Poznaj genialne ujemne przestrzenie logo.
10 przykładów najlepszych znaków z kontrą.

Świetne przykłady logotypów, które zawierają pustkę, pełną treści.

Co znajdziesz w artykule

  Choć może wyda­wać się to zaskaku­jące, najwięk­szą zaletą logo może być ele­ment, któ­rego ono wcale nie zaw­iera. Kreaty­wne uży­cie kon­try, pozbaw­ionej wypeł­nie­nia pustej prze­strzeni w znaku gra­ficz­nym, potrafi zasko­czyć i zach­wycić. Poz­naj najlep­sze świa­towe przy­kłady zas­tosowa­nia logo­typu w kontrze.

  TOP 10 logotypów wykorzystujących negatywną przestrzeń.

  Przykła­dem takiego logo może być opisana przez przez psy­chologa Edgara Rubina waza. Rysunek naczy­nia utwor­zony przez sym­e­trycznie odbity męski pro­fil.

  Kon­tra nie jest więc samodziel­nym bytem graficznym; ist­nieje tylko wtedy, gdy widoczny jest pier­wotny obiekt, wyo­dręb­ni­a­jący ową “ujemną przestrzeń” z tła.

  Czy wiesz, że…
  Efekty kon­try bywają
  uży­wane przez wielu
  artys­tów, m.in.
  M.C. Eschera czy
  Sal­vadora Dali.

  Poniżej prezen­tu­jemy 10 najbardziej znanych, współczes­nych przykładów negaty­wnej przestrzeni.
  Samo poję­cie kon­try znane było już w starożyt­ności. Na przykład w pro­jek­towa­niu ogrodów wyko­rzysty­wane jest japońskie poję­cie kon­try, tzw. Ma.

  Sprawdź też: 10 najsłynniejszych maskotek firmowych na śwecie. + Polskie przykłady

  Miejsce 10: Salmovac

  S jak super. Projektanci ze szkock­iego stu­dia graficznego Aurora dostali ory­gi­nalne zadanie — zapro­jek­tować znak dla pro­du­cen­tów szczepi­onek dla… ryb. Prze­myślana nazwa (od ang. salmon vac­ci­na­tion) i uzu­peł­ni­a­jące hasło reklamowe zapew­ni­ają kom­plet infor­ma­cji na temat wizerunku firmy.

  Bardzo charak­terysty­czne «S» zbu­dowane z powtór­zonego ksz­tałtu płynącej ryby czyni tę iden­ty­fikację kompletną.

  Miejsce 9: Short film festival

  Świa­towa ikona kina to gotowy mate­riał na identyfikację fes­ti­walu fil­mowego.

  Nic dodać, nic ująć. Poza pod­pisem
  i dwoma ksz­tał­tami nie ma w tym pro­jek­cie właś­ci­wie nic, a i tak każdy rozpozna wielkiego Char­liego. Tak właśnie dzi­ała dobrze użyta kontra. Zobacz też inne przykłady logo galerii, teatrów i muzeów.

  Miejsce 8: Ogden plumbing

  Hydraul­icy nie należą do najczęst­szych klien­tów agencji reklamowych. Nawet, gdyby ten znak nie był tak dobry, jak jest, zasługi­wałby na pochwałę już za poważne pode­jś­cie do kwestii tożsamości wizualnej tak “nieglob­al­nego” biz­nesu. Matt Ever­son, pro­jek­tant znaku Ogden Plumb­ing, ekspery­men­tował z wieloma kom­pozy­c­jami postaci i narzędzi.

  Rezul­tat doskonale przekazuje komu­nikat o zale­tach oferty: ter­mi­nowości, bezpośred­niości i gotowości do działania.

  Miejsce 7: Concealed Logo

  Znak graficzny inicjatywy "Nadzieja na Pokój" opra­cował amerykański ilus­tra­tor Ronald J. Cala II. Poważane nazwisko oraz niezwykłe zdolności sprawiły, że jego prace goszczą w pra­wie każ­dym ran­kingu kreaty­wnego uży­cia prze­strzeni w logo.


  Trudno się temu dzi­wić, gdyż tak błyskotliwe połącze­nie relaty­wnie skom­p­likowanych ksz­tałtów to wyjątkowe osiąg­nię­cie nawet na tle bohaterów tego artykułu.

  Miejsce 6: Human

  Przy tak delikat­nych tem­at­ach jak lecze­nie płod­ności dyskrecja i ele­gancja znaków z «drugim dnem» jest szczegól­nie pomocna.

  Opra­cow­ane przez agencję Social UK lekarskie logo­ gabinetu Human™ (ang. człowiek) to przykład tak­townego, ale czytel­nego przed­staw­ienia branży za pośred­nictwem samej grafiki. Kto chce wiedzieć, zobaczy w tym logo wszys­tko, co potrzeba.

  Miejsce 5: Michael Jackson

  Sty­lowe pożeg­nanie. Gdy uroczys­tości pogrze­bowe danej osoby wyma­gają opra­cow­a­nia specjalnego, unikalnego logo­typu, wiadomo, że chodzi o nie byle kogo. Mało kto był «nie byle kim» do tego stop­nia, jak król popu, niedoś­cigły Michael Jack­son.

  Wykre­owany przez niemiecki odd­ział BBDO i stu­dio Schön­heits­farm grafika logo łączy klasy­czny wzór żałob­nej wstążki ze słyn­nym krok­iem tanecznym, opra­cow­anym przez samego Mistrza.

  Miejsce 4: Telewizja NBC

  Jak wiele może dodać wartości wyko­rzys­tanie kon­try, widać wyraźnie na przykładzie zmiany logo NBC w lat­ach 19791986. Oczy­wiś­cie, ta sza­cowna marka korzys­tała wcześniej z całej serii znaków; naj­ciekawsza jest jed­nak właśnie ta ostat­nia zmi­ana logo. W wer­sji z 1979 zasad­nicza zawartość pro­jektu jest taka sama: biały paw z kolorowym ogonem towarzyszy nazwie firmy.

  Tym, co dało nowemu (od 1986 r.) pro­jek­towi całkow­itą przewagę, jest właśnie wyko­rzys­tanie «białej» przestrzeni. Paw przes­tał być prostym rysunkiem; zlał się opty­cznie z otocze­niem, wprowadza­jąc ele­ment zaskoczenia i har­monię wynika­jącą z usunię­cia zbęd­nych ele­men­tów.

  - wzorowy redesign!

  Miejsce 3: Carrefour

  Przy­cza­jona lit­era, ukryty znak. Powszech­nie znane logo Car­refour zaw­iera pewien mniej powszech­nie znany ele­ment. Zanim zaczniesz czy­tać, przyjrzyj się mu jeszcze raz.

  Stwor­zone w 1966 r. logo to oczy­wiś­cie coś więcej niż dwie różnokolorowe strza­łki (sym­bol­izu­jące spotkanie w cen­trum hand­lowym) — gdy wypełni się przestrzeń pomiędzy nimi, wielki inic­jał pojawia się jak wyczarowany. Odmi­en­nie od wielu innych, aku­rat to logo oglą­dane jest najczęś­ciej na tle nieba (jako oznakowanie budynku). Otwarta przestrzeń wspo­maga tę iluzję znacznie bardziej niż wydruk na jed­no­li­tym, białym tle. Poz­naj lep­iej tego twórcę logo.

  Miejsce 2: Znak graficzny WWF

  Najsłyn­niejsza panda na świecie. Jak rzadko które logo, znak graficzny WWF stał się ikoną funkcjonu­jącą na prawach samodziel­nej grafiki, a uroków kon­try niemal nikt już nie zauważa. Jest to jedno z tych zwierząt, które z racji umaszczenia stanowi świetny model do wszel­kich graficznych przed­sięwz­ięć. Przed­staw­ie­nie pandy za pomocą kilku plam czerni wydaje się dziś najbardziej oczy­wistym z rozwiązań. Niekoniecznie musi­ało być tak w lat­ach 60-tych, gdy pow­stawał tak słynny dziś znak.

  Obec­nie Fun­dusz używa nazwy "World Wide Fund for Nature", nie mody­fikuje jed­nak grafiki ani skrótu w logo. Trudno się temu dzi­wić — niełatwo byłoby poprawić rozwiązanie doskonałe.

  Miejsce 1: Logo formuły pierwszej

  Grand Prix w dziedzinie wyko­rzys­ta­nia kon­try przy­pada teamowi odpowiedzial­nemu za pro­jekt samochodowego logo For­muły 1 — prestiżowemu cyk­lowi wyś­cigów samo­chodowych, jed­nemu z naj­droższych sportów na świecie. Co ciekawe, pow­stałym ok. 2000 r. znakiem F1 nie chwali się żadna znana agencja. Nie wiadomo więc, kto jest jego autorem.

  Co powinno budzić uznanie, ele­ment w kon­trze nie jest tu jedynie pomoc­niczym efek­tem graficznym, który mógłby zostać pominięty bez szkody dla czytel­ności znaku.

  Ukryta w pustej przestrzeni cyfra to samodzielny i niezbędny ele­ment kom­pozy­cji, bez którego główna nazwa (czyli oczy­wiś­cie F1) pozostała by niezrozu­mi­ała.

  Jak często bywa, geniusz tkwi w pros­to­cie: tylko jeden kolor, żad­nych zbęd­nych efek­tów, dopa­sowana i odpowied­nio zmody­fikowana typografia to już właś­ci­wie kom­pletny opis tego pro­jektu. Mało? Wręcz prze­ci­wnie — w dziedzinie odd­a­nia charak­teru marki i czytel­ności to logo zasługuje na pier­wsze miejsce na podium.

  Coś z niczego, czyli kreatywne podejście do projektowania.

  3. Coś z niczego — twór­cze pode­jś­cie do logo pozwala zamienić pustą, obo­jętną przestrzeń
  w wyróż­ni­a­jący ele­ment znaku i samej marki. Nawet jeśli jest to tylko fajna sygnatura.

  Negaty­wna przestrzeń
  to graficzny odpowied­nik kalamburu.

  Podob­nie jak jedno lub kilka słów może nagle zyskać dodatkowe, najczęś­ciej dow­cipne, znacze­nie, tak przez odpowied­nie ustaw­ie­nie grafiki naszym oczom w na pozór ukazuje się nowy, nie zauważany wcześniej obraz.

  Zobacz także: Przegląd logo polskich spółek giełdowych 2010.

  Oczy­wiś­cie nasze wskaza­nia są bardzo sug­esty­wne, być może w Two­jej opinii ten rank­ing powinien wyglą­dać inaczej. Jeśli posi­adasz ciekawe wiado­mości na temat zas­tosowa­nia negaty­wnej przestrzeni w logo, prosimy podziel się nimi w komen­tarzach do tego artykułu.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Efekt humoru
  Dowcipne ele­menty w rekla­mie są znacz­nie bar­dziej lubiane i lepiej zapamiętywane.
  Dlaczego tak poważ­nie? Niemal każdy tekst jest oka­zją do nada­nia mu humo­ry­stycz­nych akcen­tów.

  Nie poprze­sta­waj na tym; pomyśl o inte­rak­cjach. O tym, jak spra­wić, by były zabawne. Tak jak każ­dej roz­mo­wie można dodać humoru, można także spra­wić, by bar­dziej zabawne były chmurki wyświe­tlane po naje­cha­niu na link, przy­ci­ski, poszcze­gólne kroki w pro­ce­sie i inne rze­czy, które napo­tyka użyt­kow­nik. W pro­ce­sie ucze­nia się wyko­rzy­stu­jemy humor do uła­twia­nia przy­swa­ja­nia nowej wie­dzy i jej zapamiętywania.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Richard Branson
  Właściciel ponad 400 różnych
  przedsiębiorstw o wspólnej
  marce. Virgin.
  Otrzymaj ofertę