Księga znaku – Podstawowe narzędzie, budowania wizerunku wielkich firm.

Księga identyfikacji wizualnej - przewodnik, który pomaga tworzyć zyski.

  • Ksiega-znaku-identyfikacji-wizualnej
Co znajdziesz w artykule

  Kiedy wiz­ytówki jed­nej firmy pow­stają w róż­nych siedz­ibach, brand­ing „na oko” przes­taje wystar­czać. Tak jak transat­lantyk , pomimo fal i min­i­mal­nych wahań kursu trzyma się wyz­nac­zonej trasy, tak księga znaku pełni rolę kom­pasu, który w każ­dej sytu­acji i każ­demu pra­cown­ikowi powinna wyz­naczyć właś­ciwy kie­ru­nek dzi­ała­nia. Czym byłaby żegluga bez naw­igacji? To nie ogranicze­nie, lecz potężné narzę­dzie wspar­cia. Chcesz dowie­dzieć się jak to dzi­ała? Koniecznie przeczy­taj ten artykuł.

  Brak księgi znaku, ozna­cza kło­poty ze spój­no­ścią wizerunku.

  Budowanie glob­al­nej świado­mości marki wymaga tego, aby była ona odpowied­nio czy­telna i odczy­ty­wana w każ­dym miej­scu i cza­sie, w któ­rym wys­tępuje. Oznacza to, że nawet, gdy pra­cown­icy mówią dzie­siąt­kami języ­ków i uży­wają róż­nych alfa­betów, wszys­tkie mate­ri­ały fir­mowe posi­adają ten sam wiz­ualny charak­ter i two­rzą spójny wize­ru­nek firmy. 

  Ten efekt można osią­gnąć tylko, gdy dzi­ałają oni według reguł, niewrażli­wych na inten­cje czy pry­watną kreatywność.

  Czy wiesz, że…
  Pier­wsze ślady Iden­ty­fikacji pocho­dzą z przed 7.000 lat. Uży­wali ich gar­ncarze z Tran­syl­wanii, doku­men­tu­jąc jakość
  i pochodze­nie swych wyrobów.

  Księga znaku. Standard uni­ka­nia wize­run­ko­wej wpadki.

  W języku ang­iel­skim księga znaku opisy­wana jest jako guide­lines, stan­dards lub man­u­als. Wyty­czne, stan­dardy, instruk­cje obsługi — te ter­miny pozwa­lają lep­iej zrozu­mieć znacze­nie pub­likacji, które sta­no­wią pod­sta­wowe narzę­dzie two­rze­nia iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej firmy.

  Kiedyś w for­mie imponu­ją­cych pub­likacji, dziś najczęś­ciej jako kor­po­ra­cyjne, wewnętrzne strony www, instruk­cje obsługi wize­runku firmy służą pra­cown­ikom każ­dego szcze­bla w osią­ga­niu jak najlep­szych wyni­ków i poma­gają w wyo­dręb­nie­niu marki spo­śród konkurencji.

  W wiz­erunku firmy demo­kra­cja nie ist­nieje,
  a przy­na­jm­niej nie powinna. Owocni
  - Owocni

  W prezen­towa­niu marki nie powinno być żad­nej wol­ności.
  Odwrot­nie niż przy wielu otwar­tych, dają­cych swo­bodę zasa­dach nowoczes­nego biz­nesu. Marka nie powinna wyglą­dać raz tak, raz ina­czej; to, co w innych przy­pad­kach może być uznane za „twór­czy chaos”, tutaj będzie tylko two­rzyć wraże­nie nied­bałości i schi­zo­fre­niczną roz­maitość wielu sty­lów w jed­nym bran­dzie. Krótko mówiąc, to, co nie jest zale­cone w księ­dze znaku, jest zabro­nione. Od sygna­tury do masko­tek fir­mo­wych.

  Nie przy­pad­kiem więk­szość takich kodek­sów (to następne odpowied­nie określe­nie księgi) zaw­iera rów­nież zestaw­ienia właściwych/niewłaściwych prak­tyk stosowa­nia iden­ty­fikacji. Poniżej kilka cie­ka­wych przy­kła­dów stron, służą­cych za inter­ak­ty­wne księgi iden­ty­fikacji wiel­kim firmom.

  Przy zarządza­niu tak zło­żoną struk­turą, jaką jest mar­ket­ing dużej (lub bar­dzo dużej) firmy, nie­po­rzą­dek jest sta­nem nie­mal nat­u­ral­nym — pow­strzy­manie tej entro­pii wymaga koor­dy­nacji, kon­troli i ogrom­nych ilo­ści pracy. W więk­szości, wyko­nuje ją za nas wła­śnie księga logo i iden­ty­fikacji marki, która zawiera w sobie znacz­nie wię­cej infor­ma­cji niż tylko odpo­wiedź na pyta­nie jak zapro­jek­to­wać logo.


  Zobacz także: Logo cena. 3 pod­stępne triki nie­uczci­wych firm od pro­jek­to­wa­nia logo

  Co otrzy­mu­jesz w zamian? Opra­cow­anie logo, slo­ganu, ele­men­tów pomoc­niczych i wszys­t­kich reguł, które skła­dają się na architek­turę marki, to poważna inwest­y­cja. Tak jak każdy z fir­mowych wydat­ków, może ona oka­zać się tylko kosz­tem, bądź też stać się zaczy­nem przy­szłych, więk­szych dochodów.

  W mar­ke­tin­go­wym sen­sie, marka to sie­dziba firmy. Księga iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej, to plan jej architektury.

  Nieza­leżnie od lokal­nych odd­zi­ałów czy mobil­nych przed­staw­icieli, na ogół ist­nieje rodzaj kwa­tery głów­nej, źró­dło ener­gii i strate­gii dla wszys­t­kich pod­le­głych struk­tur. Dla biz­nesu takim sil­nikiem będzie zarząd i lid­erzy wyz­nacza­jący kie­runki roz­woju przed­siębiorstwa. Wiz­erunk­owo, rolę tego strażnika-przywódcy speł­nia wła­śnie księga iden­ty­fikacji, określa­jąc co jest, a co nie jest warte zaan­gażowa­nia i pochwały.

  W ksz­tał­towa­niu zewnętrz­nego obrazu firmy są tylko dwie drogi — albo jest to pro­ces otoc­zony opieką i kon­trolą, albo w ogóle nie można o nim mówić, a wszys­tkim rzą­dzi przy­padek. Jakkol­wiek by to nie brzmi­ało, nie ma tu żad­nej samodziel­ności; wła­śnie dzięki maksy­mal­nej elasty­czności komu­nikacji spój­ność wiz­erunku i dzi­ałań firmy jako cało­ści może być dziś zarzą­dzana tak elasty­cznie, jak nigdy dotąd..

  Twór­cza anar­chia? W glob­al­nej skali tej twór­c­zości raczej nie będzie widać; brak porządku zaś na pewno tak. Choć „wol­ność” jest lubia­nym sło­wem, zapewne nikt by nie chciał, by firmy, które pro­dukują dzie­cięce lekar­stwa bądź pasy bez­pieczeństwa pozo­sta­wały cał­ko­wi­cie swo­bodne. Warto się nad tym zas­tanowić, wyz­nacza­jąc roz­sądne ramy swo­jej przy­szłej marce.

  Przy dostęp­nej dziś tech­nologii żadne niedoskon­ałości komu­nikacji nie mogą już być usprawiedliwione.

  W wize­runku słowo “dla­czego” jest waż­niej­sze od “jak”.

  Wiele przed­siębiorstw chęt­nie widzi­ałoby się jako „lid­era, wyz­nacza­jącego trendy w branży oraz kreu­jącego postęp tech­no­log­iczny”; tak też się opi­sują w swo­ich mis­jach, wiz­jach i rapor­tach. Już sama powszech­ność tego rodzaju okre­śleń świad­czy o dużym ryzyku pus­tosłowia. Cele i cechy marki nie powinny być dobier­ane według ich piękna. Gdy nie wys­tępuje pokry­cie mię­dzy sło­wami i dzi­ała­ni­ami, iden­ty­fikacja może oka­zać się tylko mak­i­jażem, który ani nie pomoże w budowa­niu wiz­erunku, ani nie przy­nie­sie pieniędzy.

  Gdy księga znaku iden­ty­fikacja wska­zuje jakieś dzi­ała­nia jako obow­iązu­jące, powinna tłu­maczyć, z jakich powo­dów ten wła­śnie wari­ant ma być jedy­nym wybo­rem wszys­t­kich osób zwią­za­nych z firmą. Wiele osób może odczu­wać skrę­po­wa­nie tego rodzaju reg­u­lam­i­nami. Potrzebne jest wza­jemne porozu­mie­nie, by mogli oni dzi­ałać nie tylko w zgo­dzie z literą, ale i duchem kody­fikowanych księgą zasad prezen­tacji i iden­ty­fi­ka­cji firmy.

  Poznaj 8 naj­istot­niej­szych aspek­tów pro­jek­to­wa­nia stan­dar­dów marki według Jerrego Kuypera.

  Jerry Kuyper w swo­jej dłu­giej kari­erze miał oka­zję pra­cować z wie­loma podzi­wianymi lid­erami bran­dingu. Księgi iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej AT&T, Cisco, WWF (panda!), Exxon to tylko niek­tóre z prac, w któ­rych brał udział w agenc­jach (Lan­dor, Lippincott&Margulis i inne) bądź jako samo­dzielny kon­sul­tant.

  Gdy ktoś taki two­rzy listę najis­tot­niejszych aspek­tów pro­jek­towa­nia stan­dardów marki, warto poświę­cić jej czas. Oto ona.

  1. Strate­gia
   skup się na tym, dla­czego coś jest ważne i co firma stara się osią­gnąć w ten spo­sób zami­ast tłu­maczyć jedy­nie, jak to zrobić.
  2. Obra­zowość
   kon­kretne przy­kłady są na ogół
   sku­tecz­niej­sze niż pra­cowicie spi­sane instrukcje.
  3. Przys­tęp­ność
   Stwórz mate­riał zachę­ca­jący do pracy; uni­kaj żargonu..
  4. Zwięzłość
   20 stron może być sku­tecz­niej­sze niż 50. Nie pub­likuj pod­ręcz­nika two­rze­nia wiz­ytówki, gdy możesz po pro­stu załą­czyć wzór.
  5. Sza­cunek
   miej na uwa­dze, kto będzie korzys­tał
   z iden­ty­fikacji; nie obra­żaj ich inteligencji.
  6. Równowaga
   celem jest utrzy­manie pro­por­cji mię­dzy szty­wnoś­cią a elasty­cznoś­cią zasad. Nad­miar które­jkol­wiek jest tak samo niebezpieczny.
  7. Cyfryza­cja
   stwórz prezen­tacje w wer­sji elek­tron­icznej, które będzie można łatwo prze­sy­łać, mody­fikować i dru­ko­wać we włas­nym zakre­sie. Dla zaawan­sowanych zas­tosowań sku­tecz­niej­sza od trady­cyjnych ksią­żek będzie kor­po­ra­cyjna, wewnętrzna strona www. W 1987 Gen­eral Elec­tric wydru­ko­wało 2.000 400-stro­ni­co­wych stan­dardów wiz­erunku. Po roku ani jeden egzem­plarz nie był już dostępny.
  8. Skala
   korzys­tanie z roz­wią­zań cyfrowych/wirtualnych pozwala lep­iej dos­tosować markę do konkret­nych dzi­ałań i szy­b­ciej reago­wać na nowe potrzeby.”

   Zobacz też: Logo GPW. Przegląd logo pol­skich spółek gieł­do­wych 2010.  

  Dobre prawo pomaga w roz­woju.
  Złe prawo uszka­dza to, co reguluje.

  Sum­i­enne sto­so­wa­nie się do zasad zawar­tych w księ­dze iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej, które zostały niesum­i­en­nie okre­ślone rów­nież ozna­cza kło­poty. Dokład­nie tak, jak niezrozu­mi­enie zasad przez zespół nie daje dobrych per­spek­tyw. Rozwiązaniem jed­nak nie jest cał­ko­wita rezy­gnacja z zasad, lecz opra­cow­anie takich, które są aut­en­ty­cznie pomocne. Jakość iden­ty­fikacji daje się póź­niej odczuć w codzi­en­nych dzi­ała­ni­ach i wyni­kach każ­dego pra­cown­ika. Praw­dopodob­nie, jeśli któ­reś z zagad­nie nie zostało prze­myślane odpowied­nio głę­boko, szy­bko się o tym dowiesz (choćby z rela­cji pod­wład­nych, ale też i z rapor­tów finansowych).

  Dobra księga iden­ty­fikacji wizu­al­nej to przy­kład
  “kreaty­wnego ogra­ni­cze­nia”, które marka
  narzuca sama sobie, aby sta­wać się lep­szą.
  –Owocni

  Jeśli reprezen­tu­jesz markę o między­nar­o­dowych aspirac­jach w któ­rej bra­kuje sku­tecz­nych narzę­dzi, po pro­stu skon­tak­tuj się z nami — klik­nij tutaj, lub zadz­woń tel. 660 970 980. Z przy­jem­noś­cią pomo­żemy Ci opra­cować sku­teczny zestaw reguł, które stwo­rzą czy­telny wize­ru­nek firmy, który wygrywa z konkurencją.

  Oczy­wiś­cie zda­jemy sobie sprawę, że to, co napisal­iśmy zde­cy­dowanie nie wycz­er­puje tem­atu. Jeśli chcesz roz­wi­nąć ten temat, lub masz cie­kawe doświad­czenia z włas­nej prak­tyki, pro­simy podziel się nimi w komen­tarzach poni­żej tej treści.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Kompletowanie zestawu
  Im bli­żej jeste­śmy skom­ple­to­wa­nia całej kolek­cji, tym bar­dziej chcemy mieć wszyst­kie jej elementy.
  Ta zasada ma zasto­so­wa­nie także w przy­padku nie­do­koń­czo­nych puz­zli i obraz­ków – chcemy zoba­czyć cały, ukoń­czony obra­zek.

  Poszukaj logicz­nych zesta­wów (jak rodzaje infor­ma­cji), które mogą suge­ro­wać kom­ple­to­wa­nie kolek­cji. Co ludzie mogą zbie­rać w Twoim sys­te­mie? Jak można pogru­po­wać te ele­menty w odrębne zestawy by stwo­rzyć łatwiej­sze do osią­gnię­cia cele (i moty­wa­cję do dal­szego zbie­ra­nia więk­szej kolekcji)?

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guy Kawasaki
  Prekursor ewangeli kultu
  produktów Apple. Dzisiaj CEO
  G.T.Ventures
  Otrzymaj ofertę