Historia logo Mistrzostw Świata i Europy,
w piłce nożnej. Przegląd symboli od 1932r.

Rozgrywki między koncepcjami logotypów FIFA i UEFA . OLE!

  • Logo-pilka-nozna
Co znajdziesz w artykule

  Najpop­u­larniejsza, wspani­ała, fas­cynu­jąca… Nie ma takich słów, które w pełni odd­adzą skalę emo­cji pow­iązanych z piłką nożną.Trudno zna­leźć rów­nież słowa, które mogłyby choć w czę­ści okre­ślić Mistrzostwa Świata, które przy­no­szą jesz­cze więk­sze emo­cje, wyra­zić atmos­ferę panu­jącą na try­bu­nach. Nawet tak pop­u­larna dyscy­plina (czy może już reli­gia?) potrze­buje jed­nak wiz­erunku; ten zaś nie obe­jdzie się bez logo.

  Poznaj znaki fir­mowe, naj­po­pu­lar­niej­szej dys­cy­pliny świata.

  Przy­go­towanie znaku tak wiel­kich i rozpoz­nawal­nych imprez to wielki pre­stiż i oka­zja do zdoby­cia roz­głosu. Często wynik rozstrzy­gany jest w dro­dze kon­kursu (duch spor­to­wej rywal­iza­cji obow­iązuje).

  Wydawałoby się zatem, że zwy­cięzcy będą reprezen­tować, nomen omen, ligę mis­trzów w pro­jek­towa­niu logo a jak jest w isto­cie?


  Być może chcesz od razu sko­czyć do
  logo­typów mis­tr­zostw Euro.

  Po piłkars­kich emoc­jach zapra­szamy na logo­ty­powe emo­cje olimpi­jskie.

  Czy wiesz, że…
  2208
  dokład­nie tyle bra­mek
  padło w całej his­torii
  mis­tr­zostw świata
  w piłce nożnej

  Złota szes­nastka. Piłkarskie logo Mistrzostw Świata.

  Poniżej, w chrono­graficznej kole­jności prezen­tu­jemy kilka­naś­cie zna­ków gra­ficz­nych,
  które patro­no­wały naj­bar­dziej pop­u­larnym zawo­dom na Ziemi od ponad pół wieku.

  Ponieważ nie mamy nic, zro­bimy wszys­tko!
  — Słowa orga­ni­za­tora, Car­losa Dit­tborna, pozo­staną w pamięci na długo.

  Aby unik­nąć oskar­żeń o korup­cję (o które w piłce noż­nej ostat­nio nie­trudno), przyj­mu­jemy kole­jność chrono­log­iczną. Każdy kibic (i gra­fik) może wybrać włas­nych faworytów.

  16. Identyfikacja wizu­alna, Brazylia 1950

  Naj­gorętsi fana­tycy fut­bolu na świe­cie nie mogli przy­go­tować nic zbli­żo­nego do odcieni sza­ro­ści — brazyli­jskie logo jest pełne dyna­mi­zmu i żywych kolo­rów, naw­iązu­ją­cych trady­cyjnie do barw kraju-gospodarza.

  Wynik: Urug­waj 21 Brazylia

  15. Identyfikacja, Szwajcaria 1954

  Neu­tralny w cza­sie wojny kraj zdo­był prawo orga­ni­za­cji Pucharu dzięki nie­wiel­kim znisz­cze­niom i relaty­wnie dobrej kondy­cji. Szwa­j­carowie zapro­ponowali spoko­jne, lecz nie zapada­jące w pamięć logo o delikat­nej budo­wie, wyko­rzys­tu­jące flagę.

  Wynik: Niemcy Zach. 32 Węgry

  14. Logo pił­kar­skie, Szwecja 1958

  Żywe kolory skan­dy­nawskiego logo zain­spirowane są bar­wami szwedz­kiej flagi. Skrót w tle tłu­maczy się jako pol­skie „MŚ”.

  To wła­śnie wtedy na świa­towej sce­nie zade­bi­u­tował słynny Pelé.

  Wynik: Brazylia 52 Szwecja

  13. Logo FIFA, Chile 1962

  Ponieważ nie mamy nic, zro­bimy wszys­tko” — to słowa orga­ni­za­tora, Car­losa Dit­tborna, stały się nie­ofic­jal­nym mot­tem tych zawo­dów.
  Zostały powie­dziane nie bez przy­czyny — w trak­cie przy­go­towań kraj został zde­wastowany przez najwięk­sze trzęsie­nie ziemi XX wieku. Nie wpły­nęło to na poziom pro­jektu logo — wyróż­nia się ono delikat­nym i peł­nym detali rysun­kiem.

  Wynik: Brazylia 31 Czechosłowacja

  12. Symbol, Anglia 1966

  Cen­tral­nym ele­mentem ang­iel­skiej propozy­cji był Puchar Juliesa Rimeta (Złota Nike), rzeźba autor­stwa Abela Lafleura. Skradziona z wys­tawy tuż przed zawo­dami, podobno zna­le­ziona została przez psa o imie­niu Pick­les.

  Inne ele­menty logo nie budzą, na szczęś­cie, podob­nie dra­maty­cznych wspom­nień (a ory­gi­nalny puchar zag­inął na dobre w 1983).

  Wynik: Anglia 42 Niemcy Zach.

  11. Symbol gra­ficzny, Meksyk 1970

  Przez wielu fanów ten wła­śnie puchar jest uwa­żany za najws­panial­szy w his­torii — brazyli­jscy Canarin­hos dokony­wali w tym roku cudów, jakie nie­czę­sto ogląda się na boisku.

  Również od gra­ficz­nej strony to logo należy do ści­słej meda­lo­wej czo­łówki. Oszczędna forma, charak­terysty­czne liter­nictwo — już na pier­wszy rzut oka wyróż­nia się ono w tłu­mie spor­to­wych logo­typów.

  Wynik: Brazylia 41 Włochy.

  10. Identyfikacja wizu­alna, RFN 1974

  Te zawody zapamię­tamy na zawsze dzięki wspani­ałemu zwy­cię­stwu Polaków nad dru­żyną ang­iel­ską.

  Niekoniecznie zaś z powodu logo­typu — kolo­ry­styka nie porywa, a sama kom­pozy­cja nie może być raczej uznana za cie­kawą.
  Wynik: Niemcy Zach. 21 Holandia.

  9. Logotyp, Argentyna 1978

  Naw­iązanie do flagi nie­czę­sto bywa tak kreaty­wne jak to argen­tyńskie — z biało-niebieskich pasów stwor­zono gra­ficzną inter­pre­tację rąk trzy­ma­ją­cych piłkę.

  Proste, dopra­cow­ane, charak­terysty­czne — tak wła­śnie powinno wyglą­dać dobre logo.


  Wynik: Argen­tyna 31 Holandia.

  8. Logo FIFA, Hiszpania 1982

  Niewiele jest ele­men­tów, któ­rych bra­kuje w tej propozy­cji — obfi­tość flag i kolo­rów może zawró­cić w gło­wie.

  Choć można dysku­tować o czytel­ności, nie o entuz­jazmie i dynam­ice tego znaku.

  Wynik: Włochy 31 Niemcy Zach.

  7. Symbol gra­ficzny, Meksyk 1986

  Jak widać, Meksykowi dobrych pomy­słów star­czyło tylko na jeden pro­jekt. Kole­jne mis­tr­zostwa świata w tym kraju nie dys­ponują już logo­typem na miarę 1970 roku.

  Nie posi­ada ono żad­nych błę­dów, trudno jed­nak też je za cokol­wiek pochwa­lić.

  Wynik: Argen­tyna 32 Niemcy Zach.

  6. Symbol, Włochy 1990

  Dość ory­gi­nalny znak zapro­ponowali europe­jscy spec­jal­iści od desi­gnu.

  Niety­powy, migo­czący obraz piłki w kolo­rach nar­o­dowej flagi i mod­ernisty­czne liter­nictwo poka­zują, że Włosi nie wzo­rują się na cud­zych rozwiąza­ni­ach, a pomy­słów im nie bra­kuje.

  Wynik: Niemcy Zach. 10 Argentyna

  5. Identyfikacja wizu­alna, USA 1994

  Amerykańska propozy­cja to dobry stan­dard pro­jek­towa­nia — ale jed­nak stan­dard.

  Naw­iązanie do flagi (kolory, pasy), czy­telny opis i data to nie­mal obow­iązkowe ele­menty takiego pro­jektu. Poza nimi, trudno by zna­leźć w tym znaku zwraca­jące uwagę ele­menty.


  Wynik: Brazylia 32 Włochy (Karne)

  4. Logotyp, Francja 1998

  Na tle fran­cuskiego logo­typu, nawet ame­ry­kań­ski znak sprzed czte­rech lat wydaje się dość ory­gi­nalny.


  Dynam­iczny — w zamierze­niu — ele­ment gra­ficzny, fran­cuska flaga, piłka fut­bolowa — to wszys­tko zna­jdziemy w tym znaku. W tym przy­padku to dość nie­wiele.

  Wynik: Francja 30 Brazylia

  3. Logo, Korea & Japonia 2002

  To pier­wszy Puchar zor­ga­ni­zowany przez dwa kraje oraz pier­wszy w Azji.

  Wspól­nie przy­go­towany znak odzna­cza się żywą kolo­ry­styką i ele­ganckim liter­nictwem. Mniej ma wspól­nego z trady­cyjnym wschod­nim min­i­mal­izmem, wię­cej zaś — z typowo fut­bolową ener­gią.

  Wynik: Brazylia 20 Niemcy

  2. Symbol, Niemcy 2006

  Wesołe twa­rze to charak­terysty­czny ele­ment znaku z mis­tr­zostw sprzed paru lat.

  Z obow­iązkowych naw­iązań do flagi kraju-gospodarza został tylko drobny gra­ficzny ele­ment dookoła jed­nej z uśmiech­nię­tych buziek. To logo, które dys­ponuje potenc­jałem nawet więk­szym, niż jest w takim wypadku potrzebne.

  Wynik: Włochy 53 Francja (Karne)

  1. Logo, RPA 2010

  Liter­nictwo i rysu­nek postaci umiejęt­nie naw­iązuje do kolo­ry­styki i folk­loru tego kraju.

  Choć wybór lokaliza­cji budzi kon­trow­er­sje wśród samych Afrykańczyków (wiel­kie inwest­y­cje w boiska mają specy­ficzny wydźwięk w kraju, który cią­gle wal­czy z ogrom­nymi obsza­rami przytłacza­jącej biedy), znak dobrze odna­j­duje się w otocze­niu poprzed­nich pro­jek­tów.

  Wynik: Hisz­pa­nia 10 Holandia

  Logo EURO 2012 - nie­zwy­kła historia.

  W tym arty­kule przed­staw­iamy Wam pewną pił­kar­ską his­torię. Tym cie­kaw­szą, że klien­tem tym jest naj­po­tęż­niej­sza w Europie orga­ni­za­cja w naj­bar­dziej fas­cynu­ją­cym spo­rcie świata — UEFA. Projektant-kalosz? Zobacz­cie sami…

  Poz­naj his­torię klien­tów, któ­rzy potrze­bowali
  ponad trzy­dzi­estu lat, by prze­ko­nać się do nowego logo. Poz­naj pro­jek­tan­tów, któ­rym udało się ich przekonać.

  Paradoks pił­kar­skiej iden­ty­fikacji. Logo na 2×45 minut.
  W typo­wym przy­padku, powszechna rozpoz­nawal­ność znaku wynika mię­dzy innymi z jego wieku. Dłu­go­let­nia obec­ność na rynku daje szansę na utr­wale­nie się w pamięci odbior­ców — to nie przy­padek, że naj­cen­niej­sze marki świata (np. Coca-Cola, Mer­cedes) liczą sobie niejed­nokrot­nie ponad 100 lat.

  Znak opra­cow­any np. dla Olimpiady czy, jak te tutaj, zawo­dów piłkars­kich, jest prezen­towany rap­tem przez parę­naś­cie dni zawo­dów. Mimo to, ma on szansę osią­gnąć wyżyny rozpoznawalności.

  Jak prze­ko­nać się można dzięki prezen­towanym ilus­tracjom, szansa ta po pro­stu nie była wyko­rzysty­wana. Logo Mis­tr­zostw Europy w piłce noż­nej ist­ni­ało przez dziesię­ci­ole­cia w właś­ci­wie nie­zmie­nio­nej formie.

  Graficzny znak fir­mowy na trzy­dzie­ści dwa lata.

  Sprawd­zony przez dekady sza­blon nie był skom­p­likowany: na prezen­towane co cztery lata logo skła­dała się gra­ficz­nie przed­staw­iona flaga kraju-organizatora, skró­towiec UEFA oraz dwie cyfry infor­mu­jące o roku imprezy.

  Ten ele­ment oka­zuje się być zna­czący, gdyż jest to jedyna róż­nica, która pozwa­lała łatwo ziden­ty­fikować znak. Drugą i ostat­nią róż­nicą była kolo­ry­styka flagi, ale gdy któ­ryś kraj orga­ni­zował zawody ponow­nie, wów­czas tylko data poma­gała zde­zori­en­towanym kibicom

  Wyjątkiem potwierdza­ją­cym regułę jest rok 1980.
  Trudno powie­dzieć, co wyróż­niło tak bar­dzo aku­rat te zawody — znak aku­rat tego Pucharu wyróż­nia się jed­nak zarówno na tle poprzed­ników, jak i następców.

  Logotyp na jeden rok i ani dnia dłużej.

  Stan­dard logotypu-flagi został wów­czas zarzu­cony — zastą­pił ją cie­ka­wie zapro­jek­towany znak łączący motyw piłki i kwiatu. Zniknął nawet napis UEFA, na rzecz bar­dziej ogól­nej nazwy kon­ty­nentu i datą. Kolorystykę można uznać za naw­iązu­jącą do flagi Włoch — kraju gosz­czą­cego puchar tam­tego roku. Wynika ona jed­nak rów­nież z przy­ję­tej kompozycji.

  Z gra­ficz­nego punktu widze­nia znak ten zasłu­guje na wyróżnie­nie nie tylko z powodu swo­jej odręb­ności. Nawet na tle wszys­t­kich póź­niej­szych propozy­cji oka­zuje się być wyjąt­kowo prze­myślany. Pozbaw­iony udzi­wnień, tro­chę flo­rysty­czny ale i bar­dzo charak­terysty­czny.
  Piłka kwit­nie, lecz i ten, pro­jekt nie miał jed­nak god­nych sie­bie kontynuatorów.

  Ponadczasowy znak gra­ficzny, czy samobój ?

  Cztery lata póź­niej znów zaprezen­towano nowe logo. Był to… ponow­nie stary pro­jekt.
  Przyp­isany Euro od dekad wzór został zas­tosowany ponow­nie — zarówno w 1984, jak i w kole­jnych zawo­dach, w 1992 roku.

  Jak się oka­zało, był to jed­nak łabę­dzi śpiew pra­sta­rego pro­jektu gra­ficz­nego. Już w 1996 zawody Euro dys­ponowały zupeł­nie nowym, dynam­icznym zna­kiem. Ta nowa trady­cja jest kon­tyn­uowana do dziś — w roku 2000 i wszys­t­kich następ­nych puchar Europy pieczę­tował się uni­kal­nym zna­kiem. Wielo­let­nia dom­i­nacja znaku-flagi została przeła­mana. Czy słusznie?

  Logo EURO 2012 - pol­skie Euro, pol­ski projekt.

  Treść zdeza­k­tu­al­i­zowana: Na pewno ina­czej będzie wyglą­dać logo samych zawo­dów, byle nie wyglą­dał tak jak na tej propozy­cji. Choć nie jest to jesz­cze potwierd­zone, jedna z propozy­cji obe­jrzeć można obok. Połącze­nie pol­s­kich i ukraińs­kich barw przed­staw­ione zostało w postaci kolo­ro­wej piłki.

  Nie posi­ada już może entuz­jazmu pro­mo­cyjnego znaku, jed­nak na pewno spełni swoje mar­ketingowe zada­nia. Na pewno też nie deta­lami logo­typu będą zaprzą­tać sobie głowę kibice, gdy sędzia roz­pocz­nie mecz.

  Dobrze znane więk­szości Polaków pro­mo­cyjne logo Pol­ski i Ukrainy zapro­jek­tował Grze­gorz Ryszko.

  W udany spo­sób łączy ono pol­skie i ukra­iń­skie motywy ludowe z żywym, spor­to­wym charak­terem. Nasy­cone kolory i bar­dzo charak­terysty­czny pas (naw­iązu­jący do ukra­iń­skiej kra­jki) na pewno sku­tecz­nie przy­cią­gały spo­jrzenia juro­rów. Dzięki jego pomocy, lub co bar­dziej praw­dopodobne bez prze­szkód z jego strony osią­gnę­li­śmy pier­wszy etap drogi do celu.

  Przyszłość logo­ty­pów w piłce nożnej.

  Oczy­wiś­cie będziemy na bie­żąco rozwi­jać ten dział. A być może Ty posi­adasz cie­kawą wie­dzę na temat pro­jek­towa­nia zwią­za­nego z piłką nożną? Prosimy podziel się nią w komen­tarzach na dole strony. Dziękujemy!

  Jeśli oglą­dasz ten arty­kuł w poszuki­wa­niu inspi­ra­cji i dobrej drogi do stwo­rze­nia włas­nego znaku fir­mowego, skon­tak­tuj się z nami klika­jąc tu, lub zadz­woń: 660 970 980. Z przy­jem­noś­cią przy­go­tu­jemy indy­wid­u­alną ofertę dla Ciebie. Sprawdź rów­nież arty­kuł o zasa­dach pro­jek­towa­nia sku­tecz­nych logotypów.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Metafora
  koncepcyjna
  Nadajemy sens i rozu­miemy nowe kon­cep­cje przez porów­na­nie ich do innych, które zna­li­śmy już wcześniej.
  Czy wyko­rzy­stu­jesz obra­zo­wa­nie lub suge­stywny język, by wyja­śnić trudne poję­cia?

  Pomóż ludziom zro­zu­mieć Twój prze­kaz poprzez nakre­śle­nie dosłow­nej lub ukry­tej prze­no­śni. Wykorzystaj to sko­ja­rze­nie, by pomóc ludziom zro­zu­mieć poję­cie i wpły­nąć na to, jak jest ono postrzegane.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Prawdziwy geniusz w dziedzinie
  marketingu. Właściciel
  Ogilvy&Mather.
  Otrzymaj ofertę