10 Najgorszych logotypów wszechczasów.
Śmieszne logo? Będziesz prosić o więcej ☺

Zobacz jak wyglądają marki, które straszą i bawią do łez.

  • Smieszne-logo
Co znajdziesz w artykule

  Choć nikt nie chciałby mieć takiego znaku fir­mo­wego, to nie­któ­rzy jed­nak go mają. Śmieszne logo – czyli znaki fir­mowe, które prze­ro­sły ich twór­ców. Gdy bogo­wie chcą kogoś uka­rać, speł­niają jego pra­gnie­nia. Klienci pro­szą — „chcemy mieć logo roz­po­zna­walne, które bły­ska­wicz­nie wyróżni naszą firmę”. Klienci dostają — znak, który cza­sem oka­zuje się roz­po­zna­walny w spo­sób, któ­rego nikt nie prze­wi­dział, a firma rze­czy­wi­ście zyskuje sławę, tyle że raczej na forach ze śmieszną gra­fiką niż na rynku. Zobacz dzie­sięć logo­ty­pów, któ­rych nie chciał­byś mieć.

  Miejsce 1. Sex sells??

  mont-smieszne-logo

  Nasz zde­cy­do­wany fawo­ryt. Kreatywne stwo­rzone logo dys­try­bu­tora TV sate­lity, które wyko­rzy­stało kon­struk­cję tale­rza do wywo­ła­nia uśmie­chu na twa­rzach swo­ich Klientów. Uchwyt wysta­jący z tale­rza koja­rzy się z męskim przy­ro­dze­niem, więc dla­czego by tego nie wyko­rzy­stać? Może ktoś nie­długo stwo­rzy żeń­ską wer­sję dla dostar­czy­cieli kablówki?

  Miejsce 2. Czarno na białym.

  priest-smieszne-logo

  W Polsce nie przy­wy­kli­śmy do oglą­da­nia logo­ty­pów wspól­not kościel­nych. Twórcy tego śmiesz­nego logo nie­chcący poka­zali dziecko sto­jące pod kro­czem księ­dza, co w świe­tle skan­dali pedo­fil­skich w kościele budzi jed­no­znaczne sko­ja­rze­nia. Klapa czy majstersztyk?

  Miejsce 3. Pupcia w kolo­rze rewolucji...

  restaurant-smieszne-logo

  Chińska restau­ra­cja. Żółta budowla w stylu chiń­skim wci­ska­jąca się w zacho­dzące słońce? Czy taka była idea logo­typu lokalu gastro­no­micz­nego? Efekt odbiega od począt­ko­wego kon­ceptu, bo zamiast słońca widzimy ogromny odbyt, w który wci­ska się wieża restau­ra­cji. Logotyp ide­al­nie paso­wałby dla domu publicz­nego, może nie­ko­niecz­nie dla wspólnoty.

  Miejsce 4: Diabeł tkwi w szczegółach...

  arlington-smieszne-logo

  Fantazja wła­ści­cieli tego Centrum Pediatrii prze­szła, już do histo­rii. Wesoły znak fir­mowy zawie­ra­jący męż­czy­znę trzy­ma­ją­cego dziecko za głowę na wyso­ko­ści kro­cza to nie­zbyt dobry pomysł na logo­typ. Jaka była idea desi­gnera? Może chciał się zemścić za nie­za­pła­coną fakturę?

  Miejsce 5. Dentysta, który koja­rzy się z przyjemnością.

  dental-smieszne-logo

  Klinika w San Marcelino to coś wię­cej niż tylko kana­łowe lecze­nie za przy­stępną cenę. To także seks z den­ty­stą – a przy­naj­mniej tak wynika z logo­typu… Boimy się już rów­nie śmia­łych prób arty­stycz­nych kli­niki weterynaryjnej.

  Miejsce 6. Ach, ci lekarze...

  cdoctors-mieszne-logo

  Doktorzy kom­pu­te­rów zabły­snęli śmia­łym zabie­giem w postaci zastą­pie­nia litery „u” myszką od kom­pu­tera. Problem w tym, że kom­pu­te­rowa myszka przy­po­mina bar­dziej fal­lusa, z któ­rego wydo­bywa się mocz lub coś innego. Mistrzostwo kre­acji! Czy auto­rzy tych logo­ty­pów nie widzieli tego co my?

  Miejsce 7. Dom, który się zawstydził.

  home-smieszne-logo

  Spersonifikowany dom, który zasła­nia swo­imi rękoma kro­cze. Czy to wła­ściwa kre­acja dla insty­tu­cji zaj­mu­ją­cej się opieką medyczną? Nawet jeśli widzi­cie to ina­czej to i tak to logo przy­pra­wia o ból brzu­cha, spo­wo­do­wany dużą dawką śmiechu.

  Miejsce 8. Logo do wyko­rzy­sty­wa­nia po 22:00, albo wcale.

  smieszne-logo-dough

  Pizzeria udo­wod­niła, że można ory­gi­nal­nie stwo­rzyć logo firmy, które nie będzie wesołe. Szkoda, że ich znak fir­mowy wygląda jak fal­lus, z wierz­chołka któ­rego coś wypływa. Czy może miał być to pal­nik a może świeczka?

  Miejsce 9. Postawić kropkę nad “i”.

  smieszne-logo-a-style

  „A Style” dało praw­dziwy popis geo­me­trii. Z litery „A” i dwóch kro­pek stwo­rzyło kopu­lu­jącą parę. Czy to pro­du­cent pre­zer­wa­tyw czy może pigu­łek antykoncepcyjnych?

  Miejsce 10. Okrągłe logo, które jest trójkątem.

  smieszne-logo-bureau

  Promocja zdro­wia poprzez trój­kąt? Czy bar­dziej dosad­nie można przed­sta­wić potrzebę zabez­pie­cze­nia się przed wiru­sem HIV? Chyba nie… To logo, nie dla wszyst­kich jest zabawne.

  Parodie 10 logo­ty­pów, które same pro­siły się o zmianę.

  Apple - Nie jeste­śmy warzyw­nia­kiem!
  Każdy pro­jek­tant doświad­cza przy­naj­mniej cza­sem nie­ko­niecz­nie zasłu­żo­nej kry­tyki swej pracy (pozdra­wiamy!). Skojarzenia, które widzi tylko klient, albo takie wymy­ślone na siłę — udo­wad­niają one, że każdą pracę można poka­zać w krzy­wym zwier­cia­dle, jeśli się tylko chce.

  parodia-apple

  Uuuups! Właśnie zgu­bi­li­śmy Twóją paczkę.

  parodia-ups

  „Oops We did it again” – para­fra­zu­jąc słowa Britney Spears, to nie­zbyt dobry komu­ni­kat dla firmy kurier­skiej. Widać, że nie­któ­rzy mają bar­dzo duży dystans do sie­bie. To zesta­wie­nie wygląda feno­me­nial­nie z maskotką fir­mową UPS, o któ­rej piszemy tutaj.

  Wrestling w zgo­dzie z naturą!

  parodia-wwf

  Czemu panda jest smutna? Teraz już wia­domo. Oczywiście cho­dzi o drugą pandę. Oczywiście, o kobietę. No panda, no woman, no cry. WWF – wize­ru­nek Pandy ude­rza­ją­cej swoją żonę krze­słem to ide­alne logo dla fede­ra­cji Wrestlerów. Takiego zama­chu nie powsty­dził się nawet sam Hulk Hogan.

  Ludek z nad­wagą rekla­muje Pepsi.

  parodia-pepsi

  Jeśli będziesz pił Pepsi Twój brzuch sta­nie się tak okrą­gły jak tego ludka, fir­mu­ją­cego markę w logo. Ludek już pew­nie jest cukrzy­kiem, a do tego umrze z pew­no­ścią na raka płuc z powodu papie­ro­sów. Jedna z naj­bar­dziej zna­nych paro­dii logo ostat­nich lat. Co było dalej? Pepsi sprze­daje się świet­nie, a ludzie tyją dalej. O tej afe­rze, napi­sa­li­śmy cały arty­kuł.

  Poczuj moc naj­lep­szych dru­ka­rek na świecie!

  parodia-potter

  Kolejna paro­dia zna­nej marki, tym razem HP zamie­niono na Harry Potter. Ciekawe czy sym­pa­tyczny cza­ro­dziej wycza­ro­wałby lep­szy logo­typ dla swo­jej magicz­nej dzia­łal­no­ści? Podobno pano­wie Packard i Hewlett rzu­cili monetą by zade­cy­do­wać, które nazwi­sko znaj­dzie się pierw­sze w nazwie ich firmy. Packard zwy­cię­żył, i jako pierw­sze wsta­wił nazwi­sko partnera.

  To tru­izm, że pale­nie powo­duje raka.

  parodia-rak

  Dziękujemy za pale­nie — mówi nam od lat sym­pa­tyczny Joe Wielbłąd. Kiedyś nawet mówił to w dzie­cię­cych kre­sków­kach. Dlatego prze­śmiewcy marki „Camel” posta­no­wili zako­mu­ni­ko­wać raka wyko­rzy­stu­jąc wize­ru­nek marki papie­ro­sów „Camel”. Słynny wiel­błąd stoi dziś ze spusz­czoną głową – czy to z powodu przerzutów?

  Kawa w stylu Gwiezdnych Wojen!

  parodia-wars

  Litery się zga­dzają, cho­ciaż zna­cze­nie już nie. Pijąc kawę ze Starbucksa, a wła­ści­wie Stars Wars można poczuć praw­dziwą moc! Ten napój to pożywka Lorda Vadera, która nie powo­duje chrypy w głosie.

  Konkurs dla idiotów!

  parodia-idiot

  Czy każdy idol jest głupi? Niekoniecznie, ale wśród ame­ry­kań­skich na pewno zda­rza się to czę­ściej, niż u nas. W końcu u nas wszy­scy cele­bryci piszą książki. American Idiot dosko­nale paro­diuje logo Idola. Często jedno dru­giego nie wyklu­cza, prawda?

  Tankowanie to pierw­szy sto­pień do piekła.

  parodia-hell

  Piekło zamiast sta­cji ben­zy­no­wej? Czemu nie, cza­sem tan­ko­wa­nie nie jest usłane różami. Złowrogie poczy­na­nia świa­to­wych kor­po­ra­cji stają się ste­reo­ty­pem. Ta kre­acja na pewno wywoła dreszcz na waszych ple­cach, a może i odro­binę uśmiechu

  Spodnie noszone przez naj­więk­szą legendę muzyki.

  parodia-elvis

  Czy Elvis cho­dziłby w Levisach? Czy Levis lubiłby Elvisa? To pyta­nia, na które nie poznamy już odpo­wie­dzi, ale wystar­czy prze­sta­wić jedną literę, by je sobie zadać – twórcy tego znaku posta­no­wili zamie­nić litery w marce zna­nych jean­sów, by stwo­rzyć logo nie­ży­ją­cej już legendy Rocka.

  Bieg po kasę

  parodia-olimp

  Niech zwy­cięży... naj­bo­gat­szy! Zamiast olim­pij­skich kółek sym­bole dola­rów. Czyżby to był sym­bol Banku Świa­to­wego czy też Świa­to­wej Organizacji Handlu. Ktokolwiek to wymy­ślił miał duże par­cie na pie­nią­dze.

  Idealne logo to praw­dziwy maj­stersz­tyk. Jest wiele logo­ty­pów, któ­rych twórcy dziś są noszeni na rękach przez wła­ści­cieli firm. Są jed­nak efekty uboczne pro­cesu kre­acji, które stały się paro­dią logo­ty­pów lub zemstą ich twór­ców za nie­ure­gu­lo­wane fak­tury. Jeśli podoba Ci się to co widzisz, daj nam o tym znać, dając punkt w spo­łecz­no­ściach. To zawsze moty­wuje nas do dal­szego działania.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Przemawianie
  do zmysłów
  Lepiej pamię­tamy i jeste­śmy bar­dziej zaan­ga­żo­wani w rze­czy, które prze­ma­wiają do wielu zmysłów.
  Czy możesz prze­mó­wić do więk­szej ilo­ści zmy­słów niż tylko wzrok czy dotyk?

  Poszukaj moż­li­wo­ści doda­nia obra­zów, dźwięku – może nawet suge­stii zama­chów czy sma­ków w tek­ście lub obra­zach. Dźwięk jest oczy­wi­stym wybo­rem w przy­padku fil­mów czy stron muzycz­nych, znajdź jed­nak sub­telny spo­sób, by te same ele­menty wystę­po­wały po naje­cha­niu na daną pozy­cję, klik­nię­ciu, wylo­go­wa­niu się i innych zwy­kłych czynnościach.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guru reklamy i sprzedaży.
  Twórca międzynarodowej
  potęgi Leo Burnett, Inc.
  Otrzymaj ofertę