Nowe, wielowymiarowe logo miasta Melbourne. Poznaj cud nad rzeką Yarra.

System identyfikacji wizualnej miasta , który zasługuje na nagrodę nobla.

  • Melbourne-logo1
Co znajdziesz w artykule

  Projekt nowej iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej Melbourne zmie­nił na zawsze spo­sób myśle­nia o tej for­mie mar­ke­tingu.

  Oryginalna kon­cep­cja i natchnione wyko­na­nie kata­pul­to­wały to mia­sto ze środka pustyni do roli podzi­wia­nego na całym świe­cie lidera auto­pro­mo­cji. Dopiero na tak dosko­na­łym przy­kła­dzie widać rolę świa­do­mego budo­wa­nia swego wizerunku.

  Teraz każde mia­sto chce być takie, jak Melbourne.

  Wiz­erunek nie stwo­rzy mia­sta, tak samo, jak firmy. Czy jed­nak można obyć się zupeł­nie bez wiz­erunku? Sytu­acja w któ­rej oferta jest doskon­ała, a nikt tego nie widzi, zda­rza się nad wyraz czę­sto. Taki wła­śnie prob­lem miało Mel­bourne, jedno z naj­bar­dziej intere­su­ją­cych miast Aus­tralii.

  Stare logo mia­sta — połącze­nie nazwy, greck­iej kolumny, słońca, i pta­siego pióra, utrzy­manego w jed­no­litej sza­ro­ści. Trudno powie­dzieć, jaki prze­kaz miał nieść ten znak. Może, na początku lat 90-tych, gdy pow­stawał, było to bar­dziej czy­telne. w XXI wieku ten wiz­erunek musiał się zmienić.

  Czy wiesz, że…
  Mel­bourne było
  dwukrot­nie uzna­wane
  przez The Econ­o­mist
  za najlep­sze miej­sce
  do życia?

  Fakty mówią za sie­bie. Niedługo po tym, jak przy­wódcy mia­sta zde­cy­dowali o odnowie­niu wiz­erunku i wyzna­czyli to zada­nie pro­fesjon­al­is­tom, Mel­bourne i jego nowa marka zwró­ciły na sie­bie uwagę i uzna­nie całego świata. Warto przyj­rzeć się tak inspi­ru­ją­cej historii.

  Nagle, wszy­scy zoba­czyli Melbourne na nowo.
  Wizerunek mia­sta, który przy­ciąga uwagę i inwestycje.

  Za zmi­anę logo odpowiedzial­ność wzięła się znana firma od logo Lan­dor, od 1941 roku kon­sul­tant i twórca wielu wspani­ałych marek. Pracuje on z takimi lid­erami, jak Alca­tel, British Air­ways, Cit­roen, Pepsi i dzie­siątki innych.

  Kluczem do zrozu­mienia ich kon­cepcji logo mia­sta Mel­bourne jest roz­maitość. Wielo­raka, obfita oferta w róż­nych sfer­ach roz­woju to spec­jal­ność Mel­bourne – mia­sta, które jest rów­no­cze­śnie lid­erem w nauce, sztu­kach pięk­nych, spo­rcie, zaj­mu­jąc stałe miej­sce w eli­cie naj­bar­dziej rozwinię­tych metro­po­lii świata.  Autorzy sys­temu iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej i logo mia­sta Melbourne zasłu­żyli na Nobla dzie­dziny pro­jek­to­wa­nia logo.

  Mel­bourne to wiele miast w jed­nym. To wła­śnie musi­ało stać się widoczne.
  Kon­cepcja opra­cow­ana przez spec­jal­istów z Lan­dor Asso­ciates oparta została na połącze­niu zmi­en­nych i sta­łych ele­men­tów gra­ficz­nych. Nowy sym­bol mia­sta zawsze wyko­rzys­tuje charak­terysty­czny inic­jał „M” oraz pod­pis „City of Mel­bourne”. Wnętrze dużej litery jest jed­nak zawsze inne – i w tym ukryta jest istota tej koncepcji.

  „Pro­jekt «M» sta­nie się ikoną Mel­bourne.”
  - Robert Doyle, bur­mistrz miasta.

  Każda wielka — rozmi­arem i ambic­jami — marka to coś wię­cej niż logo. To sys­tem. Doskonale widać to na przy­kła­dzie tej iden­ty­fikacji. Tego rodzaju idea nie mogłaby być zaprezen­towana za pomocą jed­nego znaku – jej sens i zasada dzi­ała­nia jest widoczna dopiero, gdy zaprezen­tuje się kom­pletne roz­wią­za­nie. W tym przy­padku będzie to np. prezen­tacja kilkudziesię­ciu wer­sji spój­nych zna­ków gra­ficz­nych oraz przy­kłady ich zastosowania.

  Mel­bourne to także najwięk­sze
  sku­pi­sko aus­tral­i­jskiej Polonii.

  Jeden znak to tylko mała część całej strate­gii. Składają się na nią wszys­tkie ele­menty, które ogląda doce­lowy użyt­kow­nik: strona www, pub­likacje, deko­racje z oka­zji świąt bądź imprez róż­nego rodzaju… Dosłownie każda rzecz, która zwią­zana jest z mia­stem, może stać się narzę­dziem komu­nikacji i perswazji.

  Melbourne ma być postrze­gane tak, jak to zaprojektowano.

  Iden­ty­fikacja mia­sta z zasady jest skie­ro­wana przede wszys­tkim do osób z zewnątrz.
  To oni mają zostać zain­tere­sowani, a póź­niej przeko­nani prezen­towaną ofertą. Ci, któ­rzy dosko­nale znają dane miej­sce oraz lubią i czę­sto korzys­tają z jego zalet, nie muszą na ogół być przekony­wani na nowo. Wiz­erunek ma opo­wie­dzieć pewną his­torię tym, któ­rzy nie mają możli­wości poz­nać jej samodziel­nie. Dlat­ego wła­śnie potrze­bują go rów­nież dobre pro­dukty.
  Dokładnie tak samo jak w przy­padku logo teatru, logo unij­nego czy logo firmy sprzą­ta­ją­cej.

  Sprawdź też: Najlepsze logo na świe­cie. Zobacz przy­kład logo ide­al­nego.

  Przykład­owo, gdy opracu­jesz nowy rodzaj słody­czy, dużo ryzy­ko­wał­byś licząc na to, że wypro­muje się sam. Nawet jeśli jest pyszny, na początku nikt nie będzie o tym widział. Również póź­niej, jego smak i zalety pozna naj­wy­żej elita kone­serów. Zobacz nowe logo mia­sta Melbourne.

  Tylko nie­wielka grupa osób śle­dzi rynek i stale wypró­bo­wuje nowo­ści. Wszys­t­kich pozo­sta­łych do takiej próby trzeba umiejęt­nie zapro­sić. Władze Mel­bourne zro­biły to w doskon­ałym stylu. Mając się czym pochwa­lić, pochwal­iło się sku­tecz­nie i przekonująco.

  Chcąc, by Twoja oferta została zauwa­żona, warto doło­żyć sta­rań, by robiła wraże­nie dokład­nie tak dobrej, jaka jest. To punkt ide­al­nej rów­no­wagi mię­dzy wiz­erunk­iem a wartoś­cią – gdy ele­mentu pro­mocji nie jest ani za dużo (budo­wa­nie pozo­rów), ani za mało (brak komu­nikacji z odbiorcą).

  Każdy, kto chce być lid­erem, prag­nie też być tak postrze­gany. Zaczyna dzi­ałać wtedy samo­speł­ni­a­jąca się przepowied­nia – suk­ces two­rzy dobrą markę, a dobra marka pomaga przy­cią­gać kole­jne suk­cesy. A jak wygląda Twoje zda­nie na ten temat? Jeśli posi­adasz cie­kawe infor­ma­cje wzbo­ga­ca­jące pier­wotny mate­riał, pro­simy podziel się nimi ze świa­tem w komen­tarzach na dole tej strony.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Rywalizacja
  Kiedy dzie­limy to samo śro­do­wi­sko, będziemy dążyć do zdo­by­cia rze­czy, któ­rymi nie można się podzielić.
  Jak ludzie mogą kon­ku­ro­wać, by zyskać uwagę, lub zasoby w Twoim sys­te­mie?

  Konkurencja bywa łatwo nad­uży­wana, jed­nak pozo­staje wspa­nia­łym mecha­ni­zmem do zapew­nie­nia bodź­ców do samo­do­sko­na­le­nia. W zależ­no­ści od naszych celów, kon­ku­ren­cja może mieć miej­sce wśród poje­dyn­czych osób lub grup.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guru reklamy i sprzedaży.
  Twórca międzynarodowej
  potęgi Leo Burnett, Inc.
  Otrzymaj ofertę