Logo korporacji, przemysłu i energetyki.

Większość ludzi uważa, że prze­mysł i usługi kor­po­ra­cyjne to nie jest branża nasta­wiona na aspekty wizu­alne, ale tak naprawdę bar­dzo się mylą. Klienci i kon­tra­henci patrzą na twoją firmę, by zde­cy­do­wać, czy jesteś tym, kogo szu­kali. Jeśli nie korzy­stali wcze­śniej z two­ich usług i ofert, jedy­nym spo­so­bem, by mogli cię oce­nić, jest odnie­sie­nie się do two­jego wize­runku. Oznacza to, że jakość logo prze­my­sło­wego może zawa­żyć na suk­ce­sie two­jej firmy – lub jego braku.

Co czyni wize­ru­nek kor­po­ra­cji atrak­cyj­nym? Istnieje sze­reg spo­so­bów na to, by stwo­rzyć efek­tywny logo­typ, jed­nak można zasu­ge­ro­wać się kil­koma wska­zów­kami. Oto kilka rze­czy wspól­nych więk­szo­ści dobrych logo prze­my­sło­wych, kor­po­ra­cyj­nych i energetycznych.

Odniesienia do two­jej branży. Jest wiele róż­nych rodza­jów firm dzia­ła­ją­cych w prze­my­śle, zatem twoja firma także musi się w czymś spe­cja­li­zo­wać. Ważnym jest, by twoje logo o tym infor­mo­wało, bez względu, czy sta­nie się tak poprzez obraz, kształt, slo­gan, a nawet nazwę two­jej firmy. Logo prze­my­słowe zwłasz­cza w branży FMCG są naj­bar­dziej sku­teczne, gdy ludzie na pierw­szy rzut oka mogą stwier­dzić, czym się zajmujesz.

Odniesienia do two­jej spe­cja­li­za­cji. W zależ­no­ści od nazwy two­jej firmy, może być to nie­moż­liwe do osią­gnię­cia. Jednak odnie­sie­nia do two­jej nazwy lub histo­rii two­jego przed­się­bior­stwa dadzą ci pew­ność, że klienci zawsze będą wią­zać twoją nazwę i ofertę z twoim logo. Logo prze­my­słowe sto­su­jące się do tej stra­te­gii może być uni­kalne, a nawet zabawne, pomyśl zatem o imple­men­ta­cji tych wskazówek.

Wzory naj­lep­szych, kor­po­ra­cyj­nych logo­ty­pów świata.

Jak zapro­jek­to­wać udane logo kor­po­ra­cyjne. Kolory, kształty, czcionki.

Użyj róż­nych kształ­tów, by przy­cią­gnąć ludzi za pomocą mar­ke­tingu wpły­wa­ją­cego na emo­cje. Większość ludzi nie uważa prze­my­słu za branżę zwią­zaną z emo­cjami, jed­nak logo są w sta­nie wywo­łać emo­cje w spo­sób sub­telny i efek­tywny, uży­wa­jąc odpo­wied­nich kształ­tów. Kwadrat jest czę­stym wybo­rem, ponie­waż jest figurą solidną i bez­po­śred­nią, zupeł­nie jak twoja branża. Trójkąt sta­nowi rów­nie inte­re­su­jącą opcję, ponie­waż oddaje siłę. Jeśli masz pyta­nia zwią­zane z logo i kształ­tami, poroz­ma­wiaj ze swoim pro­jek­tan­tem logo.

Przykuwająca uwagę paleta barw. Może być podyk­to­wana spe­cy­fiką branży, w któ­rej dzia­łasz; na przy­kład firmy odno­szące się do gorąca i ognia zwy­kle mają logo o czer­wo­nych i poma­rań­czo­wych kolo­rach. Niebieski, z dru­giej strony, zwią­zany jest z wodą i czy­sto­ścią, cech rów­nie przy­dat­nych w nie­któ­rych spe­cjal­no­ściach. Jednym ze spo­so­bów wyboru koloru jest zde­cy­do­wa­nie, które z emo­cji chcesz w ludziach wywo­łać, gdy spoj­rzą na twoje logo. Bez względu na to, czego poszu­ku­jesz, kolor może ci w tym pomóc.

Logo prze­my­słowe przy­bie­rają różne formy i odmiany, lecz te, które są naj­bar­dziej efek­tywne, mają przy­naj­mniej kilka cech wspól­nych. Nie ma jed­nak sztyw­nych reguł. Jeśli masz cie­kawe i dobre pomy­sły na spra­wie­nie, by twoje logo odnio­sło suk­ces, nie bój się podzie­lić nimi z twoim pro­jek­tan­tem. Ta współ­praca pomię­dzy kimś, kto naj­le­piej zna twoją firmę – tobą – i pro­fe­sjo­na­li­stą w zakre­sie two­rze­nia logo dla firm jak twoja, sta­nowi receptę na suk­ces. Da two­jej fir­mie prze­wagę nad kon­ku­ren­cją, któ­rej potrzebujesz.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Osiągnięcia
Jesteśmy bar­dziej skłonni anga­żo­wać się w dzia­ła­nia, w któ­rych osią­gnię­cia są doce­niane i nagradzane.
Osiągnięcie cze­goś zna­czą­cego na polu jest satys­fak­cjo­nu­jące, jed­nak gdy jest w jakiś spo­sób doce­nione, cie­szy jesz­cze bar­dziej.

W śro­do­wi­sku gier kom­pu­te­ro­wych osią­gnię­cia są pre­zen­to­wane za pomocą punk­tów, odznak, pozio­mów i innego rodzaju uzna­nia. W innych sytu­acjach, osią­gnię­cia są sygna­li­zo­wane poprzez awanse, człon­kow­stwo, przy­wi­leje i doro­bek. Jakie wyzwa­nia – powią­zane z pożą­da­nymi zacho­wa­niami – mają miej­sce w Twoim przy­padku i jakie są zwią­zane z nimi osiągnięcia?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam