PowrotDoRzeczywistosci

Powrót do rzeczywistości

Prześmiewcza książka o tym, jak przechytrzyć, prześcignąć i pokonać
Reality Check
Autor: Guy Kawasaki

Świetna kolek­cja ese­jów o przed­się­bior­czo­ści z autor­skiego bloga blog.guykawasaki.com

Mantra: Trzy lub cztery słowa wyja­śnia­jące, dla­czego twoja firma powinna istnieć.

Przeczytaj „Paradoks Strategii” Michaela Raynora.

Przedsiębiorcy czę­sto kur­czowo trzy­mają się nie­do­sko­na­łych biz­ne­spla­nów, ponie­waż na ich stwo­rze­nie poświę­cili kilka miesięcy.

Podsumowanie to naj­waż­niej­sza część. Musi być fan­ta­styczne, przy­ku­wać wzrok i przy­spie­szać tętno. Wyjaśnij, dla­czego twój pro­dukt będzie piąć się w górę, zmie­niać świat i rewo­lu­cjo­ni­zo­wać rzeczywistość.

Najważniejszym powo­dem napi­sa­nia biz­ne­splanu jest zmu­sze­nie zespołu mene­dże­rów do usta­le­nia celów (co), stra­te­gii (jak) i tak­tyki (gdzie, kiedy, kto).

Gdy piszesz plan, zacho­wuj się tak, jak­byś dokład­nie wie­dział, dokąd zmie­rzasz. Twoje dzia­ła­nia są przemyślane.

Gdy wpro­wa­dzasz plan w życie, bądź ela­styczny i szybki.

Stawiaj sobie cele, które da się zmie­rzyć. Trzy do pię­ciu celów w tygo­dniu to wystar­cza­jąco wiele.

Możliwy do osią­gnię­cia: weź 10% tego, co prze­wi­dy­wa­łeś, ustal to za cel i zre­ali­zuj go koncertowo.

Odłóż ckliwe cele na póź­niej. Firmy, które sta­wiają sobie cele moż­liwe do zmie­rze­nia, są szczęśliwe.

Przekazuj infor­ma­cje: pra­cow­nicy powinni budzić się rano z myślą o tym, jak pomogą osią­gnąć zamie­rzone cele.

Dobrzy pra­cow­nicy akcep­tują odpowiedzialność.

Wspaniali pra­cow­nicy chcą być odpowiedzialni.

Bądź zaan­ga­żo­wany w zada­nie, dopóki nie zosta­nie wykonane.

Nagradzaj osoby, które coś osią­gną. Daj wszyst­kim znać, że „ta osoba dobrze się spisała”.

Już na samym początku stwórz kul­turę, w któ­rej zada­nia są dopro­wa­dzane do końca. Prezes powi­nien świe­cić przy­kła­dem w reali­za­cji celów, odpo­wie­dziach do klien­tów, słu­cha­niu pra­cow­ni­ków i oce­nie ich wyni­ków. Ta obse­sja powinna obej­mo­wać odpo­wia­da­nie na tele­fony i e-maile.

Jeżeli twój pro­dukt jest „dość dobry”, wyrzuć go, ponie­waż wpływy poja­wiają się dopiero wtedy, gdy roz­po­czy­nasz wysyłkę.

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW:

 

Zadawaj każ­demu kan­dy­da­towi to samo pyta­nie i rób obszerne notatki.

Sprawdzaj nie­za­leżne refe­ren­cje. Bardzo przy­daje się do tego LinkedIn.

Rozmowy z kan­dy­da­tami powinny prze­pro­wa­dzać cią­gle te same osoby. Dzięki temu nabiorą wprawy.

Przeczytaj „Nową psy­cho­lo­gię suk­cesu” Carol Dweck.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ramowanie
Sposób, w jaki infor­ma­cje są sfor­mu­ło­wane może zmie­nić naszą ocenę i mieć wpływ na nasze decyzje.
Ukryta histo­ria może spra­wić, że naj­bar­dziej pożą­dane przez nas wybory będą naj­bar­dziej oczy­wi­ste.

Na przy­kład sfor­mu­ło­wa­nie, że coś kosz­tuje „mniej niż fili­żanka kawy dzien­nie” zachęca ludzi do innego spoj­rze­nia na koszt jakie­goś abo­na­mentu. Jak przed­sta­wiasz wybory w swoim sys­te­mie? Jakie są dostępne opcje? Szczególnie w przy­padku nowych lub trud­nych pojęć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę