Wspaniała historia logo IBM.
Od mielenia mięsa do wielkiej mądrości.

Zobacz jak marka osiągnęła rezultaty, które nadają znaczenie słowu

  • Logo-IBM
Co znajdziesz w artykule

  Gdy chcesz zro­bić coś dobrze, zrób to jak IBM.
  Auto­ry­tet dla wielu współczes­nych auto­ry­tetów. Twórca najwięk­szych inno­wa­cji w wielu dziedz­i­nach. Od roz­woju apa­ra­tury medy­cznej, po kon­strukcję sil­ników raki­etowych. Nieźle, jak na pro­du­cen­tów kra­jal­nic do wędlin!

  Historia logo IBM – International Business Machines.

  Najbardziej znany trzy-literowiec po USA zawdz­ięcza swą sławę i doro­bek wysok­iej jako­ści kom­put­erom wszel­kiego rodzaju. Zaczy­nał skrom­nie: pro­dukcją wag, urzą­dzeń do zlicza­nia czasu pracy, wspom­ni­anych kra­jal­nic i – co miało najis­tot­niejsze kon­sek­wencje – kart per­forowanych do wczes­nych maszyn liczących.

  W 2011 roku IBM obcho­dzi stule­cie swo­jego istnienia.

  Licząc zyski w dzie­siąt­kach mil­iardów $, Inter­na­tional Busi­ness Machines Cor­po­ra­tion jest najwięk­szą firmą infor­maty­czną (a obec­nie kon­sultin­gową) na świec­ie. W 2011 roku będzie obcho­dzić stule­cie ist­nienia - jest więc też i najs­tarszą. Już to połącze­nie reko­rdów (w branży, która nie tole­ruje nawet paro­let­niego opóź­nie­nia w inno­wa­cji) świad­czy o ich niezwykłości.

  Jak marka osiąga rezul­taty,
  które nadają nowe zna­cze­nie słowu „najlepszy”?

  Nie ma tu nie­spo­dzia­nek — odpo­wie­dzią jest bar­dzo ciężka praca. Dodatkowo, wysi­łek ten był zawsze bar­dzo dobrze prze­myślany i przed­siębrany dla osiąg­nię­cia konkret­nych celów. Nieskom­p­likowana recepta, z któ­rej real­iza­cją mia­łaby jed­nak prob­lem pra­wie każda inna firma na pla­ne­cie.

  Tech­nika manip­u­lowa­nia poje­dyn­czymi atom­ami, stwor­zona przez IBM1990 roku, to tylko przy­kład innowa­cyjnego potenc­jału marki.

  Czy wiesz, że…
  Gdy nikt nie potra­fił
  ustaw­iać poje­dynczych ato­mów, IBM uło­żył
  z nich swoje logo?

  Początki ist­nie­nia mię­dzy­na­ro­do­wych maszyn biznesowych.

  Dzisiaj znaki fir­mowe pro­jek­tuje się nieco ina­czej, niż w 1911 roku. Przyszły gigant zaczął dzi­ałal­ność pod nazwą Com­put­ing Tab­u­lat­ing Record­ing Corp., pow­stałą jako połącze­nie trzech przed­siębiorstw: Tab­u­lat­ing Machine Cor­po­ra­tion, Com­put­ing Scale Cor­po­ra­tion i Inter­na­tional Time Record­ing Com­pany. Były to typowe, kali­gra­ficzne znaki w stylu jesz­cze XIX-wiecznym.

   

  pierwsze-logo-ibm

  01. 1889-1914 — typowe znak-inicjał  wieku, przypominający bardziej dawne pieczęcie niż to, co dziś rozumiemy jako logo. Pierwszym produktem International Time Recording Co. były mechaniczne liczniki czasu.

  logotyp-ibm-1914

  02. 1891-1914— Kaligrafia logo Computing Scale Co. przytłacza czytelność. Nie było to jednak problemem w , gdy dwóch producentów wag handlowych stworzyło ten projekt.

  logo-ibm-1924

  03 1911-1924 — połączenie dwóch firm, nazw i dwóch stylistyk nie razi naszych oczu, ale trudno je docenić. Wyraźny okrąg wspiera rozpoznawalność; to w tym okresie powstało słynne hasło „THINK”.

   

  Protoplaści współ­cze­snej identyfikacji

  W 1924 roku pojaw­iła się zapo­wiedź firmy, którą znamy dziś. Kole­jne prze­ję­cia i rota­cje właś­ci­ciel­skie przy­nio­sły na świat pier­wsze logo IBM. Bardziej nowo­cze­sny znak (uproszc­zona, bezsz­ery­fowa czcionka) miało dawać wyraz innowa­cyjności firmy. Styl­iza­cja na kulę ziem­ską — jej glob­al­nym ambicjom.

  Okrągłe logo IBM przetr­wało aż 22 lata. Aby dotrzy­mać kroku epoce, w 1947 r. kole­jne wyda­nie fir­mowej gazetki, nie­mal znien­acka opa­tr­zono zupeł­nie nowym zna­kiem. Postaw­iono na czy­stą typo­gra­fię (krój Beton Bold) i znacz­nie uproszcze­nie stylu. To był już znak, który dał pod­stawę do dal­szej ewo­lu­cji stylu (koń­cząc etap rewo­lu­cyj­nego rede­si­gnu logo).

  Kole­jną zmi­anę zarzą­dził nowy szef, obe­j­mu­jący sta­no­wi­sko w 1956 roku. Tom Wat­son Jr (syn poprzed­niego CEO o takim samym imie­niu) chciał dać wyraz ener­gii i odświeże­niu wizji pod nowym kierown­ictwem. Pojawia się tu ważne nazwi­sko – pro­jek­tan­tem nowego znaku był, już wów­czas znany, Paul Rand. Zapro­ponował on typo­gra­fię opartą o krój City Medium oraz moc­niejszą, ciemną kolorystykę.

  Narodziny praw­dzi­wej legendy

  Jeden z najbardziej znanych logotypów świata

  Po 16 lat­ach, pow­stało jedno z naj­bar­dziej zna­nych logo świata. Ponownie zatrud­niony, Paul Rand prze­szedł do his­torii pro­jek­towa­nia, odświeża­jąc swój poprzedni pro­jekt. Rozpoz­nawalny kształt został zapi­sany jako osiem pozio­mych pasków, mają­cych „doda­wać wraże­nie szy­bkości i dyna­mi­zmu”. Mogą też one koja­rzyć się z elek­tron­icznymi wyświ­et­laczami. Tak nar­o­dz­iła się legenda.

  Pod­sta­wowa wer­sja wys­tępowała w słyn­nym już błę­ki­cie (przez lata pra­cown­icy firmy mieli obow­iązek nosić gar­ni­tury w tym kolo­rze). Znak wys­tępował też powszech­nie w negaty­wie (biały napis na ciem­nym tle). Motyw ośmiu pasków był wyko­rzysty­wany rów­nież w desig­nie pro­duk­tów, jak np. kom­put­era AS 4001988 roku.

  Gdy spo­jrzy się dziś na stronę IBM, nadal zna­jdziemy tam opra­cow­any przed kilkudziesię­cioma laty znak. Te trzy, pro­ste i wyjąt­kowe zara­zem, litery w charak­terysty­cznym zapi­sie stały się dziś pom­nikiem pro­jek­towa­nia i jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych pro­jek­tów logo w his­torii. Już sama jego biz­ne­sowa wyda­jność (od ponad 30 lat w cią­głej eksploat­acji; żad­nego retu­szu, żad­nych „ratun­ko­wych” dzi­ałań mar­ketingowych!) to kole­jny rekord tej firmy.

  Dziś, logo stwor­zone dla zaawan­sowanych maszyn liczą­cych fir­muje zupeł­nie inne dzi­ała­nia. Warto się przyj­rzeć dzi­siej­szemu pozy­cjonowa­niu się tej marki na fir­mo­wej stro­nie o dum­nym tytule "Good design is good busi­ness". Okazuje się bowiem, że zupeł­nie zarzu­ciła ona dzi­ałal­ność, z którą koja­rzy ją więk­szość użytkowników.

  To, że marka IBM prze­stała iden­ty­fi­ko­wać się z pro­duk­cją kom­pu­te­rów, jest jej naj­więk­szym współ­cze­snym sukcesem.

  Inter­na­tional Busi­ness Machines to już nie „machi­nes”; to imponu­jący ładu­nek wie­dzy, którą respek­tuje każdy, kto potrze­buje kom­plek­sowych i prze­myślanych roz­wią­zań — kon­sultingu XXI wieku. Tego wła­śnie dostar­cza „wielki błę­kit” (ang. Big Blue, jak zwą firmę Amerykanie). Wszędzie tam, gdzie trzeba zro­bić coś naprawdę ambit­nego, IBM jest u sie­bie. Przykła­dem takiej real­iza­cji opar­tej na wie­dzy jest reor­ga­ni­za­cji ruchu ulicz­nego w Kopenhadze.

  Dzięki zaawan­sowanemu mon­i­toringowi sys­tem syg­nal­iza­cji i kierowa­nia ruchu doko­nuje cudu: przy tej samej ilo­ści samo­chodów ulice mia­sta zaczęły wyglą­dać jak opus­toszałe. Nikt nie stoi w kor­kach, nikt nie czeka na świa­tłach. To coś wię­cej, niż sprze­da­wa­nie lap­topów. Na poniż­szych fil­mach można poz­nać wię­cej szcze­gó­łów tej real­iza­cji, będą­cej tylko ułam­kiem akty­wności Wielkiego Błękitu.

  Poznaj nie­zwy­kłe przy­kłady logo­ty­pów uzupełniających.

  IBM wyzna­czył nowy wzo­rzec roz­woju firmy IT. Dał wspa­niały przy­kład iden­ty­fi­ka­cji dla skom­pli­ko­wa­nych pro­duk­tów i usług, które trudno było zde­fi­nio­wać. Zami­ast kap­i­tal­iza­cji rozmi­arów i siło­wej prze­wagi wynika­jącej z nagro­mad­zonych zysków widz­imy, jak odbywa się kap­i­tal­iza­cja wie­dzy — stop­niowe prze­chodze­nie od han­dlu pro­duk­tami do han­dlu ide­ami. Może to się udać tylko, gdy te idee są naj­wyż­szej jako­ści: staran­nie prze­te­sto­wane, niespo­tykane i sku­teczne wobec wyzwań real­nego świata.

  Logo­typ prze­wodni idei inteligent­nych
  roz­wią­zań współczes­nego IBM.

  Zaczni­jmy budo­wać mądrze­jszy
  świat. Mądrzejszy świat jest bar­dziej
  zaradny. Oszczędza czas. Ma przy­jazny
  kli­mat. Jest bez­pieczny. Innowa­cyjny.
  Ostrożny. Błyskotliwy. Gotowy.


  <-główny znak narzuca spo­sób inter­pre­ta­cji wszyst­kich pozo­sta­łych, dedy­ko­wa­nych kon­kret­nym zagadnieniom.

   

  logo-smart-traffic

  Logo Smart Traffic — czyli inteligentny ruch drogowy.
   Ekologiczna i efektywna organizacja ruchu na miarę XXI wieku.

  logotyp-telecom

  Logotyp Telecom — nowe modele komunikacji.
  Gdy świat się zmniejsza, powiekszają się potrzeby wymiany informacji.

  znak-water

  Znak Water — woda, błękitne złoto nowego wieku.
  Zbyt mało, za dużo — gospodarka wodna określi naszą przyszłość.

  znak-graficzny-work

  Znak graficzny Work - praca bez przepracowania i z efektami.
  Gdy procesy stają się planowalne i elastyczne, produktywność wzrasta.

  symbol-banking

  Symbol Banking — bankowość ery wirtualnego pieniądza.
  Komputery skomplikowały obieg finansów - i komputery go uproszczą.
  Zobacz też inne przykłady logotypów finansowych.

  logo-buildings

  Logo Buildings —projektowanie przyszłości budynków.
  Architektura musi odzyskać więzi za naturą, zamiast ją zwalczać.

  symbol-graficzny-cities

  Symbol graficzny Cities — miasta dla naszych dzieci i ich dzieci.
  Bezpieczne sąsiedztwo. Szkoły i transport dobrej jakości. To możliwe!

  logo-cloud-computing

  Znak Cloud computing — obliczenia na miarę planety.
  Oszczędność energii, czasu i zasobów dzięki działaniu w sieci.

  logo-education

  Logo Education — edukacja dla mądrzejszej planety
  Oszałamiające technologie będą dostępne w każdej szkolnej ławce.

  logotyp-energy

  Logotyp Energy — zarządzanie energią w każdej postaci.
  Zamiast tylko ją zużywać, komputery zaczynają służyć zasobom energii.

  symbol-graficzny-food

  Symbol graficzny Food — pożywienie, odżywianie, życie.
  Technologia kształtuje sposoby powstawania i zużywania żywności.

  znak-graficzny-goverment

  Znak graficzny Goverment — zarządzanie rządzeniem.
  Od lokalnej rady miejskiej po instytucje o globalnym zasięgu działania.

  logo-healthcare

  Logo Healthcare — zdrowie jeszcze szlachetniejsze.
  Skuteczne recepty na problemy światowej opieki zdrowotnej

  logotyp-infrastructure
  Logotyp Infrastructure — sieci pełne zalet
  Jakość rozwiązań, która dorównuje mocy obliczeniowej.
  symbol-intelligence
  Symbol Intelligence — obsługa wiedzy i danych.
  Gdy informacji jest coraz więcej, sam sposób jej gromadzenia jest sztuką.
  logo-oil

  Logo Oil — ropa, czyli paliwo dla wielu aktywności.
  Wszystko tu jest wielkie - problemy, wyzwania, ale i sposoby na ich uniknięcie.

  products

  Products — inteligentna produkcja wszelkich dóbr.
  Produkty stają się coraz bardziej zaawansowane; sposoby produkcji również.

  public-safety
  Public safety — bezpieczeństwo na ulicach.
  W 2050 większość ludzi będzie żyła w miastach. Warto o tym pomyśleć.
  rail
  Rail — kolejnictwo ery jumbo-jetów.
  Pierwszy masowy środek transportu znów staje się nowoczesny.
  znak-retail
  Retail — handel detaliczny w szczegółach.
  Przyśpiesz dostawy. Przyciągnij uwagę. Zarabiaj na detalach.

   

  Inteligentne rozwiąza­nia dla wszys­t­kich prob­lemów współczes­nych (oraz przy­szłych) spo­łe­czeństw – tak ambitne cele wyz­naczyć sobie może tylko ktoś nie­zwy­kły. IBM speł­nia więk­szość kry­ter­iów doskon­ałości, wadząc się z wyzwa­ni­ami, któ­rych wielu ludzi nawet sobie jesz­cze nie uświa­do­miło. Per­fekcja jed­nej firmy jed­nak nie wystar­czy – przyświeca­jące jej idee powinny stać się wspólne dla wszystkich.

  W prze­szło­ści wiele prob­lemów było rozwiązy­wanych za pomocą kom­pro­misów bądź poprzez del­e­gację nieko­rzyst­nych skut­ków np. na rzecz innego kraju czy ekosys­temu. Dziś, wszys­tkie struk­tury spo­łeczne i bio­log­iczne są ze sobą nie­zwy­kle cia­sno połąc­zone, wyk­lucza­jąc tego typu pro­ste, ale szko­dliwe w dal­szej per­spek­ty­wie rozwiąza­nia. Świat potrze­buje dziś cze­goś więcej.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Smaczki
  Zapamiętujemy i reagu­jemy pozy­tyw­nie na małe, zaska­ku­jące i wesołe uciechy.
  Jak można stwo­rzyć efekt zasko­cze­nia i drob­nej przy­jem­no­ści? Może to być zabawny krótki tekst, link do zabaw­nego fil­miku lub kom­ple­ment.

  Może to być „psi­kus”, jak kupon, wir­tu­alny upo­mi­nek lub śmieszny obra­zek scho­wany gdzieś na stro­nie. Nawet satys­fak­cja ze odkry­cia połą­cze­nia lub roz­wią­za­nia zagadki umy­sło­wej może pomóc stwo­rzyć korzystne i nie­za­po­mniane wrażenie.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Guy Kawasaki
  Prekursor ewangeli kultu
  produktów Apple. Dzisiaj CEO
  G.T.Ventures
  Otrzymaj ofertę