazy. Hsieh hac­kuje sys­tem ope­ra­cyjny Motywacja 2.0 jak bystry i życz­liwy nasto­letni geniusz kom­pu­te­rów. Wykorzystuje nagrodę „jeżeli – to” nie po to, by zmo­ty­wo­wać ludzi do lep­szej wydaj­no­ści, ale żeby odrzu­cić tych, któ­rzy nie nadają się do pracy w śro­do­wi­sku Motywacji 3.0.

Homesourcing: Zamiast wyma­gać, by pra­cow­nicy obsługi klienta sta­wiali się w poje­dyn­czym call cen­ter, roz­mowy są prze­kie­ro­wy­wane do ich domów. Eliminuje to czas dojaz­dów pra­cow­ni­ków, usuwa fizyczny moni­to­ring i zapew­nia dużo więk­szą auto­no­mię tego, w jaki spo­sób wyko­nują swoją pracę. (JetBlue).

Po tym, jak kan­dy­dat na sta­no­wi­sko prze­pra­cuje trzy­dzie­sto­dniowy okres próbny w zespole, poten­cjalni kole­dzy z zespołu gło­sują, czy zatrud­nić tę osobę na pełny etat. W W.L. Gore & Associates, wytwórni tka­niny GORE-TEX i kolej­nym przy­kła­dzie zasto­so­wa­nia Motywacji 3.0 w akcji, każdy, kto chce piąć się w ran­kingu i kie­ro­wać zespo­łem musi zebrać ludzi, któ­rzy będą chcieli z nim pracować.

Ludzie pra­cu­jący w zor­ga­ni­zo­wa­nych przez sie­bie zespo­łach są bar­dziej zado­wo­leni niż ci, któ­rzy odzie­dzi­czyli swój zespół.

Ludzie chcą być odpo­wie­dzialni – i upew­nia­nie się, że mają kon­trolę nad zada­niem, cza­sem, tech­niką i zespo­łem to droga do tego celu.

Historia ludzi zawsze poru­szała się w kie­runku więk­szej wol­no­ści. I jest ku temu powód – w naszej natu­rze leżą sta­ra­nia o wolność.

Mistrzostwo: pra­gnie­nie cią­głego sta­wa­nia się coraz lep­szym w czymś, co ma znaczenie.

W trak­cie mojej kariery spor­to­wej, głów­nym celem zawsze było bycie lep­szym spor­tow­cem niż byłem w danym momen­cie – czy to w przy­szłym tygo­dniu, przy­szłym mie­siącu czy w przy­szłym roku. Celem była poprawa. Medal był po pro­stu koń­cową nagrodą za osią­gnię­cie tego celu.” SEBASTIAN COE, bie­gacz śred­nio­dy­stan­sowy i dwu­krotny zdo­bywca zło­tego medalu igrzy­skach olimpijskich.

W sta­nie flow [prze­pływu], rela­cja pomię­dzy tym, co dana osoba ma zro­bić a tym, co potrafi zro­bić, jest ide­alna. Wyzwanie nie jest zbyt łatwe. Nie jest też zbyt trudne. Jest o sto­pień lub dwa powy­żej jej obec­nych moż­li­wo­ści, co wysila ciało i umysł w taki spo­sób, że sam wysi­łek jest naj­lep­szą nagrodą. Równowaga wywo­łuje spore sku­pie­nie i satysfakcję.

Zamiast spo­ty­kać się z pra­cow­ni­kami raz w roku, by omó­wić wydaj­ność, mana­ge­ro­wie zasia­dali z nimi sam na sam, sześć razy w roku, czę­sto nawet na dzie­więć­dzie­siąt minut, by prze­dys­ku­to­wać poziom ich zaan­ga­żo­wa­nia i ścieżkę do mistrzostwa.

Jenova Chen, młody pro­jek­tant gier, który w 2006 roku napi­sał pracę magi­ster­ską z zakresu sztuk pięk­nych doty­czącą teo­rii Csikszentmihalyi’ego. Chen wie­rzył, że gry wideo zawie­rają obiet­nicę dostar­cze­nia fun­da­men­tal­nych doświad­czeń flow. Podczas gdy więk­szość gier wyma­gała od gra­czy prze­cho­dze­nia przed stałe i usta­lone wcze­śniej serie pozio­mów umie­jęt­no­ści, gry Chena pozwa­lały im na awan­so­wa­nie i poszu­ki­wa­nia w taki spo­sób, w jaki mieli na to ochotę. I w prze­ci­wień­stwie do gier, w któ­rych porażka koń­czy sesję, w grze Chena porażka jedy­nie prze­no­siła gra­cza do poziomu bar­dziej odpo­wia­da­ją­cego jego umie­jęt­no­ściom. Chet nazywa swoją grę flOw.

Teoretycy przy­ro­stowi (ang. incre­men­tal the­ori­sts) uwa­żają inte­li­gen­cję za coś podob­nego do siły. (Chcesz być sil­niej­szy i bar­dziej musku­larny? Zacznij pod­no­sić cię­żary.)
Teoretycy jed­nost­kowi (ang. e
ntity the­ori­sts) postrze­gają ją za coś bar­dziej podob­nego do wzro­stu. (Chcesz być wyż­szy? Masz pecha.)

Jeśli wie­rzymy, że inte­li­gen­cja to war­tość stała, to każda edu­ka­cyjna i zawo­dowa próba staje się dla nas spo­so­bem zmie­rze­nia tego, jak wiele jej posia­damy.
Jeśli wie­rzymy, że inte­li­gen­cja jest czymś, co możemy zwięk­szyć, to te same próby stają się dla nas oka­zją do roz­woju.
Według jed­nego z poglą­dów, inte­li­gen­cja jest czymś, co możemy zapre­zen­to­wać; według dru­giego jest czymś, co możemy rozwinąć.

Teoria jed­nost­kowa to sys­tem, który wymaga diety zło­żo­nej z łatwych suk­ce­sów. W tym sche­ma­cie, jeśli musimy ciężko pra­co­wać, to zna­czy, że nie jeste­śmy zbyt dobrzy. Dlatego ludzie wybie­rają łatwe cele, a gdy tra­fią, potwier­dzają swoje ist­nie­jące umie­jęt­no­ści, ale robią nie­wiele, by je rozszerzyć.

Ci, któ­rzy radzili sobie naj­le­piej, zazwy­czaj spę­dzali więk­szość czasu i wysiłku na przy­ziem­nych czynnościach.

Gdy ludzie są świa­domi tego, co spra­wia, że znaj­dują się w sta­nie flow, mają jaśniej­szy obraz tego, na czego opa­no­wa­nie powinni poświę­cać czas i oddanie.

Wysiłek, to jedna z rze­czy, które nadają życiu sens. Wysiłek ozna­cza, że czymś się przej­mu­jemy, to coś jest dla nas ważne i chcemy dla tego cze­goś pracować.

Mistrzostwo to asymptota.

Po co się­gać po coś, czego nigdy nie będziemy w sta­nie w pełni osią­gnąć? Jednak jest to też źró­dło przy­cią­ga­nia. Dlaczego by po to nie się­gnąć? Radość pły­nie bar­dziej ze sta­rań niż z reali­za­cji. W końcu mistrzo­stwo przy­ciąga ludzi dokład­nie dla­tego, że nam umyka.

Podążajmy za celem – i wyko­rzy­stujmy zyski raczej jako kata­li­za­tor niż cel.

Wyobraźmy sobie na przy­kład orga­ni­za­cję, która wie­rzy w akcję afir­ma­tywną – która chce spra­wić, by świat był lep­szym miej­scem dzięki stwo­rze­niu bar­dziej zróż­ni­co­wa­nej siły robo­czej. Poprzez zre­du­ko­wa­nie etyki do listy kon­tro­l­nej, akcja afir­ma­tywna nagle staje się tylko gar­ścią wyma­gań, które orga­ni­za­cja musi speł­nić, by poka­zać, że nikogo nie dys­kry­mi­nuje. Teraz orga­ni­za­cja nie sku­pia się na dąże­niu do zróż­ni­co­wa­nia, ale na upew­nia­niu się, że wszyst­kie pola są odfaj­ko­wane, by poka­zać, że to, co zostało zro­bione jest w porządku (tak, by nie zostać pozwa­nym). Wcześniej jej pra­cow­nicy mieli wewnętrzną moty­wa­cję, by zro­bić coś dobrego, jed­nak teraz mają moty­wa­cję zewnętrzną do upew­nie­nia się, że firma nie zosta­nie pozwana ani nie zosta­nie na nią nało­żona kara.

Ryan dodał: „Są zajęci zara­bia­niem pie­nię­dzy i zaj­mo­wa­niem się sobą, a to ozna­cza, że w ich życiu jest mniej miej­sca na miłość i uwagę, i tro­skę, i empa­tię, i te rze­czy, które naprawdę się liczą”. I jeśli ogólne zało­że­nia tych badań spraw­dzają się w przy­padku poje­dyn­czych osób, dla­czego mia­łyby być nie­praw­dziwe w przy­padku orga­ni­za­cji – które są oczy­wi­ście zbio­rem poje­dyn­czych osób?

Zdrowe spo­łe­czeń­stwa – i zdrowe orga­ni­za­cje biz­ne­sowe – zaczy­nają się od celu i ana­li­zują zyskowne spo­soby przy­bli­ża­nia się do tego celu lub szczę­śli­wego pro­duktu ubocz­nego z jego uzyskania.

Wspaniały czło­wiek to jedno zdanie.

Pod koniec każ­dego dnia zadajmy sobie pyta­nie, czy byli­śmy dziś lepsi niż byli­śmy wczoraj.

Czy nauczy­li­śmy się obie­ca­nych dzie­się­ciu słó­wek, wyko­na­li­śmy osiem tele­fo­nów sprze­da­żo­wych, zje­dli­śmy pięć por­cji owo­ców i warzyw, napi­sa­li­śmy obie­cane cztery strony?

Sprawmy sobie wła­sną ocenę wydaj­no­ści. Oto ja. Ustalmy swoje cele – w więk­szo­ści przed­sta­wia­jące to, czego chcemy się nauczyć, ale także kilka celów wydaj­no­ścio­wych – i każ­dego mie­siąca wzy­wajmy sie­bie do swo­jego biura i wyda­wajmy sobie ocenę. Jak nam idzie? Gdzie nam się nie udaje? Jakich narzę­dzi, infor­ma­cji lub wspar­cia mogli­by­śmy potrze­bo­wać, by osią­gnąć lep­sze wyniki?

Poszukujmy sta­łych kry­tycz­nych opi­nii. Jeśli nie wiemy, jak nam idzie, nie będziemy wie­dzieć, co popra­wić. Bezwzględnie skupmy się na tym, gdzie potrzebna jest nam pomoc.

Jeśli ktoś jest znu­dzony swoim obec­nym zada­niem, sprawdźmy, czy może wyszko­lić kogoś innego w umie­jęt­no­ści, którą już opa­no­wał. Potem sprawdźmy, czy może prze­jąć jakąś część pracy bar­dziej doświad­czo­nego członka zespołu.

Weźmy wyna­gro­dze­nie – a potem wyrzućmy je z pamięci. Skuteczne orga­ni­za­cje wypła­cają wyna­gro­dze­nie w taki spo­sób i w takich ilo­ściach, które pozwa­lają poje­dyn­czym oso­bom pra­wie zapo­mnieć o wyna­gro­dze­niu i zamiast tego sku­pić się na samej pracy.

Najważniejszym aspek­tem każ­dego sys­temu wyna­gro­dzeń jest spra­wie­dli­wość. W tym przy­padku spra­wie­dli­wość wystę­puje w dwóch warian­tach – wewnętrz­nym i zewnętrz­nym. Wewnętrzna spra­wie­dli­wość ozna­cza pła­ce­nie ludziom pro­por­cjo­nal­nie do ich współ­pra­cow­ni­ków. Zewnętrzna spra­wie­dli­wość ozna­cza pła­ce­nie ludziom zgod­nie z tym, ile otrzy­mują inni ludzie wyko­nu­jący podobną pracę w podob­nych organizacjach.

Akerlof i Yellen odkryli, że pła­ce­nie wspa­nia­łym ludziom nieco więk­szych pie­nię­dzy niż wymaga rynek może przy­cią­gnąć lep­szy talent, zre­du­ko­wać fluk­tu­ację kadr i zwięk­szyć pro­duk­tyw­ność i morale.

Płace wyno­szące wię­cej niż śred­nia mogą dać nam dobry spo­sób na obej­ście nagród „jeżeli – to”, wyeli­mi­no­wać pro­blem nie­spra­wie­dli­wo­ści i pomóc usu­nąć pro­blem z pieniędzmi.

Zapewnienie pra­cow­ni­kowi wyso­kiego poziomu płacy pod­sta­wo­wej bar­dziej polep­sza wydaj­ność i przy­wią­za­nie do orga­ni­za­cji niż atrak­cyjny sys­tem premii.

Wyobraźmy sobie, że jeste­śmy pro­duct mana­ge­rem i nasza pen­sja zależna jest od tych czyn­ni­ków:
nasza sprze­daż w przy­szłym kwar­tale,
nasza sprze­daż w obec­nym kwar­tale,
dochód i zysk firmy w kolej­nych dwóch latach,
poziom zado­wo­le­nia wśród klien­tów,
pomy­sły na nowe pro­dukty
i ocena naszych współ­pra­cow­ni­ków.
Jeśli jeste­śmy mądrzy, praw­do­po­dob­nie będziemy pró­bo­wać sprze­dać pro­dukt, słu­żyć klien­tom, poma­gać człon­kom zespołu i, w sumie, robić dobrą robotę. Gdy spo­soby oce­nia są zróż­ni­co­wane, trud­niej jest je oszu­kać. W dodatku, zysk z osią­gnię­cia celów nie powi­nien być zbyt duży. Gdy zapłata za doj­ście do celu jest skromna, a nie olbrzy­mia, mniej praw­do­po­dobne jest, że ludzie zawężą swoje sku­pie­nie, albo że zachęci ich to do pój­ścia na łatwiznę.

Collins suge­ruje cztery pod­sta­wowe prak­tyki, które pomogą stwo­rzyć kul­turę, w któ­rej może roz­kwit­nąć auto­mo­ty­wa­cja:
1. Kierujmy za pomocą pytań, nie odpo­wie­dzi.
2. Angażujmy się w dia­log i debatę, nie wymu­sza­nie.
3. Przeprowadzajmy autop­sje, nikogo nie winiąc.
4. Twórzmy mecha­ni­zmy alar­mowe.
Innymi słowy, sprawmy, by pra­cow­ni­kom i klien­tom łatwiej było prze­mó­wić, gdy znajdą pro­blem. Więcej infor­ma­cji: strona inter­ne­towa Collinsa: jimcollins.com

Ludzie na każ­dym pozio­mie prze­staną wyko­ny­wać czyn­ność, która mar­nuje ich czas, czas klien­tów lub czas firmy.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Richard Branson
Właściciel ponad 400 różnych
przedsiębiorstw o wspólnej
marce. Virgin.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Wydarzenia
cykliczne
Powtarzające się wyda­rze­nia kreują poczu­cie przy­na­leż­no­ści, trwałe zain­te­re­so­wa­nie i wyczekiwanie.
Na co cze­kają i co wspo­mi­nają Twoi użyt­kow­nicy? (Poza zapla­no­wa­nymi prze­rwami tech­nicz­nymi)

Czy ist­nieją jakieś regu­larne, powta­rza­jące się wyda­rze­nia, które wszy­scy lubią? Wiele gier dla dzieci wyko­rzy­stuje struk­turę nar­ra­cji do two­rze­nia wyda­rzeń – dla­czego by nie wypró­bo­wać tego samego w apli­ka­cjach biz­ne­so­wych i ogól­no­do­stęp­nych stro­nach? Przemyśl, w jaki spo­sób wszy­scy użyt­kow­nicy lub grupy mogliby polu­bić powta­rza­jące się doświadczenia.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę