Jak zaprojektować dobre logo?

Od: Andrzej N.
Czym cha­rak­te­ry­zuje się dobry znak? Czy w ogóle ist­nieją jakieś zasady two­rze­nia logo? Zakładam gospo­dar­stwo agro­tu­ry­styczne wraz z zajaz­dem, chcia­ła­bym stwo­rzyć dla nich odpo­wied­nio atrak­cyjną markę. Mam kilka swo­ich pomy­słów, dosta­łam też pro­jekty od zna­jo­mego; noszę się z myślą o zamó­wie­niu logo w fir­mie; po czym jed­nak poznać, że ich pro­po­zy­cje będą auten­tycz­nie bar­dziej wartościowe?
Odpowiedz na pytanie

Warning: Illegal string offset 'solo_subscribe' in /users/0030/sh206393/www/logofirmowe.pl/wp-content/plugins/subscribe-to-comments.php on line 302
Powiadom o nowej odpowiedzi
Warning: mysqli::mysqli(): (HY000/2002): Connection refused in /users/0030/sh206393/www/logofirmowe.pl/wp-content/themes/o/artykuly/database.php on line 7
Bł±d: Połączenie z bazą danych nie powiodło sie. Spróbuj później.
Connection refused