Poznaj genialne ujemne przestrzenie logo.
10 przykładów najlepszych znaków z kontrą.

Świetne przykłady logotypów, które zawierają pustkę, pełną treści.

  • Logo-Kontra
Co znajdziesz w artykule

  Choć może wyda­wać się to zaskaku­jące, najwięk­szą zaletą logo może być ele­ment, któ­rego ono wcale nie zaw­iera. Kreaty­wne uży­cie kon­try, pozbaw­ionej wypeł­nie­nia pustej prze­strzeni w znaku gra­ficz­nym, potrafi zasko­czyć i zach­wycić. Poz­naj najlep­sze świa­towe przy­kłady zas­tosowa­nia logo­typu w kontrze.

  TOP 10 logo­ty­pów wyko­rzy­stu­ją­cych nega­tywną przestrzeń.

  Przykła­dem takiego logo może być opi­sana przez przez psy­chologa Edgara Rubina waza. Rysunek naczy­nia utwor­zony przez sym­e­trycznie odbity męski pro­fil.

  Kon­tra nie jest więc samodziel­nym bytem gra­ficz­nym; ist­nieje tylko wtedy, gdy widoczny jest pier­wotny obiekt, wyo­dręb­ni­a­jący ową “ujemną prze­strzeń” z tła.

  Czy wiesz, że…
  Efekty kon­try bywają
  uży­wane przez wielu
  artys­tów, m.in.
  M.C. Eschera czy
  Sal­vadora Dali.

  Poniżej prezen­tu­jemy 10 naj­bar­dziej zna­nych, współczes­nych przy­kła­dów negaty­wnej prze­strzeni.
  Samo poję­cie kon­try znane było już w starożyt­ności. Na przy­kład w pro­jek­towa­niu ogro­dów wyko­rzysty­wane jest japoń­skie poję­cie kon­try, tzw. Ma.

  Sprawdź też: 10 naj­słyn­niej­szych masko­tek fir­mo­wych na śwe­cie. + Polskie przy­kłady

  Miejsce 10: Salmovac

  S jak super. Projektanci ze szkock­iego stu­dia gra­ficz­nego Aurora dostali ory­gi­nalne zada­nie — zapro­jek­tować znak dla pro­du­cen­tów szczepi­onek dla… ryb. Prze­myślana nazwa (od ang. sal­mon vac­ci­na­tion) i uzu­peł­ni­a­jące hasło rekla­mowe zapew­ni­ają kom­plet infor­ma­cji na temat wize­runku firmy.

  Bardzo charak­terysty­czne «S» zbu­dowane z powtór­zonego ksz­tałtu pły­ną­cej ryby czyni tę iden­ty­fikację kompletną.

  Miejsce 9: Short film festival

  Świa­towa ikona kina to gotowy mate­riał na iden­ty­fi­ka­cję fes­ti­walu fil­mowego.

  Nic dodać, nic ująć. Poza pod­pisem
  i dwoma ksz­tał­tami nie ma w tym pro­jek­cie właś­ci­wie nic, a i tak każdy roz­po­zna wiel­kiego Char­liego. Tak wła­śnie dzi­ała dobrze użyta kon­tra. Zobacz też inne przy­kłady logo gale­rii, teatrów i muzeów.

  Miejsce 8: Ogden plumbing

  Hydraul­icy nie należą do najczęst­szych klien­tów agen­cji rekla­mo­wych. Nawet, gdyby ten znak nie był tak dobry, jak jest, zasługi­wałby na pochwałę już za poważne pode­jś­cie do kwe­stii toż­sa­mo­ści wizu­al­nej tak “nieglob­al­nego” biz­nesu. Matt Ever­son, pro­jek­tant znaku Ogden Plumb­ing, ekspery­men­tował z wie­loma kom­pozy­c­jami postaci i narzę­dzi.

  Rezul­tat dosko­nale prze­ka­zuje komu­nikat o zale­tach oferty: ter­mi­nowości, bezpośred­niości i goto­wo­ści do działania.

  Miejsce 7: Concealed Logo

  Znak gra­ficzny ini­cja­tywy "Nadzieja na Pokój" opra­cował ame­ry­kań­ski ilus­tra­tor Ronald J. Cala II. Poważane nazwi­sko oraz nie­zwy­kłe zdol­no­ści spra­wiły, że jego prace gosz­czą w pra­wie każ­dym ran­kingu kreaty­wnego uży­cia prze­strzeni w logo.


  Trudno się temu dzi­wić, gdyż tak bły­sko­tliwe połącze­nie relaty­wnie skom­p­likowanych ksz­tałtów to wyjąt­kowe osiąg­nię­cie nawet na tle boha­te­rów tego artykułu.

  Miejsce 6: Human

  Przy tak delikat­nych tem­at­ach jak lecze­nie płod­ności dys­kre­cja i ele­gancja zna­ków z «dru­gim dnem» jest szczegól­nie pomocna.

  Opra­cow­ane przez agen­cję Social UK lekar­skie logo­ gabi­netu Human™ (ang. czło­wiek) to przy­kład tak­townego, ale czytel­nego przed­staw­ienia branży za pośred­nictwem samej gra­fiki. Kto chce wie­dzieć, zoba­czy w tym logo wszys­tko, co potrzeba.

  Miejsce 5: Michael Jackson

  Sty­lowe pożeg­nanie. Gdy uroczys­tości pogrze­bowe danej osoby wyma­gają opra­cow­a­nia spe­cjal­nego, uni­kal­nego logo­typu, wia­domo, że cho­dzi o nie byle kogo. Mało kto był «nie byle kim» do tego stop­nia, jak król popu, niedoś­cigły Michael Jack­son.

  Wykre­owany przez nie­miecki odd­ział BBDO i stu­dio Schön­heits­farm gra­fika logo łączy klasy­czny wzór żałob­nej wstążki ze słyn­nym krok­iem tanecz­nym, opra­cow­anym przez samego Mistrza.

  Miejsce 4: Telewizja NBC

  Jak wiele może dodać war­to­ści wyko­rzys­tanie kon­try, widać wyraź­nie na przy­kła­dzie zmiany logo NBC w lat­ach 19791986. Oczy­wiś­cie, ta sza­cowna marka korzys­tała wcze­śniej z całej serii zna­ków; naj­ciekawsza jest jed­nak wła­śnie ta ostat­nia zmi­ana logo. W wer­sji z 1979 zasad­nicza zawar­tość pro­jektu jest taka sama: biały paw z kolo­ro­wym ogo­nem towa­rzy­szy nazwie firmy.

  Tym, co dało nowemu (od 1986 r.) pro­jek­towi całkow­itą prze­wagę, jest wła­śnie wyko­rzys­tanie «bia­łej» prze­strzeni. Paw przes­tał być pro­stym rysun­kiem; zlał się opty­cznie z otocze­niem, wprowadza­jąc ele­ment zasko­cze­nia i har­monię wynika­jącą z usunię­cia zbęd­nych ele­men­tów.

  - wzo­rowy redesign!

  Miejsce 3: Carrefour

  Przy­cza­jona lit­era, ukryty znak. Powszech­nie znane logo Car­refour zaw­iera pewien mniej powszech­nie znany ele­ment. Zanim zaczniesz czy­tać, przyj­rzyj się mu jesz­cze raz.

  Stwor­zone w 1966 r. logo to oczy­wiś­cie coś wię­cej niż dwie róż­no­ko­lo­rowe strza­łki (sym­bol­izu­jące spo­tka­nie w cen­trum hand­lowym) — gdy wypełni się prze­strzeń pomię­dzy nimi, wielki inic­jał poja­wia się jak wycza­ro­wany. Odmi­en­nie od wielu innych, aku­rat to logo oglą­dane jest najczęś­ciej na tle nieba (jako ozna­ko­wa­nie budynku). Otwarta prze­strzeń wspo­maga tę ilu­zję znacz­nie bar­dziej niż wydruk na jed­no­li­tym, bia­łym tle. Poz­naj lep­iej tego twórcę logo.

  Miejsce 2: Znak gra­ficzny WWF

  Najsłyn­niejsza panda na świe­cie. Jak rzadko które logo, znak gra­ficzny WWF stał się ikoną funkcjonu­jącą na pra­wach samodziel­nej gra­fiki, a uro­ków kon­try nie­mal nikt już nie zauważa. Jest to jedno z tych zwie­rząt, które z racji umasz­cze­nia sta­nowi świetny model do wszel­kich gra­ficz­nych przed­sięwz­ięć. Przed­staw­ie­nie pandy za pomocą kilku plam czerni wydaje się dziś naj­bar­dziej oczy­wistym z roz­wią­zań. Niekoniecznie musi­ało być tak w lat­ach 60-tych, gdy pow­stawał tak słynny dziś znak.

  Obec­nie Fun­dusz używa nazwy "World Wide Fund for Nature", nie mody­fikuje jed­nak gra­fiki ani skrótu w logo. Trudno się temu dzi­wić — nie­ła­two byłoby popra­wić roz­wią­za­nie doskonałe.

  Miejsce 1: Logo for­muły pierwszej

  Grand Prix w dzie­dzi­nie wyko­rzys­ta­nia kon­try przy­pada teamowi odpowiedzial­nemu za pro­jekt samo­cho­do­wego logo For­muły 1 — pre­sti­żo­wemu cyk­lowi wyś­cigów samo­chodowych, jed­nemu z naj­droższych spor­tów na świe­cie. Co cie­kawe, pow­stałym ok. 2000 r. zna­kiem F1 nie chwali się żadna znana agen­cja. Nie wia­domo więc, kto jest jego auto­rem.

  Co powinno budzić uzna­nie, ele­ment w kon­trze nie jest tu jedy­nie pomoc­niczym efek­tem gra­ficz­nym, który mógłby zostać pomi­nięty bez szkody dla czytel­ności znaku.

  Ukryta w pustej prze­strzeni cyfra to samo­dzielny i nie­zbędny ele­ment kom­pozy­cji, bez któ­rego główna nazwa (czyli oczy­wiś­cie F1) pozo­stała by niezrozu­mi­ała.

  Jak czę­sto bywa, geniusz tkwi w pros­to­cie: tylko jeden kolor, żad­nych zbęd­nych efek­tów, dopa­sowana i odpowied­nio zmody­fikowana typo­gra­fia to już właś­ci­wie kom­pletny opis tego pro­jektu. Mało? Wręcz prze­ci­wnie — w dzie­dzi­nie odd­a­nia charak­teru marki i czytel­ności to logo zasłu­guje na pier­wsze miej­sce na podium.

  Coś z niczego, czyli kre­atywne podej­ście do projektowania.

  3. Coś z niczego — twór­cze pode­jś­cie do logo pozwala zamie­nić pustą, obo­jętną prze­strzeń
  w wyróż­ni­a­jący ele­ment znaku i samej marki. Nawet jeśli jest to tylko fajna sygna­tura.

  Negaty­wna prze­strzeń
  to gra­ficzny odpowied­nik kalamburu.

  Podob­nie jak jedno lub kilka słów może nagle zyskać dodat­kowe, najczęś­ciej dow­cipne, znacze­nie, tak przez odpowied­nie ustaw­ie­nie gra­fiki naszym oczom w na pozór uka­zuje się nowy, nie zauwa­żany wcze­śniej obraz.

  Zobacz także: Przegląd logo pol­skich spółek gieł­do­wych 2010.

  Oczy­wiś­cie nasze wskaza­nia są bar­dzo sug­esty­wne, być może w Two­jej opi­nii ten rank­ing powi­nien wyglą­dać ina­czej. Jeśli posi­adasz cie­kawe wiado­mości na temat zas­tosowa­nia negaty­wnej prze­strzeni w logo, pro­simy podziel się nimi w komen­tarzach do tego artykułu.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Metafora
  koncepcyjna
  Nadajemy sens i rozu­miemy nowe kon­cep­cje przez porów­na­nie ich do innych, które zna­li­śmy już wcześniej.
  Czy wyko­rzy­stu­jesz obra­zo­wa­nie lub suge­stywny język, by wyja­śnić trudne poję­cia?

  Pomóż ludziom zro­zu­mieć Twój prze­kaz poprzez nakre­śle­nie dosłow­nej lub ukry­tej prze­no­śni. Wykorzystaj to sko­ja­rze­nie, by pomóc ludziom zro­zu­mieć poję­cie i wpły­nąć na to, jak jest ono postrzegane.

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Donald Trump
  CEO Trump Organization.
  Prawdziwy Amerykański
  Multimiliarder i showman.
  Otrzymaj ofertę