book-the-power-the-fine-art-limiting-essential-in-business-life

Potęga minimalizmu

The Fine Art of Limiting Yourself to the Essential...in Business and in Life

Autor: Leo Babuta

Stań się nie­wia­ry­god­nie sku­teczny. – Ustal ogra­ni­cze­nia. Rozpoznaj naj­waż­niej­sze ele­menty i cał­ko­wi­cie wyeli­mi­nuj resztę. To naprawdę bar­dzo wia­ry­godna lek­tura, napi­sana przez kogoś, kto przez lata żył w ten spo­sób i osią­gał sukcesy.

Zawsze będziemy wra­cać do tych dwóch koncepcji:

1. Rozpoznaj naj­waż­niej­sze elementy

2. Wyeliminuj resztę

===

1. Skup się na naj­waż­niej­szych elementach

2. Pozwól, by wszystko inne stop­niowo zanikło

===

1. Ustal ograniczenia

2. Wybierz naj­waż­niej­sze elementy

3. Upraszczaj

4. Skup się

5. Stwórz nawyki

6. Zacznij od cze­goś małego

===

Ustalając ogra­ni­cze­nia musimy wybrać naj­waż­niej­sze ele­menty. Musimy nauczyć się usta­lać ogra­ni­cze­nia we wszyst­kim, co robimy.

Wybierając naj­waż­niej­sze ele­menty wywie­ramy wielki wpływ za pomocą mini­mal­nych zaso­bów. Zawsze wybie­rajmy naj­waż­niej­sze ele­menty, by zmak­sy­ma­li­zo­wać wyko­rzy­sty­wa­nie czasu i energii.

===

Zadajmy sobie na temat każ­dego zada­nia nastę­pu­jące pytania:

- Czy będzie to miało kon­se­kwen­cje, które będą trwały dłu­żej niż tydzień lub miesiąc?

- Jak to zmieni moją pracę, karierę, moje życie?

- Jak to posu­nie do przodu mój dłu­go­fa­lowy cel?

- Jak ważny jest ten cel?

Planujmy zada­nia tak, by każ­dego robić rze­czy, które przy­bli­żają nas do dłu­go­fa­lo­wego celu.

===

Brak ogra­ni­czeń to sła­bość. Nauczmy się sku­piać się na swo­ich ogra­ni­cze­niach i zwięk­szymy swoją siłę.

Co chcie­li­by­śmy zmniejszyć?

- czas spę­dzony na roz­mo­wach telefonicznych

- ilość projektów

- ilość blogów/źródeł wiadomości

- czas spę­dzony na sur­fo­wa­niu po Internecie/czytaniu on-line

===

Skupienie: pochło­nię­cie świa­do­mym wyzwaniem.

Usuńmy to, co roz­pra­sza naszą uwagę i cał­ko­wi­cie skupmy się na zada­niu, które sobie ustalimy.

JAK SKUPIĆ SIĘ NA POJEDYNCZYM ZADANIU:

1. Pierwszą rze­czą, którą powin­ni­śmy robić rano, jest praca nad Najważniejszym Zadaniem. Nie róbmy niczego innego, dopóki tego nie skoń­czymy. Zróbmy sobie krótką prze­rwę, a potem zacznijmy kolejne Najważniejsze Zadanie. Jeśli będziemy w sta­nie ukoń­czyć 2-3 rze­czy rano, reszta dnia to bonus.

2. Wyłączmy wszyst­kie rze­czy, które rozpraszają.

3. Jeśli czu­jemy chęć, by spraw­dzić e-mail lub zająć się innym zaję­ciem, powstrzy­majmy się. Odetchnijmy. Skupmy się ponow­nie. Wróćmy do zadania.

ĆWICZMY SKUPIANIE SIĘ:

- Gdy jemy, po pro­stu jedzmy.

- Ćwi­cze­nie to medytacja.

- Codzienne czyn­no­ści mogą być medytacją.

===

30-DNIOWE WYZWANIE:

1. Wybieramy tylko jeden nawyk w mie­siącu, który będzie miał naj­więk­szy wpływ na nasze życie.

2. Zapisujemy swój plan. Konkretnie sfor­mu­łujmy, jaki będzie nasz cel każ­dego dnia, kiedy będziemy to robi, co będzie go wywo­ły­wać („zaraz po obu­dze­niu”) i komu będziemy z niego zda­wać raport.

3. Publicznie ogło­śmy swój cel.

4. Codziennie zda­wajmy raport z postępów.

Wybierzmy pro­sty cel.

Wybierzmy coś, co da się zmierzyć.

Jeśli to moż­liwe, róbmy to każ­dego dnia o tej samej porze.

===

SYSTEM JEDNEGO CELU:

Wybierzmy cel, któ­rego osią­gnię­cie zaj­mie 6-12 miesięcy.

Rozbijmy go na mniej­sze pod-cele, które można osią­gnąć w ciągu następ­nego mie­siąca lub dwóch.

Stwórzmy tygo­dniowe cele.

Każdego dnia wybierzmy jedno dzia­ła­nie, które przy­bliży nas do tygo­dnio­wego celu. Niech ta czyn­ność będzie naj­waż­niej­szym zada­niem dnia. Wykonujmy je jako pierwsze.

===

PROSTA LISTA PROJEKTOWA:

Wybierzmy tylko 3 naj­waż­niej­sze pro­jekty z listy. To wła­śnie pro­sta lista projektowa.

Wszystko inne idzie na drugą listę: listę następ­nych w kolejności.

Nie prze­su­wajmy pro­jek­tów z listy następ­nych w kolej­no­ści na pro­stą listę pro­jek­tową dopóki nie ukoń­czymy wszyst­kich trzech pro­jek­tów z pro­stej listy pro­jek­to­wej. Nie tylko jed­nego z nich, wszyst­kich trzech.

Przynajmniej jeden z trzech naj­waż­niej­szych pro­jek­tów powi­nien być zwią­zany z naszym głów­nym celem.

Projekt powinno dać się ukoń­czyć w nie wię­cej niż mie­siąc – naj­le­piej w zale­d­wie tydzień lub dwa.

Wizualizujmy to , jak będzie wyglą­dał pro­jekt, gdy będzie ukończony.

Raz w tygo­dniu róbmy prze­gląd projektów.

===

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

Każdego dnia wybierzmy 3 naj­waż­niej­sze zada­nia. Wykonujmy je w pierw­szej kolej­no­ści, każ­dego dnia.

Upewnijmy się, że naj­waż­niej­sze zada­nie jest zwią­zane z celem lub z jed­nym z trzech naj­waż­niej­szych projektów.

Podzielmy wszystko na mniej­sze zada­nia, które można ukoń­czyć w ciągu godziny lub mniej, naj­le­piej w ciągu 20-30 minut.

Nie odkła­dajmy pracy na póź­niej, ale po pro­stu zacznijmy. Gdy już zaczniemy, nabie­rzemy roz­pędu i prze­drzemy się przez począt­kową barierę oporu, i dużo bar­dziej praw­do­po­dobne jest, że przej­dziemy do kolej­nego małego zada­nia, a potem następ­nego tak, aż duże zada­nie zosta­nie ukończone.

===

OTWARTE PODEJŚCIE / BRAK HARMONOGRAMU:

Co zamiast trzy­ma­nia się har­mo­no­gramu? Znajmy swoje prio­ry­tety. Od czasu do czasu decy­dujmy, co powin­ni­śmy robić na pod­sta­wie prio­ry­te­tów; tego, jaką ilo­ścią czasu dys­po­nu­jemy i ilo­ścią posia­da­nej energii.

Nauczmy się być w danej chwili, sku­piać się na jed­nym zada­niu naraz, cał­ko­wi­cie zanu­rza­jąc się w tym zadaniu.

Jeśli nie pod­cho­dzimy z pasją do okre­ślo­nego zada­nia, pozwólmy sobie przejść do cze­goś, co bar­dziej nas pasjonuje.

Z im więk­szą pasją pod­cho­dzimy do zada­nia lub pro­jektu, tym wię­cej ener­gii w nie wło­żymy i tym lepiej sobie z nim poradzimy.

===

WENA:

Wena jest wtedy, gdy zapa­mię­tu­jemy się w zada­niu, a świat wokół nas znika.

Jak dostać weny:

1. Wybieramy zada­nie, do któ­rego pod­cho­dzimy z pasją.

2. Wybieramy takie zada­nie, które sta­nowi wyzwa­nie, jed­nak nie­zbyt wielkie.

3. Eliminujemy to, co może nas rozpraszać.

4. Zanurzamy się. Po pro­stu zacznijmy i skupmy się cał­ko­wi­cie. Zapomnijmy o wszyst­kim innym i pozwólmy światu się rozpłynąć.

==

Zanim zaczniemy orga­ni­zo­wać, zmniej­szajmy ilość.

Nie pozwólmy, by mniej­sze zada­nia prze­jęły prio­ry­tet naj­waż­niej­szych zadań.

Mniejsze zada­nia należy wyko­ny­wać w porcjach.

Ograniczmy ilość wia­do­mo­ści w skrzynce odbiorczej.

Nie spraw­dzajmy e-maili rano.

==

INTERNET:

Na któ­rych stro­nach mar­nu­jemy czas? Spędzamy na nich wiele czasu, jed­nak nie poma­gają nam one w osią­gnię­ciu celów.

Świa­do­mie pla­nujmy to, jak korzy­stamy z Internetu, zamiast co chwilę prze­ska­ki­wać i bez­myśl­nie odpływać.

Ustalmy sobie ogra­ni­cze­nia i miejmy cel.

Ustalmy bloki w ciągu dnia, w któ­rych będziemy wyko­ny­wać nie­prze­rwaną pracę (off-line), komu­ni­ko­wać się, robić bada­nia i robić coś fajnego.

Bądźmy bar­dziej świadomi.

Gdy pomy­ślimy o czymś, o chcie­li­by­śmy zro­bić on-line, zapiszmy to, by zro­bić to później.

Odetnijmy kom­pu­ter od Internetu, tak byśmy nie mogli go po pro­stu ponow­nie pod­łą­czyć kil­koma klik­nię­ciami myszy.

Skupmy się na zerwa­niu z uza­leż­nie­niem przez co naj­mniej jeden tydzień. Miesiąc byłby lep­szy. Niech naszym celem sta­nie się uwol­nie­nie się od Internetu.

Ustalmy zasady korzy­sta­nia z Internetu i trzy­majmy się nich.

Gdy mamy chęć sko­rzy­stać z Internetu, pocze­kajmy aż nam przej­dzie. Każde pra­gnie­nie jest jak fala.

Zastosujmy pozy­tywną pre­sję spo­łeczną. Poprośmy innych, by zachę­cali nas do nie korzy­sta­nia z Internetu.

Wykorzystujmy stra­te­gie opóź­nia­nia. Głębokie oddy­cha­nie. Picie wody. Masowanie się. Spacerowanie.

==

ZOBOWIĄZANIA:

Zmniejszmy ilość zobo­wią­zań w naszym życiu.

Gdy patrzy się na nie z osobna, żadne nie wydaje się zbyt dużą ilo­ścią pracy.

Weźmy zestaw obec­nych zobo­wią­zań. Wypiszmy wszyst­kie: im bar­dziej szczera i pełna będzie ta lista, tym lepiej.

W przy­padku każ­dej rze­czy na liście, zasta­nówmy się:

- w jaki spo­sób to nadaje mojemu życiu wartość?

- jak ważne jest to dla mnie?

- czy przy­bliża to do mnie moje cele życiowe?

Zróbmy krótką listę zobo­wią­zań, które wybierzemy.

(„Oto moje: 1. Spędzanie czasu z rodziną, 2. Pisanie, 3. Bieganie, 4. Czytanie. To cała moja lista.”)

 

Zostawmy prze­strzeń pomię­dzy zadaniami.

Zwolnijmy i cieszmy się każ­dym zadaniem.

Nie róbmy nic. Nie bójmy się cza­sem być leniwi.

 

===

PROCEDURA:

Dzięki dobrze zapla­no­wa­nej poran­nej procedurze:

- Możemy przy­go­to­wać się na nad­cho­dzący dzień i usta­no­wić swoje cele.

- Możemy zająć się ćwi­cze­niami, czy­ta­niem, pisa­niem lub innymi rze­czami, na które nor­mal­nie nie mamy czasu.

- Możemy robić coś przy­jem­nego, uspo­ka­ja­ją­cego i relaksującego.

Wieczorna pro­ce­dura może zaj­mo­wać zale­d­wie 10-30 minut:

- Przygotowanie na kolejny dzień

- Zrelaksowanie się po dłu­gim dniu

- Przegląd dnia

- Uspokojenie się przed pój­ściem do łóżka

- Spędzenie czasu z tymi, któ­rych kochamy

- Dziennik, pamięt­nik, pisa­nie, ćwiczenia

Jak usta­lić procedury:

1. Skupić się na nich, jako głów­nych celach na jeden mie­siąc, nie sku­pia­jąc się na niczym innym.

2. Sprawić, by dawały satysfakcję.

3. Zapisywać swoje postępy.

 

===

UWAGA:

Nauczmy się sku­piać uwagę, nie­chęt­nie zmie­niać obiekt, na któ­rym się sku­piamy, doko­ny­wać zmiany powoli, w zre­lak­so­wa­nym tempie.

Wybierzmy pro­ste zada­nie. Skupmy się na nim, nie odwra­ca­jąc uwagi.

Za każ­dym razem, gdy odwró­cimy uwagę, róbmy notatkę.

Nauczmy się powstrzymywać.

Ćwiczmy to w ciągu dnia, bez względu na to, co robimy. Bierzemy prysz­nic, jemy itp.

===

ĆWICZENIA:

Wykorzystajmy pierw­szy tydzień, by sku­pić się wyłącz­nie na nawyku ćwiczenia.

Każdego mie­siąca ustalmy krót­ko­ter­mi­nowe cele, które spo­wo­dują stop­niową poprawę ćwi­czeń i pla­nów diety.

W har­mo­no­gra­mie ustalmy czas na tre­ning. Wybierzmy czas, w któ­rym będziemy w sta­nie ćwi­czyć, kiedy nic nie będzie prze­szka­dzać. Wykonujmy 5 tre­nin­gów w ciągu tygodnia.

Nie pozwólmy sobie na zmar­no­wa­nie żad­nego dnia.

Bez względu na to, jaki jest nasz cel/projekt, nigdy nie pozwólmy sobie na zmar­no­wa­nie dwóch dni z rzędu.

Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Efekt
pierwszeństwa
Dużo łatwiej przy­po­mi­namy sobie pierw­sze i ostat­nie ele­menty listy.
Jaką kolej­ność mają pozy­cje na liście?

Jeśli klu­czowe jest zapa­mię­ta­nie przez użyt­kow­ni­ków kon­kret­nych pozy­cji, niech naj­waż­niej­sze będą na początku i na końcu listy. To roz­wią­za­nie można zasto­so­wać w przy­padku listy pozy­cji do zazna­cze­nia, cech pro­duktu, histo­rii firmy – jakich­kol­wiek pod­stron z długą listą elementów.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Otrzymaj ofertę