The-Now-Habbit

Nawyk samodyscypliny

Zaprogramuj wewnętrznego stróża.
The Now Habit
Autor: Neil Fiore

Dobra książka z prze­my­śle­niami i radami na temat tego, jak poko­nać prokrastynację.

Przez kilka dni miała obser­wo­wać, kiedy i dla­czego odkłada rze­czy na póź­niej, by uświa­do­mić sobie, że jej stare poglądy praw­do­po­dob­nie dopro­wa­dzą ją do nega­tyw­nych sche­ma­tów. Gdy zauwa­żała, że oddaje się pro­kra­sty­na­cji miała uświa­da­miać sobie, że w ten spo­sób ucieka od wewnętrz­nego kon­fliktu i lęków.

Dlaczego odkła­damy rze­czy na potem: w ten spo­sób nagra­dzamy się tym­cza­sową ulgą od stresu.

To obrona przed stra­chem przed zwy­cię­stwem, która powstrzy­muje nas przed dawa­niem z sie­bie wszystkiego.

Ci, któ­rzy czer­pią poczu­cie toż­sa­mo­ści z wielu dzie­dzin, są bar­dziej odporni na porażkę w jed­nym z nich. Przykładowo, zawo­dowy teni­si­sta będzie praw­do­po­dob­nie bar­dziej nie­za­do­wo­lony z prze­gra­nego meczu niż ama­tor, dla któ­rego tenis jest tylko jed­nym z wielu zajęć wyko­ny­wa­nych w tygodniu.

Im bar­dziej zło­żona i zróż­ni­co­wana jest twoja toż­sa­mość, tym mniej­sza szansa, że stres w jed­nym z jej obsza­rów wpę­dzi cię w depresję.

Sukces ozna­cza postęp w stronę rosną­cych wymagań.

Ukończenie okre­ślo­nego pro­jektu może pro­wa­dzić zarówno do zysków, jak i strat.

Sprawdź, kiedy i w jaki spo­sób odda­jesz się prokrastynacji.

Zapisuj czas, który poświę­casz na każde zaję­cie w ciągu dnia.

Ponad godzinę zaj­muje ci „zebra­nie się” przed fak­tycz­nym roz­po­czę­ciem pracy. Jak zmie­niłby się poziom two­jej wydaj­no­ści, gdy­byś z samego rana zaczął od pil­nego pro­jektu, a nie od czy­ta­nia maili?

Wykorzystywanie dzien­nika nawet tylko w ogra­ni­czo­nym stop­niu dostar­czy ci waż­nych infor­ma­cji na temat sche­ma­tów pro­kra­sty­na­cji i wewnętrz­nego dia­logu. Powinieneś zawrzeć w nim pod­sta­wowe infor­ma­cje na temat tego, kiedy odkła­da­łeś coś na póź­niej, co to było i jak bar­dzo było pilne, a także swoje prze­my­śle­nia i odczu­cia na temat zada­nia, powód pro­kra­sty­na­cji, jej rodzaj, próby zmniej­sze­nia nie­po­koju i wyni­kłe z nich myśli i emocje.

Musisz być wyczu­lony na rodzaje sytu­acji, w któ­rych pro­kra­sty­na­cja jest naj­bar­dziej prawdopodobna:

 • zada­nia wyma­ga­jące sku­pie­nia się na szcze­gó­łach (przy­kład nr 1): wypeł­nia­nie PIT-u, pla­no­wa­nie budżetu, porząd­ko­wa­nie doku­men­tów, sor­to­wa­nie danych sprzedażowych;
 • prace domowe (przy­kład nr 2): naprawa drzwi, sprzą­ta­nie piw­nicy, porząd­ko­wa­nie biurka, malo­wa­nie sypialni;
 • wystą­pie­nia (przy­kład nr 3): wygło­sze­nie prze­mowy, pre­zen­ta­cja pro­duktu, poważna roz­mowa z pracownikiem;
 • duże lub zło­żone pro­jekty (przy­kład nr 4): przy­go­to­wa­nie pozwu sądo­wego, kam­pa­nii rekla­mo­wej lub pod­ręcz­nika szkoleniowego.

Uczucia i nasta­wie­nie, które wywo­łują, powstrzy­mują cię od efek­tyw­nego ukoń­cze­nia trud­nych zadań.

Przykłady:

 • ktoś zmu­sza cię do zro­bie­nia cze­goś wbrew two­jej woli, np. wypeł­nie­nia PIT-u w przy­kła­dzie nr 1 lub napra­wie­nia drzwi w przy­kła­dzie nr 2;
 • wła­sna pre­sja, by wystą­pie­nie było ide­alne, jak wygło­sze­nie prze­mowy w przy­kła­dzie nr 3;
 • strach przed popeł­nie­niem błędu i kry­tyką, jak poja­wie­nie się w sądzie nie­przy­go­to­wa­nym w przy­kła­dzie nr 4.

Rozpoznaj obawy i pre­sję, które zwy­kle koja­rzysz z okre­ślo­nymi projektami.

Często to ty sam pod­no­sisz poprzeczkę zmie­nia­jąc pro­ste zada­nie w test wła­snej wartości.

Często to ty sam mylisz wyko­na­nie zada­nia ze spraw­dzia­nem swo­ich umiejętności.

Sytuacja A: przejdź po solid­nie wyglą­da­ją­cej desce.

Sytuacja B: deska znaj­duje się teraz 30 metrów nad ziemią.

Sytuacja C: w budynku pod­trzy­mu­ją­cym deskę z two­jej strony wybuchł pożar! Po dru­giej stro­nie znaj­duje się małe dziecko woła­jące o pomoc.

Gdy poja­wia się pre­sja, spró­buj dzia­łać w stary, spraw­dzony sposób.

Zwróć uwagę, jak czę­sto ludzie suk­cesu prze­ży­wają kata­strofy i ban­kru­tują. Człowiek, który osią­gnął suk­ces, czę­sto ponosi też porażkę i pod­nosi się z niej; człowiekowi-porażce nie udaje się tylko raz: gdy pozwala, by porażka okre­ślała jego wartość.

„Powinienem to zro­bić” takie zda­nia wyraź­nie mówią umy­słowi „nie chcę tego zro­bić, ale muszę się zmu­sić, by zro­bić to dla kogoś”.

„Powinienem” nie prze­ka­zuje umy­słowi i ciału jasnego obrazu:

 • tego, co chcesz zrobić,
 • kiedy chcesz to zrobić,
 • gdzie chcesz zacząć,
 • jak chcesz to zrobić.

Skup się na wyni­kach, a nie na winie.

Dlatego, że sam pod­ją­łeś decy­zję o zro­bie­niu cze­goś, czyn­ność staje się łatwiej­sza, mniej bole­sna i szyb­ciej udaje się ją ukoń­czyć. Ilekroć zła­piesz się na tym, że tra­cisz moty­wa­cję do wyko­na­nia pro­jektu, spójrz na cza­jące się w twoim myśle­niu „muszę” i podej­mij decy­zję, że w tym momen­cie podej­miesz wyzwa­nie takie, jakim jest, a nie takie, jakie wydaje ci się, że powinno być – albo odpu­ścisz. To twój wybór.

Określenie „muszę” (ozna­cza­jące „muszę, ale nie chcę”) spo­wo­duje u cie­bie nie­zde­cy­do­wa­nie i poczu­cie repre­sjo­no­wa­nia („muszę, ale gdym miał wła­dzę, nie robił­bym tego”).

„To bar­dzo ważne. Ten pro­jekt musi zro­bić wra­że­nie na wszyst­kich. To duża szansa w moim życiu.” Im więk­sze i bar­dziej obez­wład­nia­jące wydaje się zada­nie, tym więk­sza jest chęć, by odło­żyć je na później.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Obdarowywanie
Odczuwamy potrzebę odwza­jem­nie­nia się, gdy otrzy­mu­jemy upominek.
Czy możemy sobie na niego pozwo­lić? Może to być dar­mowe konto, albo uak­tu­al­nie­nie. Może dar­mowy raport. A może karta upo­min­kowa?

Niech to będzie coś nie­spo­dzie­wa­nego. Jeśli inne podobne usługi roz­dają tę samą rzecz, prze­staje ona być upo­min­kiem – jest oczekiwana.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę