Jak zrobić logo?

Wielkie marki posia­dają pełną świa­do­mość tego, że ich logo sta­nowi naj­więk­szą war­tość firmy. Bez logo, ich pro­dukty po pro­stu prze­stały by się sprze­da­wać. Będąc spe­cja­li­stą na rynku, ważne jest, byś sym­bo­li­zo­wał pro­fe­sjo­na­lizm i doświadczenie.

Jeśli czu­jesz, że potrze­bu­jesz tej wyjąt­ko­wej prze­wagi nad innymi, cze­goś, co pozwoli ci prze­go­nić kon­ku­ren­cję? Jeśli odpo­wiedź brzmi tak, pro­fe­sjo­nal­nie zapro­jek­to­wane logo może być tym, czego potrze­bu­jesz, by popro­wa­dzić twoje przed­się­bior­stwo w świe­tlaną przy­szłość. Napisaliśmy dosko­nały arty­kuł o jak zapro­jek­to­wać logo (Reguły i zasady). naj­bar­dziej uda­nych logo­ty­pów na świe­cie. To od niego radzimy roz­po­cząć pro­jek­to­wa­nie. Poniżej pod­po­wia­damy i przy­po­mi­nam, jak zro­bić logo, które pod­bije serca klien­tów. Zobacz jak zro­bić swoje logo firmy, które będzie podzi­wiał cały świat.

Doskonałe zro­bione przy­kłady
logo­ty­pów naj­więk­szych marek świata.

Prace pro­jek­towe zawsze należy zacząć od kartki i ołówka. Odbiorcy powinni być w sta­nie dowie­dzieć się dzięki logo o cha­rak­te­rze, jako­ści i pod­sta­wo­wych zasa­dach, według któ­rych działa firma. Nie są to jedyne kwe­stie, któ­rymi zaj­muje się logo. Istnieje rów­nież kilka innych waż­nych funk­cji logo, które powinny mieć dłu­go­fa­lowy i kon­struk­cyjny wpływ na obec­nych i poten­cjal­nych klientów.

Jak stwo­rzyć logo, które będzie uwo­dziło kolorystyką?

Kolory to wspa­niały spo­sób na sku­teczne prze­ka­za­nie prze­sła­nia w logo. Kolory mogą wywo­ły­wać w umy­śle okre­ślone myśli i uczu­cia i przy­czy­niać się do roz­po­zna­wa­nia pamię­cio­wego; dla­tego umiesz­cza­jąc je w logo ważne jest prze­ka­za­nie wła­ści­wych emo­cji. Koncepcje kolo­ry­styczne mogą wywo­ły­wać prze­różny wpływ, jest też wiele spo­so­bów, by wyra­zić je poprzez kolor, takie jak na przy­kład, jaki dokładny odcień koloru, kształt czy powierzch­nia, którą zaj­muje kolo­rowy obszar oraz jaka kom­bi­na­cja kolo­rów jest naj­lep­sza do ulep­sze­nia wize­runku usług ofe­ro­wa­nych przez firmę.

Pomimo, że więk­szość kolo­rów ma zarówno pozy­tywny, jak i nega­tywny wpływ, nie­bie­ski jest czę­sto uży­wany by wywo­łać takie uczu­cia jak cier­pli­wość, zro­zu­mie­nie, zaufa­nie i tole­ran­cja. Te czyn­niki czę­sto decy­dują o tym, dla­czego okre­ślone kolory są uży­wane w logo medycz­nym czę­ściej niż jakie­kol­wiek inne. Zielony to kolejny kolor czę­sto wyko­rzy­sty­wany w kon­cep­cjach logo­ty­pów medycz­nych, ponie­waż wywo­łuje on sko­ja­rze­nia ze zdro­wiem, śro­do­wi­skiem, naturą i wzrostem.

Zdarza się, że łącze­nie kolo­rów mylone jest ze zna­ko­mi­tym pro­jek­tem gra­ficz­nym. Zawsze powinno się pamię­tać, że znak gra­ficzny jest klu­czo­wym zna­kiem towa­ro­wym firmy. Logo ilu­stra­cyjne jest naj­bar­dziej zna­czą­cym i wpły­wo­wym ele­men­tem budo­wa­nia wize­runku. Jeśli chcesz wie­dzieć wię­cej na temat tego jak stwo­rzyć dobre logo? Czytaj dalej...

Na czym warto się sku­pić pod­czas pro­jek­to­wa­nia? Typografia i styl.

Czcionki i typo­gra­fia lub wygląd słów widocz­nych w logo może mieć rów­nież ogromny wpływ na prze­sła­nie, które firma usi­łuje prze­ka­zać. Z tak dużą ilo­ścią dostęp­nych czcio­nek, firma ma wiele moż­li­wo­ści dopa­so­wa­nia do logo wspa­nia­łego kroju pisma. W medycz­nym znaku fir­mo­wym czę­sto wyko­rzy­stuje się czcionki, które wyglą­dają bar­dziej ofi­cjal­nie niż te, które są tema­tyczne lub wyglą­dają jak pisane ręcz­nie. Dzięki temu uzy­sku­jemy poważ­niej­szy, wła­ściwy obraz firmy, a pro­blemy zdro­wotne to z pew­no­ścią temat, Który należy trak­to­wać poważ­nie. Najlepiej jed­nak, gdy typo­gra­fia jest zapro­jek­to­wana indy­wi­du­al­nie od pod­staw. Daje to uni­kal­ność, któ­rej kon­ku­ren­cja nie będzie mogła naśladować.

Odpowiadając na pyta­nie: "jak zro­bić logo firmy?", warto rów­nież wspo­mnieć o stylu.
Na ogólny styl składa się kon­cep­cja i pomysł na logo, który zapew­nia, że zarówno znak gra­ficzny jak i czcionka będą płyn­nie dzia­łać ze sobą i współ­pra­co­wać, by wyra­żać ide­alne prze­sła­nie firmy. Bez względu na to, w jakiej dzie­dzi­nie lub branży działa firma, styl logo zależy od ofe­ro­wa­nych przez nią usług. Na przy­kład logo medyczne firmy ofe­ru­ją­cej opiekę pedia­tryczną powinno zawie­rać wię­cej kolo­rów i jasne, eks­cy­tu­jące gra­fiki, pod­czas gdy do logo repre­zen­tu­ją­cego usługi medyczne dla doro­słych bar­dziej będą paso­wać bar­dziej for­malne gra­fiki i przy­ga­szone kolory. Z przy­jem­no­ścią zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą. Z wielką chę­cią zaj­miemy się zapro­jek­to­wa­niem logo, które zyska uzna­nie i łatwo zapad­nie w pamięci klientów.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Efekt
pierwszeństwa
Dużo łatwiej przy­po­mi­namy sobie pierw­sze i ostat­nie ele­menty listy.
Jaką kolej­ność mają pozy­cje na liście?

Jeśli klu­czowe jest zapa­mię­ta­nie przez użyt­kow­ni­ków kon­kret­nych pozy­cji, niech naj­waż­niej­sze będą na początku i na końcu listy. To roz­wią­za­nie można zasto­so­wać w przy­padku listy pozy­cji do zazna­cze­nia, cech pro­duktu, histo­rii firmy – jakich­kol­wiek pod­stron z długą listą elementów.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę