Ty-spolka-akcyjna-sztuka-autopromocji

You, Inc.

Sztuka sprzedawania siebie
Ty Spółka Akcyjna
Autor: Harry Beckwith

To jedna z naj­now­szych ksią­żek Beckwitha, ale może­cie prze­czy­tać cokol­wiek jego autor­stwa. Wszystkie jego książki zawie­rają pierw­szo­rzędne infor­ma­cje na temat uła­twia­nia sobie życia poprzez więk­szą ostroż­ność, bez względu na to, czy cho­dzi o mar­ke­ting czy po pro­stu o życie.

KOMUNIKACJA:

Zakładamy, że pierw­szą zasadą komu­ni­ka­cji jest „mów tak, by Cię zro­zu­miano”. Wcale tak nie jest. Pierwsza zasada brzmi: „mów tak, byś nie mógł zostać źle zrozumiany”.

Pierwsze 15 słów jest rów­nie ważne, co kolejne 1500. Dajmy słu­cha­czom zaj­mu­jący powód do słu­cha­nia, ale nie zdra­dzajmy zakoń­cze­nia. Tak, jak widzo­wie fil­mów, słu­cha­cze tracą zain­te­re­so­wa­nie histo­rią, jeśli znają jej zakończenie.

Gdy już roz­pocz­niemy moc­nym wstę­pem i podamy tro­chę szcze­gó­łów, musimy prze­sko­czyć do następ­nego wpro­wa­dze­nia. Odzyskajmy ich uwagę. („Ale chwi­leczkę – to nie wszystko!”, „Ale naj­lep­sze jest to, co się wyda­rzyło póź­niej…”) To spra­wia, że publicz­ność ma ochotę wstać i zapy­tać „Co teraz?”.

Kiedyś wywie­ra­li­śmy wra­że­nie w kon­tak­tach twa­rzą w twarz. Obecnie w e-mailach nasze umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyjne są jak wygląd zewnętrzny. Jasność prze­kazu stała się waż­niej­sza, ponie­waż czas stał się cen­niej­szy. Niejednoznaczność drogo kosz­tuje. Siła bie­rze się ze słów roz­mówcy, a naj­po­tęż­niej­sze słowa to te, które wyra­żane są zwięźle i wyraź­nie. Ludzie, któ­rzy potra­fią wyra­zić sie­bie w sło­wach, któ­rych nie da się zro­zu­mieć źle, mają więk­szą siłę i więk­szą wartość.

Wyrażajmy się jaśniej, a ludzie pomy­ślą, że jeste­śmy ekspertami.

Wszystkie dobre histo­rie mają boha­tera i dwa inne, klu­czowe elementy:

1. Poważne wyzwanie.

2. Bohater, który radzi sobie z wyzwa­niem i w wyniku tego uczy się czegoś.

Upewnijmy się jed­nak, że to słu­cha­cze utoż­sa­miają się z boha­te­rem, a nie my.

Ludzie iden­ty­fi­kują się ze sobą. Chcą roz­wią­zać swoje pro­blemy. Interesuje ich popra­wia­nie wła­snego życia.

Upraszczajmy. Potrzebujemy pew­no­ści, a uprasz­cza­nie nam ją zapew­nia. Mniej opcji.

Ciągle edy­tujmy swoją historię.

Czytajmy na głos wszystko, co napi­szemy. Edytujmy. Poprawiajmy każdą notatkę i popra­wiajmy ją ponownie.

Wychodźmy z tylko jed­nym sil­nym argu­men­tem. Nie możemy mówić za mało. Najpierw przy­kujmy uwagę słu­cha­czy tym jed­nym argu­men­tem, a póź­niej cze­kajmy, aż popro­szą o więcej.

Nie mówmy „roz­wią­za­nia”. To liczba mnoga. Ludzie chcą tylko jednego.

Kolega opo­wiada nie­śmieszny dow­cip. Śmie­jemy się mimo to. To nor­malne. Jesteśmy uprzejmi.

To samo dzieje się, gdy wysy­łamy komuś sprytną prze­chwałkę, zachę­ceni reak­cją ludzi, któ­rzy śmieją się z grzecz­no­ści. Próbujmy tej sztuczki.

To samo dzieje się, gdy opo­wia­damy dow­cip w trak­cie prezentacji.

Efekt fał­szy­wej jed­no­myśl­no­ści: zakła­da­nie, że inni zga­dzają się z nami, kiedy tak nie jest.

Wielu ludziom nie podoba się nasze domnie­ma­nie: bra­kuje im wyra­fi­no­wa­nia, łatwo ich oszu­kać i mogą być nawet lekkomyślni.

Chodzi także o to, że wyglą­damy, jak­by­śmy nie mieli nic waż­nego do powie­dze­nia, bo zamiast tego pole­gamy na kiep­skich grach słow­nych, kalam­bu­rach i sztuczkach.

 

SŁUCHANIE I MÓWIENIE:

Gdy kogoś słu­chamy, odcze­kajmy pełną sekundę zanim odpo­wiemy. To poka­zuje, że słu­cha­li­śmy. Jeśli zaczniemy natych­miast, spra­wiamy wra­że­nie, jak­by­śmy tylko cze­kali, by druga osoba prze­stała mówić, tak by móc przejść do waż­niej­szej dla nas czę­ści: naszych słów i myśli.

Wspaniała pre­zen­ta­cja musi motywować.

Kiepski nauczy­ciel opisuje.

Dobry nauczy­ciel tłumaczy.

Świetny nauczy­ciel demonstruje.

Wspaniały nauczy­ciel inspiruje.

Prezentacje w postaci slaj­dów z wypunk­to­wa­nymi listami są odarte z całego kon­tek­stu emo­cjo­nal­nego. Wyobraźmy sobie mowę Martina Luthra Kinga:

1. MARZENIE

a. lep­sze życie

b. rów­ność ras

c. widze­nie ziemi obiecanej

Czy Lincolnowi lepiej powio­dła by się prze­mowa get­tys­bur­ska, gdyby miał pomoce wizualne?

Wiadomo, że pre­zen­ta­cja była wspa­niała, jeśli ludzie mówią „Szkoda, że nie mówił dłużej”.

Zostawiając grupę w momen­cie, gdy chce usły­szeć wię­cej, kupu­jemy sobie kolejny występ przed nimi.

 

RELACJONOWANIE:

Najlepsza firma praw­ni­cza w Minneapolis dostała się na szczyt, ponie­waż udało się jej coś nie­sa­mo­wi­tego; jej pra­cow­nicy mówią: „Jeśli Wasz pro­blem nie mie­ści się w zakre­sie naszej spe­cjal­no­ści, pomo­żemy Wam zna­leźć naj­lep­szą firmę, która sobie z tym poradzi”.

Jeśli będziemy twier­dzić, że mamy roz­wią­za­nie na nie­mal wszyst­kie pro­blemy, wszy­scy będą uwa­żać, że nie jeste­śmy w sta­nie roz­wią­zać żad­nego. Ludzie chcą specjalistów.

Możemy jed­nak zaofe­ro­wać im coś cen­nego w cza­sach tak wielu wybo­rów, tak wielu ludzi, tak wielu moż­li­wych roz­wią­zań: możemy być źródłem.

Możemy być kimś, kto może roz­wią­zać pro­blem – albo zna­leźć kogoś, kto może to zrobić.

Bądźmy ludźmi, któ­rzy mają wła­śnie to, czego potrzeba – albo wie­dzą, kto to ma. Poznajmy wszyst­kich ludzi ze szczytu.

Bądźmy kon­se­kwentni jeśli cho­dzi o godziny, zwy­czaje i zacho­wa­nia. Najlepiej czu­jemy się wśród ludzi, któ­rych zacho­wa­nie możemy przewidzieć.

 

INNE:

Nie myślmy nie­sza­blo­nowo – więk­szość ludzi nie potrafi – po pro­stu wyho­dujmy sobie swój sza­blon. Wprowadźmy do niego nowe rze­czy. Pomajstrujmy przy naszym sza­blo­nie. Kupmy poma­rań­czowy spor­towy płaszcz i czer­wone zamszowe buty. Zobaczmy, co się zmieni. Badajmy różne kultury.

Edukacja nie tylko przy­go­to­wuje nas do kariery zawo­do­wej. Powiększa nasz świat – liczbę ludzi, z któ­rymi możemy się kon­tak­to­wać. Im wię­cej się uczymy, tym wię­cej ludzi możemy zainteresować.

Róbmy to, co kochamy.

Mogą za tym pójść pie­nią­dze i nas zadowolić.

Mogą za tym pójść pie­nią­dze, ale zado­wo­lić nas mniej niż się spodziewaliśmy.

Mogą za tym pójść pie­nią­dze, ale zado­wo­lić nas tylko na chwilę. (Maslow twier­dził, że ludzie są zdolni do tylko chwi­lo­wej satys­fak­cji. Gdy już coś nas zado­woli, prze­cho­dzimy do kolej­nego nie­speł­nio­nego pragnienia.)

Mogą za tym nie pójść pie­nią­dze, co może nas rozczarować.

Ale jeśli robimy to, co kochamy, to i tak będzie się nam to podobało.

Będziemy tak bar­dzo zado­wo­leni, że rezul­tat musi być dla suk­ce­sem, albo czymś nawet bar­dziej ubogacającym.

Jeżeli pomysł nie spra­wia, że czu­jemy się choć tro­chę nie­wy­god­nie, to zna­czy, że to nie pomysł.

Odrobina dys­kom­fortu to dobra rzecz. Wiele dys­kom­fortu zazwy­czaj oka­zuje się jesz­cze lepsze.

Nikt nie wyj­dzie stąd żywy.

Istnieje okre­śle­nie na ludzi, któ­rzy żyją inten­syw­nie, z pasją i humo­rem: élan.

Włosi szcze­gól­nie pochwa­lają ludzi, któ­rzy nie przej­mują się życio­wymi tro­skami i żyją lekko – sprezzatura.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprezzatura (luźno tłu­ma­czone jako nonszalancja)

Sprezzatura to cha­rak­te­ry­styczna cecha ludzi, któ­rzy osią­gnęli sukces.

Porównywanie się do innych to strata czasu. Gdy widzimy inną osobę, widzimy tylko część góry lodo­wej, która znaj­duje się nad wodą.

Doradca finan­sowy pod­niósł opłaty o 40%. W pierw­szym roku po tej pod­wyżce jego dochód wzrósł o 65%. Obecnie jest 150% wyższy.

Kanadyjska deko­ra­torka wnętrz przez lata miała stawkę 75$ za godzinę. Podniosła ją do 125$ za godzinę, a efekt był natych­mia­stowy. Zwiększyła się liczba zapy­tań od ludzi, któ­rzy chcieli pra­co­wać z „czo­łową deko­ra­torką wnętrz” w regio­nie. Polepszyły się jej wskaź­niki kon­wer­sji. Gdy poten­cjalni klienci uwie­rzyli, że mają do czy­nie­nia z naj­lep­szą deko­ra­torką wnętrz w oko­licy – wnio­sek, który wysnuli z jej stawki – chęt­niej mówili: „Kiedy możemy zacząć?”. Sprzedaż trwała krócej.

Wyższa stawka zna­czyła także, że jej bar­dziej zamożni klienci pła­cili szyb­ciej, chęt­niej i niezawodnie.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Osiągnięcia
Jesteśmy bar­dziej skłonni anga­żo­wać się w dzia­ła­nia, w któ­rych osią­gnię­cia są doce­niane i nagradzane.
Osiągnięcie cze­goś zna­czą­cego na polu jest satys­fak­cjo­nu­jące, jed­nak gdy jest w jakiś spo­sób doce­nione, cie­szy jesz­cze bar­dziej.

W śro­do­wi­sku gier kom­pu­te­ro­wych osią­gnię­cia są pre­zen­to­wane za pomocą punk­tów, odznak, pozio­mów i innego rodzaju uzna­nia. W innych sytu­acjach, osią­gnię­cia są sygna­li­zo­wane poprzez awanse, człon­kow­stwo, przy­wi­leje i doro­bek. Jakie wyzwa­nia – powią­zane z pożą­da­nymi zacho­wa­niami – mają miej­sce w Twoim przy­padku i jakie są zwią­zane z nimi osiągnięcia?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę