Grafika, logo i reklama kultowych marek.

Wysokiej jako­ści gra­fika logo to pod­stawa biz­ne­so­wych tech­nik rekla­mo­wych. Wśród ich cech cha­rak­te­ry­stycz­nych są nie­prze­sa­dzone obrazy, tekst a także mini­ma­li­styczna kolorystyka.

Dobrej jako­ści logo gra­ficzne posiada uni­kalny zapis typo­gra­ficzny i wyróż­nia­jącą się tek­sturę bez względu na to czy jest duże, czy małe. Wielkie i roz­po­zna­walne marki zawsze umiesz­czają swoje znaki roz­po­znaw­cze na wszyst­kich mate­ria­łach rekla­mo­wych, włą­cza­jąc w to papier fir­mowy, pudełka na upo­minki, bil­l­bo­ardy i broszury.

Grafika logo we wzo­rach iden­ty­fi­ka­cji z całego świata.

Głównym powo­dem, dla któ­rego firma potrze­buje obłęd­nego logo jest fakt, że ludzie będą koja­rzyć firmę poprzez obraz. Należy upew­nić się, że logo jest uni­ka­towe, ponie­waż w prze­ciw­nym wypadku pozo­sta­nie nie­zau­wa­żone i w nie­ko­rzystny spo­sób wpły­nie na wize­ru­nek firmy.

Jak powinno wyglą­dać dosko­nałe logo graficzne?

Logo reklama powinno współ­grać z daną branżą. Jeśli firma należy do kla­sycz­nej branży, należy upew­nić się, że jej znak fir­mowy rów­nież jest kla­syczny. Jeżeli nato­miast pole dzia­ła­nia firmy należy do naj­now­szych gene­ra­cji, należy wyko­rzy­stać gra­fikę, która odzwier­cie­dli ją w nowo­cze­snym wzo­rze. Dobrymi kolo­rami dla kon­ser­wa­tyw­nych gra­fik są gra­na­towy, kasz­ta­nowy i ciemny sele­dy­nowy. By uzy­skać nowo­cze­śniej­szy wygląd można poeks­pe­ry­men­to­wać z róż­nymi jasnymi i jaskra­wymi kolorami.

Ostrożnie wybie­raj pro­jek­tanta logo graficznego.

By stwo­rzyć sku­teczne logo należy upew­nić się, że jego pro­jek­tant jest zazna­jo­miony z daną branżą. Rynek jest pełen pro­jek­tan­tów zna­ków gra­ficz­nych, ale nie­wielu z nich jest w sta­nie jasno przed­sta­wić cel danej firmy. Zadaniem pro­jek­tanta logo jest opo­wie­dze­nie całej histo­rii w jed­nym, skom­pre­so­wa­nym obra­zie. Dobry pro­jek­tant gra­ficzny może wraz z dłu­żej niż słowa. Projektant logo powi­nien być w sta­nie stwo­rzyć sku­teczne logo rekla­mowe, które będzie atrak­cyjne dla klien­tów pod wzglę­dem psy­cho­lo­gicz­nym i będzie dobrze ode­brane na rynku.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Efekt upływu
czasu.
Postrzeganie upływu czasu jest bar­dzo subiek­tywne. Wykorzystaj to w działaniu.
Jeśli ludzie muszą cze­kać, żeby sys­tem zała­do­wał tre­ści lub wyko­nał zada­nie, stwórz wra­że­nie, że rze­czy dzieją się szyb­ciej niż w rze­czy­wi­sto­ści.

Używaj wol­niej­szych pre­lo­ade­rów – ludzie liczą cykle, nie mili­se­kundy. Możesz też zaofe­ro­wać jakąś roz­rywkę: ludzie zaan­ga­żo­wani umy­słowo w jakieś zada­nie nie zauwa­żają, jak długo ono zajmuje.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę