show menu
+ Menu

Logo sklepu, piekarnia, woda, cukiernia.

Supermarkety, inter­net i ulice pękają w szwach od ilo­ści logo­ty­pów zwią­za­nych z gastro­no­mią. Jednak nie­które firmy zaj­mu­jące się tym seg­men­tem rynku zdają się pro­spe­ro­wać
o wiele lepiej od innych. W tym arty­kule sta­ramy się odpo­wie­dzieć dla­czego.

logo-delikatesow

Logo deli­ka­te­sów.
Alma - mar­ket spożywczy

logo-dietetyka

Logo die­te­tyka.
No body is perfect.

logo-lokalu-gastronomicznego

Logo lokalu gastro­no­micz­nego.
Slasa star­ter - Kuchnia meksykańska

Nikt nie kocha jedze­nia i picia tak jak Polacy.
Choć trudno powie­dzieć, co sta­nowi zna­ko­mity prze­pis na suk­ces, to logo wydaje się jego istot­nym skład­ni­kiem. Logo piz­zeri, die­te­tyka, mar­ketu, cukierni, pie­karni czy napo­jów mogą być zapro­jek­to­wane w taki spo­so­bów, by sku­sić klienta do zaku­pie­nia pro­duktu lub sko­rzy­sta­nia z usług, a także wytwo­rze­nia szumu na rynku. Spójny pro­jekt strony inter­ne­to­wej, powi­nien wzmoc­nić "głodne" emocje.

Dobre wzory pro­jek­tów logo skle­pów i gastronomii.

Jak wyróż­nić się marką pośród konkurencji?


Istnieje wiele rodza­jów firm zaj­mu­ją­cych się gastro­no­mią i nie­mal taka sama ilość logo przy­pi­sa­nych tej branży. Ludzie są zwy­kle przy­tło­czeni zbyt wie­loma opcjami wyboru, twoje logo musi sta­no­wić zatem szansę „nie do prze­ga­pie­nia”, by poka­zać im, czym się wyróż­niasz, jak można zaob­ser­wo­wać w naszym zesta­wie­niu logo­ty­pów gastro­no­micz­nych.

Zobacz także: Przykłady dobrych stron: kawiar­nie, cukier­nie i pie­kar­nie.

Jeśli zaj­mu­jesz okre­śloną niszę na rynku, lub sprze­da­jesz trudno dostępny pro­dukt, może sta­no­wić to inte­re­su­jący pomysł na logo. Jak zatem zapro­jek­to­wać zro­bić logo restau­ra­cji pie­karni a nawet wody mine­ral­nej? Jeśli spe­cja­li­zu­jesz się w daniach naro­do­wych lub regio­nal­nych, bran­ding i logo gastro­no­miczne także mogą być do tego dosto­so­wane. Sprawia to, że klien­tom łatwiej jest zro­zu­mieć, dla­czego powinni wybrać wła­śnie ciebie.

logo-cukierni

Logo Cukierni
Cukiernia Sowa 

logo-piekarni

Logo Piekarni
Piekarnia Piskorek 

logo-zdrowej-zywnosci

Logo zdro­wej żyw­no­ści
Organica - ogra­nic food 

Jeśli twoja firma lub restau­ra­cja ofe­rują więk­szy zakres pro­duk­tów, będziesz potrze­bo­wał pro­jektu gra­ficz­nego innego rodzaju logo. Na szczę­ście ist­nieje wiele spo­so­bów na zapro­jek­to­wa­nie logo gastro­no­micz­nych. Jednym z nich jest wybór stylu opar­tego na loka­li­za­cji two­jej firmy. Jeśli posia­dasz zabawny styl retro, może to być prze­kształ­cone w nostal­giczne logo odwo­łu­jące się do lep­szych czasów.

logo-napoju

Logo napoju
Red Bull - Napój energetyczny 

logo-wody-mineralnej

Logo wody mine­ral­nej
Źró­dło Żywiec Zdrój 

logo-slodyczy

Logo sło­dy­czy
Raffaello kon­fe­te­ria 

Jak zapro­jek­to­wać i zro­bić logo piz­zeri sklepu, cukierni, pie­karni czy zdro­wej żyw­no­ści? Jeśli chcesz wpły­nąć na bar­dziej wysu­bli­mo­wa­nego odbiorcę, ele­ganc­kie logo gastro­no­miczne mogą być zapro­jek­to­wane w taki spo­sób, by oddać jakość two­ich usług i twoje doświad­cze­nie, jak widać w naszym zesta­wie­niu. Bez względu na to, jak masz styl, nie­zwy­kle ważne jest, byś powie­dział o tym swo­jemu pro­jek­tan­towi logo­ty­pów, by mógł stwo­rzyć odpo­wied­nio zapro­jek­to­wany logo­typ tylko dla ciebie.

logo-sklepu-spozywczego

Logo sklepu spo­żyw­czego
Whole foods market. 

logo-herbaciarni

Logo her­ba­ciarni
Tea shop 

logo-mleczarni

Logo mle­czarni
Organic milk 

 Czego warto użyć w logo sklepu, pie­karni czy cukierni? Czyli o czcion­kach, typo­gra­fii i kolorach.

Zarówno czcionki i paleta barw uży­wana przez twoją firmę i jej uni­kalny styl mogą być oddane w pro­fe­sjo­nalny i atrak­cyjny spo­sób, który będzie dobrze odbie­rany przez two­ich klien­tów docelowych.

Wszyscy sły­sze­li­śmy, że „zie­leń jest nową czer­nią”, więc jeśli twoje przed­się­bior­stwo jest przy­ja­zne śro­do­wi­sku, z całą pew­no­ścią należy to uwzględ­nić w twoim logo sklepu. Można to osią­gnąć za pomocą kolo­rów ziemi, jak brązy, zie­le­nie i inne barwy. Inne obrazy, które można uznać za pro śro­do­wi­skowe to glo­bus, pro­mień słońca, kra­jo­brazy, a nawet pro­ste, koli­ste kształty. Mając na uwa­dze tak wielu ludzi kupu­ją­cych zdrową żyw­ność, powi­nie­neś z dumą przed­sta­wiać ten aspekt two­jej działalności.

Rynek gastro­no­miczny jest nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyjny, każ­dego dnia powstają i zni­kają kolejne firmy. Na szczę­ście dla odpo­wied­nio zarzą­dza­nej firmy nie powinno to nastrę­czyć zbyt wielu trudności.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Logika afektu
Nasze aktu­alne emo­cje mają wpływ na naszą ocenę sytu­acji i podej­mo­wane przez nas decyzje.
Nawet w naj­bar­dziej racjo­nal­nych momen­tach emo­cje wciąż rzą­dzą naszym zacho­wa­niem. Jak więc sty­mu­lo­wać okre­ślone emo­cje?

Naprawdę wspa­niałe pierw­sze wra­że­nie może zre­kom­pen­so­wać póź­niej­sze błędy. A gdy jeste­śmy bar­dziej zre­lak­so­wani łatwiej jest zna­leźć roz­wią­za­nia i obej­ścia pro­ble­mów. Wykorzystaj este­tykę i język, by wywo­łać efekt humo­ry­styczny, wzbu­dzić strach lub przyjemność.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
x
Będziemy Ci bardzo wdzięczni za
sugestie lub informację o napotkanym
błędzie. Każdego dnia wkładamy wiele
pracy, aby te strony były lepsze.

Pozwól nam Tobie podziękować:
no-spam