Znacie już historię prawdziwego geniuszu? – „Nazywam się Rand. Paul Rand.”

Geniusz projektowania logotypów z licencją na zadziwianie.

  • Paul-Rand
Co znajdziesz w artykule

  Jeśli spróbu­jesz przy­pom­nieć sobie 5 – 10 pop­u­larnych zna­ków fir­mowych, najpraw­dopodob­niej będą tam prace Randa. Leg­en­darny IBM, Cum­mins, West­ing­house, Eng­lish First, Next (Apple) czy Enron to tylko przykład­owe pro­jekty jego autor­stwa. Trzy inne, jedne z naj­sław­niej­szych, zasłu­gują na bliż­sze omówie­nie. To perły w koro­nie niek­wes­t­ionowanego króla designu.

  Poznaliście już naj­lep­szego pro­jek­tanta logo w historii?

  To on zapro­jek­to­wał styl gra­fiki, który dziś zwy­kli­śmy uwa­żać za „zwy­czajny”. Spek­taku­larnie uzdol­niony, już we wczes­nej mło­do­ści (która przy­padła na lata 30-​te XX w.) odniósł sze­reg zawo­do­wych suk­ce­sów jako malarz, ilus­tra­tor, gra­fik i pro­jek­tant logo.

  Pra­cował dla gazet i mag­a­zynów artysty­cznych i świata mody; oka­zało się jed­nak, że to dopiero począ­tek. Wszys­tkie te osiąg­nię­cia przy­ćmiła sława, jaką zdo­był jako pro­jek­tant logo dla dzie­sią­tek najwięk­szych świa­towych korporacji.

  Nie sta­raj się być ory­gi­nalny. Postaraj się być dobrym. Odkryj nie­zwy­kłość w zwy­kło­ści.

  — Paul Rand

  Projekt na czas i na miej­sce – Czyli o stwo­rze­niu logo UPS.

  Zawsze z tar­czą, a na tar­czy… dow­cip pro­jek­tanta. Paul Rand otrzy­mał zlece­nie rede­si­gnu wiz­erunku logo firmy trans­por­to­wej UPS 1961. Wiązało się to ze zmi­anami i gwał­townym roz­wo­jem firmy, sta­ją­cej się wła­śnie glob­al­nym gigan­tem logisty­cznym. Wiz­erunek firmy musiał więc pozo­stać zmie­niony, ale rozpoznawalny.

  Logo obmy­ślane i skon­stru­owane dla UPS przez Randa było uży­wane na całym świe­cie przez ponad 40 lat.

  Paul Rand zacho­wał trady­cyjny, towa­rzy­szący fir­mie od początku motyw tar­czy (kojar­zonej też z her­bem). Zami­ast her­aldy­cznych orna­men­tów, w her­bie nowego UPS pojaw­iło się obwią­zane sznur­kiem pudełko. Paul Rand poda­wał póź­niej ten przy­padek jako jeden z przy­kła­dów poczu­cia humoru w jego pro­jek­tach.

  Zobacz także: Wspaniała histo­ria logo IBM i przy­kłady logo­ty­pów uzu­peł­nia­ją­cych.

  Niekiedy, jego meta­fory nie spo­tykały się z uzna­niem ( np. za podzi­wiany od dekad plakat-rebus dla IBM został swego czasu odrzu­cony przez kierown­ictwo). W przy­padku United Par­cel Ser­vice było inaczej.

  Słynny znak gra­ficzny sta­cji tele­wi­zyj­nej ABC.

  Tak min­i­mal­isty­czna nazwa mogła otrzy­mać tylko jed­nego pro­jek­tanta logo. Amerykańska sieć zatrud­niła Randa w 1961 roku. Zgod­nie ze swym artysty­cznym credo, z doty­chcza­sowego pro­jektu odjął wszys­tko, co się tylko dało. To, co zostało, było logo doskonałym.

  Aż trudno uwie­rzyć, ale nie­zwy­kle pro­sty znak mod­ernisty­czny - zapis abc na czar­nym kole) był sto­so­wany nie­mal do dziś. I co na to TVN?

  Obec­nie używa się lekko zmie­nio­nej wer­sji, choć ory­gi­nalny design cią­gle sto­so­wany jest np. w druku. Nasz boha­ter gra tu we włas­nej lidze – taka żywot­ność pro­jektu jest bli­ska świa­towym reko­r­dom, jest to cecha swo­ista dla wielu jego propozy­cji (np. Logo IBM, rów­nież sto­so­wany nie­mal przez pół­wie­cze bez zmian).

  Geniusze bywają nie­zro­zu­miani. Tak było w tym przypadku.

  Ford, czyli logo­typ porażka. „Niebieski owal” wyglą­dał w swo­jej his­torii roz­maicie, ale nigdy nie prze­żył poważ­niej­szej przemi­any. Szansa na prze­łom pojaw­iła się w 1966r. - pro­jekt gwiazdy desi­gnu, jaką był już wów­czas Rand, został jed­nak odrzu­cony. Trady­cyjna pisanka na błęk­it­nym tle została zastą­pi­ona futu­rysty­cznym jak na owe czasy krojem,

  sam zaś owal — niez­nacznie prze­for­mowany. Nie były to zmi­any dra­maty­czne, lecz wystar­cza­jąco poważne, by zbun­tować kon­ser­waty­wny zarząd. Pod­sta­wowa firma znaku Forda pozo­stała bez zmian od 1912 roku i taką ją oglą­damy do dziś na mil­ionach nowych aut. Rand, jak można przy­puszczać, swo­jej opi­nii na temat tego logo nie zmienił.

  To Paul Rand zapro­jek­to­wał styl gra­fiki,
  który zwy­kli­śmy uwa­żać za „zwyczajny”.

  Sądzisz, że „nazwa firmy na kolo­ro­wym kwadra­cie” to nudny, nie­godny pro­jek­tanta pomysł? Jest tak tylko dlat­ego, że pewien ame­ry­kań­ski wiz­joner posta­no­wił nas kie­dyś nauczyć, jak powinno się pra­cować nad iden­ty­fikacją firm. Sprzeciwiwszy się ten­dencjom do nos­tal­gii i trady­cyjnej „przy­tul­ności” staroświec­kich pro­jek­tan­tów, stał się jed­nym z twór­ców, fila­rów i naj­goręt­szych orę­down­ików tzw. stylu między­nar­o­dowego w typo­gra­fii (zna­nym też jako szwajcarski/ang. swiss style).

  Czy wiesz, że…
  Rand był np. wiel­kim zwolen­nikiem czerni
  i wal­czył o zdję­cie z niej „pogrze­bowego” odium.

  Była to praw­dziwa, oczyszcza­jąca rewo­lu­cja wiz­ualna: poło­żono nacisk na pros­totę, czytel­ność i oszczęd­ność środ­ków, upowszech­ni­ano czcionki bezsz­ery­fowe (np. Hel­vetica - dziś jeden z najpowszech­niej spo­tykanych fon­tów); min­i­mal­izm zastą­pił rado­sną twór­c­zość trady­cyjnych pro­jek­tan­tów.

  Sprawdź też: Jacek Utko i pro­jekty, które podwa­jają nakład gazet.

  Podob­nie jak w nowo­cze­snej architek­turze, zami­ast rozbu­dowanego detalu i fak­tury, zaczęły liczyć się bar­dziej zasad­nicze gry pro­stych, moc­nych form. Nigdy wcze­śniej nie myślano tak o pro­jek­towa­niu. Grafika użyt­kowa zmie­niła się na zawsze, a Rand już w poło­wie kari­ery stał się żywym pom­nikiem i wzor­cem doskon­ałości rze­mio­sła i inwen­cji. Tworzył praw­dziwe arcy­dzieła, bez względu na to czy pro­jek­to­wał logo restau­ra­cji i kawiarni, czy two­rzył logo archi­tek­tury czy dewe­lo­pera.

  Paul Rand i 4 naj­słyn­niej­sze zda­nia. Warte zapamiętania!

  Dziś, wszy­scy podą­żamy ścież­kami wyty­c­zonymi przez Randa.
  Człowieka, który z pro­jek­towa­nia logo uczy­nił nie tylko sztukę, ale i naukę, z któ­rej wartoś­cią do dziś mało kto ma kom­pe­tencje polem­i­zować. Warto więc posłu­chać przez chwilę Papy Logo (jak tytu­ło­wali Randa Amerykanie):

  • Więk­szości rze­czy nauczysz się patrząc, ale to lek­tura
   przy­nosi zrozu­mie­nie. Czy­tanie uczyni Cię wolnym.
  • Design to dys­kretny amba­sa­dor Two­jej marki.
  • Komitety zmieni­ają pro­ces kreaty­wny w sieczkę,
   co w dłu­giej per­spek­ty­wie uszka­dza nie tylko sam pro­dukt,
   ale i samą firmę go oferującą.
  • To nie logo sprze­daje, ono iden­ty­fikuje.
   Logo­typ czer­pie swoje znacze­nie z potenc­jału pro­duktu,
   który sym­bol­izuje, a nie odwrotnie.

  Czy Peretz Rosenbaum, zro­biłby rów­nie bły­sko­tliwą karierę?

  Najbardziej tajem­niczym pro­jek­tem Paula Randa był… on sam. Nie każdy wie, że pro­ste, zapamię­ty­walne imię i nazwi­sko było pseudon­imem — świa­domą kre­acją pow­stałą na bazie inspi­ra­cji nazwi­skiem wujka i typo­wej amerykaniza­cji imie­nia. Człowiek sławny na całym świe­cie jako Paul Rand nazy­wał się Peretz Rosen­baum. Już za młodu skró­cił ten zapis do dwóch pro­stych sylab, a kon­strukcja z 2×4 liter

  dawała mu sze­rokie możli­wości stwo­rze­nia oszczęd­nej i har­moni­jnej syg­natury. Nawet w tym przy­padku wymogi stylu i natura gra­fika brały górę. Roy R. Behrens, pro­fe­sor i prak­tyku­jący pro­jek­tant gra­fiki zauwa­żył, że „nowa toż­sa­mość Randa była nie­jako jego pier­wszym pro­jek­tem iden­ty­fikacji”. Jak poka­zała pełna suk­ce­sów przy­szłość, była też rów­nie bły­sko­tliwa, jak wszys­tkie kre­acje, które wyszły spod jego ręki.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Przemawianie
  do zmysłów
  Lepiej pamię­tamy i jeste­śmy bar­dziej zaan­ga­żo­wani w rze­czy, które prze­ma­wiają do wielu zmysłów.
  Czy możesz prze­mó­wić do więk­szej ilo­ści zmy­słów niż tylko wzrok czy dotyk?

  Poszukaj moż­li­wo­ści doda­nia obra­zów, dźwięku – może nawet suge­stii zama­chów czy sma­ków w tek­ście lub obra­zach. Dźwięk jest oczy­wi­stym wybo­rem w przy­padku fil­mów czy stron muzycz­nych, znajdź jed­nak sub­telny spo­sób, by te same ele­menty wystę­po­wały po naje­cha­niu na daną pozy­cję, klik­nię­ciu, wylo­go­wa­niu się i innych zwy­kłych czynnościach.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Jack Welch
  CEO - General Electrics.
  Genialny lider ogłoszony
  managerem stulecia.
  Otrzymaj ofertę