Owocna biblioteczka

Obowiązkowe notatki z najważniejszych lektur o marketingu.

O reklamie

Autor: David Ogilvy
Jeśli reklama nie sprze­daje pro­duktu, to nie jest kre­atywna” – Amen. Reklama, która nie obie­cuje kon­su­men­towi żad­nych korzy­ści, nie sprzeda pro­duktu. A jed­nak więk­szość kam­pa­nii rekla­mo­wych nie zawiera żad­nej obiet­nicy korzy­ści. To naj­waż­niej­sze zda­nie w tej książce – prze­czy­taj je jesz­cze kilka razy! Pisze David Ogilvy, praw­dziwy geniusz rekla­mo­wa­nia produktów.

How We Decide

Autor: Jonah Lehrer
Genialna książka z jasnym prze­sła­niem: nasz mózg emo­cjo­nalny jest szyb­szy i zazwy­czaj mądrzej­szy niż nasz mózg logiczny. Lata doświad­czeń i uży­wa­nia logiki tre­nują nasze emo­cje; zacho­wują one wszystko, gro­ma­dząc praw­dziwą mądrość. Badania dowo­dzą, że wiele decy­zji podej­mu­jemy lepiej, gdy kie­ru­jemy się instynktem.

Potęga Irracjonalności

Ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje.
Autor: Dan Ariely
Ludzie są nie­wia­ry­god­nie podatni na efekt kon­tek­stu. Podejmowane przez nas decy­zje deter­mi­nują nie­zwią­zane wpływy z bez­po­śred­niego oto­cze­nia, nie­zwią­zane emo­cje, krót­ko­wzrocz­ność i inne formy irra­cjo­nal­no­ści, które poka­zuje ta książka. Mój ulu­biony rodzaj książki: wymie­nia i wyja­śnia wszyst­kie rze­czy, które ludzie robią wbrew intuicji.

Wywieranie wpływu na ludzi

Psychologia perswazji
Autor: Robert Cialdini
Pierwsza i kla­syczna, już książka na temat psy­cho­lo­gii per­swa­zji. Jak uzy­skać 700% wię­cej ochot­ni­ków. Jak sprze­da­wać wię­cej, podwa­ja­jąc ceny. Jak spra­wić, by ludzie myśleli, że pod­jęli wybór, gdy tak naprawdę to my go pod­ję­li­śmy za nich…

Brain
Rules

12 sposobów na supermózg.
Jak przetrwać w pracy, domu i szkole.
Autor: John Medina
Ludzki mózg ewo­lu­ował w warun­kach nie­mal nie­ustan­nego ruchu. Można z tego wnio­sko­wać, że opty­malne śro­do­wi­sko dla prze­twa­rza­nia infor­ma­cji będzie zawie­rało ruch. Dokładnie tak jest. W zasa­dzie naj­lep­sze spo­tka­nie biz­ne­sowe odby­łoby się, gdyby wszy­scy cho­dzili z pręd­ko­ścią ok. 2,8 km na godzinę.

The Culting of Brands

When customers become true believers.
Autor: Douglas Atkin
Sekta nam pochle­bia: spra­wia, że czu­jemy się wyjąt­kowi i ory­gi­nalni, doce­niani za to, kim naprawdę jeste­śmy. Sekty muszą odse­pa­ro­wać się od ist­nie­ją­cego stanu rze­czy. Unikatowa, fascy­nu­jąca, wni­kliwa ana­liza sekt i tego, dla­czego ich stra­te­gia działa. A także tego, jak wyko­rzy­stać te infor­ma­cje w pro­mo­wa­niu swo­jej firmy.

Nie każ mi myśleć!

O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych.
Autor: Steve Krug
Używaj kon­wen­cjo­nal­nych zwro­tów tak, by ludzie nie musieli myśleć nawet przez mili­se­kundę. – Steve Krug napi­sał książkę, która stała się lek­turą obo­wiąz­kową dla wszyst­kich, któ­rzy two­rzą strony internetowe.

Little
Bets

Jak przełomowe idee wyłaniają się z małych odkryć.
Autor: Peter Sims
Historie stu­dia Pixar, Chrisa Rocka, Franka Gehry’ego i Krzemowej Doliny. Przykłady tego, jak wiele suk­ce­sów lub kre­atyw­no­ści przy­cho­dzi z wypró­bo­wy­wa­nia wielu rze­czy. Szybkich pora­żek i szyb­kich infor­ma­cji zwrot­nych. Wypróbowywania więk­szej ilo­ści rze­czy i prze­my­śla­nych ćwiczeń.

Zalety Iracjonalności

Korzysci plynace z postepowania wbrew logice.
Autor: Dan Ariely
Jeśli prze­czy­ta­li­ście jego nie­sa­mo­witą książkę zaty­tu­ło­waną Potęga irra­cjo­nal­no­ści i bar­dzo się Wam spodo­bała – To ta książka, jest jej kon­ty­nu­acją, z więk­szą ilo­ścią przy­kła­dów – głów­nie organizacyjnych.

Thinking, Fast and Slow

Zwycięzca nagrody Nobla w Ekonomii.
Autor: Daniel Kahneman
Profesor Kahneman, lau­reat nagrody Nobla w dzie­dzi­nie eko­no­mii, przez więk­szą część książki przed­sta­wia duży prze­gląd więk­szo­ści swo­ich prac. Jeśli podo­bała Wam się „Przewidywalna Irracjonalność” albo „Napotykając szczę­ście” czy któ­ra­kol­wiek z popularno-psychologicznych ksią­żek, to jest wła­ści­wie Ojciec Chrzestny wszyst­kich tych dzieł.

The Lean Startup

Jak dzisiejsi przedsiębiorcy używają ciągłej innowacji do tworzenia ekstremalnych sukceów w biznesie.
Autor: Eric Ries
Każdy współ­cze­sny przed­się­biorca powi­nien prze­czy­tać tę książkę dwa razy! Ona zmie­nia życie! Sukces star­tupu nie jest efek­tem dobrych genów czy bycia we wła­ści­wym miej­scu we wła­ści­wym cza­sie. Sukces star­tupu może być zapro­jek­to­wany dzięki prze­strze­ga­niu wła­ści­wej pro­ce­dury, co ozna­cza, że można się tego nauczyć. A to ozna­cza, że można też tego nauczać!

Tested Advertising Methods

Autor: John Caples
John Caples – Ojciec rekla­mo­wej rewo­lu­cji, i jeden z pierw­szych ewan­ge­li­stów mie­rze­nia jej sku­tecz­no­ści, napi­sał książkę, która w swo­ich cza­sach była fun­da­men­tem wie­dzy o sku­tecz­nej rekla­mie. To aktu­alny rów­nież dziś, obo­wiąz­kowy kla­syk wśród pod­ręcz­ni­ków. Uczyli cię na lek­cjach pol­skiego, by pisać piękny wstęp przed każ­dym wypra­co­wa­niem? Zapomnij o tym! W rekla­mie to nie działa. A Co działa świet­nie? Sprawdź tu!

Ignore Everybody

Autor: Hugh MacLeod
Artysta, Hugh MacLeod prze­ka­zuje genialne, zwię­złe infor­ma­cje na temat kre­atyw­no­ści. Seth Godin mówi o tej książce tak „Polecam ten tytuł wszyst­kim muzy­kom, arty­stom i przed­się­bior­com. To będzie wasza naj­waż­niej­sza lek­tura, nawet jak nie lubi­cie zbyt wiele czy­tać. I muszę potwier­dzić, że jest w tym dużo racji.

Zmień swój mózg, zmień swoje życie.

Opanuj stres, niepokój, depresję, obsesyjne zachowania, gniew i nadimpulsywność.
Autor: David McRaney
Poznaj leka­rza, który ska­nuje mózgi i powią­zuje okre­ślone zacho­wa­nie ze związ­kami che­micz­nymi w mózgu. Bardzo tech­niczne zagad­nie­nia neu­ro­lo­giczne, ale w naszym fachu wie­dzy o mózgu nigdy nie jest zbyt wiele…

You Are Not So Smart.

Why You Have Too Many Friends on Facebook, Why Your Memory Is Mostly Fiction, and 46 Other Ways You're Deluding Yourself
Autor: David McRaney
Wspaniałe pod­su­mo­wa­nie 46 błę­dów poznaw­czych. Wiele z nich było oma­wia­nych w takich książ­kach, jak Potęga Irracjonalności , ale jeśli nie czy­ta­li­ście ich, to jest wspa­niała książka na począ­tek. W prze­ciw­nym wypadku jest to dobre przy­po­mnie­nie, warte przeczytania.

Crowd Sourcing.

Why the power of the crowd is driving the future of business.
Autor: Jeff Howe
Wspaniałe spoj­rze­nie na inny spo­sób wyko­na­nia pro­jektu: nie obcią­ża­niem out­so­ur­cin­giem jed­nej oso­biy, ale stwo­rze­nie sys­temu, w któ­rym tysiące ludzi mogą mieć swój drobny wkład.

Wyznania mówcy.

Spraw by ludzie Cię słuchali.
Autor: Scott Berkun
To naj­lep­sza książka o wystą­pie­niach publicz­nych jaka kie­dy­kol­wiek została wydana. Pozycja obo­wiąz­kowa dla każ­dego, kto się tym zaj­muje. Wspaniałe, kon­kretne porady i oso­bi­ste opowieści.

Sztuka skutecznego przekazu

Why some ideas survive and others die.
Autor: Chip Heath and Dan Heath
Doskonała ana­liza tego, co spra­wia, że okre­ślone pomy­sły czy histo­rie są lepiej zapa­mię­ty­wane od innych! Możemy zasto­so­wać tę wie­dzę w każ­dym obsza­rze fir­mo­wego mar­ke­tingu! Fascynujące!

Pstryk

Jak zmieniać, żeby zmienić.
Autor: Chip Heath and Dan Heath
Wspaniała książka psy­cho­lo­giczna o rze­czy­wi­stych spo­so­bach doko­na­nia trwa­łej zmiany – zarówno oso­bi­stej, jak i orga­ni­za­cyj­nej. Tak wiele potęż­nych prze­my­śleń opie­ra­ją­cych się na fak­tach, a nie teo­rii. Inspirujące, prze­czące intu­icji histo­rie ogrom­nych zmian orga­ni­za­cyj­nych wbrew wszyst­kiemu. Wysoce zale­cana dla każdego.

Paradoks wyboru

Dlaczego więcej to mniej
Autor: Barry Schwartz
Masz przed sobą wiele moż­li­wo­ści i decy­zji? To zmieni spo­sób, w jaki będziesz na nie patrzeć. Gdy mamy nie­ogra­ni­czony wybór, uzy­sku­jemy w naszych decy­zjach lep­sze wyniki, niż uzy­ska­li­by­śmy mając bar­dziej ogra­ni­czony świat, jed­nak czu­jemy się gorzej.

Drive

Kompletnie nowe spojrzenie na Motywację.
Autor: Daniel Pink
Kiedy pie­nią­dze wyko­rzy­sty­wane są jako zewnętrzna nagroda za jakieś dzia­ła­nie, badani tracą zain­te­re­so­wa­nie nim. Bardzo zaska­ku­jąca ana­liza dzia­ła­nia moty­wa­cji. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna. Praca i zabawa. Niezbędna dla każ­dego managera.

The Wisdom of Crowds

Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce.
Autor: James Surowiecki
Oszałamiające przy­kłady tego, jak grupy róż­nych ludzi, dzia­ła­ją­cych nie­za­leż­nie, są mądrzej­sze niż każda poje­dyn­cza osoba w gru­pie. Olbrzymie kon­se­kwen­cje w zarzą­dza­niu, na ryn­kach, w podej­mo­wa­niu decy­zji i wielu innych.

Poke the box

Autor: Seth Godin
Obłędny krótki mani­fest o tym, jak wyro­bić sobie nawyk zaczy­na­nia róż­nych rze­czy. Inspirujący jak diabli.
Dawaj dawaj dawaj!

Linchpin

Are You Indispensable?
Autor: Seth Godin
Geniusz patrzy na coś, przy czym inni utknęli i świat rusza z miej­sca. Doskonała książka przy­po­mi­na­jąca o war­to­ści genial­nych pra­cow­ni­ków zamiast pra­cow­ni­ków systemowych.

Tribes

Zostań internetowym przywódcą.
Autor: Seth Godin
Przywódcy mają zwo­len­ni­ków. Managerowie mają pra­cow­ni­ków. Inspirujące spoj­rze­nie na to, czego potrzeba, by orga­ni­zo­wać i mobi­li­zo­wać grupy ludzi. Jedna z naj­gło­śniej­szych ksią­żek ostat­nich lat.

Meatball Sundae.

Is Your Marketing out of Sync?
Autor: Seth Godin
Klopsikowe lody – Czy twoim rekla­mom bra­kuje syn­chro­ni­za­cji, to kolejna dosko­nała pozy­cja autor­stwa Setha Godina. Zamiast pytać, jak wyko­rzy­stać nowe narzę­dzia inter­ne­towe, by wes­przeć nasz ist­nie­jący biz­nes, spy­tajmy, jak możemy zmie­nić nasz biz­nes, by naj­le­piej wyko­rzy­stać nowe narzędzia.

Teraz małe jest wielkie.

Anegdoty i niezwykłe pomysły biznesowe.
Autor: Seth Godin
Seth Godin to jeden z naj­więk­szych cele­bry­tów, w rekla­mo­wej blo­gos­fe­rze. A to zbiór jego krót­kich, głę­bo­kich postów z bloga, wszyst­kie pro­wo­kują do myśle­nia i inspi­rują każ­dego do rekla­mo­wa­nia wszyst­kiego. Jeśli do tej pory nie był to Twój ulu­biony pisarz, być może po tych tek­stach sta­niesz się jego fanem i wier­nym uczniem.

Potęga minimalizmu

The Fine Art of Limiting Yourself to the Essential...in Business and in Life
Autor: Leo Babuta
Stań się nie­wia­ry­god­nie sku­teczny. – Ustal ogra­ni­cze­nia. Rozpoznaj naj­waż­niej­sze ele­menty i cał­ko­wi­cie wyeli­mi­nuj resztę. To naprawdę bar­dzo wia­ry­godna lek­tura, napi­sana przez kogoś, kto przez lata żył w ten spo­sób i osią­gał sukcesy.

Pragmatic Thinking and Learning

Refactor Your Wetware (Pragmatic Programmers)
Autor: Andy Hunt
Wspaniała kolek­cja wybra­nych fak­tów na temat tego, jak uczyć się efek­tyw­nie i myśleć jasno. Ponieważ napi­sana została przez pro­gra­mi­stę, jest w niej wiele kom­pu­te­ro­wych ana­lo­gii, które doce­nią pro­gra­mi­ści. W „Pragmatycznym myśle­niu i ucze­nie się” ludzie, któ­rzy nie są pro­gra­mi­stami mogą poczuć się tro­chę pominięci…

Nudge

Usprawnianie decyzji dotyczących zdrowia, bogactwa i szczęścia.
Autor: Richard Thaler i Cass Sunstein
Ta książka sta­nowi wyjąt­kowo cie­kawe omó­wie­nie zagad­nie­nia liber­ta­ria­niań­skiego pater­na­li­zmu. Czyli wpły­wa­nia na zacho­wa­nie ludzi dla ich wła­snego dobra, bez zabra­nia­nia żad­nych opcji ani znacz­nego zmie­nia­nia eko­no­micz­nych bodźców.

Cognitive Surplus

Creativity and generosity in a connected Age
Autor: Clay Shirky
Czy pasywne oglą­da­nie tele­wi­zji było chwi­lo­wym zwy­cza­jem, który trwał 80 lat, i czy wra­camy dziś do bar­dziej uczest­ni­czą­cej kul­tury? Cały czas wolny, który ludzie poświę­cają na doda­wa­nie haseł do Wikipedii, two­rze­nie fil­mi­ków na YouTube czy śmiesz­nych pod­pi­sów do obraz­ków z kotami to czas, w któ­rym wcze­śniej pasyw­nie oglą­dali tele­wi­zję. Z pew­no­ścią Ty także polu­bisz prze­my­śle­nia Claya Shirky’ego na temat kul­tury internetowej.

Zarządzanie sprzedażą

Najskuteczniejsze metody sprzedaży i budowania więzi z klientami
Autor: Chet Holmes
Jeżeli chcesz stwo­rzyć efek­tywną machinę sprze­da­żową we wła­snej fir­mie, to jestem pewny, że bar­dzo Ci się ta książka spodoba. To jedna z nie­wielu ksią­żek która w pro­sty spo­sób poka­zuje, jak zmie­nić zawarte w niej infor­ma­cje w rze­czy­wi­ste wyniki, krok po kroku. Bez ironii.

You, Inc.

Sztuka sprzedawania siebie
Autor: Harry Beckwith
To jedna z naj­now­szych ksią­żek Beckwitha, ale może­cie prze­czy­tać cokol­wiek jego autor­stwa. Wszystkie jego książki zawie­rają pierw­szo­rzędne infor­ma­cje na temat uła­twia­nia sobie życia poprzez więk­szą ostroż­ność, bez względu na to, czy cho­dzi o mar­ke­ting czy po pro­stu o życie.

The personal MBA

Master the art of business
Autor: Josh Kaufman
Oto praw­dziwe Arcydzieło. To książka „DLA POCZĄTKUJĄCYCH”, którą będę pole­cał wszyst­kim, któ­rzy inte­re­sują się biz­ne­sem. Zdumiewający prze­gląd wszyst­kiego, co trzeba wie­dzieć. Zawiera wszyst­kie pod­stawy, minus modne słowa i tłuszcz. Nasze notatki mogą wam przy­bli­żyć temat, ale zde­cy­do­wa­nie musi­cie prze­czy­tać całą książkę. Jedna z naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cych ksią­żek, jaką prze­czy­ta­łem od lat.

Seeking Wisdom

From Darwin to Munger
Autor: Peter Bevelin
To jedna z moich ulu­bio­nych ksią­żek. Niewiarygodnie bogata. Wspaniały prze­gląd lek­cji Charliego Mungera (part­nera Warrena Buffetta) – i jego podej­ścia do list kon­tro­l­nych oraz mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych modeli kie­ru­ją­cych jasnym myśle­niem. Główny morał: jeśli możemy unik­nąć błę­dów, idzie nam lepiej niż więk­szo­ści. Jest to więc kata­log naj­częst­szych lub naj­waż­niej­szych błę­dów. I choć oma­wia głów­nie inwe­sty­cje, to można go zasto­so­wać do życia.

What Technology Wants

Technology is a living force...
Autor: Kevin Kelly
Technologia podob­nie do bio­lo­gii jest żyjącą siłą, która może roz­sze­rzyć nasz poten­cjał, jeśli będziemy słu­chać czego chce. Fascynujące spoj­rze­nie na tech­no­lo­gię z per­spek­tywy histo­rii i filo­zo­fii; skąd pocho­dzi tech­no­lo­gia, dokąd zmierza.

Potęga pełnego zaangażowania

Zarządzanie energią, a nie czasem, jest gwarancją sukcesu w pracy i w życiu.
Autor: Jim Loehr, Tony Schwartz
Autorzy przez wiele lat pra­co­wali z naj­lep­szymi spor­tow­cami, dyrek­to­rami i odkryli, że naj­lepsi z nich znali sekretny prze­pis. Wiedzieli, jak się zmu­sić, a potem zre­ge­ne­ro­wać, zmu­sić, zre­ge­ne­ro­wać. Przyjmijmy takie samo podej­ście w swoim życiu emo­cjo­nal­nym, umy­sło­wym, fizycz­nym i ducho­wym. Powinniśmy myśleć w kate­go­riach sprin­tów, a nie mara­to­nów. Zaangażujmy się w pełni w to, co robimy, a póź­niej dajmy sobie czas na rege­ne­ra­cję. Ale za każ­dym razem zmu­szajmy się bar­dziej, idźmy dalej niż strefa kom­fortu, dokład­nie tak, jak w przy­padku dobrego planu ćwiczeń.

Sukces i co dalej...

Jak ludzie sukcesu, osiągają jeszcze większy sukces.
Autor: Marshall Goldsmith, Mark Reiter
Skierowane do ludzi, któ­rzy już osią­gnęli suk­ces. Cechy oso­bo­wo­ści, które pro­wa­dzą do suk­cesu (oso­bi­sta dys­cy­plina, zga­dza­nie się na wszystko, nad­mierna pew­ność sie­bie) to rów­no­cze­śnie cechy, które powstrzy­mują przed pój­ściem dalej! Kiedy to trzeba słu­chać rad i nie pozwo­lić, by nad­mierna pew­ność sie­bie spra­wiła, że będziemy robić zbyt wiele. Uszczypliwe idee wbrew intu­icji, które, jak dla mnie, były bar­dzo praw­dziwe. Wspaniałe kon­kretne suge­stie doty­czące tego, jak być lep­szym. Odkryj 20 nawy­ków dzia­ła­nia, które musisz złamać…

Manifest inwestora

Przygotowując się na armagedon dobrobytu i wszystkiego co pomiędzy...
Autor: William J. Bernstein
Każdy, kto ma jakie­kol­wiek pie­nią­dze do zain­we­sto­wa­nia (lub już je zain­we­sto­wał) powi­nien prze­czy­tać tę książkę. Jasne myśle­nie, wyko­rzy­stu­jące tylko fakty i liczby, a nie domy­sły. Teoria współ­cze­snego port­fela: wyko­rzy­stuj ele­menty pasywne całego rynku, bez spe­ku­la­cji, bez wybie­ra­nia akcji i uni­kaj całej branży finan­so­wej wymu­sza­ją­cej opłaty.

4-Godzinny tydzień pracy.

Uwolnij się od schematu od 9 do 17 dołącz do niezależnych finansowo
Autor: Timothy Ferriss
Oto książka, która naj­bar­dziej ze wszyst­kich zmie­niła moje życie. Bestseller New York Times, który latami oku­po­wał listę prze­bo­jów. Możecie prze­czy­tać moje naj­waż­niej­sze notatki, ale to i tak kro­pla w morzu. Genialne odwró­ce­nie wszyst­kich ksią­żek w stylu „jak zarzą­dzać całym swoim bała­ga­nem”. Ta książka opo­wiada, jak odmó­wić swo­jemu bała­ga­nowi, usta­lić ocze­ki­wa­nia na swo­ich warun­kach i być rów­nie sku­tecz­nym w krót­szym czasie.

The E Myth Revisited

Dlaczego większość małych biznesów nie działa i co z tym zrobić.
Autor: Michael E. Gerber
W zało­że­niu brzmi bar­dzo pro­sto. Wszystko musi być sys­te­mem. Myślcie o swo­jej fir­mie, jak o pro­to­ty­pie fran­czyzy. Powinniście móc dać pod­ręcz­nik komu­kol­wiek i spra­wić, by pora­dził sobie rów­nie dobrze, co wy. Ponad milion sprze­da­nych egzem­plaży? Przekonaj się sam…

Kod Talentu

Jak zostać geniuszem
Autor: Daniel Coyle
Wspaniała książka, która poka­zuje, że głę­bo­kie ćwi­cze­nia są tym, co naprawdę spra­wia, że sta­jemy się w czymś lepsi. Czym są głę­bo­kie cwi­cze­nia? To nic innego jak – zma­ga­nie się w okre­ślony, pożą­dany spo­sób – dzia­ła­nie na skraju swo­ich moż­li­wo­ści, gdzie popeł­nia się błędy –doświad­cze­nia, w trak­cie któ­rych jeste­śmy zmu­szeni, by zwol­nić, popeł­nić błędy i popra­wić je. Brzmi banal­nie? Tak Ci się tylko wydaje, sprawdź.

Realizacja

Zasady wprowadzana planów w życie.
Autor: Larry Bossidy i Ram Charan
Egzekwowanie: Brakujące ogniwo, główny powód tego, że firmy nie dotrzy­mują swo­ich obiet­nic, prze­paść pomię­dzy tym, co chcą osią­gnąć lide­rzy firmy i zdol­no­ściami orga­ni­za­cji do wyko­na­nia. Dogłębne spoj­rze­nie na brudną dys­cy­plinę dopro­wa­dza­nia rze­czy do końca w dużej organizacji.

5 Elements of Effective Thinking

Pięć elementów skutecznego myślenia
Autor: Edward B. Burger i Michael Starbird
Krótka i genialna książka ze wska­zów­kami na temat lep­szego myśle­nia. Konsekwencja, dokład­ność, sku­pia­nie się na pod­sta­wach, kre­atyw­ność i bar­dziej aktywna nauka. Zaskakująco inspirująca.

A Guide to the Good Life

Starożytna sztuka stoickiej radości.
Autor: William Irvine
Przewodnik dobrego życia: Starożytna sztuka sto­ic­kiej rado­ści to książka, która naprawdę zro­biła na mnie wra­że­nie. Filozofia, którą kie­ruję się w życiu odkąd skoń­czy­łem sie­dem­na­ście lat, ide­al­nie naśla­duje filo­zo­fię sprzed dwóch tysięcy lat zwaną sto­icy­zmem. Oto naj­waż­niej­sze notatki, które stresz­czają książkę i powinny pomóc Ci w pod­ję­ciu decy­zji czy chcesz czy­tać całą. A warto!

The War of Art

Break Through the Blocks and Win Your Inner Creative Battles
Autor: Steven Pressfield
Czy jeś pisa­rzem, który nie pisze, mala­rzem, który nie maluje, przed­się­biorcą, który nie zało­żył wła­snego biz­nesu? Czy kie­dy­kol­wiek mia­łeś wizję tego, kim możesz się stać, dzieła, któ­rego może Ci się udać doko­nać, speł­nio­nego czło­wieka, któ­rym los pozwoli Ci być? Wiesz więc, czym jest „opór”. Koniecznie prze­czy­taj „Wojnę Sztuki”, lub poniż­sze naj­waż­niej­sze notatki z książki.

Kod talentu

Jak zostać geniuszem
Autor: Daniel Coyle
Essencja Coyle’a z „Kodu talentu”, który ze wszyst­kich prze­pro­wa­dzo­nych badań na temat świa­do­mej prak­tyki wyde­sty­lo­wał 52 porady, które można wpro­wa­dzić w życie. Niesamowita i inspi­ru­jąca książka, w 90 minut można prze­czy­tać całość, a potem zabrać się do pracy!

Willpower – Siła woli

Nasza największa siła, odkrywana na nowo!
Autor: Roy Baumeister i John Tierney
Posiadasz ogra­ni­czone zasoby siły woli, które maleją kiedy ich uży­wasz. Istnieją dwie cechy, które wpły­wają na „dobre wyniki” w życiu: inte­li­gen­cja i samo­kon­trola. Większość pro­ble­mów oso­bi­stych i spo­łecz­nych wypływa z braku samo­kon­troli. Kiedy spy­tano grupę ludzi o ich porażki życiowe, brak samo­kon­troli zna­lazł się na szczy­cie listy. Porozmawiajmy więc o niej.

Making a Good Brain Great - Zadbaj o mózg

Osiąganie i utrzymanie optymalnej wydajności umysłowej - Program kliniki Amena.
Autor: Daniel G. Amen
O tym, jak dbać o mózg – tę maź wewnątrz czaszki – opo­wiada lekarz, który ska­nuje mózgi i powią­zał okre­ślone zacho­wa­nia ze związ­kami che­micz­nymi w mózgu.

Powrót do rzeczywistości

Prześmiewcza książka o tym, jak przechytrzyć, prześcignąć i pokonać
Autor: Guy Kawasaki
Świetna kolek­cja ese­jów o przed­się­bior­czo­ści z autor­skiego bloga blog.guykawasaki.com

Nawyk samodyscypliny

Zaprogramuj wewnętrznego stróża.
Autor: Neil Fiore
Dobra książka z prze­my­śle­niami i radami na temat tego, jak poko­nać prokrastynację.

Zbyt dobry, by mogli Cię zignorować

Dlaczego umiejętności przebijają pasję na drodze do znalezienia pracy którą kochasz.
Autor: Cal Newport
Szokująco mądre prze­my­śle­nia na temat kariery. POZYCJA OBOWIĄZKOWA dla każ­dego, kto nie kocha swo­jej pracy, chce odejść z pracy i zająć się reali­za­cją swo­ich pasji, albo nie jest pewien, co powi­nien robić. Wiele razy w tygo­dniu pole­cam ją ludziom, któ­rzy wysy­łają mi takie pyta­nia mailem. Najlepsza książka, jaką prze­czy­ta­łem w tym temacie.

Sztuka uczenia się.

W poszukiwaniu doskonałości.
Autor: Josh Waitzkin
Mistrz sza­chowy zostaje mistrzem Tai Chi – odkrywa, że jego praw­dzi­wym talen­tem jest nauka, a następ­nie dzieli się swo­imi spo­strze­że­niami i opowieściami.

Sztuka osiągania zysku

The Art of Profitability
Autor: The Art of Profitability
Poniżej znaj­dzie­cie 25 róż­nych przy­kła­dów modeli osią­ga­nia zysku, które może­cie zasto­so­wać we wła­snym biz­ne­sie, i dzięki któ­rym uzy­ska­cie dochody ze źró­deł, o któ­rych nigdy byście nie pomyśleli.

The Willpower Instinct

Jak działa samokontrola. Dlaczego to ma znaczenie i co możesz zrobić, aby wyciągnąć z niej więcej.
Autor: Kelly McGonigal
Rewelacyjna książka o sile woli autor­stwa pro­fe­sor psy­cho­lo­gii Uniwersytetu Standforda, która spe­cja­li­zuje się naucza­niem wła­śnie w tej dzie­dzi­nie. Mocny akcent na począ­tek: Najlepszym spo­so­bem na poprawę samo­kon­troli jest dostrze­że­nie tego, jak i dla­czego ją tra­cisz. Jest to lep­sza książka o sile woli od poprzed­niej na mojej liście, łatwiej ją zasto­so­wać, jest lepiej napi­sana i lepiej przed­sta­wia temat. Jest naprawdę świetna (O ILE zasto­su­jesz ją w życiu!)

Talent jest przeceniany

Co naprawdę odróżnia światowej klasy mistrzów od całej reszty.
Autor: Geoff Colvin
Talent nie jest wro­dzony – bie­rze się z tysięcy godzin roz­myśl­nej prak­tyki, kon­cen­tru­ją­cej się na popra­wie sła­bych stron. Tylko tyle. Jeżeli uda wam się prze­brnąć przez pierw­sze 20 pro­cent książki, w któ­rej znaj­dują się same pyta­nia, kolejne 60 pro­cent jest cał­kiem niezłe.
Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Założyciel Microsoft Corp.
Najbogatszy człowiek na
świecie kilka lat z rzędu.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Grupowanie
Informacje uło­żone w zna­jome i roz­sądne grupy są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i zapamiętania.
Dzielenie dużych list (spi­sów tre­ści, pozy­cji w menu) na mniej­sze grupy spra­wia, że infor­ma­cje są łatwiej­sze do zro­zu­mie­nia i opa­no­wa­nia.

Jeśli cho­dzi o wyuczone zacho­wa­nia, mamy skłon­ność do pod­świa­do­mego dzie­le­nia codzien­nych wyda­rzeń na mniej­sze czę­ści, jak na przy­kład poranne przy­go­to­wy­wa­nie się do wyj­ścia. Zrozumienie jak ludzie roz­wi­jają w umy­śle zwy­czaje, na Twojej stro­nie lub gdzie indziej – może ujaw­nić obszary, które warto ulepszyć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę