Owocna biblioteczka

Obowiązkowe notatki z najważniejszych lektur o marketingu.
o-reklamie

O reklamie

Autor: David Ogilvy
Jeśli reklama nie sprze­daje pro­duktu, to nie jest kre­atywna” – Amen. Reklama, która nie obie­cuje kon­su­men­towi żad­nych korzy­ści, nie sprzeda pro­duktu. A jed­nak więk­szość kam­pa­nii rekla­mo­wych nie zawiera żad­nej obiet­nicy korzy­ści. To naj­waż­niej­sze zda­nie w tej książce – prze­czy­taj je jesz­cze kilka razy! Pisze David Ogilvy, praw­dziwy geniusz rekla­mo­wa­nia produktów.
how-we-decide

How We Decide

Autor: Jonah Lehrer
Genialna książka z jasnym prze­sła­niem: nasz mózg emo­cjo­nalny jest szyb­szy i zazwy­czaj mądrzej­szy niż nasz mózg logiczny. Lata doświad­czeń i uży­wa­nia logiki tre­nują nasze emo­cje; zacho­wują one wszystko, gro­ma­dząc praw­dziwą mądrość. Badania dowo­dzą, że wiele decy­zji podej­mu­jemy lepiej, gdy kie­ru­jemy się instynktem.
potega-irracjonalnosci

Potęga Irracjonalności

Ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje.
Autor: Dan Ariely
Ludzie są nie­wia­ry­god­nie podatni na efekt kon­tek­stu. Podejmowane przez nas decy­zje deter­mi­nują nie­zwią­zane wpływy z bez­po­śred­niego oto­cze­nia, nie­zwią­zane emo­cje, krót­ko­wzrocz­ność i inne formy irra­cjo­nal­no­ści, które poka­zuje ta książka. Mój ulu­biony rodzaj książki: wymie­nia i wyja­śnia wszyst­kie rze­czy, które ludzie robią wbrew intuicji.
Wywieranie-wplywu-na-ludzi

Wywieranie wpływu na ludzi

Psychologia perswazji
Autor: Robert Cialdini
Pierwsza i kla­syczna, już książka na temat psy­cho­lo­gii per­swa­zji. Jak uzy­skać 700% wię­cej ochot­ni­ków. Jak sprze­da­wać wię­cej, podwa­ja­jąc ceny. Jak spra­wić, by ludzie myśleli, że pod­jęli wybór, gdy tak naprawdę to my go pod­ję­li­śmy za nich…
Brain-Rules

Brain
Rules

12 sposobów na supermózg.
Jak przetrwać w pracy, domu i szkole.
Autor: John Medina
Ludzki mózg ewo­lu­ował w warun­kach nie­mal nie­ustan­nego ruchu. Można z tego wnio­sko­wać, że opty­malne śro­do­wi­sko dla prze­twa­rza­nia infor­ma­cji będzie zawie­rało ruch. Dokładnie tak jest. W zasa­dzie naj­lep­sze spo­tka­nie biz­ne­sowe odby­łoby się, gdyby wszy­scy cho­dzili z pręd­ko­ścią ok. 2,8 km na godzinę.
the-culting-of-brands

The Culting of Brands

When customers become true believers.
Autor: Douglas Atkin
Sekta nam pochle­bia: spra­wia, że czu­jemy się wyjąt­kowi i ory­gi­nalni, doce­niani za to, kim naprawdę jeste­śmy. Sekty muszą odse­pa­ro­wać się od ist­nie­ją­cego stanu rze­czy. Unikatowa, fascy­nu­jąca, wni­kliwa ana­liza sekt i tego, dla­czego ich stra­te­gia działa. A także tego, jak wyko­rzy­stać te infor­ma­cje w pro­mo­wa­niu swo­jej firmy.
nie-kaz-mi-myslec

Nie każ mi myśleć!

O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych.
Autor: Steve Krug
Używaj kon­wen­cjo­nal­nych zwro­tów tak, by ludzie nie musieli myśleć nawet przez mili­se­kundę. – Steve Krug napi­sał książkę, która stała się lek­turą obo­wiąz­kową dla wszyst­kich, któ­rzy two­rzą strony internetowe.
LITTLE-BETS

Little
Bets

Jak przełomowe idee wyłaniają się z małych odkryć.
Autor: Peter Sims
Historie stu­dia Pixar, Chrisa Rocka, Franka Gehry’ego i Krzemowej Doliny. Przykłady tego, jak wiele suk­ce­sów lub kre­atyw­no­ści przy­cho­dzi z wypró­bo­wy­wa­nia wielu rze­czy. Szybkich pora­żek i szyb­kich infor­ma­cji zwrot­nych. Wypróbowywania więk­szej ilo­ści rze­czy i prze­my­śla­nych ćwiczeń.
Zalety-Iracjonalnosci

Zalety Iracjonalności

Korzysci plynace z postepowania wbrew logice.
Autor: Dan Ariely
Jeśli prze­czy­ta­li­ście jego nie­sa­mo­witą książkę zaty­tu­ło­waną Potęga irra­cjo­nal­no­ści i bar­dzo się Wam spodo­bała – To ta książka, jest jej kon­ty­nu­acją, z więk­szą ilo­ścią przy­kła­dów – głów­nie organizacyjnych.
thinking-fast-and-slow

Thinking, Fast and Slow

Zwycięzca nagrody Nobla w Ekonomii.
Autor: Daniel Kahneman
Profesor Kahneman, lau­reat nagrody Nobla w dzie­dzi­nie eko­no­mii, przez więk­szą część książki przed­sta­wia duży prze­gląd więk­szo­ści swo­ich prac. Jeśli podo­bała Wam się „Przewidywalna Irracjonalność” albo „Napotykając szczę­ście” czy któ­ra­kol­wiek z popularno-psychologicznych ksią­żek, to jest wła­ści­wie Ojciec Chrzestny wszyst­kich tych dzieł.
leanstartup

The Lean Startup

Jak dzisiejsi przedsiębiorcy używają ciągłej innowacji do tworzenia ekstremalnych sukceów w biznesie.
Autor: Eric Ries
Każdy współ­cze­sny przed­się­biorca powi­nien prze­czy­tać tę książkę dwa razy! Ona zmie­nia życie! Sukces star­tupu nie jest efek­tem dobrych genów czy bycia we wła­ści­wym miej­scu we wła­ści­wym cza­sie. Sukces star­tupu może być zapro­jek­to­wany dzięki prze­strze­ga­niu wła­ści­wej pro­ce­dury, co ozna­cza, że można się tego nauczyć. A to ozna­cza, że można też tego nauczać!
tested-advertising-methods

Tested Advertising Methods

Autor: John Caples
John Caples – Ojciec rekla­mo­wej rewo­lu­cji, i jeden z pierw­szych ewan­ge­li­stów mie­rze­nia jej sku­tecz­no­ści, napi­sał książkę, która w swo­ich cza­sach była fun­da­men­tem wie­dzy o sku­tecz­nej rekla­mie. To aktu­alny rów­nież dziś, obo­wiąz­kowy kla­syk wśród pod­ręcz­ni­ków. Uczyli cię na lek­cjach pol­skiego, by pisać piękny wstęp przed każ­dym wypra­co­wa­niem? Zapomnij o tym! W rekla­mie to nie działa. A Co działa świet­nie? Sprawdź tu!
ignor-everybody

Ignore Everybody

Autor: Hugh MacLeod
Artysta, Hugh MacLeod prze­ka­zuje genialne, zwię­złe infor­ma­cje na temat kre­atyw­no­ści. Seth Godin mówi o tej książce tak „Polecam ten tytuł wszyst­kim muzy­kom, arty­stom i przed­się­bior­com. To będzie wasza naj­waż­niej­sza lek­tura, nawet jak nie lubi­cie zbyt wiele czy­tać. I muszę potwier­dzić, że jest w tym dużo racji.
zmien-swoj-mozg-zmien-swoje-zycie

Zmień swój mózg, zmień swoje życie.

Opanuj stres, niepokój, depresję, obsesyjne zachowania, gniew i nadimpulsywność.
Autor: David McRaney
Poznaj leka­rza, który ska­nuje mózgi i powią­zuje okre­ślone zacho­wa­nie ze związ­kami che­micz­nymi w mózgu. Bardzo tech­niczne zagad­nie­nia neu­ro­lo­giczne, ale w naszym fachu wie­dzy o mózgu nigdy nie jest zbyt wiele…
you-are-not-so-smart

You Are Not So Smart.

Why You Have Too Many Friends on Facebook, Why Your Memory Is Mostly Fiction, and 46 Other Ways You're Deluding Yourself
Autor: David McRaney
Wspaniałe pod­su­mo­wa­nie 46 błę­dów poznaw­czych. Wiele z nich było oma­wia­nych w takich książ­kach, jak Potęga Irracjonalności , ale jeśli nie czy­ta­li­ście ich, to jest wspa­niała książka na począ­tek. W prze­ciw­nym wypadku jest to dobre przy­po­mnie­nie, warte przeczytania.
crowdsourcing

Crowd Sourcing.

Why the power of the crowd is driving the future of business.
Autor: Jeff Howe
Wspaniałe spoj­rze­nie na inny spo­sób wyko­na­nia pro­jektu: nie obcią­ża­niem out­so­ur­cin­giem jed­nej oso­biy, ale stwo­rze­nie sys­temu, w któ­rym tysiące ludzi mogą mieć swój drobny wkład.
wyznania-mówcy

Wyznania mówcy.

Spraw by ludzie Cię słuchali.
Autor: Scott Berkun
To naj­lep­sza książka o wystą­pie­niach publicz­nych jaka kie­dy­kol­wiek została wydana. Pozycja obo­wiąz­kowa dla każ­dego, kto się tym zaj­muje. Wspaniałe, kon­kretne porady i oso­bi­ste opowieści.
made-to-stick

Sztuka skutecznego przekazu

Why some ideas survive and others die.
Autor: Chip Heath and Dan Heath
Doskonała ana­liza tego, co spra­wia, że okre­ślone pomy­sły czy histo­rie są lepiej zapa­mię­ty­wane od innych! Możemy zasto­so­wać tę wie­dzę w każ­dym obsza­rze fir­mo­wego mar­ke­tingu! Fascynujące!
switch

Pstryk

Jak zmieniać, żeby zmienić.
Autor: Chip Heath and Dan Heath
Wspaniała książka psy­cho­lo­giczna o rze­czy­wi­stych spo­so­bach doko­na­nia trwa­łej zmiany – zarówno oso­bi­stej, jak i orga­ni­za­cyj­nej. Tak wiele potęż­nych prze­my­śleń opie­ra­ją­cych się na fak­tach, a nie teo­rii. Inspirujące, prze­czące intu­icji histo­rie ogrom­nych zmian orga­ni­za­cyj­nych wbrew wszyst­kiemu. Wysoce zale­cana dla każdego.
the-paradox-of-choice

Paradoks wyboru

Dlaczego więcej to mniej
Autor: Barry Schwartz
Masz przed sobą wiele moż­li­wo­ści i decy­zji? To zmieni spo­sób, w jaki będziesz na nie patrzeć. Gdy mamy nie­ogra­ni­czony wybór, uzy­sku­jemy w naszych decy­zjach lep­sze wyniki, niż uzy­ska­li­by­śmy mając bar­dziej ogra­ni­czony świat, jed­nak czu­jemy się gorzej.
drive-kompletnie-nowe-spojrzenie-na-motywacje

Drive

Kompletnie nowe spojrzenie na Motywację.
Autor: Daniel Pink
Kiedy pie­nią­dze wyko­rzy­sty­wane są jako zewnętrzna nagroda za jakieś dzia­ła­nie, badani tracą zain­te­re­so­wa­nie nim. Bardzo zaska­ku­jąca ana­liza dzia­ła­nia moty­wa­cji. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna. Praca i zabawa. Niezbędna dla każ­dego managera.
madrosc-tlumu

The Wisdom of Crowds

Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce.
Autor: James Surowiecki
Oszałamiające przy­kłady tego, jak grupy róż­nych ludzi, dzia­ła­ją­cych nie­za­leż­nie, są mądrzej­sze niż każda poje­dyn­cza osoba w gru­pie. Olbrzymie kon­se­kwen­cje w zarzą­dza­niu, na ryn­kach, w podej­mo­wa­niu decy­zji i wielu innych.
poke-the-box-seth-godin

Poke the box

Autor: Seth Godin
Obłędny krótki mani­fest o tym, jak wyro­bić sobie nawyk zaczy­na­nia róż­nych rze­czy. Inspirujący jak diabli.
Dawaj dawaj dawaj!
linchpin

Linchpin

Are You Indispensable?
Autor: Seth Godin
Geniusz patrzy na coś, przy czym inni utknęli i świat rusza z miej­sca. Doskonała książka przy­po­mi­na­jąca o war­to­ści genial­nych pra­cow­ni­ków zamiast pra­cow­ni­ków systemowych.
tribes-seth-godin1

Tribes

Zostań internetowym przywódcą.
Autor: Seth Godin
Przywódcy mają zwo­len­ni­ków. Managerowie mają pra­cow­ni­ków. Inspirujące spoj­rze­nie na to, czego potrzeba, by orga­ni­zo­wać i mobi­li­zo­wać grupy ludzi. Jedna z naj­gło­śniej­szych ksią­żek ostat­nich lat.
meatball-sundae-seth-godin

Meatball Sundae.

Is Your Marketing out of Sync?
Autor: Seth Godin
Klopsikowe lody – Czy twoim rekla­mom bra­kuje syn­chro­ni­za­cji, to kolejna dosko­nała pozy­cja autor­stwa Setha Godina. Zamiast pytać, jak wyko­rzy­stać nowe narzę­dzia inter­ne­towe, by wes­przeć nasz ist­nie­jący biz­nes, spy­tajmy, jak możemy zmie­nić nasz biz­nes, by naj­le­piej wyko­rzy­stać nowe narzędzia.
małe-jest-wielkie

Teraz małe jest wielkie.

Anegdoty i niezwykłe pomysły biznesowe.
Autor: Seth Godin
Seth Godin to jeden z naj­więk­szych cele­bry­tów, w rekla­mo­wej blo­gos­fe­rze. A to zbiór jego krót­kich, głę­bo­kich postów z bloga, wszyst­kie pro­wo­kują do myśle­nia i inspi­rują każ­dego do rekla­mo­wa­nia wszyst­kiego. Jeśli do tej pory nie był to Twój ulu­biony pisarz, być może po tych tek­stach sta­niesz się jego fanem i wier­nym uczniem.
book-the-power-the-fine-art-limiting-essential-in-business-life

Potęga minimalizmu

The Fine Art of Limiting Yourself to the Essential...in Business and in Life
Autor: Leo Babuta
Stań się nie­wia­ry­god­nie sku­teczny. – Ustal ogra­ni­cze­nia. Rozpoznaj naj­waż­niej­sze ele­menty i cał­ko­wi­cie wyeli­mi­nuj resztę. To naprawdę bar­dzo wia­ry­godna lek­tura, napi­sana przez kogoś, kto przez lata żył w ten spo­sób i osią­gał sukcesy.
ahptl

Pragmatic Thinking and Learning

Refactor Your Wetware (Pragmatic Programmers)
Autor: Andy Hunt
Wspaniała kolek­cja wybra­nych fak­tów na temat tego, jak uczyć się efek­tyw­nie i myśleć jasno. Ponieważ napi­sana została przez pro­gra­mi­stę, jest w niej wiele kom­pu­te­ro­wych ana­lo­gii, które doce­nią pro­gra­mi­ści. W „Pragmatycznym myśle­niu i ucze­nie się” ludzie, któ­rzy nie są pro­gra­mi­stami mogą poczuć się tro­chę pominięci…
nudge

Nudge

Usprawnianie decyzji dotyczących zdrowia, bogactwa i szczęścia.
Autor: Richard Thaler i Cass Sunstein
Ta książka sta­nowi wyjąt­kowo cie­kawe omó­wie­nie zagad­nie­nia liber­ta­ria­niań­skiego pater­na­li­zmu. Czyli wpły­wa­nia na zacho­wa­nie ludzi dla ich wła­snego dobra, bez zabra­nia­nia żad­nych opcji ani znacz­nego zmie­nia­nia eko­no­micz­nych bodźców.
cognitivesurpluscover

Cognitive Surplus

Creativity and generosity in a connected Age
Autor: Clay Shirky
Czy pasywne oglą­da­nie tele­wi­zji było chwi­lo­wym zwy­cza­jem, który trwał 80 lat, i czy wra­camy dziś do bar­dziej uczest­ni­czą­cej kul­tury? Cały czas wolny, który ludzie poświę­cają na doda­wa­nie haseł do Wikipedii, two­rze­nie fil­mi­ków na YouTube czy śmiesz­nych pod­pi­sów do obraz­ków z kotami to czas, w któ­rym wcze­śniej pasyw­nie oglą­dali tele­wi­zję. Z pew­no­ścią Ty także polu­bisz prze­my­śle­nia Claya Shirky’ego na temat kul­tury internetowej.
Zarzadzanie-sprzedaza-Praktyki-najlepszych-Najskuteczniejsze-metody-sprzedazy-i_Chetimages

Zarządzanie sprzedażą

Najskuteczniejsze metody sprzedaży i budowania więzi z klientami
Autor: Chet Holmes
Jeżeli chcesz stwo­rzyć efek­tywną machinę sprze­da­żową we wła­snej fir­mie, to jestem pewny, że bar­dzo Ci się ta książka spodoba. To jedna z nie­wielu ksią­żek która w pro­sty spo­sób poka­zuje, jak zmie­nić zawarte w niej infor­ma­cje w rze­czy­wi­ste wyniki, krok po kroku. Bez ironii.
Ty-spolka-akcyjna-sztuka-autopromocji

You, Inc.

Sztuka sprzedawania siebie
Autor: Harry Beckwith
To jedna z naj­now­szych ksią­żek Beckwitha, ale może­cie prze­czy­tać cokol­wiek jego autor­stwa. Wszystkie jego książki zawie­rają pierw­szo­rzędne infor­ma­cje na temat uła­twia­nia sobie życia poprzez więk­szą ostroż­ność, bez względu na to, czy cho­dzi o mar­ke­ting czy po pro­stu o życie.
the-personal-mba-cover

The personal MBA

Master the art of business
Autor: Josh Kaufman
Oto praw­dziwe Arcydzieło. To książka „DLA POCZĄTKUJĄCYCH”, którą będę pole­cał wszyst­kim, któ­rzy inte­re­sują się biz­ne­sem. Zdumiewający prze­gląd wszyst­kiego, co trzeba wie­dzieć. Zawiera wszyst­kie pod­stawy, minus modne słowa i tłuszcz. Nasze notatki mogą wam przy­bli­żyć temat, ale zde­cy­do­wa­nie musi­cie prze­czy­tać całą książkę. Jedna z naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cych ksią­żek, jaką prze­czy­ta­łem od lat.
Seeking-Wisdom

Seeking Wisdom

From Darwin to Munger
Autor: Peter Bevelin
To jedna z moich ulu­bio­nych ksią­żek. Niewiarygodnie bogata. Wspaniały prze­gląd lek­cji Charliego Mungera (part­nera Warrena Buffetta) – i jego podej­ścia do list kon­tro­l­nych oraz mul­ti­dy­scy­pli­nar­nych modeli kie­ru­ją­cych jasnym myśle­niem. Główny morał: jeśli możemy unik­nąć błę­dów, idzie nam lepiej niż więk­szo­ści. Jest to więc kata­log naj­częst­szych lub naj­waż­niej­szych błę­dów. I choć oma­wia głów­nie inwe­sty­cje, to można go zasto­so­wać do życia.
what-technology-wants

What Technology Wants

Technology is a living force...
Autor: Kevin Kelly
Technologia podob­nie do bio­lo­gii jest żyjącą siłą, która może roz­sze­rzyć nasz poten­cjał, jeśli będziemy słu­chać czego chce. Fascynujące spoj­rze­nie na tech­no­lo­gię z per­spek­tywy histo­rii i filo­zo­fii; skąd pocho­dzi tech­no­lo­gia, dokąd zmierza.
potega-pelnego-zaangazowania

Potęga pełnego zaangażowania

Zarządzanie energią, a nie czasem, jest gwarancją sukcesu w pracy i w życiu.
Autor: Jim Loehr, Tony Schwartz
Autorzy przez wiele lat pra­co­wali z naj­lep­szymi spor­tow­cami, dyrek­to­rami i odkryli, że naj­lepsi z nich znali sekretny prze­pis. Wiedzieli, jak się zmu­sić, a potem zre­ge­ne­ro­wać, zmu­sić, zre­ge­ne­ro­wać. Przyjmijmy takie samo podej­ście w swoim życiu emo­cjo­nal­nym, umy­sło­wym, fizycz­nym i ducho­wym. Powinniśmy myśleć w kate­go­riach sprin­tów, a nie mara­to­nów. Zaangażujmy się w pełni w to, co robimy, a póź­niej dajmy sobie czas na rege­ne­ra­cję. Ale za każ­dym razem zmu­szajmy się bar­dziej, idźmy dalej niż strefa kom­fortu, dokład­nie tak, jak w przy­padku dobrego planu ćwiczeń.
what-got-u-here

Sukces i co dalej...

Jak ludzie sukcesu, osiągają jeszcze większy sukces.
Autor: Marshall Goldsmith, Mark Reiter
Skierowane do ludzi, któ­rzy już osią­gnęli suk­ces. Cechy oso­bo­wo­ści, które pro­wa­dzą do suk­cesu (oso­bi­sta dys­cy­plina, zga­dza­nie się na wszystko, nad­mierna pew­ność sie­bie) to rów­no­cze­śnie cechy, które powstrzy­mują przed pój­ściem dalej! Kiedy to trzeba słu­chać rad i nie pozwo­lić, by nad­mierna pew­ność sie­bie spra­wiła, że będziemy robić zbyt wiele. Uszczypliwe idee wbrew intu­icji, które, jak dla mnie, były bar­dzo praw­dziwe. Wspaniałe kon­kretne suge­stie doty­czące tego, jak być lep­szym. Odkryj 20 nawy­ków dzia­ła­nia, które musisz złamać…
investors-manifesto

Manifest inwestora

Przygotowując się na armagedon dobrobytu i wszystkiego co pomiędzy...
Autor: William J. Bernstein
Każdy, kto ma jakie­kol­wiek pie­nią­dze do zain­we­sto­wa­nia (lub już je zain­we­sto­wał) powi­nien prze­czy­tać tę książkę. Jasne myśle­nie, wyko­rzy­stu­jące tylko fakty i liczby, a nie domy­sły. Teoria współ­cze­snego port­fela: wyko­rzy­stuj ele­menty pasywne całego rynku, bez spe­ku­la­cji, bez wybie­ra­nia akcji i uni­kaj całej branży finan­so­wej wymu­sza­ją­cej opłaty.
4-godzinny-tydzien-pracy

4-Godzinny tydzień pracy.

Uwolnij się od schematu od 9 do 17 dołącz do niezależnych finansowo
Autor: Timothy Ferriss
Oto książka, która naj­bar­dziej ze wszyst­kich zmie­niła moje życie. Bestseller New York Times, który latami oku­po­wał listę prze­bo­jów. Możecie prze­czy­tać moje naj­waż­niej­sze notatki, ale to i tak kro­pla w morzu. Genialne odwró­ce­nie wszyst­kich ksią­żek w stylu „jak zarzą­dzać całym swoim bała­ga­nem”. Ta książka opo­wiada, jak odmó­wić swo­jemu bała­ga­nowi, usta­lić ocze­ki­wa­nia na swo­ich warun­kach i być rów­nie sku­tecz­nym w krót­szym czasie.
the-e-myth

The E Myth Revisited

Dlaczego większość małych biznesów nie działa i co z tym zrobić.
Autor: Michael E. Gerber
W zało­że­niu brzmi bar­dzo pro­sto. Wszystko musi być sys­te­mem. Myślcie o swo­jej fir­mie, jak o pro­to­ty­pie fran­czyzy. Powinniście móc dać pod­ręcz­nik komu­kol­wiek i spra­wić, by pora­dził sobie rów­nie dobrze, co wy. Ponad milion sprze­da­nych egzem­plaży? Przekonaj się sam…
kod-talentu

Kod Talentu

Jak zostać geniuszem
Autor: Daniel Coyle
Wspaniała książka, która poka­zuje, że głę­bo­kie ćwi­cze­nia są tym, co naprawdę spra­wia, że sta­jemy się w czymś lepsi. Czym są głę­bo­kie cwi­cze­nia? To nic innego jak – zma­ga­nie się w okre­ślony, pożą­dany spo­sób – dzia­ła­nie na skraju swo­ich moż­li­wo­ści, gdzie popeł­nia się błędy –doświad­cze­nia, w trak­cie któ­rych jeste­śmy zmu­szeni, by zwol­nić, popeł­nić błędy i popra­wić je. Brzmi banal­nie? Tak Ci się tylko wydaje, sprawdź.
execution

Realizacja

Zasady wprowadzana planów w życie.
Autor: Larry Bossidy i Ram Charan
Egzekwowanie: Brakujące ogniwo, główny powód tego, że firmy nie dotrzy­mują swo­ich obiet­nic, prze­paść pomię­dzy tym, co chcą osią­gnąć lide­rzy firmy i zdol­no­ściami orga­ni­za­cji do wyko­na­nia. Dogłębne spoj­rze­nie na brudną dys­cy­plinę dopro­wa­dza­nia rze­czy do końca w dużej organizacji.
5-elements-book-jacket

5 Elements of Effective Thinking

Pięć elementów skutecznego myślenia
Autor: Edward B. Burger i Michael Starbird
Krótka i genialna książka ze wska­zów­kami na temat lep­szego myśle­nia. Konsekwencja, dokład­ność, sku­pia­nie się na pod­sta­wach, kre­atyw­ność i bar­dziej aktywna nauka. Zaskakująco inspirująca.
Przewodnik dobrego zycia

A Guide to the Good Life

Starożytna sztuka stoickiej radości.
Autor: William Irvine
Przewodnik dobrego życia: Starożytna sztuka sto­ic­kiej rado­ści to książka, która naprawdę zro­biła na mnie wra­że­nie. Filozofia, którą kie­ruję się w życiu odkąd skoń­czy­łem sie­dem­na­ście lat, ide­al­nie naśla­duje filo­zo­fię sprzed dwóch tysięcy lat zwaną sto­icy­zmem. Oto naj­waż­niej­sze notatki, które stresz­czają książkę i powinny pomóc Ci w pod­ję­ciu decy­zji czy chcesz czy­tać całą. A warto!
TheARTofWAR

The War of Art

Break Through the Blocks and Win Your Inner Creative Battles
Autor: Steven Pressfield
Czy jeś pisa­rzem, który nie pisze, mala­rzem, który nie maluje, przed­się­biorcą, który nie zało­żył wła­snego biz­nesu? Czy kie­dy­kol­wiek mia­łeś wizję tego, kim możesz się stać, dzieła, któ­rego może Ci się udać doko­nać, speł­nio­nego czło­wieka, któ­rym los pozwoli Ci być? Wiesz więc, czym jest „opór”. Koniecznie prze­czy­taj „Wojnę Sztuki”, lub poniż­sze naj­waż­niej­sze notatki z książki.
KOD-Talentu

Kod talentu

Jak zostać geniuszem
Autor: Daniel Coyle
Essencja Coyle’a z „Kodu talentu”, który ze wszyst­kich prze­pro­wa­dzo­nych badań na temat świa­do­mej prak­tyki wyde­sty­lo­wał 52 porady, które można wpro­wa­dzić w życie. Niesamowita i inspi­ru­jąca książka, w 90 minut można prze­czy­tać całość, a potem zabrać się do pracy!
Willpower

Willpower – Siła woli

Nasza największa siła, odkrywana na nowo!
Autor: Roy Baumeister i John Tierney
Posiadasz ogra­ni­czone zasoby siły woli, które maleją kiedy ich uży­wasz. Istnieją dwie cechy, które wpły­wają na „dobre wyniki” w życiu: inte­li­gen­cja i samo­kon­trola. Większość pro­ble­mów oso­bi­stych i spo­łecz­nych wypływa z braku samo­kon­troli. Kiedy spy­tano grupę ludzi o ich porażki życiowe, brak samo­kon­troli zna­lazł się na szczy­cie listy. Porozmawiajmy więc o niej.
GoodBrainGreat

Making a Good Brain Great - Zadbaj o mózg

Osiąganie i utrzymanie optymalnej wydajności umysłowej - Program kliniki Amena.
Autor: Daniel G. Amen
O tym, jak dbać o mózg – tę maź wewnątrz czaszki – opo­wiada lekarz, który ska­nuje mózgi i powią­zał okre­ślone zacho­wa­nia ze związ­kami che­micz­nymi w mózgu.
PowrotDoRzeczywistosci

Powrót do rzeczywistości

Prześmiewcza książka o tym, jak przechytrzyć, prześcignąć i pokonać
Autor: Guy Kawasaki
Świetna kolek­cja ese­jów o przed­się­bior­czo­ści z autor­skiego bloga blog.guykawasaki.com
The-Now-Habbit

Nawyk samodyscypliny

Zaprogramuj wewnętrznego stróża.
Autor: Neil Fiore
Dobra książka z prze­my­śle­niami i radami na temat tego, jak poko­nać prokrastynację.
Zbyt-dobry-by-mogli-Cie-zignorowac

Zbyt dobry, by mogli Cię zignorować

Dlaczego umiejętności przebijają pasję na drodze do znalezienia pracy którą kochasz.
Autor: Cal Newport
Szokująco mądre prze­my­śle­nia na temat kariery. POZYCJA OBOWIĄZKOWA dla każ­dego, kto nie kocha swo­jej pracy, chce odejść z pracy i zająć się reali­za­cją swo­ich pasji, albo nie jest pewien, co powi­nien robić. Wiele razy w tygo­dniu pole­cam ją ludziom, któ­rzy wysy­łają mi takie pyta­nia mailem. Najlepsza książka, jaką prze­czy­ta­łem w tym temacie.
Sztuka-uczenia-sie

Sztuka uczenia się.

W poszukiwaniu doskonałości.
Autor: Josh Waitzkin
Mistrz sza­chowy zostaje mistrzem Tai Chi – odkrywa, że jego praw­dzi­wym talen­tem jest nauka, a następ­nie dzieli się swo­imi spo­strze­że­niami i opowieściami.
Sztuka-osiagania-zysku

Sztuka osiągania zysku

The Art of Profitability
Autor: The Art of Profitability
Poniżej znaj­dzie­cie 25 róż­nych przy­kła­dów modeli osią­ga­nia zysku, które może­cie zasto­so­wać we wła­snym biz­ne­sie, i dzięki któ­rym uzy­ska­cie dochody ze źró­deł, o któ­rych nigdy byście nie pomyśleli.
Willpower-instinct

The Willpower Instinct

Jak działa samokontrola. Dlaczego to ma znaczenie i co możesz zrobić, aby wyciągnąć z niej więcej.
Autor: Kelly McGonigal
Rewelacyjna książka o sile woli autor­stwa pro­fe­sor psy­cho­lo­gii Uniwersytetu Standforda, która spe­cja­li­zuje się naucza­niem wła­śnie w tej dzie­dzi­nie. Mocny akcent na począ­tek: Najlepszym spo­so­bem na poprawę samo­kon­troli jest dostrze­że­nie tego, jak i dla­czego ją tra­cisz. Jest to lep­sza książka o sile woli od poprzed­niej na mojej liście, łatwiej ją zasto­so­wać, jest lepiej napi­sana i lepiej przed­sta­wia temat. Jest naprawdę świetna (O ILE zasto­su­jesz ją w życiu!)
Talent-jest-przeceniany

Talent jest przeceniany

Co naprawdę odróżnia światowej klasy mistrzów od całej reszty.
Autor: Geoff Colvin
Talent nie jest wro­dzony – bie­rze się z tysięcy godzin roz­myśl­nej prak­tyki, kon­cen­tru­ją­cej się na popra­wie sła­bych stron. Tylko tyle. Jeżeli uda wam się prze­brnąć przez pierw­sze 20 pro­cent książki, w któ­rej znaj­dują się same pyta­nia, kolejne 60 pro­cent jest cał­kiem niezłe.
Poznaj swoją
następną
ulubioną
książkę.
Mądrego zawsze miło posłuchać
Guru reklamy i sprzedaży.
Twórca międzynarodowej
potęgi Leo Burnett, Inc.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Ramowanie
Sposób, w jaki infor­ma­cje są sfor­mu­ło­wane może zmie­nić naszą ocenę i mieć wpływ na nasze decyzje.
Ukryta histo­ria może spra­wić, że naj­bar­dziej pożą­dane przez nas wybory będą naj­bar­dziej oczy­wi­ste.

Na przy­kład sfor­mu­ło­wa­nie, że coś kosz­tuje „mniej niż fili­żanka kawy dzien­nie” zachęca ludzi do innego spoj­rze­nia na koszt jakie­goś abo­na­mentu. Jak przed­sta­wiasz wybory w swoim sys­te­mie? Jakie są dostępne opcje? Szczególnie w przy­padku nowych lub trud­nych pojęć.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę