Którą firmę wybrać do zaprojektowania logo? czyli kompletny poradnik dla kupującego.

Zweryfikuj jakość usług firm projektujących identyfikację wizualną.

  • Firma-od-logo
Co znajdziesz w artykule

  Real­iza­cja pro­jektu logo zwieńc­zona sukce­sem to zawsze wynik doskon­ałej współ­pracy z doświad­c­zonym pro­jek­tan­tem. Tworze­nie kreaty­wnego logo jest pro­ce­sem roz­ło­żo­nym w cza­sie – zaczyna się od szki­ców, wstęp­nych wiz­ual­iza­cji, burzy mózgów i gry ksz­tałtów. Założe­niem jest wypra­cow­anie cze­goś spry­t­nego i naprawdę intere­su­jącego. Jak nie popeł­nić błędu już na samym początku – przy wybo­rze kreaty­wnego wykon­awcy? Poz­naj pro­ces pro­jek­towa­nia nieza­pom­ni­anego wrażenia.

  Ten jeden, ten jedyny.
  Jak ziden­ty­fi­ko­wać pro­jek­tanta marzeń?

  Poś­piech pod­czas wyboru part­nera biz­ne­sowego rzadko się opłaca.
  Decy­du­jąc się na stworze­nie sil­nej marki, nie warto się spie­szyć z wybo­rem odpowied­niej firmy, która zapro­jek­tuje dobre logo. Poś­piech to naj­gorszy doradca. Tak, jak nie warto sug­erować się wartoś­cią książki oce­ni­a­jąc ją po okładce, tak i w tym przy­padku pier­wsze wraże­nia wcale nie są miar­o­da­jne. W tak waż­nym pro­ce­sie nie ma miej­sca na ekspery­menty. Sprawdź kom­pe­tencje osób odpowiedzial­nych za przy­szłe wiz­ualne kre­acje two­ich usług czy produktów.

  Warto, poświę­cić kilka chwil na roz­mowę
  z daw­nymi klien­tami pro­jek­tanta, pyta­jąc
  o wraże­nia, jakie towa­rzy­szyły współpracy.

  Jeśli pro­jek­tant nie potrafi sku­tecz­nie zapre­zen­to­wać włas­nej marki, nie należy liczyć na to, że z obcą pój­dzie mu znacz­nie lep­iej. Napisal­iśmy świetne arty­kuły o zasa­dach pro­jek­to­wa­nia logo i o tym jak zro­bić logo we wła­snym zakre­sie. Z pewnoś­cią poz­wolą Ci one odpowied­nio przy­go­tować się do współ­pracy z firmą od pro­jek­to­wa­nia.

  Wybór odpowied­nich ludzi
  prze­kłada się na jakość pro­duktu.

  Zobacz, jak wygląda oferta pro­jek­to­wa­nia logo, która przy­go­towana jest we wła­ściwy spo­sób. Wyjaś­nia ona dokład­nie, jak wygląda pro­ces, co dosta­jesz w finale. A co naj­waż­niej­sze daje gwa­ran­cję, że Twoje pie­nią­dze będą bez­pieczne i nie ryzyku­jesz kupna kota w worku.

  3 pod­sta­wowe cechy
  sku­tecz­nego logo­typu:

  Firma. Logo. Wiarygodność. Odpowiedzialność.
  Sprawdź pod­sta­wowe cnoty dobrego usługodawcy:

  Fachowa obsługa, praw­domówność a przede wszys­tkim odpowiedzial­ność.
  To cechy, które uła­twiają współ­pracę i zag­waran­tują sku­tecz­ność real­iza­cji. Jak zapro­jek­to­wać logo firmy? Jak wybrać odpo­wied­nią firmę do zapro­jek­to­wa­nia dobrego logo? To bar­dzo proste...

  1. Zacznij od spraw­dze­nia wiary­god­ności. Najlepiej rozpoczy­na­jąc od doty­chcza­sowego dorobku firmy (port­fo­lio). Zre­al­i­zowane prace to fun­da­ment najlep­szych firm pro­jek­tu­ją­cych logo i zara­zem najlep­sza rekomen­dacja. Warto, abyś poświę­cił choć kilka chwil na roz­mowę z daw­nymi klien­tami pro­jek­tanta, pyta­jąc o wraże­nia, jakie towa­rzy­szyły współpracy.
  2. Sprawdź dokład­nie ofertę na stro­nie. Upewnij się, że nie będziesz zaskaki­wany masą dodat­ko­wych ukry­tych kosz­tów zwią­za­nych z pro­jek­towaniem Two­jego nowego logo.
  3. Zaniechaj współ­pracy z fir­mami - widmo. Firmy logo wirtu­alne mogą spro­wa­dzić realne kło­poty. Odpuść sobie firmy, z któ­rymi możesz kon­tak­tować się wyłącz­nie za pomocą maila lub tele­fonu komór­ko­wego. W przy­padku wys­tąpi­enia trud­ności w real­iza­cji praw­dopodob­nie zosta­niesz „odłąc­zony”. Firma logo nie poda­jąca dokład­nego adresu siedz­iby nie zna­jdziesz ponow­nie, gdy sta­niesz w obli­czu sytu­acji naru­sze­nia praw autors­kich. Koniecznie sprawdź, w jakich godz­i­nach i jakimi spo­so­bami możesz kon­tak­tować się z firmą.

  Zrozumienie jest pod­stawą wszyst­kich wiel­kich projektów.

  Upewnij się, że jesteś właś­ci­wie rozu­mi­any od samego początku.
  Jeżeli czu­jesz, że kwes­t­ionar­iusz nie daje możli­wości odzwier­ciedle­nia specy­ficznych cech Two­jego biz­nesu, nie bój się zada­wać kło­po­tli­wych pytań, lub roz­waż rezy­gnację. Pro­jek­tanci to nie wróżki – jeżeli nie chcą dokład­nie poz­nać Twoich oczeki­wań, nie stwo­rzą dopa­sowanej tożsamości.

  Firma logo, która wymaga od Ciebie infor­ma­cji
  w 50 stron­i­cowym pliku Worda przy­pom­ina leka­rza,
  który pyta, jakie leki Ci przepisać.”

  Zbyt dużo infor­ma­cji może w rów­nym stop­niu skom­p­likować pracę, jak ich nie­do­bór.
  Przesyt danych pro­wa­dzi do selek­cji, którą samowol­nie prze­pro­wa­dza gra­fik. Skutki tych decy­zji mogą być druz­gocące, dlat­ego tak ważna jest pre­cyzja. Firma, która pro­ponuje Ci wysłać „opis potrzeb” w 50-stronicowym pliku Worda przy­pom­ina leka­rza, który pyta, jakie leki Ci prze­pi­sać. Na tym eta­pie nie stra­ci­łeś jesz­cze czasu ani pie­nię­dzy. Wbrew pozo­rom, to najlep­szy moment wyco­fa­nia się z realizacji.

  3 kata­stro­falne cechy ofert w podej­rza­nie niskiej cenie.

  Logo, które kosz­towało kilka zło­tych, może spo­wo­do­wać szkody na kilka mil­ionów. To jedne z naj­bo­le­śniej­szych lek­cji, które odra­bi­ają firmy oszczędza­jące na nowym znaku fir­mowym. Napisal­iśmy świetny arty­kuł na temat kosz­tów i kon­sek­wencji niewłaś­ci­wie zapro­jek­towanego logo. Rekomen­du­jemy tą lek­turę, każ­demu, kto za chwilę wyda swoje pie­nią­dze na nowy wiz­erunek firmy czy produktu.

  1. Brak gwa­ran­cji lub brak zwro­tów gotówki:
   Niepewność włas­nych umiejęt­ności. Tani pro­jek­tanci logo nie gwaran­tują Ci żad­nej gwa­ran­cji ani zwrotu pie­nię­dzy w przy­padku nieod­powied­niej real­iza­cji ich usługi. Być może dlat­ego klient nie wraca do nich – takie dzi­ałanie pod­szyte jest bra­kiem zau­fa­nia do włas­nego pro­jektu. Pro­jektu, który w naj­gorszym wypadku może być pro­jek­tem ukra­dzio­nym z zagra­nicy. Co zda­rza się nad­ wyraz często…
  2. Mały wybór kiep­s­kich pomy­słów w sła­bej opra­wie gra­ficz­nej.
   Tanie rozwiąza­nia ofer­ują ci mały wybór. Niek­tórzy pro­jek­tanci two­rzą pro­dukt nie ofer­u­jąc ci wyboru mię­dzy róż­nymi sty­lami pro­jektu lub zapew­ni­a­jąc bar­dzo mały wybór. Wów­czas, nal­iczają dodat­kowe koszta za alter­naty­wne rozwiązania.
  3. Ama­torstwo i ogranic­zona liczba for­matów, które będzie trzeba prz­er­abiać. Pro­fesjon­alne firmy zapew­ni­ają pro­jekt w postaci bit­mapy i w gra­fice wek­torowej. Oba rodzaje obrazu oka­zują się w prak­tyce nie­zbędne (bit­mapy uży­wasz na stro­nie, zaś wer­sji wek­torowej – np. na wiz­ytówkach).

   Zwróć uwagę na to, że pro­blemy: Prob­lemy z tytułu błę­dów w pro­jek­to­wa­niu logo pojaw­iają się z opóźnie­niem, np. pod­czas drukowa­nia wiel­kich for­matów, tło­cze­nia (lub grawerowa­nia) logo, czy haftu na fir­mowych ubra­ni­ach. Niepraw­idłowo opra­cow­ane logo będzie w przy­szło­ści powo­do­wać kło­poty. Najlepiej zapoz­naj się z peł­nym arty­ku­łem na ten temat.

  Jeśli wybra­łeś już wła­ściwą firmę,
  roz­pocz­nij współ­pracę we wła­ściwy sposób.

  Od czego roz­po­cząć pomyślną real­iza­cję? Skup się na włas­nych klien­tach. Stwórz por­tret psy­cho­log­iczny ide­al­nego klienta. Ide­alny klient to ten, który będzie gen­erował fir­mie najwięk­sze zyski. Odgad­nij jego zachowa­nia, gusta. Kieruj prze­kaz do ludzi z krwi i kości, nie do wymy­ślo­nych, hipote­ty­cznych postaci.

  Musisz wie­dzieć, co najczęś­ciej kupuje twój przy­szły klient, jakie kie­rują nim moty­wa­cje, gdzie mieszka i czym się zaj­muje. Im lep­iej go zdefini­u­jesz, tym bar­dziej wzro­sną szanse na stworze­nie logo­typu, które przy­ciąga klien­tów jak praw­dziwy magnes. Im więk­szą grupę doce­lową będziesz chciał uwzględ­nić, tym mniej­sza będzie siła Two­jego nowego logo.

  Logo jest prak­ty­cznym narzę­dziem mar­ketingowym, dlat­ego powinno być przede wszys­tkim funkcjon­alne. Będziesz uży­wał go w wielu celach: wys­tąpi na wiz­ytówkach, rekla­mach, w Internecie, na gadże­tach reklam­owych. Musi rów­nie dobrze wyglą­dać w małym for­ma­cie, jak i w dużym, w kolo­rze i w kon­trastowym zestaw­ie­niu czerni z bielą. Nie może zaw­ierać zbyt wielu szcze­gó­łów, liczy się prze­cież ekono­mia. Warto abyś poznał  także, naj­częst­sze błędy, popeł­niane  pod­czas pro­jek­to­wa­nia logo firmy.

  Drukowanie zło­żo­nych wzo­rów może być kosz­towne. To jed­nak nie zna­czy, że twoje logo powinno być zbyt pro­ste i nudne. Stwórz har­monię funkcjon­al­ności i wyglądu.

  Zadaniem logo jest zara­biać pie­nią­dze dla Twojej firmy.

  Mamy nadzieję, że powyż­sze wska­zówki pomogą Ci pod­jąć właś­ciwe decy­zje.
  Być może masz już wła­sne doświad­czenia w tym tema­cie? Podziel się nimi w komen­tarzach arty­kułu, które zna­j­dują się poni­żej. Cieszą nas wszel­kie kon­struk­ty­wne rozwinię­cie tem­atu.  Pro­jek­towanie logo, to także jedna z kom­pe­tencji naszego zespołu.
  Robimy to właś­ci­wie i co ważne - uwiel­bi­amy to robić. Jeśli chcesz aby­śmy przed­staw­ili Ci owocną ofertę stwo­rze­nia pro­fesjon­al­nego logo, wystar­czy, że klik­niesz tutaj, lub po pro­stu zadz­won­isz pod nr tel. 660 970 980. Zawsze z wielką satys­fakcją obser­wu­jemy, jak firmy, któ­rym poma­gamy odno­szą suk­cesy w biz­ne­sie. Zapraszamy!

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Kontrast
  Skanując nowe infor­ma­cje wizu­alne, nie­świa­do­mie przy­cią­gani jeste­śmy do rze­czy, które odróżniają się od otoczenia.
  Na czym mają się sku­piać ludzie? Wykorzystaj kolory, roz­miary, kształty i inne ele­menty pro­jektu, by stwo­rzyć wizu­alny kon­trast.

  Subtelny ruch na sta­tycz­nej stro­nie może przy­cią­gnąć uwagę ludzi. Kontrast można też stwo­rzyć za pomocą czasu (porów­naj nie­re­gu­larne powia­do­mie­nia e-mailem z codzien­nymi powia­do­mie­niami) lub za pomocą nie­zwy­kłej lub nie­spo­dzie­wa­nej treści.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guru reklamy i sprzedaży.
  Twórca międzynarodowej
  potęgi Leo Burnett, Inc.
  Otrzymaj ofertę