Rewolucje w AOL ‐ poznaj logotyp, który codziennie będzie inny niż wszystko.

Największy dostawca sieci w USA wyróżnił się , łamiąc wszelkie zasady.

  • AOL-Logo
Co znajdziesz w artykule

  To, co zro­bił ze swoim wiz­erunk­iem ame­ry­kań­ski AOL, prze­kra­cza jed­nak zwy­kły poziom ryzyka przy zmi­anie fir­mowego znaku.
  To zach­wyca­jący przy­kład, jak wiele można osią­gnąć, gdy ma się odwagę wyz­naczać trendy. Już widać, że nowe logo zaczyna być inspi­ra­cją dla pro­jek­tan­tów z całego świata, kumu­lu­jąc roz­głos i sza­cunek dla odno­wio­nej marki. Zapraszamy na wspani­ałą opo­wieść o odważ­nych decyzjach.

  Utrata klien­tów zmu­sza do bar­dzo odważ­nych działań

  Świat dookoła zmie­niał się — przy­szedł więc czas na rady­kalne zmi­any w AOL-u. Do opra­cow­a­nia iden­ty­fikacji na miarę XXI wieku zatrud­niono agen­cję, która z awan­gar­dowych propozy­cji uczy­niła swój znak fir­mowy.

  Logo inter­ne­towe AOL (Amer­ica OnLine) stra­ciło fir­mowe kolory, zyskał zaś kropkę w nazwie i zaprzy­się­głych wro­gów. Jeśli rzeczy­wiś­cie nie­ważne jest, jak o Tobie piszą (byle by pisali), zmi­ana wiz­erunku pod koniec 2009 roku była decy­zją bar­dzo korzystną.

  1985

  Dokład­nie w tym roku
  firma AOL pod­jęła swoje
  pier­wsze działania.

  Jak na firmę inter­ne­tową,
  to dos­to­jny sta­rzec. A jednak…

  Ory­gi­nalny, trudny do podro­bi­enia styl wzbu­dził wiele dys­ku­sji i poz­wolił fir­mie zyskać wiele uwagi rów­nież poza­ amerykańs­kim ryn­kiem. Wydatki na logo tego pro­du­centa inter­netu, może być więc wpi­sana po stro­nie zysków. Jaki zaś będzie całoś­ciowy bilans korzy­ści i strat?

  Nowa strate­gia sta­rej marki miała zaś komu­nikować: nowoczes­ność, otwar­tość na zmi­any i obiet­nicę doświad­czenia wysok­iej i trud­nej do podro­bi­enia jako­ści.

  Wszys­tko to ma wes­przeć odświe­żony AOL w dro­dze do odzyska­nia kondy­cji z lat 90-tych, gdy nale­żała ona do lid­erów branży i tak była postrzegana.

  Zobacz video

  Co do nowoczes­ności, jest bez­dy­sku­syjna. Londyńskie stu­dio Wolff Olins (obec­nie część grupy Omni­com) zasły­nęło nowa­torskim pode­jś­ciem do idei marki i jej funkcjonowa­nia w społeczeńst­wie. Tym razem zapro­ponował architek­turę marki, która dla więk­szości osób będzie szok­iem. Gdy wej­dzie się na stronę www firmy, widać, że logo firmy ma tylko częś­ciowo stałą postać. Białemu, na ogół kadro­wa­nemu napi­sowi towa­rzy­szy każ­do­ra­zowo inne tło. To bar­dzo, bar­dzo rzadko spo­tykane pode­jś­cie, sto­jące w sprzecz­no­ści z trady­cyjnie pro­mowanymi, szkol­nymi wzorcami.

  Jak wygląda nowy logo inter­ne­towe AOL w praktyce?

  To, co naj­bar­dziej wyróż­nia tę ory­gi­nalną propozy­cję, to roz­maitość zapro­ponowanych gra­fik. Tworzenie logo firmy wyglą­dało tak, że zami­ast jed­nego, kor­po­ra­cyjnego koloru czy styl­istyki foto­gra­fii w medi­ach obecne są setki naj­róż­niej­szych wiz­erunków: od abstrak­cyjnych chmur kolo­rów, przez złote rybki, kasety mag­neto­fonowe czy zdję­cia sza­le­jącego muzyka. Nie ma tu tylko jed­nego – sztampy, któ­rej spo­dzie­wać by się można po tak wiel­kiej korporacji.

  Amerykańskiemu gigan­towi pozo­stało tylko jedno
  – ucieczka do przodu

  Choć nie­zwy­kle liczne i stale zmieni­a­jące się obrazy-logo nie są przy­pad­kowe.
  Gdy przyj­rzeć się im w więk­szej ilo­ści, two­rzą świeży i spójny zestaw, czę­sto naw­iązu­jący do lotu czy prze­strzeni. Wszys­tkie razem poma­gają budo­wać wraże­nie uni­w­er­sal­ności i ener­gii. Nie bez zna­cze­nia jest też sam efekt nie­spo­dzianki — tak zbu­dowana iden­ty­fikacja ma bar­dzo małe szanse znu­dzić się kie­dy­kol­wiek. To pomysł na miarę marke­tingu z Apple.

  Zobacz także: Nowa iden­ty­fi­ka­cja wizu­alna Bausch & Lomb.

  Wszak z każ­dym rok­iem zasób ilus­tracji można zmie­niać bądź uzu­peł­niać; świet­nie pasuje to do płyn­nej z natury obec­nej Sieci, z mie­siąca na mie­siąc budu­jącej i obal­a­jącej nowe feno­meny popu­lar­no­ści. Zastanawiasz się jak zro­bić logo, które nie będzie podobne do niczego innego? Poznaj nowe logo AOL, które będzie inne każ­dego dnia.

  Zmieniła się nazwy firmy. A raczej spo­sób pre­zen­ta­cji tej nazwy. Nowy zapis (mniej­sze litery i kropka) mają przy­pom­i­nać o inter­ne­towym rodo­wo­dzie i odmło­dzić ją sto­sow­nie do biz­ne­sowych zamie­rzeń. Kropka na końcu miała też doda­wać nowej wiz­ual­ności naci­sku i pew­no­ści sie­bie. Dzięki przy­ję­temu kadrowa­niu nazwa zawsze łączy się z bia­łym tłem, zamieni­a­jąc je w ele­ment całego znaku. W tym wypadku nie ma już klasy­cznej wer­sji pod­sta­wowej i odwró­co­nej choć wielu ludzi przy­znaje że nowy znak fir­mowy przy­po­mina cza­sem logo szkoły, a nawet przed­szkola, z kolei innym koja­rzy się z logo sportu, klubu czy dru­żyny. I chyba nic w tym dziw­nego.

  Zobacz także: Copywriterprzy­kłady nazw firm.

  Jak w prak­tyce wyglą­dał pro­ces pro­jek­to­wa­nia logo AOL?

  Zanim pod­jęto wszys­tkie powyż­sze decy­zje, roz­wa­żano nawet porzuce­nie nie­zwy­kle zna­nej nazwy. Jak mówią Amerykanie, AOL ozna­czał dla wielu „Inter­net Twoich rodz­iców”. Było to wiel­kim obciąże­niem dla każ­dej próby odświeże­nia wiz­erunku. Po bada­ni­ach przeprowad­zonych przez agen­cję Leo Bur­nett (grupa Pub­li­cis) porzu­cono jed­nak ambitne wizje rena­mingu. Rozpoz­nawal­ność marki, choć nieco przykur­zona, stanow­iła ogromny kap­i­tał, któ­rego nie wolno było zmarnować.

  Jak widać, zespół Olinsa nawet przy tym ogranicze­niu potra­fił doko­nać rewo­lu­cji, o któ­rej mówiło się i dysku­towało wszę­dzie. Nie wszys­tkie głosy są pozy­ty­wne — tak niety­powe pode­jś­cie nie może spo­tkać się tylko z okla­skami.

  Po awan­turze zwią­za­nej z logo lon­dyń­skiej olim­piady, gdzie agen­cja była wzy­wana do zwrotu pie­nię­dzy, jej spec­jal­iści zapewne dobrze rozu­mieją, że gdy aut­en­ty­cznie zmie­nia się rzeczy­wis­tość, trzeba się liczyć z jej oporem.

  “Zmienne iden­ty­fi­ka­cje” - pre­zen­to­wane już wcześniej...

  Pomysł, by logo zmieni­ało się (wbrew naj­święt­szym regu­łom bran­dingu) wraz z każ­dym pro­duk­tem, nie jest nowy. Co cie­kawe, jed­nym z pier­wszych przy­kła­dów jest znów praca agen­cji Wollf Olins. Już w 1967 zestaw opa­ko­wań pro­du­centa farb Had­fields Paint wyko­rzysty­wał fir­mowy sym­bol – lisa – upo­zowanego w róż­nych sytu­ac­jach. Logo (czyli nazwa firmy + rysu­nek lisa) było więc na każ­dym pro­duk­cie nieco inne, lecz pewien stan­dard kom­pozy­cji pozo­sta­wał niezmi­enny. Ten model dzi­ała­nia zapew­niał zarówno spój­ność, jak i wyjąt­kową w tam­tych cza­sach oryginalność.

  Choć nie był to ele­ment sta­łej iden­ty­fikacji, na podobne oper­acje na wiz­erunku decy­dowały się czę­sto linie lot­nicze: Bran­iff, British Air­ways, Mex­i­cana czy Jet Blue czę­sto korzys­tały (bądź korzys­tają) z róż­nego rodzaju deseni otacza­ją­cych niezmi­enny zapis nazwy (jest to więc wari­ant sto­so­wany rów­nież w AOL-u).

  Jed­nym z bar­dziej uda­nych i zna­nych przy­kła­dów podob­nych dzi­ałań jest ame­ry­kań­ska sieć TV Nick­elodeon. Stała jest tutaj typo­gra­fia, ale już nawet ułoże­nie napisu zmie­nia się w róż­nych wer­s­jach znaku (nawet bar­dziej odważ­nie, niż w AOL-u). Nazwa prezen­towana była na naj­róż­niej­szych ksz­tał­tach naw­iązu­ją­cych do dzie­cię­cej rozry­wki, w sta­łej tona­cji optymisty­cznej tona­cji. Wraz z reor­ga­ni­za­cją marki nastą­piły kole­jne zmi­any; obec­nie sta­cja prezen­tuje się pod nazwą nick® i zupeł­nie nową iden­ty­fi­ka­cją. Choć zmienne iden­ty­fi­ka­cje sto­so­wane są dziś naj­czę­ściej w logo pro­gra­mów, infor­ma­tyki i IT.

  Czy nowy wize­ru­nek AOL, nie jest cza­sem zbyt odważny?

  Nowy wiz­erunek AOL jest bar­dzo odważny — ale musiał taki być. Gdy postrze­ganie firmy na rynku przes­taje być odpowied­nie, nie pomoże cho­wa­nie głowy w pia­sek. AOL reprezen­tował starą szkołę Inter­netu, a więk­szość firm towarzyszą­cych jego kari­erze już dawno poupa­dało bądź prze­szło kom­pletne, kamu­flu­jące reorganizacje.

  Należy pamię­tać, że jak na firmę inter­ne­tową, AOL to dos­to­jny sta­rzec. Pier­wsze dzi­ała­nia roz­po­częły się jesz­cze w 1985r.! W świe­cie e-biznesu to pre­his­to­ria. W najlep­szych lat­ach marka obsługi­wała 30 mil­ionów sub­skry­ben­tów. Zwieńcze­niem tej ekspan­sji było połącze­nie się w 2001 r. z gigan­tem trady­cyjnych mediów - Time Warner Inc.

  Jak rysuje się przy­szłość “wszystko zawie­ra­ją­cej” marki.

  Dyrek­torzy finan­sowi dobrze wie­dzą, że prze­szłość to najlep­szy wskaź­nik przy­szło­ści. Ta ryso­wała się róż­nie. AOL miał nie­szcze­gólną rękę do inwest­y­cji. Kupi­ony za nie­mal mil­iard $ ser­wis Bebo nie może zna­leźć kupca i najpraw­dopodob­niej zosta­nie po pro­stu wyłąc­zony. Za komu­nika­tor ICQ mene­dże­rzy AOL zapła­cili kole­jną bajeczną sumę (400 mln $) — i zmu­szeni byli sprze­dać go za nie­całą połowę sumy zakupu. Podobny rachu­nek został powtór­zony jesz­cze przy kilku innych chy­bionych oper­ac­jach. Straty, straty, straty...

  Dziś po odłącze­niu od Time Warner, Aol wal­czy o nową silną pozy­cję na rynku.
  Jesteśmy jego zagorza­łymi fanami i będziemy mu kibi­cować w tej wędrówce..

  A jakie jest Twoje zda­nie na temat zmi­en­nych logo­typów?

  Moim ulu­bionym przykła­dem jest logo agen­cji Carat. Jeśli masz cie­kawe doświad­czenia w tym tema­cie, podziel się nimi w komen­tarzach na samym dole strony.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Rywalizacja
  Kiedy dzie­limy to samo śro­do­wi­sko, będziemy dążyć do zdo­by­cia rze­czy, któ­rymi nie można się podzielić.
  Jak ludzie mogą kon­ku­ro­wać, by zyskać uwagę, lub zasoby w Twoim sys­te­mie?

  Konkurencja bywa łatwo nad­uży­wana, jed­nak pozo­staje wspa­nia­łym mecha­ni­zmem do zapew­nie­nia bodź­ców do samo­do­sko­na­le­nia. W zależ­no­ści od naszych celów, kon­ku­ren­cja może mieć miej­sce wśród poje­dyn­czych osób lub grup.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Ojciec Apple inc. Ikona
  rewolucji w marketingu,
  biznesie i designie.
  Otrzymaj ofertę