Logo teatrów, galerii, muzeów i opery.

Jaki inny biz­nes byłby bar­dziej nasta­wiony na obraz, niż roz­rywka, kul­tura i sztuka.
Jest to ten seg­ment rynku, gdzie aspekt wizu­alny jest naj­waż­niej­szy. Firma, która chce odnieść suk­ces, musi pro­mo­wać się w pro­fe­sjo­nalny i roz­ryw­kowy spo­sób. Częścią takiego wize­runku jest posia­da­nie pro­fe­sjo­nal­nego logo.

Co spra­wia, że logo teatru czy gale­rii odnosi suk­ces? Zależy to od cha­rak­teru biz­nesu, ale w przy­padku logo­ty­pów zwią­za­nych z roz­rywką, atrak­cyjne połą­cze­nie kolo­rów i kształ­tów sta­nowi klucz do suk­cesu. Choć wybór odpo­wied­niej barwy nie nastrę­cza zbyt wielu pro­ble­mów, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wiel­kie zna­cze­nie ma kształt użyty w logo kina czy opery.

Wzory naj­lep­szych logo­ty­pów roz­ryw­ko­wych świata.

Logotypy o kuli­stych kształ­tach wydają się bar­dziej przy­ja­zne i zna­jome. Dobre przy­kłady logo roz­ryw­ko­wych wyko­rzy­stu­ją­cych ten kształt możemy zna­leźć w naszym blo­go­wym wpi­sie Top 10 logo tele­wi­zyj­nych. Wiele z tych sta­cji, począw­szy od CBS, koń­cząc na TVN Style używa tego kształtu wła­śnie z tego powodu. Jeśli spoj­rzysz na okrąg, nie ma tam żad­nych kątów ani pro­stych linii. Koła przy­po­mi­nają kształ­tem naszą pla­netę, albo przy­ja­zny uścisk. Jeśli chcesz, by Twoje przed­się­bior­stwo zwią­zane z roz­rywką wywo­ły­wało te same emo­cje, zasta­nów się nad imple­men­ta­cją tego kształtu w swoim logotypie.

Jak zapro­jek­to­wać logo gale­rii, teatru czy muzeum. Czyli, krótko o kolo­rach, kształ­tach i czcionkach.

Styl i wzór logo­ty­pów kul­tury i sztuki.
Czasami naj­now­sze style zna­ków gra­ficz­nych wyda­rzeń wyglą­dają bar­dzo faj­nie na chwilę obecną, ale w miarę jak zbliża się wyda­rze­nie stają się prze­sta­rzałe. Należy zawsze wybie­gać w przy­szłość w poszu­ki­wa­niu styli i wzo­rów wywie­ra­ją­cych dłu­go­trwały wpływ na oglą­da­ją­cych. Zaleca się nie wybie­ra­nie wzo­rów, które nie przy­po­mi­nają innych logo­ty­pów wyda­rzeń. Symbol wyda­rze­nia musi odróż­niać się od innych, by stwo­rzyć uni­ka­tową toż­sa­mość. Najlepiej gdy wzbo­ga­cony jest o slo­gan, bądź hasło reklamowe.

Kolory logo­ty­pów. Logo gale­rii powinno nawią­zy­wać do pod­sta­wo­wego motywu wyda­rze­nia. Dla róż­nych wyda­rzeń wyko­rzy­sty­wane są różne palety kolo­rów, dla­tego zawsze trzeba pró­bo­wać zaadap­to­wać motyw i stwo­rzyć logo w podob­nej kolo­ry­styce. Zaobserwowano, że w logo­ty­pach wyda­rzeń naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane są jasne odcie­nie kolorów.

Czcionki logo­ty­pów wyda­rzeń. Jeśli w logo pub'u wyko­rzy­sty­wane są także slo­gany i hasła rekla­mowe, rów­nie dobrze mogą być użyte różne atrak­cyjne czcionki. Jedna rzecz jest wspólna dla każ­dego logo – jest to wyko­rzy­sta­nie czy­tel­nych i dużych czcio­nek, by wywrzeć nie­za­po­mniane wra­że­nie na umy­słach oglądających.

Projektując znak fir­mowy zawsze należy roz­wa­żyć wszyst­kie aspekty i doce­lowe mate­riały. Symbol firmy zwią­za­nej z kul­turą, bądź wyda­rze­niem będzie jego fun­da­men­tem, dla­tego należy spró­bo­wać spra­wić, by było bar­dzo silne i impo­nu­jące. Bardzo ważne jest, by przy two­rze­niu logo sko­rzy­stać z usług pro­fe­sjo­na­li­stów, ponie­waż przy­szłość całej firmy lub wyda­rze­nia zależy wła­śnie od rozpoznawalności.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Osiągnięcia
Jesteśmy bar­dziej skłonni anga­żo­wać się w dzia­ła­nia, w któ­rych osią­gnię­cia są doce­niane i nagradzane.
Osiągnięcie cze­goś zna­czą­cego na polu jest satys­fak­cjo­nu­jące, jed­nak gdy jest w jakiś spo­sób doce­nione, cie­szy jesz­cze bar­dziej.

W śro­do­wi­sku gier kom­pu­te­ro­wych osią­gnię­cia są pre­zen­to­wane za pomocą punk­tów, odznak, pozio­mów i innego rodzaju uzna­nia. W innych sytu­acjach, osią­gnię­cia są sygna­li­zo­wane poprzez awanse, człon­kow­stwo, przy­wi­leje i doro­bek. Jakie wyzwa­nia – powią­zane z pożą­da­nymi zacho­wa­niami – mają miej­sce w Twoim przy­padku i jakie są zwią­zane z nimi osiągnięcia?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam